Tolna Megyei Népújság, 1989. január (39. évfolyam, 1-26. szám)

1989-01-02 / 1. szám

Világ proletárjai, egyesüljetek! AZ MSZMP TOLNA MEGYEI BIZOTTSÁGÁNAK LAPJA Szerkezetváltás - nem csak szavakban Évzárás a BVK szekszárdi gyáregységében- Ebben az üzemben nem csak be­szélgetünk róla nem csak tervezgetjük, hanem csináljuk a szerkezetváltást - mondja Baltavári István igazgató, aki 1983 óta vezeti a Borsodi Vegyi Kombi- ' nát Műanyagfeldolgozó Gyáregységét Szekszárdon. - A szerkezetváltás ma kényszer. Körülöttünk minden változik: a fogyasztók igényei, a technológiák, az alapanyagok és áraik a közgazdasági szabályozók. így hát a termelőknek is változniuk változtatniuk kell. A BVK-nál több új termékkel készültek az új esztendőre és még több ötlet vár megvalósításra. A legjelentősebb ezek közül a felületnemesitett műanyag fal­burkolók gyártásának felfuttatása 1989- ben. Az extrudált műanyag burkolatokat kétféleképpen varázsolják esztétikusab­bá: festéssel és nemesfaréteg felragasz­tásával. Az eredmény - különösen az utóbbi esetben - igen szép burkolat jó­val olcsóbban, mintha valóban nemesfá­ból készült volna. Ugyancsak fontos termékük lesz ’89- ben a Tangó-plast névre „hallgató” új harmonikaajtó-rendszer, amely világ­színvonalat képvisel. Új gépsort vásároltak az általuk gyár­tott dréncsövek filterezésére. Ez azt je­lenti, hogy a talajvíz elvezetésére szol­gáló bordás-lyukacsos csövekre egy filcréteget rögzítenek, megakadályozva ezzel, hogy a cső a talajszemcséktől el­duguljon. így jelentősen nő a termék használati értéke, nem kell - mint ahogy eddig történt a téeszeknek, gazdaságok­nak gondoskodni a külső szűrőrétegről. Tavaly mintegy 8 ezer tonna terméket gyártottak 700 millió forint értékben, a terveknek megfele­lően. A nyereség némileg elmaradt a tervezett szinttől, ami annak tulajdo­nítható, hogy az 50 százalékos alap­anyag-áremelke­dés 117 millió fo­rinttal megnövelte az idei kiadásokat a tervezetthez képest. Ennek ellenére a dolgozóknak 13 százalékos bérfej­lesztést és jelentős nyereségrészese­dést tudott biztosí­tani a gyáregység. Béke és össznépi egyetértés Straub F. Brúnó újévi köszöntője Straub F. Brú­nó, az Elnöki Ta­nács elnöke újévi köszöntőt mon­dott a Kossuth rá­dióban és a te­levízióban. Tisztelt Honfi­társaim! Kedves Nézők és Hallgatók! Ahogy letéptük az 1988-as nap­tárról az utolsó la­pot, és ránk néz 1989. január el­seje - mi is, mint más százmilliók a világon, egy időre magunkba né­zünk. Vajon mit értünk el, és mit nem tettünk meg az elmúlt évben? Meg­gondoljuk és megfogadjuk, mit és ho­gyan akarunk cselekedni a most induló új évben. A múlttal és a jövővel való szembené­zés mást jelent a fiataloknak és mást az idősebbeknek. A remény és a bizakodás, a tapasztalat, a siker és a kudarc élmé­nyei nagyon más arányokban jelentkez­nek a fiatalok és az idősebbek újévi gondolataiban. Ezekből a különböző él­ményekből és vágyakból tevődik össze a nemzet közérzete, ez határozza meg, ho­gyan tudunk most a jövő követelményei­nek megfelelni. Ma erőt adhat nekünk az a tudat, hogy a jövő új irányait megválaszthatjuk, mi magunk választhatjuk meg, és ha van erőnk, lesz kitartásunk a munkához, az új év jobb lehet a mögöttünk ha­gyottnál. Magyarország és a magyarság nehéz, de sok vo­násában, a lehe­tőségeiben szép, elhatározásaiban gazdag eszten­dőt tudhat maga mögött. A gazda­sági fejlődés és a társadalmi-politi­kai élet olyan új irányai rajzolód­tak ki - igaz, né­pünk nem kis ál­dozatai árán -, melyek minden korábbinál bizta­tóbb utat mutat­nak egy valóban demokratikus, szocia­lista Magyarország megteremtéséhez. A múlt egyes hibáinak kijavításához a nem­zetközi helyzet kedvező alakulása, a ke­let-nyugati párbeszéd felerősödése és a régóta vágyott enyhülés bekövetkezte további bátorítást adhat. Napjainkban az emberiség íő törekvé­se a béke, a különböző társadalmi rend­szerek és országok közeledése, a jólét érdekében, egyúttal az emberi jogok mind teljesebb érvényesülésének érde­kében is. Népünk ennek tudatában fogadta egyetértéssel II. János Pál pápának - akit egy-két éven belül hazánk vendégeként is tisztelhetünk - az újévi üzenetét, amelyben a nemzeti és etnikai kisebb- (Folytatás a 2. oldalon.) * fit a rendőr Összetart a Dacia! ...ha szorul a kormány Hamarosan egy másik daciás is érke­zik, aki a másik ajtón bújik a rendőr mellé. Pillanatok alatt szétszedik, kibontják a vil­lamossághoz szükséges vezetékeket. Egymás diagnózisait helyeslik. Könyökig másznak a műszerfal mögé, mikor hirte­len fény támad. (írásunk a 3. oldalon) Németh Miklós japán interjúja A Kyodo szombaton, az év utolsó nap­ján, angol nyelvű világszolgálatában kö­zölte azt az exkluzív interjút, amelyet Né­meth Miklós miniszterelnök pénteken adott a japán hírügynökségnek. Németh Miklós, aki parlamenti irodájá­ban fogadta a japán újságírókat, a közzé­tett tudósítás szerint kijelentette, hogy bármely párttal el tud képzelni koalíciót, amennyiben a kérdéses párt elvei nem sértik a szocialista politikai rendszert. Egy ilyen koalícióhoz azonban még nem érett meg a helyzet, mivel senki sem tud­ja, melyik párt politikája felelne meg le­ginkább a szocializmus elveinek - idézi a japán hírügynökség a magyar kormány­főt. 1988-ban adott legtöbb energiát a Paksi Atomerőmű A Paksi Atomerőmű üzembe helyezé­se óta 1988 az első olyan év, amikor már mind a négy blokk egész esztendőben villamos energiát termelt - csak a szük­séges évi karbantartás és üzemanyag­átrakás idejére kellett leállítani a blokko­kat -, s így az eddigi legnagyobb eredményt érte el a korszerű energia- k bázis. Az első reaktorblokk 1982-ben, a r második 1984-ben, a harmadik 1986- ban, a negyedik pedig 1987. augusztus 16-án kezdte meg az energiaterme­lést. A Paksi Atomerőmű Vállalatnál el­mondták, hogy az erőmű idei termelése minden várakozásnak megfelel, hiszen az előállított 13 milliárd 420 millió kilo­wattóra villamos energia 45 százalékát jelenti a hazai termelésnek. A számítások szerint az országban fel­használt minden harmadik kilowattóra villamos energiát Paks adta 1988-ban. Az erőmű üzembiztonságát nemrég három héten át vizsgálták a Nemzetközi Atom­energia Ügynökség szakemberei, s azt kiválónak minősítették. Szilveszteri futás megyénk öt városában ) Három év óta új színfolt megyénk szabadidősport-palettáján a szilveszteri futás. Először csak a megyeszékhelyen invitálták óévbúcsúztató kocogásra a különböző korosztályúak sporttal szimpatizáló táborát, aztán pedig a másik négy vá­rosunkban is kedvet kaptak a szervezők a példa követésére. Mi tagadás, igazából az lenne jó, ha nemcsak a szervezőbizott­ságok - mostanihoz hasonló - kitűnő munkáját dicsérhetnénk, hanem a hagyományteremtő céllal életre hívott kezdemé­nyezés minden eddiginél nagyobb résztvevői mezőnyét is. Arra a felismerésre, miszerint kortól függetlenül mennyire fontos, hogy karbantartsák fizikai képességüket, megőrizzék egészségüket, már régen rájöttek az emberek. Sajnos, ezzel együtt nagy részük gondolkodásába, életfelfogásába a mindennapok gyakorlatában még mindig „nem illik beíe” a rendszeres testmozgás igénye. 1988 szilveszterén 917-en - Szekszárdon 357, Bonyhádon 211, Dombóváron 153, Pakson 130, Tamási­ban 66 - törlesztettek valamelyest ebből az adósságukból a 3000 méteres táv lefutásával. A tombolán kisorsolt öt újévi ma­lac mellett rendkívül sok értékes tiszteletdíj talált gazdára. Pakson pedig egy kitüntetés is. Vida Ibolya, a városi KlSZ-bizott- ság titkára a KISZ KB „Kiváló ifjúsági sportvezető” kitüntetést adta át Wolf Ernőnek, az Atomerőmű SE tömegsportszervező főelőadójának. - Vidám hangulatú tömegrajt Szekszárdon. A saját szerszámkészítő műhelyük egyik büszkesége a CNC-vezérlésű marógép A felületnemesítő műhely: balra a ragasztó, jobbra a fes­tő gépsor 0

Next

/
Thumbnails
Contents