Tolna Megyei Népújság, 1982. október (32. évfolyam, 230-256. szám)

1982-10-01 / 230. szám

2 rïEPÜJSÀG 1982. október 1. Barátsági nagygyűlés Közös közlemény Lázár György ausztriai látogatásáról (Folytatás az 1. olralról.) tokira, a táncokra. Megismertük egymás életét, munkáját, cél­jait és köllasönöisen gazdag, hasznosítható taipasztailatokat szereztünk. Kapcsolatunk legelején szo­katlanok voltaik a nagyobb mé­retek és távolságok, hiszen Tambov megye területe Dunán­túl nagyságú, s töibb iránit más­fél mttUó lakosa van. Tambov város lakóinak száma több mint 260 ezer, körülbelül annyi, mlirit Tolna megye egész népessége. Azóta a nagy múltú megyé­ről sok mindent megtudott Tolna megye lakossága. A testvérme­gyei kapcsolatok keretében 17 ipari-mezőgazdasági üzem és intézmény kötött együttműkö­dési-baráti szerződést. Az utób­bi évek tapasztalatai azt bizo­nyítják, hogy mindkét megye hasznosan kamatoztatja a szak­mai tapasztalatokat az ipar, a mezőgazdaság, a kereskedelem és a szolgáltatás területén egy­aránt.- Mi csak helyeselni tudjuk, hogy ezek a kapcsolatok mind céltudatosabbak, tartalmilag gazdagodnak, a találkozók nem protokollárisok. Annak külön is örülünk, hogy emberileg köze­lebb kerülnek egymáshoz mun­kások, mérnökök, hogy az üze­mi és szövetkezeti kapcsolatok­ban egyre gyakoribb az üdülte­tés, sokasodnak a személyes, családi és baráti kapcsolatok. Meggyőződésünk, hooy ezek a A beszéd elhangzása után szólásra emelkedett Jurij Alek- szandrovics Manajenkov, az SZKP Tambov megyei Bizottsá­gának titkára, aki tolmácsolta Tambov megye kommunistái, munkásai, kolhozparasztjai, ér­telmisége forró testvéri üdvözle­tét, sok sikert kívánt Tolna me­gye valamennyi dolgozójának a szülőföld felvirágoztatásához. — A szovjet-magyar barátság több mint hatvan éve született. Azóta él szívünkben a testvéri­ség iránti hűség. A szovjet em­berek a magyar népben kipró­bált barátjukat, az imperializ­mus, a háború ellen folytatott harc fegyvertársait, a szocializ­mus és a kommunizmus nagy ügyének letéteményeseit látják. Önökkel együtt, kedves magyar barátaim, örülünk annak, hogy a magyar munkásosztály, a pa­rasztság, az értelmiség és az egész magyar nép a Magyar Szocialista Munkáspárt kipró­bált vezetésével hatalmas sike­reket ért el a gazdaság, a kul­túra, a tudomány területén, a nép jólétének növelésében. — A magyar és a szovjet nép Csütörtökön Bulgáriában be­fejeződtek a „Pajzs—82" had­gyakorlat harci cselekményei. A második és harmadik harci napon valamennyi mozzanatát több testvéri hadsereg különbö­ző haderőnemekhez és fegyver­nemekhez tartozó csapategysé­gei szoros együttműködésben hajtottak végre. barátságok erősítik a két nép közötti gyümölcsöző együttmű­ködést, hazánk, dolgozóink eredményeinek kölcsönös meg­ismerését és tiszteletét - mon­dotta a nagygyűlés szónoka, majd így folytatta: Tambov és Tolna megye testvérkapcsolatai tíz esztendőre tekintenek vissza, de mindannyian úgy érezzük, sókkal régebb óta ismerjük egy­mást, mert barátságunk gyöke­rei mélyről fakadnak. A prole­tár internacionalizmusból táp­lálkoznak, a szocializmus sike­rei és gondjai kötik össze a két népet, a két megyét. S minden újabb hónap és év tovább gaz­dagítja ezt a barátságot. Dr. Király Ernő beszédének befejező részében megemléke­zett a Szovjetunió népeinek nagy ünnepéről, a Szovjet Szo­cialista Köztársaságok Szövet­sége megalakulásának hatva­nadik évfordulójáról, amelyet idén decemberben ünnepelnek a szovjetunióban és világszerte.- Engedjék meg, hogy a kö­zelgő évforduló és a testvér- megyei kapcsolatok 10. évfor­dulója alkalmából Tolna megye kommunistái és egész lakossá­ga nevében őszinte szívvel kí­vánjunk sikereket a szovjet népnek, Tambov megye lakos­ságának az SZKP XXVI. kong­resszusa célkitűzéseinek valóra váltásához, a kommunizmus lel­kesítő feladatainak megoldásá­hoz, az emberiség békéjéért ví­vott harchoz. testvéri kapcsolatainak továb­bi erősítését szolgálják Tam'bov és Tolna megye dolgozóinak baráti kapcsolata is. A tíz évvel ezélőtt létesített kapcsolat párt- bizottságaink munkájának fon­tos alkotórészévé, a termelési tapasztalatok átadásának, a dolgozók proletár internaciona­lista szellerbben történő nevelé­sének hatékony eszközévé vált. E kapcsolatok állandóan mé­lyülnek, új tartalommal gazda­godnak, egyre szívélyesebb, s ezzel együtt gyakorlatibb jelle­get öltenek. Manajenkov elvtárs részlete­sen szólt azokról a tapasztala­tokról, amelyeket megyénkben szereztek és amelyeket haszno­sítottak megyéjükben. Elmon­dotta: nagy érdeklődéssel ta­nulmányozzák nálunk: a falun történő szociális és kulturális változásokat, városaink és fal- vaink, településeink építészeti formálódását, mezőgazdasá­gunk termelésének fejlődését.- Különös jelentősége van a dolgozó kollektívák együttmű­ködésének. Az ilyen együttmű­ködés nemcsak politikai, hanem A korszerű szovjet vadászre­pülők rendkívül 'látványos, nagy pontosságú, kötelékben végre­hajtott, összpontosított megsem­misítő rakéta- és bombacsapást mértek az ellenséges védelem objektumaira. Velük szorosan együttműködtek a bolgár nép­hadsereg harci helikopterei, amelyek közvetlenül az előre­nagy gazdasági haszonnal is jár. Engedjék meg, hogy né­hány példát említsek. A Tam- bovi Házépítő Kombinátban, amely a Tolna megyei Állami Építőipari Vállalattal van köz­vetlen baráti kapcsolatban, si­keresen alkalmazzák a magyar építőknek a termelés automati­zálásával kapcsolatos eredmé­nyéit, valamint a paneles épít­kezés külső megoldásait. Né­hány éve a Tambovi Cipőgyár­ban széles körben alkalmazzák a Bonyhádi Cipőgyár tapaszta­latait az alapanyagok gazda­ságos felhasználásában, a ter­melékenység növelésében, a minőség javításában. A tambo­vi sertés- és szarvasmarha-hiz­lalással foglalkozó társulás gaz­daságaiban hatékonyan alkal­mazzák a Dalmandi Állami Gazdaságban kikísérletezett ta­karmányozási módszereket. Már néhány éve a Morsánszki Álla­mi Gazdaság növénytermesztői hatékonyan alkalmazzák a Hő- gyészi Állami Gazdaságban már korábban megvalósított komplex talajművelési módsze­reket. Manajenkov elvtárs hangsú­lyozta: kapcsolataink sokrétű­sége, a két megye dolgozóinak rendszeres találkozása, a gaz­dasági és kulturális feladatok közös megoldására való törek­vés tovább erősíti testvéri ba­rátságunkat, internacionalista elkötelezettségünket. Beszédének befejező részé­ben részletesen szólt a Szovjet Szocialista Köztársaságok Szö­vetsége megalakulásának hat­vanadik évfordulójáról, amely­nek megünneplésére újabb és újabb munkasikerek elérésével készülnek. A hatvanadik évfor­dulóról szólva elmondta: a tör­ténelem nem ismer még egy olyan államot, amely a nemze­tek és nemzetiségek ilyen sok­oldalú fejlődését biztosította volna, mint a Szovjetunió, amely valamennyi itt élő nép­nek szocialista hazája. Az itt élő népek egységesek és mind­annyian egy célért küzdenek. — Közös a célunk a magyar néppel is: a fejlett szocializmus, a kommunizmus építése. Ebben a harcban eddig is, a jövőben is számíthatunk egymásra. Hogy sikeresen haladunk előre célunk megvalósítása felé, barátsá­gunknak, annak köszönhető, hogy állandóan érezzük egymás segítő jobbját. Ezt a barátságot népeink javára, népeink érdeké­ben tovább kívánjuk mélyíteni — mondotta befejezésül Mana­jenkov elvtárs. A barátságii nagygyűlés Má­tyás István zárszavával és az Intemacionáléval ért véget. Ezt követően a tambovi Ivuska népi együttes sikeres műsorral mutatkozott be a szekszárdi kö­zönségnek. nyomuló harckocsik előtt tisz­tították meg a terepet az eset­leg még épen maradt ellensé­ges tűzfészkektől. A Cz'inege Lajos hadseregtá­bornok, honvédelmi miniszter vezette magyar katonai küldött­ség a tagállamok katonai dele­gációival! együtt megtekintette a gyakorlat csütörtöki mozzana­tait. lázár György, a Magyar Nép- iköztá rsaság Mi niszterta nácsá ­nak elnöke dr. Bruno Kreisky- nek, az Osztrák Köztársaság szövetségi kancellárjának meg­hívására 1982. szeptember 28. és 30. között hivatalos látoga­tást tett Ausztriában. A Minisz­tertanács elnökét fogadta dr. Rudolf Ki rchsóh láger, az Oszt­rák Köztársaság szövetségi el­nöke. lázár György miniszterelnök és dr. Bruno Kreisky szövetségi kancellár szívélyes és nyílt lég­körben beható véleménycserét folytatott a magyar—osztrák kapcsolatokról, valamint az idő­szerű nemzetközi kérdésekről. A megbeszéléseken a kor­mányfők aláhúzták annak a te­vékenységnek a jelentőségét, amelyet Magyarország és Auszt­ria kétoldalú kapcsolatai to­vábbfejlesztése és az enyhülési folyamat továbbvitele érdeké­ben kifejt. Mindkét fél aggodalmát fe­jezte ki a nemzetközi feszültség növekedése, a kelet-nyugati kapcsolatok romlása miatt. Ilyen körülmények között különösen fontosnak tartják a helyzet to­vábbi rosszabbodásának meg­állítását, a határozott visszaté­rést az enyhülés és az államok közötti konstruktív együttműkö­dés politikájához. Aláhúzták, hogy a Magyar Népköztársaság és az Osztrák Köztársaság, a barátság és a jószomszédság politikáját folytatva, a jelenlegi helyzetben is minden tőle tel­hetőt megtesz az enyhülés meg­őrzéséért. Mindkét fél egyetértett ab­ban, hogy a világbéke fenntar­tása, biztosítása és erősítése a nemzetközi kapcsolatok közpon­ti problémája, amelynek meg­oldásához minden állam aktív hozzájárulása szükséges. Síkraszáíltak a fegyverkezési hajsza megfékezésének szük­ségességéért, tekintettel vala­mennyi állam biztonságára és a katonai egyensúly lehető leg­alacsonyabb szinten történő megőrzésére. Mindkét fél üdvö­zölte a Szovjetunió és az Egye­sült Államok között megkezdett tárgyalásokat az európai kö­zép-hatótávolságú nukleáris fegyverek, valamint a hadászati nukleáris fegyverek korlátozá­sáról és csökkentéséről, s ki­PANORÁMA , BUDAPEST A Kínai Népköztársaság meg­alakulásának 33. évfordulója alkalmából Lázár György, a Minisztertanács elnöke távirat­ban üdvözölte Csao Ce-jangot, a Kínai Népköztársaság állam­tanácsa elnöklét. * Losanczi Pál, az Elnöki Tanács elnöke táviratban üdvözölte Al- haj'i Shehu Shagarit, a Nigériai Szövetségi Köztársaság elnökét, az ország függetlenné válásá­nak 22. évfordulója alkalmából. PÁRIZS Francois Mitterrand elnök az Elysée-pa tatában fogadta a szovjet—francia közös űrrepülés résztvevőit, Jean-Loup Chrétien, Patrick Baudry, Vlagyimir Dsani- bekov és Alekszandr Ivancsen- kov űrhajósokat, akik a Szal- jut—7 űrállomás fémekből ké­szített makettjét nyújtották át az elnöknek. Á fogadáson jelen volt Cservanyenko párizsi szov­jet nagykövet is. HAVANNA A kubai nemzetgyűlés meghí­vására hivatalos baráti látoga­tásra Havannába érkezett Alois Indra, Csehszlovákia Kommunis­ta Pártja IKB Elnökségének tag­ja, a csehszlovák parlament el­nöke. Alois Indra kubai tárgya­lásai után Nicaraguába, majd Mexikóba utazik tovább. TEHERÁN Szadegh Ghotbzadeh volt irá­ni külügyminiszter összeesküvő társai közül további kettőt kivé­geztek, hetet pedig hosszú bör­tönbüntetésre ítélteik — jelen­tette csütörtökön az ÍRNA, iráni hírügynökség. fejeztél« reményüket, hogy ezek a tárgyalások mihamarabb po­zitív eredményre vezetnek. A kormányfők egyetértettek abban, hogy a fennálló vál­sággócok megszüntetése és új válsággócok létrejöttének meg­akadályozása elsőrendű fontos­ságú feladat. E cél elérésének feltétele a nemzetközi jog ál­talánosan elfogadott normái­nak, különösen az erőszak, vagy az azzal való fenyegetés tilal­mának szigorú betartása a nemzetközi kapcsolatokban. A kormányfők kifejezték re­ményüket, hogy a közép-euró­pai fegyveres erők és fegyver­zet kölcsönös csökkentésével és az azzal összefüggő intézkedé­sekkel foglalkozó bécsi tárgya­lásokon mielőbb konkrét előre­haladást érnek el. Kiemelték annak nagy jelen­tőségét, hogy folytatódjék a ke­let-nyugati nyílt párbeszéd a jelenlegi nemzetközi problémák megoldása, a kétoldalú és sok­oldalú együttműködés fejleszté­se céljából. A felek véleménye szerint egy legfelsőbb szintű szovjet-amerikai találkozó lé­nyegi előrehaladást eredmé­nyezhetne ebben az irányban. .Mint hangsúlyozták, mindkét kormány arra törekszik, hogy a madridi találkozó további el­napolás nélkül, pozitív ered­ménnyel mielőbb fejeződjék be, új impulzust adva ezzel az eny­hülésnek. Hangsúlyozták egy kiegyensúlyozott, érdemi záró- dokumentum szükségességét, beleértve a bizalom- és bizton­ságerősítő intézkedésekkel és leszereléssel foglalkozó európai konferencia összehívására vo­natkozó elhatározást is. Ebben az értelemben a semleges és el nem kötelezett országok — köztük Ausztria — által előter­jesztett záródokumentum-terve­zet megfelelő alapot biztosít a madridi találkozó eredményes befejezéséhez. A felek megelégedéssel álla­pították meg, hogy számos nemzetközi kérdésben állás­pontjuk azonos vagy közelálló. A kormányfők áttekintették a világgazdasági helyzetet és nyugtalanságuknak adtak kife­jezést a tartósan megnyilvánuló kedvezőtlen tendenciák miatt. Egyetértettek abban, hogy a problémák megoldásához a Személyi A Magyar Népköztársaság Elnöki Tanába dr. Soós Gábor mezőgazdaságii és élelmezésügyi államtitkárt saját kérésére, nyugállományba vonulására te­kintettel — érdemeinek elisme­rése mellett — e tisztségéből felmentette. Az Elnöki Tanács dr. Soós Gábornak, több évtizedes ered­ményes munkássága és közéleti tevékenysége elismeréseként nyugdíjba vonulása alkalmából a Munka Vörös Zászló Érdem­rendje kitüntetést adományozta. A kitüntetést a Parlamentben dr. Trautmann Rezső, az Elnöki Tanács helyettes elnöke adta át. Felmentés A be I ü gym i ni szter-h elyettes Szabó László r. őrnagyot — sa­ját kérésére — felmentette a Szekszárdi Városi és Járási Rendőrkapitányság vezetői be­osztásából. 1982. október 1-i hatállyal ugyanakkor a Szek­szárdi Városi és Járási Rendőr- kapitányság vezetőjévé kine­Csütörtökön magyar—bolgár tárgyalások kezdődtek Sarlós István miniszterelnök-helyettes és Todor Bozsinov, a Bolgár Népköztársaság Minisztertaná­csa elnökhelyettese között, aki magyar partnere meghívására delegáció élén tartózkodik ha­zánkban. A megbeszélések so­rán véleményt cserélnek a sok­kölcsönös előnyökre épülő nem­zetközi gazdasági együttműkö­dés fejlesztésén, a meglévő korlátok fokozatos lebontásán keresztül vezet az út. A kétoldalú kapcsolatok meg­vitatása során a kormányfők egybehangzóan megállap itat­ták, hogy a két ország kapcso­latainak az utóbbi években bekövetkezett dinamikus fejlő­dése jó alapot nyújt az együtt­működés folytatásához és el­mélyítéséhez. Megelégedéssel állapították meg, hogy a ma­gyar-osztrák kapcsolatok a különböző társadalmi rendsze­rű országok együttműködésének meggyőző példáját adják. A kormányfők megkülönböz­tetett figyelmet szenteltek a magyar—osztrák gazdasági kap­csolatoknak. Kifejezték elége­dettségüket, hogy legutóbbi ta­lálkozójuk óta is folytatódott a gazdasági együttműködés szé­lesedése, bővült a kereskedelmi forgalom. A magyar—osztrák árucsere-forgalmi és kooperá­ciós vegyesbizottság legutóbbi ülése eredményeinek jegyében egyidejűleg hangsúlyozták, hogy szükségesnek tartják folytatni erőfeszítéseiket a gazdasági és ipari együttműködés állandó erősítése és bővítése, az áru­csere-forgalom kiegyensúlyozott és dinamikus növelése érdeké­ben. Kiemelték az energetikai és a harmadik piaci együttmű­ködés fejlesztésének fontossá­gát. A kormányfők aláhúzták a vízumkényszer megszüntetéséről 1979. január 1-én életbe lé­pett megállapodás jelentőségét, üdvözölték, hogy még szorosab­bá vált országaik együttműkö­dése a kultúra, a tudomány, az oktatás, a környezetvédelem és az idegenforgalom területén. Megelégedéssel nyilatkoztak az ifjúsági és sportkapcsolatokról. A kormányfők ez alkalommal is síkraszáíltak a magyar-oszt­rák együttműködés további el­mélyítése mellett, amely nem­csak a két ország lakosságá­nak áll érdekében, hanem a nemzetközi biztonságot és eny­hülést is szolgálja. Lázár György miniszterelnök hivatalos magyarországi láto­gatásra hívta meg dr. Bruno Kreisky osztrák szövetségi kancellárt, aki a meghívást kö­szönettel elfogadta. (MTI). változások A Minisztertanács dr. Villányi Miklós pénzügyminiszter-helyet­test e tisztsége alól felmentette, egyidejűleg az Elnöki Tanács mezőgazdasági és élelmezés­ügyi államtitkárrá kinevezte. A Minisztertanács dr. Med- gyessy Pétert pénzügyminiszter- helyettessé kinevezte. A Minisztertanács dr. Ven- dégh Ferenc mezőgazdasági és élelmezésügyi miniszterhelyet­test e munkaköréből — érdemei elismerése mellett — felmen­tette. Egyidejűleg a mezőgazda- sági és élelmezésügyi miniszter a Tejipari Vállalatok Trösztjé­nek vezérigazgatójává nevezte ki. (MTI).- kinevezés vezte Varga Lajos r. alezredest, felmentve a Bonyhádi Városi Rendőrkapitányság vezetői be­osztásából. A Tolna megyei Rendőrfőka­pitányság vezetője kinevezte a Bonyhádi Városi Rendőrkapi­tányság vezetőjévé Szabó László r. őrnagyot. oldalú együttműködés fejlesz­tésének feladatairól. Todor Bo­zsinov magyarországi tartózko­dása során a műszaki és agrár- feljesztés eredményeit, illetve hazánkban alkalmazott módsze­reit tanulmónyozzq; ipari és mezőgazdasági üzemekbe is el­látogat. Közös célunk: a fejlett szocializmus, a kommunizmus építése A Tambov megyei párt- és kulturális delegáció J. A. Manajenkovnak, az SZKP Tambov me­gyei Bizottsága titkárának vezetésével koszorút helyezett el a szovjet hősök emlékművén Befejeződött a „ Pajzs -82 ” Magyar-bolgár tárgyalások

Next

/
Thumbnails
Contents