Tolna Megyei Népújság, 1982. április (32. évfolyam, 77-100. szám)

1982-04-01 / 77. szám

Világ proletárjai, egyesüljetek ! AZ MSZMP TOLNA MEGYEI BIZOTTSÁGÁNAK LAPJA i XXXII. évfolyam, 77. szám. ARA: 1,40 Ft 1982. április 1., csütörtök. íl Mai számunkból A FOLDOSZTÓ GYÖRFFY-KOLLÉGISTÁK (4. old.) KÁOSZ (?) A FÖLD ALATT (5. old.) OLDALHALÓ ’82 (6. old.) ATOMERŐMŰ-ÉPÍTKEZÉS (3. old.) Faluvégi Lajos befejezte brazíliai tárgyalásait Ülést tartott a megyei pártbizottság Erkölcsi megbecsülés Vannak emberek, akik nem semmi pénzért „nem férnek a bőrükbe". Ismerek tanító nénit, aki majdnem fél évig tanított két műszakban, mert ■ nem volt napközis helyettese ; a kis faluban, de közben nem nyugodhatott addig, amíg be nem foltoztatta az iskola cső- j pögő tetejét. Addig járkált a termelőszövetkezet elnökéhez, a tanácsra, amíg meg nem csinálták. Mások nem nézhetik tétle­nül, hogy nincs a gyerekek­nek játszóterük, addig nyü­zsögnek, amíg össze nem jön a társadalmi munka. Ismerek fiatalasszonyt, aki egy hét vé­gén kiásatta a fél utca lakói­val a vízvezeték árkát, mert már hétfő reggelre megszer­vezte, hogy fektetik a csöve­ket, ha lesz hova. Mások a szülői munkakö­zösségben gyártják órák hosz- szat a szendvicset a gyere­keknek, jelmezt varrnak, tár­gyalnak a Volánnal autóbusz­ügyben, szállást szerveznek a kiránduló gyerekeknek. Szinte minden községben, sőt lakótelepen van ember, aki a tanácshoz, a vízművek­hez, az áramszolgáltatóhoz, vagy éppen az OTP-hez járkál mások ügyes-bajos dolgainak elintézése végett. Szinte min­den községben van ember, akii ha szól, a többiek men­nek utána. Ismeri őket az egész közösség, hozzájuk for­dulnak, ha el akarnak intéz­ni valamit, vagy egyszerűen csak nekik panaszolják el az utcán a bánatukat. Ezeknek az embereknek rendszerint éppen ez a köztisztelet, sze­retet a jutalmuk. Nem is vágynak többre. Megint mások Kossuth- könyvet terjesztenek, véradást szerveznek, szakszervezeti bé­lyeget árulnak, évtizedeken át, szorgalmasan. Jártam olyan otthonban, ahol a falon az esküvői kép és az unokák első felvételei mellett, beke- í retezve lógott a falon a nép­frontbizottság elismerő okle­vele, amit az óvoda bővítésé­ben végzett munkáért kaptak. Mondják sokszor, hogy a kitüntetéseknek sincsen érté­kük, igaz, ezt rendszerint azok ; mondják, akik nem kaptak, ^ de titokban számítottak ró. A valóságban azonban egy elismerő oklevél is többet je­lenthet akármennyi pénzjuta­lomnál. Egy dicsérő szó a párttaggyűlésen, termelési ta­nácskozáson, brigádgyűlésen ; és máris biztos, hogy amit ed­dig belső szükségből, ha úgy tetszik, nyughatatlanságból csináltak, ezután hivatásuk- ' nak fogják tekinteni, és a jó ' szóért, elismerésért még több 1 munkával fizetnek. Most felszabadulásunk év­fordulójára a tlegkiválóbbak különféle kitüntetéseket kap­nak. Némelyek azért, mert a munkahelyükön dolgoztak jól, mások társadalmi megbízatá­suk teljesítése miatt részesül­nek elismerésben. A kisebb közösségek ez alkalomból se feledkezzenek meg azokról, akiknek nincsen ugyan funk­ciójuk, mégis sokat tesznek a közért, hiszen végül is az em­berek társadalmi körzérzete apró dolgokon múlik, azoké is, akik érdekében tevékeny­kednek a „nyughatatlanok" és azoké is, akik másokért te- i, vékenykednek. A Brazil Szövetségi Köztár­saság kormányának meghívá­sára Faluvégi Lajos, a Magyar Népköztársaság miniszterelnö­kének helyettese kormánykül­döttség élén 1982. március 28— 30. között hivatalos látogatást tett Brazíliában. A magyar miniszterelnök- helyettes megbeszéléseket foly­tatott Antonio Aureliano Gha- ves de Méndonca-val, a Brazil Szövetségi Köztársaság alelnö- kével a két ország kopcsolatai- rál és a nemzetközi feszültség csökkentésének léhetőségeiről. Faluvégi Lajos tárgyalásokat folytatott a brazil kormány több A Tolna megyei Tanács Vég­rehajtó Bizottságának tegnap délután megtartott soros ülé­sén tárgyalta meg a testület Ribling Ferenc általános elnök- helyettes beszámolója alapján a vb 1981. évi koordinált ellen­őrzési tervének végrehajtásából adódó tapasztalatokat és hatá­rozta meg az 1982. évre szóló ellenőrzési tervet. A beszámoló vitájában megállapította a vég­rehajtó bizottság, hogy megfe­lelő volt ar érdekelt szervek együttműködése az 1981. évi ellenőrzési terv végrehajtásá­ban. Figyelmet érdemlőnek mi­inősítette a testület azt is, hogy az 1981-ben végzett vizsgálatok számos új területtel bővültek. Ezen az ülésén tekintette át a Tolna megyei Tanács V. B. építési, közlekedési és vízügyi osztályának a tevékenységét is. Az osztály munkájáról Bohli Antal osztályvezető számolt be. A vb a beszámolót elfogadta és határozatba foglalta azokat a Univóz technológiával hu­szonnyolc tantermes, 7268 négy­zetméteres általános iskola épül Székszárdon, a Baktában. A baktól általános iskolához egy közel hétszáz négyzetméte­ta"'iával is, köztük a megbízott külügyminiszterrel. A magyar küldöttség tagjai közül Rabi Béla iparügyi államtitkár, Ga­rai Róbert külügyminiszter- helyettes és Hefkner Ottó kül­kereskedelmi min i szte the I yettes is több tárgyalást folytatott vendéglátóival. A magyar küldöttség bejelen­tette: 1982 őszén Sao Paulá­ban kiállítást kívánnak rendez­ni, hogy elősegítsék a magyar termékek brazíliai népszerűsí­tését. A látogatás alkalmával a magyar—brazil vegyes bizottság elnökei között levélváltásra ke­tennivalókat, amelyek az ÉIKV- osztály érdemi munkájának ha­tékonyságát hivatottak növelni. A „tiszta, virágos Tolna me­gyéért" elnevezésű település­fejlesztési versenyt a Tolna me­gyei Tanács Végrehajtó Bizott­sága, a Hazafias Népfront Tol­na megyei Bizottsága, a Szak- szervezetek megyei tanácsa 1974 októberében hirdette meg a városainkban és községeink­ben folyó és szélesedő tele­pülésfejlesztési tevékenység se­gítésére és ösztönzésére. Mint az ismeretes, a verseny szerve­zésében és értékelésében a Mágyar Vöröskereszt megyei és helyi szervei is közreműködtek. Az elmúlt időszak eredményeit és tapasztalatait a megyei ta­nács Vb 1981 februárjában ösz- szegezte, meghirdetve egyúttal a településfejlesztési versenyt, a VI. ötéves terv időszakára is. A verseny értékelésére — mint eddig — ezután is évenként, majd az öt év együttes értéke­lésére 1986-ban kerül sor. Ez­res tornacsarnok is készül, amelynek előregyártott elemei már állnak a hegyoldalon. A 82 millió forintos beruházással épülő iskolában 357 négyzetipé- teres étterem, hetvennyolc rül sor, mely célul tűri ki össze­sen 580 millió USA dollár ér­tékben, egymáshoz kapcsolódó kereskedelmi adásvételi ügyle­tek három éven belül történő lébon yölftását. A felék megállapították, hogy a két ország hagyomá­nyos termékszállításai méllétt léhetőség van a gazdasági együttműködés bővítésére, kü­lönösen a következő területe­ken: magyör részről agráripari termelési rendszerek, távközlési berendezések és nukleáris ku­tatóműszerek; brazil részről elektronikus komponensek, táv­közlési berendezésék és fo­gyasztási cikkek szállítására. úttól a Tolna megyei Tanács Végréhajtó Bizottsága a tele­pülésfejlesztési versenyben részt vevő városok, nagyközségek és községek 1981 évben végzett munkáját értékelte és döntött a végrehajtó bizottság a helyezé­sekről. A végrehajtó bizottság a teljesített társadalmi munka, a lakossági önkéntes hozzá­járulás alapján az alábbi te­lepüléseket részesítette a leg­jobbakat megillető díjazásban. A városok kategóriájában az első helyet Bonylhád szerezte meg ; a nagyközségek kategó­riájában az első helyet Decs, a második helyet Dunaföldvár foglalja el. A községek kate­góriájában az első Szedres, a második Dunaszentgyörgy, a harmadik Iregszemcse, a ne­gyedik Döbrököz, az ötödik Györköny. A Hazafias Népfront országos vezetőségének zászla­ját Szedres kapja, oklevelét pe­dig Dunaföldvár. A díjakat a soron következő tanácsüléseken adják át. négyzetméteres konyha mellett helyet kapnak az előadóter­mek, úttörőszobák. Lesz orvosi és fogorvosi rendelő, politech­nikai műhely (ez utóbbiból ösz- szesen négy), hatalmas, hat­r Az MSZMP Tolna megyei Bizottsága 1982. március 31-én ülést tartott. A végréhajtó bi­zottság javaslata alapján napi­rendjén a következők szerepel­tek: Jelentés a megyében műkö­dő pórtszervek és -szervezetek, a kommunisták murtkájárói a párt vezető szerepének érvé­nyesítésében, tömegkapcsolatai­nak erősítésében; és a továb­bi feladatok. Előadó: K. Papp József, a megyei pártbizottság első titkára. Jelentés a megyei pártbizott­ság testületéinek és apparátu­sainak 1981. évi munkájáról. Előadó: K. Papp József. A Biztonsági Tanács határo­zatlan időre elhalasztotta az iz­raeli megszállás alatt álló arab területekről tegnap délután megkezdett vitát. A testület elő­zőleg a Palesztinái Félszába- dítási Szervezet, Irán és az NDK képviselőit hallgatta meg. Kirkipátrick amerikai ENSZ- nagykövet, a BT soros elnöke nem volt hajlandó fogadni a PFSZ képviselőjét, aki közölni szerette volna vele, hogy a pa­lesztin szervezet kész elfogadni az ír határozati javaslatot, hó az Egyesült Alía'mók nem emel ellene vétót. Ez a nyugati rész­ről mérsékeltnek minősített in­dítvány csők az elnyomó intéz­kedések visszavonására szólítja száz négyzetméteres aula, és egy, a városra néző szép kilá­tású tetőterasz is. Az iskola a tervek szerint jö­vő év augusztusában készül el. Tájékoztató a megye telepü­lései alapellátottságának hely­zetéről. A nem termelő infra­strukturális ellátottság helyzete, féjlesztésének feladatai. Elő­adó: Császár József, a megyei tanács elnöke. Személyi ügyekben is dön­tött a'testület: dr. Szabápá! Antal nyugalmazott megyei ta­nácselnököt érdemei elismerése és pártbizottsági tagságának fenntartása mellett felmentette végrehajtó bizottsági tagsága alól. Ugyanakkor a pártbizott­ság kooptálta tagjai sorába és megválasztotta a végrehajtó bizottság tagjának Császár Jó­zsefet, a megyei tanács elnökét. fel a Tél Aviv-i kormányt, de nem ítéli el Izraelt. Az Arab Liga a palesztin el­lenállásnak nyújtandó „sürgős anyagi, politikai és erkölcsi" támogatásról döntött. Egyebek között ezt tartalmazza a ked­den este véget ért rendkívüli külügyminiszteri értekezleten el­fogadott határozat. Az Arab Liga egyúttal felszólította tag­államait, hogy hárítsák el az akadályokat a Palesztin Fel­szabadítás! Szervezet Izrael el­leni katonai akciói elől. A ta­nácskozáson az arab külügymi­niszterek elítéltélk a megszállt területeken folytatott elnyomó izraeli politikát és bírálták az Egyesült Államokat a Tel Aviv- na'k nyújtott támogatás miatt. Az MSZMP küldöttsége Sri Lankában Az MSZMP küldöttsége, amely Várkonyi Péternek, a Központi Bizottság tagjának ve­zetésével részt vett az Indiai Kommunista Párt XII. kongresz- szusán. Delhiből továbbutazott a Sri Lanka-i Demokratikus Szocialista Köztársaságiba, ahol a Sri Lanka-i Kommunista Párt meghívásának tesz eleget. New York, ENSZ A BT napirendjén Nicaragua panasza Kirkpatrick amerikai ENSZ- nagykövet kijelentette, hogy az Egyesült Államok kész megvé­tózni minden olyan határozati javaslatot a Biztonsági Tanács­ban, amely elfogadná Nicara­gua panaszát egy készülő ame­rikai beavatkozásról. A tanács esti ülése után Kirkpatrick ugyanakkor azt mondta, hogy szerinte mégsem lesz szükség a vétóra, mert egy ilyen javaslat nem találna elég támogatót. Panamai és nicaraguai források szerint Nicaragua és az el nem kötelezett országok együtt ter­jesztik elő határozati javasla­tukat. A BT folytatja a vitát a nicaraguai panaszról. A Tolna megyei Tanács Végrehajtó Bizottságának ülése Iskola épül a Baktában Ciszjordánia Az Arab Liga támogatja a palesztin ellenállást A tornacsarnok váza már áll. ...... ' " "

Next

/
Thumbnails
Contents