Tolna Megyei Népújság, 1977. december (26. évfolyam, 282-307. szám)

1977-12-01 / 282. szám

Mai számunkból Világ proletárjai, egyesüljetek! AZ MSZMP TOLNA MEGYEI BIZOTTSÁGÁNAK LAPJA XXVII. évfolyam, 282. szám ÁRA: 0,80 Ft 1971. december 1., csütörtök ÍGY IS LEHET ÉLNI (3. old.) FELSŐOKTATÁSI TÁJÉKOZTATÁS — 1978. (5. old.) BOLVÁRI II. ÉS CSENKEI A TIZEK BAJNOKA (6. old.) FERIHEGY HÁTORSZÁGA (7. old.) Az átfogó közel-keleti rendezésért Brezanyev fogadta Khaddamot Ülést tart a Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottsága Nevel a közösség ,,yAz az igazság elvtár­sak, hogy a saját sorban élő, dolgozó ember akár még oly csendes megjegy­zése is gyakran többet ér, jobban hat, mint a főnök bármilyen erős dörgedel­me.” — A Szekszárdi Ál­lami Gazdaság egyik szo­cialista brigádvezetőjétől hallottam ezt a megállapí­tást. Ünnepi tanácskozás volt ez, a nagy évforduló tiszte­letére tett vállalásokat ér­tékelték a szocialista bri­gádvezetők és mi sem ter­mészetesebb, mint hogy be­széltek az eredmények mellett a gondokról is. Szó esett egy-két konkrét eset­ről, nevezetesen olyanról is, amikor az addig lígő- lógó, csellengő embert a brigádközösség becsületes, fegyelmezett dolgozóvá ne­velte. Az ilyen példáknak mintegy summázásaként hangzott el az idézett kö­vetkeztetés. És hogy mennyire igaz! A szocialista brigádmoz­galom „szárnypróbálgatá­sai” időszakában, jó más­fél évtizeddel ezelőtt — amikor még nem voltak központilag kialakított irányelvek — tisztelt meg meghívásával a megye első szocialista brigádjainak egyike, a TOTÉV villany- szerelői. Brigádértekezlet­re invitáltak. Sok minden­ről esett szó — riportsoro­zat lett belőle —, de ami­vel első szóra nemigen tudtam egyetérteni, az az volt, hogy nálunk, ha ju­talmat kap a brigád, a pénzt maguk osztják el, kinek-kinek érdeme sze­rint. És így tesznek a fize­tésemeléssel is. .Kivívták” az utóbbit, miután a válla­latvezetés látta, hogy a ju­talomelosztás új módja szi­lárdítja a fegyelmet, előse­gíti, hogy a kollektíva ne­veljen; Ma már nem csodálko­zunk ezen. A brigádközös­ségek szocialista életmód­ra, munkára, tanulásra ne­velnek. És számos példa bizonyítja, hogy soraikban fegyelmezett munkássá vá­lik a „vándormadár”, az, aki korábban iszákos volt, nemegyszer az elrontott családi élet rendbehozásá­ban is segít a brigád. A módszerek különbözőek, van, ahol próbaidőre veszik fel azt, aki még magatartá­sa, munkája folytán nem méltó a brigádtagságra, fi­gyelmeztetik a hanyagot, a fegyelmezetlent, végső esetben kizárják, akad olyan példa is, hogy az igazgató a brigádvezetőre ruházta a fegyelmi jogkört. A tavasszal tartott orszá­gos tanácskozáson mondta erről az egyik brigádveze­tő: „Egy magasan képzett munkaügyi szakembertől megkérdeztem, hogy ez ho­gyan lehet? Azt mondta, hogy a fegyelmi jogkör kollektív gyakorlása még utópia. Lehet, hogy ma még az, de a szocializmus is utópia volt valamikor.” Náluk bevált. Senki se mondhatja, hogy nincs szükség „felül­ről” az ellenőrzésre, fegyel­mezésre. Ám mindinkább lehet és kell támaszkodni a közösség emberformáló, nevelő erejére. (J) — A Szovjetunió a nem­zetközi szolidaritás lenini el­vétől vezettetve szilárdan a szabadság és a haladás erői mellett áll az arab Keleten abban a harcban, amelyet az imperializmus próbálkozásai ellen vívnak az izraeli agresz- szió következményeinek fel­számolásáért — jelentette ki Leonyid Brezsnyev, Khad- dam sziriai külügyminiszter­rel szerdán lezajlott találko­zóján. Az SZKP KB főtitká­ra, a Szovjetunió Legfelsőbb Tanácsa Elnökségének elnöke Andrej Gromikóval, az SZKP Politikai Bizottságának tag­jával, a Szovjetunió külügy­miniszterével együtt fogadta a Szovjetunióban baráti lá­togatáson tartózkodó Abdel Halim Khaddam sziriai mi­niszterelnök-helyettest és külügyminisztert, az Arab Újjászületés Szocialista Párt­ja vezetőségének tagját. Az ENSZ-ben kedden to­vábbi határozatokban ítélték el Izraelnek a megszállt arab területeken folytatott politikáját. A közgyűlés 32. ülésszakának különleges po­litikai bizottsága három ha­tározatot hozott. Az első határozat az iz­raeli akciók közül elítéli a megszállt területek egyes ré­szeinek bekebelezését, zsidó települések létesítését, arab Hazánkban tanácskoznak három napon át a KGST- onszágok — Bulgária, Cseh­szlovákia, Lengyelország, Magyarország, az NDK, Ro­mánia és a Szovjetunió — állategészségügyi szakértői a nagyüzemi tehenészeteket a gépi fejés következtében gaz­daságilag rendkívül károsító mastitis, azaz tőgygyulladá­sokról. A résztvevők szerdán Szekszárdon, a Tolna megyei Állategészségügyi Állomáson folytatták tanácskozásukat. Tolna megyében ugyanis már körülbelül nyolc éve folytat­nak szervezett védekezést e veszélyes betegségek ellen, dr. Kováts Jenő címzetes egyetemi docens, a Tolna megyei Állategészségügyi Ál­lomás igazgatójának vezeté­sével. Az eddigi felmérések szerint hazánkban például minden második tehenet ter­hel e betegség valamilyen formája, s a mastitis által okozott gazdasági kár évente megközelíti az egymilliárd forintot. Tolna megyében egészen új utakon indultak Tegnap délután ülést tar­tott Szekszárd város Tanácsa Végrehajtó Bizottsága. Ennek során beszámoló hangzott el a megyei tanácstagi csoport idei tevékenységéről és tájé­koztató a vb munkájáról. A végrehajtó bizottság tagjai Khaddam átnyújtotta Le­onyid Brezsnyevnek Hafez Asszad sziriai elnöknek, a párt főtitkárának személyes üzenetét. A barátság és a teljes egyetértés légkörében lefolyt megbeszélésen a felek meg­állapították, hogy nézeteik teljesen azonosak a közel-ke­leti helyzet megítélését, az igazságos és tartós béke megteremtését illetően épp­úgy, mint a szovjet—sziriai kapcsolatok továbbfejleszté­sével kapcsolatban. A Szovjetuniónak és Szí­riának egyaránt eltökélt szándéka az, hogy kivívja az átfogó közel-keleti rendezést, olyan körülmények között, amelyek kizárják az egyes arab országok vezetői által szorgalmazott különmegálla- podásokat, és amelyek bizto­sítják a palesztinai arab nép törvényes képviselője, a Pa­lakosok kitelepítését, továb­bá arab vagyoni értékek el­kobzását, lakóházak lerom­bolását, arabok tömeges le­tartóztatását, a foglyokkal való kegyetlen bánásmódot, s a foglyok megkínzását, a régészeti és kulturális érté­kek fosztogatását. A második határozat ki­mondja, hogy a polgári sze­mélyek háború idején való védelméről intézkedő genfi el e betegség elleni védeke­zésben, a tartás és a fejés higiéniájára helyezik a fő hangsúlyt, s ezzel már igen jelentős eredményeket értek el. Módszerük számtalan eu­rópai ország egészségügyi szakértőinek figyelmét fel­keltette, sőt egyes országok védekezésének kiindulását a Tolna megyei tapasztalatok képezték. A résztvevőket megismer­tették a Tolna megyei Állat­egészségügyi Állomás tevé­kenységével, a megyében folytatott védekezési kutató­munka eddigi eredményeivel, még külföldön is ritka, leg­újabb laboratóriumi vizsgá­lati módszereivel, köztük a vadonatúj elektronikus tej- sejtszámláló berendezéssel, amellyel egy óra alatt két­száztíz tejmintának a sejt­számát határozzák meg. A résztvevők felkeresték az Alsótengelici Állami Gazda­ságot, s megtekintették a pál- fai Egyetértés Tsz tehenésze­tét is. megvitatták a jövő évi mun­katervet és azt, hogy a me­gyeszékhelyen miként érvé­nyesülnek a szociálpolitikai elvek. A végrehajtó bizott­ság ülése az idei utolsó vá­rosi tanácsülés előkészítésé­nek jegyében zajlott. ü lesztinai Felszabadítási Szer­vezet teljes jogú részvételét a rendezésben. Ha az az eset fordulna elő, hogy a genfi konferencia meghiúsul, ak­kor súlyos felelősség terhelné azokat, akik ebben közreját­szottak. Abdel Halim Khaddam, a Szíriái Arab Köztársaság ve­zetése és népe nevében nagy­ra értékelte a Szovjetunió külpolitikáját, amely a nem­zetközi feszültség enyhítésé­re, az egyetemes béke meg­szilárdítására irányul. Hálá­ját fejezte ki a Szovjetunió­nak az arab népek igazságos ügyéhez, a közel-keleti igaz­ságos és tartós békéért vivott harcához nyújtott állandó tá­mogatásáért. Szerdán hazautazott Moszkvából Abdel Halim Khaddam. A repülőtéren Andrej Gromiko búcsúztatta a sziriai vendéget. konvenció vonatkozik az Iz­rael által 1967 óta megszállt összes arab területekre is. A harmadik határozat erélyesen elítéli az izraeli erőket, amiért 1974-ben ön­kényesen porig lerombolták Kuneitra várost, s ugyan­akkor ismételten megerősíti Szíriának a teljes kártérí­téshez való jogát. Tegnap délelőtt egy 10 hó­napos nagyszerű munka be­fejezésének örülhettek a dombóváriak. Egy hónappal a határidő előtt készült el a fedett, télen is használható termálfürdő. A megnyitó ünnepségen megjelent K. Papp József, a megyei pártbizottság első titkára, a terület országgyű­lési képviselője, dr. Szabó- pál Antal, a megyei tanács elnöke, dr. Vadász Gyula, az Egészségügyi Minisztérium miniszteri főtanácsosa és a város politikai, gazdasági vezetői. A város költségvetési üze­mének igazgatója, Kovács A Magyar Szocialista Mun­káspárt Központi Bizottságá­nak ülését december 1-re összehívták. A Politikai Bizottság a Nagy Októberi Szocialista Forradalom 60. évfordulójá­nak megünnepléséről szóló A Magyar Szocialista Mun­káspárt küldöttsége Biszku Bélának, a Politikai Bizott­ság tagjának, a Központi Bi­zottság titkárának vezetésével befejezte látogatását Vene­zuelában. A magyar pártküldöttség caracasi tartózkodása alatt megbeszéléseket folytatott A Varsói Szerződés tagál­lamai honvédelmi miniszteri bizottságának tagjai — Bu­dapesten zajló ülésük prog­ramjának részeként — szer­dán megtekintették a Dunán felépített vasúti uszályhidat, a polgári és katonai szak­emberek együttes munkájá­József jelentette dr. Sáfár Lászlónak, a Hazafias Nép­front elnökének, hogy az üzem kollektívája egy hó­nappal a határidő előtt készítette el a fürdőt. Vidóczy László tanács­elnök „Dombóvárért” em­lékplakettet nyújtott át Horváth Lajos lakatosnak, Visnyei Ferenc kőművesnek, Hegyháti Péter villanysze­relőnek, Szabó Károly kő­művesnek, Tallósi Miklós vízvezeték-szerelőnek, Czakó László művezetőnek, Tanner János építésvezetőnek, Ka­rászi Kálmánnak, a Közép­dunántúli Vízügyi Társaság beszámoló, az 1977. évi nép- gazdasági terv teljesítéséről szóló jelentés, illetve az 1978. évi terv és állami költségve­tés irányelveire vonatkozó előterjesztés megvitatását ja­vasolja a Központi Bizottság­nak. (MTI) Jesus Fariával, a Venezuelai Kommunista Párt főtitkárá­val és a párt más vezetőivel. A megbeszélésekről közle­ményt adnak ki. A magyar pártküldöttség szerdán a Costa Rica-i Népi Élcsapat Párt meghívására San Jóséba utazott. (MTI) nak eredményét. A bemuta­tón részt vett Borbándi Já­nos, a Minisztertanács el­nökhelyettese, Rácz Sándor, az MSZMP Központi Bizott­ságának osztályvezetője, va­lamint Pullai Árpád közle­kedés- és postaügyi minisz­ter. igazgatójának, dr. Mihály Dezső osztályvezetőnek, Or­bán János főmérnöknek a fürdő tervezőjének és Ko­vács József igazgatónak. Ez­után dr. Vadász Gyula meg­nyitotta a nagyközönség számára a fürdőt. A város minden lakosa részese a sikernek, mivel társadalmi munkájával, kommunista műszakokon való részvétellel, a tégla­jegyek megvásárlásával nyújtott segítséget a 330 négyzetméter alapterületű fürdőcsarnok és a hozzá csatlakozó kiszolgáló helyi­ségek megépítéséhez. Három ENSZ-döntés ítélte el Izrael területszerző politikáját KGST állategészségügyi tanácskozás és bemutató Tolna megyében Közéletünk A szekszárdi Városi Tanács V.B. ülése A magyar pártküldöttség Costa Ricába utazott A miniszteri bizottság folytatta munkáját A megnyitó résztvevői megtekintik az új termálfürdőt Fotó: Gottvaid

Next

/
Thumbnails
Contents