Tolna Megyei Népújság, 1977. december (26. évfolyam, 282-307. szám)

1977-12-01 / 282. szám

KÉPÚJSÁG Tovább fejlődik a szovjet-magyar gazdasági együttműködés Róma Gierek és Berlinguer találkozója Moszkvában szerdán véget ért a magyar—szovjet gaz­dasági és műszaki-tudomá­nyos együttműködési kor­mányközi bizottság XX. ülés­szaka. Az ülésszakon a ma­gyar küldöttséget dr. Szekér Gyula miniszterelnök-helyet­tes, a szovjet küldöttséget Konsztantyin Katusev, a Szovjetunió minisztertaná­csának elnökhelyettese ve­zette. A tanácskozásról kiadott közlemény szerint a kor­mányközi bizottság áttekin­tette és jóváhagyta a Ma­gyar Népköztársaság és a Szovjetunió legfontosabb iparágai közötti gyártmány­szakosítás és kooperáció hosszú távú fejlesztésének alapvető irányelveit. A bizottság áttekintette és jóváhagyta a Magyar Nép- köztársaság és a Szovjetunió minisztériumainak azokat a javaslatait, amelyek a ter­melési-műszaki együttmű­ködés kiszélesítésére és el­mélyítésére irányulnak a Az országgyűlés ipari és kereskedelmi bizottságának Parlamentben tartott szerdai együttes ülésén részt vett Inokai János, az országgyű­lés alelnöke. A Gorjanc Ignác és Palkó Sándor elnökletével megtar­tott tanácskozáson Szabó Im­re könnyűipari és - Lauthán Ferenc belkereskedelmi mi­niszterhelyettes tájékoztatta az országgyűlési képviselő­ket. Az összefoglaló értéke­lés szerint a textil-, textil- ruházati, bőr-szőrme és cipőipari ágazatokat felölelő ruházati ipar az egész köny- nyűipar termelésének 65 szá­zalékát adja, az egyre növe­kedő termelést és a minőség- javulást alapvetően segítette az iparág 1070-ben kezdődött kiemelt fejlesztése. Az ebben az ötéves tervben is folyta­rádióiparban, a hajóépítés­ben, az energetikai, a ne­hézipari és közlekedésigép­gyártásban, valamint az épí­tőanyag-gyártásban. Megvi­tatták és jóváhagyták a két országnak az áruszállítás megjavítására irányúló in­tézkedéseit is. A bizottság áttekintette azokat a kormányközi meg­állapodásokat, amelyek a 750 kilovolt feszültségű vil­lamos távvezeték, négy új szénbánya és egy hőerőmű építésében történő együtt­működésről szólnak, vala­mint az olefinok és feldol­gozási termékeik, a növény­védő szerek, műtrágyák és a magasabb zsíralkoholok gyártásában történő együtt­működésre vonatkoznak. A két fél határozatokat foga­dott el az említett kormány­közi egyezmények teljesíté­sének biztosítására. A bizottság jelentést hall­gatott meg a kölcsönös áru- szállítások ez évi tervének teljesítéséről és megállapí­tódó rekonstrukciónak kö­szönhetően 1900-ig — 1975- höz mérve — a termelés to­vábbi 50 százalékos emelke­désével számolnak. Az értékelésből kitűnt az is, hogy a belföldi anyag- ellátásban elsősorban a kon­fekcióipar küzd nehézségek­kel. A beszámolót követően az országgyűlési képviselők szorgalmazták, hogy a keres­kedelem az eddiginél jobban védje a vásárlók érdekeit, s ne fogadjon el mindent, amit kínál az ipar. Növelni kell a divatos cikkek részarányát esetleg olyképpen is, hogy a szocialista országokkal cse­réljen Magyarország tétele­ket. Többen kifogásolták a konfekcióipari mérettáblázat „gyermekbetegségeit”, s azt, hogy a nagyra nőtt bakfisok, tóttá: a teljesítésben nagy szerepe volt a csepeli kez­deményezésnek : a Szovjet­unió rendeléseinek a — a Nagy Októberi Szocialista Forradalom 60. évfordulója tiszteletére — határidő előt­ti teljesítésére indított mun­kaversenynek. A bizottság ülése a test­véri barátság és a teljes egyetértés légkörében folyt le. A kormányközi bizottság ülésének jegyzőkönyvét a két társelnök: Szekér Gyula és Konsztantyin Katusev ír­ta alá. A nagymarosi vízlépcső építkezésével kapcsolatos új kormányközi egyezményt magyar részről dr. Bíró Jó­zsef külkereskedelmi mi­niszter, szovjet részről Szem- jon Szkacskov, a Szovjet­unió minisztertanácsa kül­gazdasági kapcsolatok álla­mi bizottságának elnöke írta alá. Szekér Gyula szerdán re­pülőgéppel visszautazott Bu­dapestre. kamaszok nehezen jutnak kész ruhához, megfelelő ci­pőhöz. Az idősebb korosz­tályra sem mindig gondol a ruházati ipar, szegényes a nekik jutó választék. Elhangzott, hogy bár vi­tathatatlanul javult a gyer­mekruházati cikkek gyártá­sa, a szülők ma is gyakran hiába keresnek több méret­ben kabátkákat és más ruhá­zati termékeket — hiány­cikkeket „találnak” csak. Gondot jelent az is, hogy — s ez elsősorban a vidéken élőket sújtja, hogy az ÁFÉSZ-ek elől a - kiskereske­delmi vállalatok „lefölözik” a divatos cikkeket, lévén, hogy ők nagyobb tételben rendel­nek. Ezért jóval szürkébbek a községek üzletei, mint a nagyvárosok kirakatai. Simó Endre, az MTI tu­dósítója jelenti: A hivatalos látogatáson Olaszországban tartózkodó Edward Gierek kedden este Lengyelország római nagy- követségén találkozott En­rico Berlinguerrel, az OKP főtitkárával. A két kommunista vezető tájékoztatta egymást orszá­gaik helyzetéről, a Lengyel Egyesült Munkáspárt és áz Olasz Kommunista Párt po­litikájáról és áttekintett né­hány nemzetközi kérdést is. Gierek és Berlinguer meg­erősítette, hogy pártjaik el­kötelezettek Lengyelország és Olaszország kapcsolatai­nak fejlesztésében az élet minden területén — áll a közleményben, amely ezek­nek a kapcsolatoknak az ápolása szempontjából na­gyon fontosnak nevezi a LEMP KB első titkárának olaszországi látogatását. A két párt elő kívánja mozdí­tani az európai és a világ­méretű enyhülést és együtt­működést, és sürgeti, hogy a belgrádi értekezlet részt­vevői törekedjenek a helsin­ki záróokmányban foglaltak maradéktalan végrehajtásá­ra. Enrico Berlinguerrel foly­tatott tanácskozása után Ed­ward Gierek szálláshelyén, a Grand Hotelben fogadást adott vendéglátói tiszteleté­re. t 1977. december 1 LAPZÁRTA BORBÉLY SÁNDOR SOMOGY MEGYÉBEN Borbély Sándor, a Magyai Szocialista Munkáspárt Köz­ponti Bizottságának titkári szerdán Kaposvárra látoga­tott. Részt vett és felszólal! a Somogy megyei párt vég­rehajtó bizottság ülésén, ahol a XI. kongresszus és a me­gyei pártértekezlet óta eltelt időszak gazdasági és politi­kai feladatainak végrehajtá­sát vitatták meg és értékel­ték. BUDAPEST m Losonczi Pál, az Elnöki Tanács elnöke táviratban fe­jezte ki részvétét Neelam Sanjiva Reddy-nek, az In­diai Köztársaság elnöké­nek a Kelet-Indiát sújtó ciklon pusztításai miatt. FŰZFŐ Szerdán délben a balatonfűz- fői Nitrokémia Ipartelepek savüzemében savtartály- robbanás történt. Ennek kö­vetkeztében Szabó Sándor 54 éves vegyipari szakmun­kás, szentkirályszabadjai lakos életét vesztette, egy személy pedig eltűnt. Har­minchétén könnyebb sérü­lést szenvedtek, akiket el­sősegélyben részesítettek. A robbanás okának megállapí­tása és a károk helyreállí­tása folyamatban van. Zambia Sztankó Todorov látogatása A zambiai hivatalos, ba­ráti látogatáson tartózkodó Sztankó Todorov, a bolgár minisztertanács elnöke foly­tatta tárgyalásait a vendég­látó ország .vezetőivel. To- dorovot fogadta Kenneth Kaunda köztársasági elnök; a másfél órás, konstruktív és baráti légkörű megbeszé­lésen a kétoldalú kapcsola­tok továbbfejlesztésének le­hetőségeit, valamint az af­rikai népek függetlenségi harcának kérdéseit vitatták meg. Ülésezett az országgyűlés ipari és kereskedelmi bizottsága y . * ü Tv Jpif Az olaszországi látogatáson tartózkodó Edward Gierek megkoszorúzta a Monte Cassinónál elesett lengyel ka­tonák emlékművét (Képtávírónkon érkezett.) Éhség az atomkorszakban 2. A folyó eltűnt A szenegáli—mouritóniai határon lévő Matam városka ősidők óla éppúgy a Szenegál-fotyó áradásaiból él, mint Egyiptom a Nílus által elöntött termékeny területekből. De mi­kor Santini, az olasz riporter ott járt, egyszerűen eltűnt a folyó: terepjáró Land-Roverje kilométereken keresztül a ki­száradt meder szélén haladt. Az újságíró éppen akkor ért egy bennszülöttfaluba, amikor a homokot hirtelen támadt forró szél kavarta fel. Az egész lakosság lebo­rulva kérte Állatitól a régen várt esőt. De a homokvihar egyetlen csepp csapadék nél­kül vonult tovább. Űtközben a riporter fiatal felcserrel találkozott, aki megkérte, vigye őt Kané fa­luba, mert „ott is nagyon nagy a baj”. „A felcser híre — írja Aldo Santini — előbb ért a faluba, mint ő maga. A főtéren anyák szorították ma­gukhoz haldokló gyermekei­ket. Jó néhányan a szemünk előtt haltak meg. Az anyák nem kérdezték, miért nem hoztunk vizet és élelmet. Lát­ták, hogy mi hoztuk a fel­csert, és gyermekeiket nyúj­togatva tolongtak felé.” Az aszály egyedül ezen a fél európányi területen hu­szonötmillió embert érintett végzetesen. Maliban például a tuareg és fulani nomádok hárommillió állattal lettek szegényebbek a szárazság év­tizede alatt. — NEMCSAK AZ IDŐJÁRÁS... — Az éhség korbácsa nemcsak az időjárás szeszélyei miatt sújtott le a világ nagy ré­szeire. 1973-ra a gabonaárak megduplázódtak a tőkés vi­lágpiacon, majd még tovább nőttek, amikor kiderült, hogy az időjárás még az észak­amerikai mezőgazdaságot is komolyan visszavetette. (A világnak ezen az agrárszem­pontból legeredményesebb részén a kukorica termeszté­se 16, a szójababé mintegy 20 százalékkal esett vissza.) A fejlődő országok költség- vetését amúgy is megrázkód­tatták a magas élelmiszer- árak, amikor bekövetkezett az olajválság, és az újabb ár­emelkedések, ezzel kapcsola­tos láncreakciója. Ezek a gazdaságilag gyenge országok óriási áldozattal kísérleteztek a maguk „zöld forradalmá­val": mezőgazdaságuk kor­szerűsítése energiaforrást, korszerű vegyszereket igé­nyelt az állati és növényi pa­raziták ellen — hirtelen mindez elérhetetlenné vált. Manapság szinte mindeh­hez olaj kell, és az amúgy is megterhelt államháztartások­nak enyhén szólva nem mindegy, mennyibe kerül egy hordó olaj. Számos fejlett or­szág — például Japán — drasztikusan csökkentette a műtrágyagyártást, és szinte teljesen leállította az expor­tot. Az Egyesült Államok egyharmadára csökkentette a legszegényebb országok élelmiszer-segélyezését. — TÍZSZERES KÖLTSÉGEK — Az új helyzetet nemcsak az afrikai éhségövezet, ha­nem a legnagyobb és legné­pesebb kontinens, Ázsia is húsbavágóan megsínylette. Közismert, hogy ezen az ir­datlan földrészen a rizs az alapyető élelmiszer, az új rizsfajták bevezetése pedig még a gabonáénál is nagyobb beruházásokat, több pénzt igényel. A Fülöp-szigeteken, ahol először kísérleteztek nagy ho­zamú fajtákkal, a költségek a korábbiak tízszeresére (!) emelkedtek, egy acra (0,7 ka­tasztrális hold) területre 120 dollár költség jutott. Ráadá­sul az új fajták hozama nem kielégítő azokon a területe­ken, amelyek csak a termé­szet által nyújtott vízre ha­gyatkoznak — márpedig Ázsia rizstermő területeinek több mint hatvan százaléká­ra pillanatnyilag nem lehet mesterségesen vizet juttatni. A hatvanas évek elején a Világbank szakértői kiszámí­tották, hogy az ázsiai élelmi­szer-termelés évi 2,8 száza­lékkal fejlődik és ez szűkö­sen elég ahhoz, hogy lépést tartson a szaporodási rátá­val. Ez a számítás, sajnos, hamar túlságosan derűlátó­nak bizonyult. Az újabb ta­nulmányok szerint 1985-ig a termelésnek már átlag négy százalékkal kellene emel­kednie csak ahhoz, hogy a jelenlegi igényeket valahogy kielégítse. — INKÁBB SZÜLETÉS, MINT SZABÁLYOZÁS ­Az Ázsiai Gazdasági Bi­zottság becslése szerint az ezredfordulóra a kontinens népessége megduplázódik, vagyis több lesz, mint ma a Föld egész lakossága. Ter­mészetesen ez az élelmiszer­gondok egyik legfontosabb tényezője. Ezért tette az ENSZ 1974-et „népesedés­szabályozási esztendővé”. Egy belga publicista keserű­igaz szavai szerint „a világ­ra a születésszabályozási esztendő óta is sokkal in­kább a születés, mint a szabályozás a jellemző...” Ázsia és Afrika, valamint Latin-Amerika hatalmas térségein vallási, politikai, gazdasági, társadalmi ténye­zők hatnak a születés­szabályozás ellen. Indiának például 1952 óta van szü­letésszabályozási program­ja. Az Egészségügyi Világ­szervezet statisztikája szerint huszonhárommillió ember­pár, a 15 és 44 év közötti korosztály 13 százaléka hasz­nál rendszeresen valamiféle fogamzásgátló eszközt. Ha­tósági becslés szerint ez leg­alább évi két és fél millió­val kevesebb gyermeket je­lent, de a népesség így is évi 2,5 százalékkal nő és mintegy 27 év alatt meg­kétszereződik ! A kormányzat célja, hogy az ezer lakosra jutó jelen­legi 38 születést az évtized végére 25-re csökkentse. Eh­hez 1981-ig legalább 22 mil­lió házaspárt kellene rábírni a családtervezésre — erre pedig Indiában nem sok esély van. HARMAT ENDRE Következik: Kalkuttai lá­tomás. A rhodesiai fehértelepes rendszer tovább folytatja bűnös fegyveres támadásait Mozambik és Zambia ellen. Az AP térképén csillaggal jelzett helyeken a rhodesiai hadsereg és a légierő me­nekülttáborok békés lakosait mészárolta le. (Képtávírónkon érkezett.)

Next

/
Thumbnails
Contents