Tolna Megyei Népújság, 1977. október (26. évfolyam, 231-256. szám)

1977-10-01 / 231. szám

2 “Képújság 1977. október 1. Az új szovjet alkotmány tervezetéről határozott a Legfelsőbb Tanács Elnöksége Kőolaj és datolya LAPZÁRTA BÉCS A Nemzetközi Atomener­gia Ügynökségnek a bécsi Holfburgban folyó 21. köz­gyűlésén dr. Osztrovszki György, a magyar küldött­ség vezetője kijelentette, hogy a pretoriai rezsim nukleáris programja sok or­szágban mély aggodalmat vált ki. Hozzátette, hogy ezekért a veszélyes terve­kért nemcsak a dél-afrikai kormány, hanem a „nuk­leáris exportban” érdekelt egyes nyugati országok is felelősek, amelyeket szin­tén el kell ítélni. PEKING Az új kínai vezetés gaz­daságcentrikus elképzelé­seit erősítette meg a há­rom legfontosabb sajtó- orgánum — a párt közpon­ti lapja és elméleti folyó­irata, illetve a népi fel­szabadító hadsereg lapja közös október elsejei ve­zércikke. Az írást az Üj Kína hír- ügynökség megjelenése előtt néhány órával, pénte­ken este hozta nyilvános­ságra, körülbelül akkor, amikor Hua Kuo-feng, a Kínai KP KB elnöke há­romezer vendég — közöt­tük a szinte teljes kínai vezetés — előtt ünnepi be­szédet mondott a pekingi parlament épületében. RÓMA Vatikánvárosban pénte­ken megnyílt az ötödik püspöki szinódus. A kate- kézis problémáinak szentelt egyházi tanácskozáson 204 katolikus püspök és bíbo­ros vesz részt a világ min­den tájáról, köztük Lékai László esztergomi érsek. Egy locarnói kórházban el­hunyt a magyar származá­sú Hans Habe író. Néhány könyve hazánkban is meg­jelent. (Képtávírónkon érkezett.) Pénteken a moszkvai Kremlben ülést tartott a Szovjetunió Legfelsőbb Taná­csának Elnöksége. Leonyid Brezsnyev, az SZKP KB fő­titkára, a Szovjetunió Legfel­sőbb Tanácsa Elnökségének elnöke, az alkotmányibizottság elnöke tájékoztatta az elnök­ség tagjait az új szovjet al­kotmánytervezet össznépi vi­tájáról és az elhangzott ja­vaslatokról. Leonyid Brezsnyev össze­foglalta az országos vita ered­ményeit és ismertette azokat Sarlós István, a Hazafias Népfront Országos Tanácsá­nak főtitkára és Jorge Lezca- no Perez, a kubai Forradalom Védelmére Alakult Bizottsá­gok (ODÍR) országos főtitkára ünnepélyes keretek között aláírta a két testvér-tömeg- szervezet közötti 1980-ig szó­ló . együttműködési megálla­podást. A megállapodásban a két tömegszervezet között eddig megvalósult együttműködés alapján a két nép és a két szervezet közötti további együttműködés, összeforrott- ság, a szocialista integráció Gerhard Reinert, a Né­met Demokratikus Köztár­saság budapesti nagykövete az NDK megalakulásának 28. évfordulója alkalmából pénteken sajtókonferenciát tartott a nagykövetségen. a kiegészítéseket és pontosí­tásokat, amélyeket az alkot­mánybizottság az új szovjet alaptörvénybe belefoglalni javasol. Az alkotmányterve­zet társadalmi vitája — mu­tatott rá Leonyid Brezsnyev — hozzájárult az egyes cik­kelyek pontosításához, az új szovjet alaptörvény tartalmi gazdagításához. Az elnökség határozatban mutatott rá, hogy az alkot­mánybizottság nagy munkát végzett a dolgozók kollektí­váitól, a társadalmi szerveze­folyamata támogatásának és elősegítésének programját rögzítették. A két szervezet közötti együttműködés keretében a Hazafias Népfront és a For­radalom Védelmére Alakult Bizottságok kölcsönösen tá­jékoztatták egymást szerveze­teik fejlődéséről, delegációk cseréjével járulnak hozzá egymás jobb megismeréséhez. Az aláírásnál kubai részről megjelentek a ODR országos bizottsága titkárságának tag­jai és jelen volt Jakus Jenő, hazánk havannai nagykövete. Hangsúlyozta: a Német De­mokratikus Köztársaság a Szovjetunió, valamint a szocialista - országok oldalán 28. éve halad sikeresen a szocialista építés útján. tektől és az egyes állampol- -* gároktól érkezett észrevételek áttekintése, rendszerezése és általánosítása terén. A Szovjetunió Legfelsőbb Tanácsának Elnöksége az al­kotmánybizottság által eléje terjesztett alkotmányterveze­tet a társadalmi vita során elhangzott kiegészítő és mó­dosító javaslatok figyelembe­vételével jóváhagyta. Az al­kotmánytervezetet a Szovjet­unió Legfelsőbb Tanácsának kedden kezdődő rendkívüli ülésszaka elé terjesztik. Pénteken reggel a Gel- lért-hegyi felszabadulási emlékműnél katonai tiszte­letadással levonták a ma­gyar nemzeti lobogót és a nemzetközi munkásmozga­lom vörös zászlaját, ame­lyet csütörtökön a fegyveres erők napja tiszteletére von­tak fel. BT-határozat Rhodesiáról Az ENSZ Biztonsági Taná­csa elfogadta David Owen brit külügyminiszter javasla­tát, hogy nevezzenek ki egy ENSZ-megbízottat a rhodesiai helyzet rendezésében való részvételre. (A javaslatot a Biztonsági Tanács 13 tagja támogatta, ellenszavazat nem volt, a Szovjetunió képviselője tar­tózkodott, Kína megbízottja pedig nem vett részt a szava­záson. Waldheim főtitkár fel­adata lesz, hogy a'tanács tag­jaival folytatott konzultációk alapján kinevezze majd a megbízottat. Az ENSZ-megbízott kine­vezése nem egyenlő az an­gol—amerikai rendezési terv elfogadásával, amellyel az af­rikai vezetők sem értenek egyet. A szavazás előtt Hárlamov nagykövet, a Szovjetunió pállandó ENISZ-képviseletének megbízott vezetője is hang­súlyozta, hogy „a Szovjetunió nem fogadhatja el az angol— amerikai tervet a rendezés alapjaként, tekintve, hogy az neokolonialista elemeket tar­talmaz” és óvta a világszer­vezetet attól, hogy a tervnek a javasolt formában történő végrehajtásában bármilyen formában részt vegyen. Ázsia délnyugati részén helyezkedik el a hazánknál több mint négyszer na­gyobb (438,446 négyzetkilo­méter) területű, 11,5 millió lakosú Iraki Köztársaság. A népességének kb 75 százaléka arab, 20 százalé­ka kurd, de a türkmén, a perzsa, az asszír és az ör­mény nemzetiség is meg­található. Mezopotámiában, a mai Irak területén született meg az emberiség legrégibb ál­lama, a suméroké. Mezopotámiát az arabok i. sz. 636-ban foglalták el, az általuk alapított állam a 14. században a mongol be­törések áldozata lett. Ké­sőbb perzsa, majd 1638-tól török uralom következett. A széthullott Oszmán Biro­dalom 3 vilajetjéből kelet­kezett Irak, amit Nagy- Britannia megszállt és 1920- tól mandálumterületként kormányzott. Az 1958-as júliusi forra­dalom a monarchia buká­sához, a brit katonai tá­maszpontok megszüntetésé­hez, az 1955-ben kötött iraki—török szerződés fel­mondásához vezetett. Az 1968-ban hatalomra került Baath Párt által támogatott kormány számos haladó társadalmi és gazdasági in­tézkedést tett: államosított és földreformot hajtott vég­re. Irak a harmadik világ egyik legdinamikusabban fejlődő országa. 1976-ban 107,6 millió tonna kőolajat termelt. „Olajország”, s mint ilyen, élvezi az utóbbi évek konjunktúrájának hasznát. A nemzeti össztermék 4 százaléka export útján realizálódik és több mint 90 százaléka a kőolajból származik. A feldolgozó- ipar termelésének 40 száza­lékát az élelmiszeripar te­szi ki. Legfontosabb növénye és a kőolaj mellett fő deviza- forrása a datolya. A dato­lya- és gyümölcsültetvé­nyek területe 1630 négy­zetkilométer. Legnagyobb mepnyiségben búzát, árpát, és rizst termelnek. Állat- tenyésztése — a modern állami gazdaságok kivételé­vel — alacsony színvonalú, legfontosabb állata a juh. Irak külkereskedelmi for­galmában — a fejlett tő­kés országokon kívül — a szocialista országok is nö­vekvő mértékben (18 szá­zalék 1975-ben) részesed­nek. A fejlődő országokkal folytatott magyar külkeres- kedelem forgalmának 20 * százalékát Irakkal bonyolít­ja le hazánk. Magyarország autóbusz­összeszerelő üzemet, autó­buszokat, telefonközponto­kat, faluvillamosítási al- állomásokat, baromfifarmo­kat, datolyafeldolgozó be­rendezéseket, malmokat, hűtő-tárolót és konzervgyá­rat, továbbá vágóhidat szállított az arab országba. A magyar importban Irak kőolaj- és datolya­szállítmányokkal szerepel. — TERRA — Üdvözlő távirat Kína nemzeti ünnepe alkalmából Hua Kou-fengnek, a Kínai Népköztársaság államtanácsa elnökének Peking A magya nép, a Magyar Népköztársaság kormá­nya és a magam nevében jókívánságaimat küldöm ön­nek, a kínai népnek és a Kínai Népköztársaság ál­lamtanácsának, a Kínai Népköztársaság megalakulásá­nak 28. évfordulója, a kínai nép nagy nemzeti ünne­pe alkalmából. Remélem, hogy a két ország közötti kapcsolatok a béke és a haladás ügyét szolgálva fejlődnek. Lázár György, a Magyar Népköztársaság Minisztertanácsának elnöke A magyar és a kubai népfront megállapodása Gerhard Reinert sajtótájékoztatója Csillagváros nem egysze­rűen az űrihajósok városa. Ki­képzési központ, ahol a ne­héz kozmikus munkára képe­zik ki az embereket. A köz­pont parancsnokával, Georgij Beregovojjal együtt lépünk be az edzőterembe, ahol az imént fejeződött be az utolsó fog­lalkozás. A bejárat előtt két Szojuz: az egyik teljesen kész, már járt a kozmoszban, a másikon frissen csillog a festék, mintha csak most ke­rült volna le a gyári állvány­ról. Azután kiderül, ihogy ez az űrhajó is megjárta a világ­űrt, csak éppen rendibe hoz­ták, és most a kiképzést szol­gálja. Az alacsony kerítés mögött egy újabb Szojuz az androgén kapcsolószerkezet­tel, a közelében pedig egy Szialjut áll... — „VISSZATÉRÉS A FÖLDRE” — A kozmonautika még fia­tal: tizenkilenc év telt el az első szputnyik fellövése, ti­zenöt Jurij Gagarin űrrepülé­se óta. A mostani szakaszban tovább folynak az alapkuta­tások, s a hangsúly észrevehe­tő eltolódása figyelhető meg, a kozmonautika „visszatér a Földre”. Éppen ezért a köz­pont parancsnokához intézett kérdéseim is ezt érintik. — Hogyan válaszol a kozmonautika az idő paran­csára és megmutatkozik-e az űrhajósképzésben? — Társadalmunk — ifeleli Georgij Beregovoj — jelenleg nagyméretű társadalmi-gaz­dasági feladatok megoldásán fáradozik. Ezek kapcsolatban vannak az új források nép­gazdaságba való bevonásá­val. Ezt szolgálja például a Bajkál—Amúr vasúti fővonal építése vagy a hasznos ásvá­nyi kincsek példátlan arányú felkutatása a nagy kiterjedé­sű területeken. Mi, űrhajósok, igen tevékenyen részt ve­szünk számos munkában. Ve­gyük akár a Szíaljutokat. Csak a legutóbbi ötéves tervidő­szakban] jelentek meg, a segít­ségükkel elvégzett kutatások eredményei pedig több mint lenyűgözőek. A harmadik állomás igen nagy mértékben járult hozzá az olaj- és gázkészletek ta­nulmányozásához a Kaspi- tengermellék és Üzbegisztán körzeteiben. A segítségével felkutatott készletnövekedés több tucat millió tonna olaj. Míg a geológusoknak például az üzbegisztáni Fergánai- völgy átvizsgálásához 60 év kellett, addig az állomás ezt három hónap alatt elvégezte. A negyedik Szaljutnak, amelyet 1974 végén juttattak fel a röppályára, még ennél is nagyobb szabású munkát sikerült végrehajtania. Az el­ső legénység lefényképezte az ország több mint egymillió négyzetkilométernyi területét, a második többszörösen le­fényképezte az 53. szélességi körtől délre eső nagy kiterje­désű területeket. — A KOZMOSZT „ÉREZNI" A FÖLDÖN — A központ egyik fő felada­ta: az ember felkészítése a világűrrel való találkozásra, mégpedig lúgy, hogy minél ke­vesebb meglepetést tartogas­son a számára. — Hogyan tökéletesítik ezt a folyamatot? — Mindenekelőtt — vála­szolja Georgij Beregovoj — sokkal változatosabb és töké­letesebb lesz maga az edzési Csillagvárosi látkép technika. Például a Szojuzra, amelyet itt lát, számítógépek és speciális szerkezetek van­nak rákapcsolva, amelyek le­hetővé teszik, hogy a növen­dékek ne csak a vezérlőpult kezelését sajátítsák el, hanem „végrehajtsák” az egész repü­lést. Csupán a túlterhelés és a súlytalanság képez kivételt, amelyeket más berendezése­ken gyakorolnak. Ugyancsak ezen a berendezésen végez­zük az összekapcsolást, a pá­lyamódosítást, a leszállást. Hasonló elvekre épül a komiplex Szaljut edzési be­rendezés is, csak az arányok kissé mások; hiszen több mint két és fél tonna súlyú tudo­mányos berendezés és negy­vennél több különböző ve­zérlőpult van az állomás fe­délzetén. — ÚJDONSÁGOK AZ ŰRHAJÓSSZAKMABAN — Az űrhajósnak amellett, hogy el kell sajátítania kü­lönböző földi szakmákat, meg kell tanulnia a kozmikus ro­konszakmákat is: a fedélzeti mérnöknek szükség esetén le kell tudnia szállítani az űr­hajót, a parancsnoknak he­lyettesíteni a fedélzeti mér­nököt. — Mi a legérdekesebb ezekben a kiképzési mód­szerekben? — A szoros együttműködés a szakemberekkel és a saját­ságos tapasztalatcsere. Hiszen például a geológusok tudtak a nagyszabású képződmények létezéséről a földkéregben, de csak akkor láttatták azokat, amikor kézhez kapták a koz­mikus felvételeket. A geoló­gusok elemzik adataikat, el­lenőrzik, földi eszközökkel és javaslatokkal látnak el ben­nünket a következő repülés­hez: hol, mit és hogyan keres­sünk, mire fordítsunk figyel­met. Adott esetben az ember előnyben van az automatiká- val szemben: nem filmez szi­gorú program szerint. Ez természetesen, nemcsak a geológusokra vonatkozik1 Az ember a műszerek segít­ségével nagyon pontosan meg tudja különböztetni az erdők fajtáit. A kozmoszból nagy­szerűen látni a planktonok barna foltjait a tengerben, a sekély vizeket, a tengeri áramlatokat. Mindez nem je­lenti azt, hogy lemondunk az információgyűjtés és -feldol­gozás automata rendszereinek létrehozásáról, csupán éssze­rű párosításukról van szó. A Föld a kozmoszból nyitott könyv, amelyet azonban még meg kell tanulni elég jól ol­vasni. MIHAIL CSERNISOV AFN—KS Zászlólevonás

Next

/
Thumbnails
Contents