Tolna Megyei Népújság, 1977. október (26. évfolyam, 231-256. szám)

1977-10-01 / 231. szám

Világ proletárjai, egyesüljetek! AZ MSZMP TOLNA MEGYEI BIZOTTSÁGÁNAK LAPJA Mai számunkból XXVII. évfolyam, 231. szám ARA: 0,80 Ft 1977. október 1., szombat BERUHÁZNI CSAK PONTOSAN, SZÉPEN •<3. old.) MEGÉRTŐ GONDOSKODÁS (3. old.) TÁRSADALMI MUNKA (4. old.) OLVASÓSZOLGÁLAT EGÉSZ PAKSOT SZOLGÁLJA (3. old.) [2 Toil Megkülönböztetett módon A párt vezető szerepének és politikai befolyásának-----—------- érvényesüléséhez alapvető feltétel, hogy a p ártszervezetek következetesen hajítsák végre a párt- határozatokat, ismerjék fel a helyi körülményekből adó­dó feladatokat, és azokat a párt politikája szelemében oldják meg. A X. pártkongresszus döntő láncszemnek jelölte még a párta lapszervezetekben folyó munka szín­vonalának; hatékonyságának növelését, a XI. kongresz- szus pedig az elért eredmények elismerése mellett to­vábbi feladatként adta a pártszervezetek miunkájának fejlesztését. A kongresszusi határozatok alapján a pártszerveze­tek élete, munkája lényegesen változott, mégis nap­jainkban is ezen a szinten fordul elő a legtöbb hiba a pártirányításban, a határozatok végrehajtásában és a pártellenőrzésben. Az alapszervezetek munkája fejlő­dött, többségük gyorsan elsajátította a politika érvénye­sítésének módszereit, mindinkább képesek az* öntevé­keny munkára. Ugyanakkor az alapszervezetek számot­tevő csoportjában a gondok, a megoldatlan problémák évről évre visszatérnek. Mi az oka annak, hogy az alapszervezetek egy része, a sok-sok erőfeszítés ellenére sem tud előbbre lépni? A kérdés leegyszerűsítését jelentené, ha a gyengébb, vagy gyenge működés okait csupán az alapszervezetek­ben dolgozó párttagokban keresnénk, s egyértelműen őket hibáztatnánk. A probléma ennél sokkal összetet­tebb. Valamennyi alapszervezet meghatározott társadal­mi, gazdasági környezetben dolgozik, fejti ki tevékeny­ségét. Ez a környezet pedig állandóan változik, fejlődik. Legkézenfekvőbb példa erre a termelőszövetkezetek egyesülése. A gazdaságok egyesülésével megváltozott az alapszervezetek helyzete. A kisebb gazdaságok, mint üzemegységek működtek tovább, s amennyiben a köz­ségi és járási pártszervek nem fordítottak gondot az alapszervezetek szervezeti kereteinek fejlesztésére, az itt működő pártszervezetek hátrányos helyzetbe kerül­tek. A gazdasági döntések többsége egy szinttel maga­sabban történt, s az alapszervezeteknek nem volt mód­juk ezek befolyásolására. A párttagok is úgy érezték, hogy munkájuk formális. A községi és járási .pártszervek többsége okult ebből, s a gazdaságok egyesülésével egy időben megoldják a pártszervezetek szervezeti keretei­nek problémáit is. A várt fejlődés elmaradásának oka lehet a káder­------------- hiány is. Egy-egy pártszervezetben kevés az o lyan jól felkészült párttag, aki érti és képviseli a min­dennapi munkában a párt politikáját, aki hatással tud lenni környezetére, példát mutat dolgozótársainak. Nem egy pártszervezetben gondot okoz a tisztségekre alkal­mas párttagok választása. Ez is főként a kisebb létszá­mú üzemi vagy területi alapszervezetben jelent nehéz­séget. Számos ilyen alapszervezetben jól felkészült, üze­mekből pártmegbízatással átirányított káderekkel old­ják meg a személyi vezetőségi gondokat. A pártszervezetek egy részének eredményesebb munkáját Objektív okok nehezítik, de az eredményte­lenség mögött csaknem minden esetben megtalálható a felsőbb — leginkább a közvetlen felettes pártszervek mulasztása is. Valamennyi alapszervezet párttitkára kellő eligazí­tást és tájékoztatást kap felsőbb pártszervétől. Napjaink­ban már az is gyakorlattá vált, hogy a járási, vagy a városi pártbizottságok instruktorai rendszeresen láto­gatják, segítik az alapszervezeteket. Számos pártbizott­ság aktívacsoportokat létesített, amelyek tagjainak is ez a feladatuk. '.Mindezek ismeretében úgy tűnik, hogy szer­vezeti oldalról minden rendben van, nem hiányzik a kellő segítség. Valójában nem az értekezletek és az in­formáció mennyisége kevés, látogatójuk is akad bőven az alapszervezeteknek — főként azok titkárainak. Az érdemibb, a kézzel foghatóbb segítséget igénylik a gyen­gén műkőidé alapszervezetek. A titkári értekezleteken kapott tájékoztatást, fel­adatokat nem mindegyik párttitkár hasznosítja azonos hatásfokkal. Többségük számára ez elegendő útmutatás ahhoz, hogy a pártvezetőség tagjaival együttesen a párt- határozatokat területükön alkalmazzák. Ezekben a párt- szervezetekben érvényesül a kollektivitás; személyre szólóan elosztják a feladatokat, nagy biztonsággal és önállósággal szervezik a határozatok végrehajtását. Számos párttitkár azonban nem tud mit kezdeni a fel­adatokkal. Ez adódhat a pártmunkában való járatlansá­gából, de abból is, hogy nincsenek mellette kellően fel­készült vezetőségi tagok, akikkel megbeszélné, meg­osztaná a tennivalókat. Egyetlen hatásos módszer az, ha a pártbizottságok az alapszervezeteket segítő munkájukban megkülönböz­tetett módon kezelik az egyes alapszervezeteket. Mind­egyik szervezetnek olyan segítséget igyekeznek nyújta­ni, amely biztosítja hatékony működésüket. Ez alatt ért­hető az is, hogy az erős, az öntevékeny pártszervezetek annyit kapjanak, ami munkájukhoz szükséges. Felvetődhet a kérdés: vajon a pártbizottságok ---------------------- ilyen mértékű segítsége, ha úgy tet­szik „beavatkozása” nem sérti-e az alapszervezetek ön­állóságát. A demokratikus centralizmus elve alapján a felsőbb pártszerveknek nemcsak joguk, hanem köteles­ségük az alsóbb pártszervezeteket segíteni abban, hogy területük politikai irányítói legyenek. Csakis a meg­különböztetett, konkrét segítséggel — ilyen a beszá­molókhoz, a munkatervekhez, a cselekvési programok­hoz nyújtott támogatás, vagy egy-egy határozat végre­hajtásának szervezése — léphetnek ki egyes pártszerve­zetek abból a szűk körből, amelyben napjainkban még mozognak.------------------------------MIHÓK SÁNDOR Ü lést tartott az Elnöki Tanács New York Púja Frigyes tárgyalásai •Púja Frigyes külügyminisz­ter, az ENSZ-közgyűlés 32. ülésszakán részt vevő ma­gyar küldöttség vezetője to­vábbi megbeszéléseket foly­tatott a világszervezet szék- házában. Szadun Hammadd iraki külügyminiszterrel az országaink közötti kétoldalú kapcsolatokról és a közel- keleti helyzetről, K. B. An­dersen dán, E. Agustsson iz­landi és M. Oreja spanyol külügyminiszterrel a kétolda­lú kapcsolatokról, valamint a belgrádi konferenciáról, Fe­leke Gedle Giorgisz etióp kül­ügyminiszterrel pedig a két­oldalú kapcsolatokról és az Afrika szarvában kialakult helyzetről tanácskozott. A magyar külügyminiszter csütörtökön Hans Dietrich Genscherrel, a Német Szö­vetségi Köztársaság külügy­miniszterével és Abdel Halim Klhaddam szíriéi miniszter­elnök-helyettes, külügymi­niszterrel tárgyalt kétoldalú és az ENSZ-iközgyűlés ülés­szakán szereplő kérdésekről. •Púja Frigyes ugyancsak ta­lálkozott és megbeszélést folytatott Oskar Fischerrel, a Német Demokratikus Koz- < társaság külügyminiszterével. I NDK egészségpolitikai delegáció A Német Szocialista Egy­ségpárt egészségpolitikai osztályának magas rangú delegációja járt tegnap dél­után Szekszárdon. Látogatá­suk célja a kórház és ren­delőintézet megtekintése volt. A küldöttséget, élén dr. Erich Fischerrel, az NSZEP egészségügy-politikai osz­tálya orvostudomány és képzés szektorának vezető­jével, fogadta dr. Király Ernő, a megyei pártbizott­ság titkára. A Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsa pénteken ülést tartott. Az Elnöki Ta­nács módosította ‘az 1063. évi 36. sz. törvényerejű rendelet­nek az Állami díjra és a Kossuth-díjra vonatkozó egyes rendelkezéseit. A mó­dosítás értelmében mindkét díjnál megszűnik a fokozati rendszer és a jövőben — a nagy díj mellett — egységes elnevezéssel Állami díjat és KossutlHdíjat adnak ki. A dí­jakkal együttjáró összeget a Minisztertanács állapítja meg. Az Elnöki Tanács módosí­totta a mezőgazdasági rendel­tetésű földek védelméről szóló 1961. évi VI. törvényt. A tör­vény alapelveit figyelembe véve a módosító rendelkezé­sek biztosítják a mezőgazda- sági rendeltetésű földek ha­Ahogy közeledik a Nagy Októberi Szocialista Forra­dalom megünneplésének ideje — úgy szaporodnak azok a hírek a gazdasági és társadalmi életünk külön­böző területéről — amelyek újabb és újabb megmozdu­lásokról, vállalásokról szá­molnak be az ünnep tisz­teletére. A Vetőmagtermelő és Értékesítő Vállalat dombó­vári központjának kollektí­vája a Bolyi Mezőgazdasá­gi Kombinát felhívásához csatlakozva pótvállalásokat tett. Többek között hatékony tékony védelmét a gyors üte­mű iparosodás és városiaso­dás viszonyai között. Az új rendelkezések a legértéke­sebb mezőgazdasági földek más célra történő felhaszná­lását csak kivételesen indo­kolt esetben teszik léhetővé, anyagilag érdekeltté teszik a beruházókat a földek takaré­kos felhasználásában, vala­mint továbbfejlesztik a mű­velési kötelezettség ellen­őrzésének és a művelésből való kivonás engedélyezésé­nek rendszerét. A törvény- erejű rendelet 1078. január 1-én lép hatályba és végre­hajtásáról a Minisztertanács gondoskodik. Az Elnöki Tanács bírákat választott meg és mentett fel, végül egyéni kegyelmi ügyek­ben döntött. (MTI) szaktanácsadási munkával segítséget kívánnak nyújta­ni a velük kapcsolatban álló gazdaságoknak — Ba­ranya, Tolna és Somogy megyékben — az őszi ve­tések jobb talajelőkészítésé­hez, a vetések optimális időben való előkészítéséhez. Időben biztosítani kíván­ják 180 ezer hektárnyi ve­tésterület minőségi vető­magellátását. Az árutermelő gazdasá­gok részére az elmúlt évek­hez képest szélesebb fajta- választékot, és rövid ha­táridejű szállításokat bizto­sítanak. Maróthy László felszólalása Pénteken folytatta munká­ját a csehszlovák Szocialista Ifjúsági Szövetség II. orszá­gos kongresszusa. A második tanácskozási na­pon a kongresszusi küldöttek Jindrioh Poledniknek, a szö­vetség központi bizottsága el­nökének csütörtöki beszá­molójához kapcsolódva fej­tették ki véleményüket az if­júsági mozgalom időszerű kérdéseiről és feladatairól. A vita közben szót kapott több külföldi küldöttség vezetője is. Borisz Pasztuhov, a Kom- szomol Központi Bizottságá­nak első titkára a szovjet if­júsági szövetség 36 millió tag­jának nevében köszöntötte a kongresszust. A péntek délelőtti ülésen mondta el üdvözlő felszólalá­sát dr. Maróthy László, az MSZMP Politikai Bizottságá­nak tagja, a KISZ KB első titkára. Maróthy László emlékezte­tett rá, hogy a csehszlovák és a magyar ifjúságot, ifjúsági szövetségeit a barátság, az elvtársi együttműködés erő­södő szálai kötik össze. (Beszéde további részében méltatta a csehszlovák Szo­cialista Ifjúsági Szövetség te­vékenységét. Ezután a KISZ tevékenysé­géről szólt. Országos értekezlet Az idei népgazdasági terv teljesítésének eddigi tapaszta­latairól, valamint az 1978. évi terv előkészítésének felada­tairól csütörtökön az MSZMP Budapesti Bizottsága- oktatási igazgatóságának székházában országos értekezletet tartot­tak a minisztériumok és az országos főhatóságok vezetői, a budapesti és a megyei ta­nácsok elnökei, a tervezésbe bevont nagyvállalatok vezető munkatársai, valamint a tár­sadalmi szervek vezetői. A bevezető előadást Hu­szár István, a Minisztertanács elnökhelyettese, az Országos Tervhivatal elnöke tartotta. (MTI) Budapestre várják Edward Giereket és Piotr Jaroszewiczet A Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottsá­gának és a Magyar Népköztársaság kormányának meghívá­sára a közeli napokban baráti látogatásira Budapestre ér­kezik Edward Gierek, a Lengyel Egyesült Munkáspárt Köz- ( önti Bizottságának első titkára és Piotr Jaroszéwiez. a LiEMP Politikai Bizottságának tagja, a Lengyel Népköz- társaság minisztertanácsának elnöke. (MTI) A 60. évforduló tiszteletére Wmaszüret Tolnán A tolnai Aranykalász Tsz-ben javában tart az al­maszüret. Az idei termés minden eddiginél nagyobb­nak ígérkezik. A szakemberek az 56 hektáros gyü­mölcsösből 180 vagon almát várnak. Jelenleg 80 fő foglalkozik az alma szedésével. Eddig 20 vagonnal szál­lítottak exportra az NDK-ba. Exportra csomagolják a termést Roskadásig tele a fa almával Pótvállalás a vetőmagosoktól

Next

/
Thumbnails
Contents