Tolna Megyei Népújság, 1977. augusztus (26. évfolyam, 180-204. szám)

1977-08-02 / 180. szám

A níiÉPÚJSÁG 1977. augusztus 2. a címe annak a gazdagon il­lusztrált, finom papírra nyo­mott antológiának (Corvina, 1977), amelyet a tavaly meg­jelent képzőművészeti írá­sokból válogatott össze Rideg Gábor művészettörténész, a Művészet című folyóirat fő- szerkesztője. A testes évkönyv több mint kilencven tanulmányt, cikket és kiállítási beszámo­lót tartalmaz; a kötet mun­katársainak száma mintegy hetven. A kiadvány egészé­re a magas színvonal, a tar­talmi és stiláris igényesség a jellemző, néhány írás pedig kiváltképpen nyeresége mű­történeti és művészetkritikai irodalmunknak (Zolnay Lász­ló: „Lovag és herold a buda­vári gótikus szobrok között”, Körner Éva: „Szentendre differenciált egység?”, Hárs Éva: „Vasarely-múzeum Pé­csett”, Kovács Péter cikke a nemrégiben elhunyt Schaár Erzsébet szobrászművészről, P. Szűcs Julianna beszámoló­ja Miháltz Pál műcsarnoki gyűjteményes kiállításáról, Rózsa Gyula polemikus han­gú jegyzete a Nemzeti Galé­ria egyik hevenyészve meg­rendezett, koncepciótlan tár­latáról stb.). Elismerés illeti Rideg Gá­bort azért is, hogy az ismert nevű szakemberek (László Gyula, Aradi Nóra, Németh Lajos. Frank János stb.) mel­lett a fiatal műkritikus- és művészettörténész-nemzedék tagjait is megszólaltatta az évkönyv oldalain, így Ráth Zsoltot (aki Kmetty János „önarckép almával’’ című 1912-ben készült szénrajzát elemzi...) vagy e sorok író­jának névrokonát: Dévényi Istvánt, aki az új magyar grafikusgárda egyik legerede­tibb egyéniségét: Somogyi Győzőt mutatja be. A Művészet ’76 részletes értékelése szakfolyóirat fel­adata, mi csak két — igen je­lentős — írásra hívjuk fel még a figyelmet. Az egyik Borsos Miklós Kossuth-díjas szobrászművész „Magamról” című önvallomása, amelyből ezt a — nagyon lényeges — gondolatot emeljük ki: „Em­beri dráma nélkül csak de­koratív artisztikum képzel­hető el...” A másik közlemény — amelyet igen tartalmasnak érzünk — Petényi Katalin műtörténész interjúja Czóbel Bélával. A pátriárkái kort megért mesternek élete utolsó hónapjaiban adott nyilatko­zatából bámulatos vitalitás, szellemi-alkotói frissesség sugárzik: „Még ma is meg tudok újulni. Ha még sokáig élek, talán egy egészen új festészetet tudok csinálni. Fiatalon fogok meghalni.. A mester kilencvenkét (!) esztendős volt, amikor e sza­vak elhangzottak; néhány hónap múlva Czóbel Béla ke­zéből kihullott az ecset. De igaza volt: fiatalon halt meg... Dévényi Iván Moziban Brannigan hadnagy, Chicagóból A Scotland Yard vendége című angol bűnügyi film igazán nagy előkészülettel született meg. öt, minden hájjal megkent krimiszerző írta. rendezőnek magát Doug­las Hickox-ot kérték fel, a főszereplő pedig nem más, mint John Wayne. A többi szereplő közül nálunk csak Mel Ferrer közismert, de ha hihetünk az információknak, a többiek is meglehetősen di­vatos művészek. A nagy előkészületekhez viszonyítva, a végeredmény nem „méretarányos”. Telje­sen hétköznapi krimit látunk, olyant, aminek minden for­dulatát előre k; lehet követ­keztetni, és nem szorul össze egyetlenszer sem a gyom­runk az izgalomtól. Nem mintha nem lenne benne ve­rekedés, üldözés, életveszély — több tucat. Csakhogy va­gyunk olyan dörzsölt moziba- járók (és televíziónézők) hogy tudjuk, egy olyan hadnagy, mint a mi Brannigan-ünk, egyszerűen nem veszíthet. A nagydarab, mackós ter­metű, dörmögő hangú fel­ügyelő nem valami Columbo- féle „egyszerű zseni”, ő in­kább az ökleivel „nyomoz” Ismerjük ezt a figurát, aki emlékszik Piedonera, az arra gondol, az erős nyomozók a filmeken mind nagy, tohonya jelenségek ... Talán azért, hogy esetlenségük miatt meg­bocsátsuk gyorsan lesújtó ök­leiket. Ha hamarjában végiggon­doljuk a közelmúltban ját­szott, ebbe a műfajba tarto­zó filmeket, egyetlen emel­kedik ki közülük: A Sakál napja. Csakhogy amikor azt a filmet vetítették, megfe­szült idegekkel ülte végig a közönség a műsort, és alig oldódó nyugtalanság volt a halott Sakál hagyatéka. Nem jobb akkor egy ilyen langyos kis krimi, amikor nyugodtan szemlélődünk, mi­közben patakokban folyik a piros festék? A krimiéhség csillapításá­ra folyó versenyben egyre ritkábban születik kiemelke­dő alkotás. A közeljövőben egyébként megyénk mozijai­ban bemutatnak három újabb nyugati bűnügyi filmet. Langyosak lesznek vagy forró hangulatúak — a kö­zönségsikert műfajuk bizto­sítja. Virág F. Éva A Kennedy-ügy újra kísért (I.) Gyilkosok összeesküvése Mondhatjuk-e, elnök úr l Az Egyesült Államokban a legutóbbi időben egyre erőteljesebben követelik azt, hogy vizsgálják ki újra John Kennedy elnök 1963. november 22-én történt meg­gyilkolásának ügyét. A legújabb közvé­lemény-kutatások szerint, az amerikaiak 85 százaléka nem hiszi el az „évszá­zad bűncselekményé”-nek körülményeiről szóló hivatalos változatot. Emellett fel­hívják a figyelmet arra a tényre, hogy „rejtélyes okok miatt” sorra eltűnnek azok az emberek, akik hiteles vallomást tehetnének azokról, akiknek közük volt ehhez a gyilkossághoz. „Ki ölte meg Kennedyt?” Ez a kérdés áll most ismét egy amerikai lap. a Sceptic borítólapján. Sorozatunkat a Ka­liforniában megjelenő folyóirat külön- számának alapján állítottuk össze. BÁR MAJDNEM tizennégy év telt el a verőfényes dalla­si 1963. november 22-e óta, még most is majdnem min­denki emlékszik a gyilkosság­ra. Elnökök jöttek és men­tek, az USA átélte a vietnami háborút, tömegméretű zavar­gásokon, sok változáson ment keresztül: a tragikus nap azonban nem törlődött ki az emberek emlékezetéből. Kennedy elnök nyitott gép­kocsin hajtott, s a tömeg ör­vendező kiáltásokkal köszön­tötte. Kanyar, még egy ka­nyar, az autó eLhalad't egy magas épület mellett és las­san közeledett a fűvel és bo­zóttal benőtt vasúti töltés alatt átvezető alagúthoz. Texas állam kormányzójának felesége mosolyogva így szólt a vendéghez: „Elnök úr, nem mondhatja, hogy Dallasban nem szeretik önt...” Ezután azonban éles csattanás hal­latszott és egyetlen szempil­lantás alatt megváltozott minden... Azokat a gonosz szelleme­ket, amelyek John Fitzgerald Kennedy meggyilkolása után „kitörtek a palackból”, se­hogy sem sikerült megfékez­ni. A gyilkosság körülmé­nyeivel kapcsolatos kételye­ket sem sikerült elnémítani. A Warren vezette különbi­zottság verdiktje az volt, hogy egy Lee Hervey Oswald nevű, lekileg kiegyensúlyo­zatlan fiatalember egymaga cselekedett, ölte meg Kenne­dy elnököt és sebesítettemeg súlyosan Connallyt, Texas állam kormányzóját — csu­pán azért, hogy két nappal Anya gyermekével Kovács Margit kerámiája Kosztolányi - szépséghibával A Szépirodalmi Könyvki­adó új Kosztolányi-kötettel lepett, meg bennünket, mely az Egy ég alatt címet viseli. A Kosztolányi-hagyaték tel­jes egészében még ma is föl­táratlan, s a Szépirodalmi mostani sorozata is a kiadat­lan munkák sorát jelentette meg. Az Egy ég alatt című kötet azonban megtévesztő. Anyaga ugyanis nem jelentős eltéréssel szó szerint meg­egyezik azzal a két kötettel, ami néhány éve írók. festők, tudósok címen jelent meg ugyancsak a Szépirodalminál, ugyancsak Réz Pál gondozá­sában, egy másik sorozat ré­szeként. Kosztolányit mindig szíve­sen olvassuk, de teljesen fe­lesleges az ilyen megtévesz­tés: az első sorozat egységes kötetei épp úgy a teljes élet­művet sugallták, mint ahogy a második a kiadatlan vagy ma .már hozzáférhetetlen munkák kiadását. A sárga vászonkötéses sorozat abba­maradt, az új, ugyancsak egységes sorozat pedig ezúttal hiánytalanul adja a korábbi két kötetet, anélkül azon­ban, hogy erre a legcseké­lyebb jel is mutatna. Az Egy ég alatt című kötet az írók, festők, tudósok újrakiadása, más címmel. Miért? cs. később egy másik, szintén magányos és lelkileg ki­egyensúlyozatlan gyilkos, Jack Ruby golyójától haljon meg. Ez a változat több kérdést tett fel, mint amennyire vá­laszt adott. Két évvel azután, hogy közzétették a bizottság munkájának eredményét — egy terjedelmes jelentést, 26 kötetnyi okmányt és 25 ezer tanú vallomását — a közvé­lemény-kutatások megállapí­tották, hogy az amerikaiak majd kétharmad része nem hiszi el a Warren-bizottság következtetéseit. Nemcsak az egyszerű ame­rikaiaknak voltak kétségeik. Johnson elnök meg volt győ­ződve arról, hogy elődje ösz- szeesküvés áldozatául esett. John Connally a nyilvános­ság előtt kijelentette: nem hi­szi el a bizottságnak azt a következtetését, amely szerint az őt megsebző golyó ugyan­az volt, mint amely az elnök torkát átfúrta. Még a bizottság tagjai kö­zül sem volt mindenki meg­győződve a következtetések helyességéről. Thomas H. de Boggs, louisianai képviselő, a bizottság egyik tagja, any- nyira nem értett egyet a je­lentés sok megállapításával, hogy közölni akarta a „kü­lönvéleményéhez ragaszkodó kisebbség" álláspontját. Ettől a szándékától csak akkor állt Tv-napló Szomszédaink Mit tudunk északi szomszédaink irodalmáról, művésze­téről? Jóval kevesebbet, mint amennyit illenék, de annál, is, amennyi szükséges lenne, hogy elfogulatlanul ítélhes­sünk. Még mindig van felfedezni valónk, tehát adósságunk. A véletlen úgy hozta, hogy a tv Mesélő városok című sorozatának prágai műsorával szinte egy időben kaptam egy pazar albumot a cseh barokk művészetéről (sajnos, magyarul nem hozzáférhető), s minden útikönyvnél hatá­sosabban keltette fel a vágyat, hogy gyors útitervet készít­sek az őszi hónapokra. A tv-műsor sem tudott meggyőzni az ellenkezőjéről... Ez a két történet ugyanis gyenge. Még Capek is, főleg ilyen tálalásban, amikor tökéletesen elsikkad Capek finom iróniája, s marad a sovány történet, éppúgy, mint a Ma- rek-darabnál, fáradt színészekkel, ötlettelen rendezéssel. Prága másról is tudna mesélni és főleg máshogyan, kár, hogy a dramaturg, a forgatókönyivíró, a rendező lelemé­nyéből csak ennyire futotta. A gyűjtőcím, a Mesélő városok egészen mást sejtet, s a cseh irodalom roppant gazdagságá­ból lényegesen nagyobb lenne a kínálat. Sajnáljuk, de untuk ezt a két történetet, amihez persze az is hozzájárult, hogy sem Garas, sem Feleki nem Columbo, viszont ilyen mondatot mégsem lenne szabad meghagyni egy műsorban: „Nem szórakozott a bárban-e?” — ami Feleki szájából sem hangzik humorosan, az ember inkább szorongva gondol arra, hogy mit fog hallani még ezután. Prága és a cseh városok sokat tudnak mesélni, nekünk is. Reméljük, szerencsésebb csillagzat alatt erre is sor kerü'. De mit szóljunk az öregúrhoz, aki a kezével lát? Sem­mit. Még a riporter megismételt drámai kérdéséhez sem le­het egy szavunk sem. Ezek után nyilván jelentkeznek majd egyéb csodalények, varázslók, jövendőmondók, elvégre ter­mészettudományos korban élünk. Viszont jó lenne már végre olyan valakivel találkozni, aki azzal vezet félre tu­dóst és nem-tudóst, hogy valóban lát, a két szemével, eset­leg a király ruháján is átlát. Vagy pedig itt van Karinthy zseniális detektívje, Watson, aki azzal vezeti félre ember­társait, hogy behunyja a szemét, s szemhéjára szemeket rajzol, aminek következtében mindenki azt hiszi, hogy lát, pedig dehogy, hisz be van csukva a szeme. Maradjunk annyiban, hogy vannak még csodák. CSÁNYI L. Rádió fi játék nem játék Szombaton délelőtt a Kossuth-, vasárnap délelőtt pedig a Petőfi-adón hallhattuk Kaposy Miklós kétrészes, Umbul- da című riportszatíráját, mely arra ösztönözte a hallgató­kat. hogy legyenek munkatársai a folytatásnak: névvel, vagy anélkül írják meg a műsor szerkesztőjének, milyen pozitív és negatív trükkökről, ravaszságokról és lelemé­nyekről van tudomásuk. A szatirikus riport az umbulda szó jelentését firtatta, gyakorlati példákkal illusztrálva az umbuldának, mint cse­lekvésének jogi és erkölcsi vonatkozásait. Sokféle vélemény hangzott el a műsorban. A magam részéről hajlok arra, hogy az ügyeskedésekkel kapcsolatban a büntetőjogász vé­leményét fogadjam el. Azt a véleményt tehát, mely szerint az umbulda mindig a fennálló szabályok tisztességtelen ki­játszását jelenti, és így valahol mindenfajta umbulda bele kell, hogy ütközzék erkölcsi szabályainkba. Hogy a szabá­lyokról esetenként a gyakorlat bizonyítja be, hogy akadá­lyoznak valami jó, társadalmilag hasznos cselekvést? Két­ségtelen, előfordul ilyesmi. Mégis amondó vagyok, hogy ne próbáljuk még pozitív umbuldával sem megkerülni a sza­bályokat. mert akármilyen társadalmi hasznosságú, jó ér­téke is megkérdőjelezhető, ha fondorkodva jutottunk hoz­zá. A trükkök, lelemények, ravaszkodások — gondolják csak meg e szavak jelentését! — éplelkű emberben soha; sem a tisztesség képzetét keltik, hanem ennek ellenkezőjét. Aztán... szerencsére nem az umbuldakészség határozza meg társadalmi fejlődésünk irányát, mértékét! Végül, az umbuldázók előbb vagy utóbb csak horogra akadnak és nem is vitás, hogy az umbulda-ellenesek révén. Ezért érdemes élni az alkalommal és tovább játszani a játékot, mely végcélját tekintve nem is játék. — li — el, amikor a bizottság bele­egyezett abba, hogy a jelen­tésben levő sok adat elé _— amelyet eleinte feltétlenül hi­telesnek tüntettek fel — a „valószínűleg” szót tegye. Egy másik tag, a néhai Ri­chard B. Russell szenátor így nyilatkozott 1970-ben: „Én sohasem hittem, hogy Oswald tanácsadók és felbujtók nél­kül követte el a gyilkosságot. Túlságosan sok mindent éb­reszt bennem kétséget azzal kapcsolatban, hogy ő mindent teljesen önállóan tervezett ki”. Végül ott voltak a gyilkos­ság tanúi. 52-en közülük ki­tartották amellett, hogy a végzetes lövésen kívül leg­alább néhány a vasúti töltés irányából találta el szemből Kennedyt. A bizottság azon­ban semmibe vette ezeket a vallomásokat. Nem meglepő tehát, hogy a Warren-bizottság jelentése alapos kételyeket keltett. Né­hány év alatt 26 könyv és sok cikk jelent meg, amely bírálja azt a következtetést, hogy Oswald magányosan cselekedett. A Warren-bizott­ság jelentésében levő sok képtelenség 1967-re annyira nyilvánvalóvá vált, a közvé­lemény felháborodása pedig annyira fokozódott, hogv egy képviselőcsoport új vizsgálat indítását szorgalmazta. A Warren-bizottság bírálói most újra támadnak. Uj, tö­kéletes nyomozási techniká­val felszerelve és az infor­mációkhoz való hozzájutásra vonatkozó törvények alapján újabb bizonyítékokat ástak ki arról, hogy összeesküvés léte­zett — olyan összeesküvés, amelybe Lee Harvey Oswald nem keveredett bele. Henry Gonzalez, a képviselőház tag­ja, határozattervezetet ter­jesztett be, amely a gyilkos­ság kongresszusi kivizsgálá­sát követelte. Ezt a követelést tartalmazó petíciót csupán az „ Egyesült Államok nyugati partvidékén 250 ezren írták alá. A Zapruder nevű amatőr filmes által felvett és régóta elfektetett filmről titokban készített másolatot — amely megmutatja, hogy a Kenne­dyt fején találó golyótól az elnök nagy erővel hátraha- nyatlott — kétszer is sugá­rozták a televízióban. ÉS TALÁN legnevezete­sebb az a körülmény, hogy, mint ez hiteles forrásokból ismeretessé vált, az igazság­ügyi minisztérium teljesen ti­tokban megkezdte Oswald múltjának kivizsgálását. Az­előtt olyan hírek keringtek, hogy Oswald egy, sőt több amerikai hírszerző hivatal ügynöke volt. Most ezek a hírek kezdenek igazolódni. (Folyt. köv.). Jövő héten A királyért és a hazáért című angol film felújitásáról írunk jegyzetet

Next

/
Thumbnails
Contents