Tolna Megyei Népújság, 1977. augusztus (26. évfolyam, 180-204. szám)

1977-08-02 / 180. szám

2 ^PÚJSÁG 1977. augusztus Z. Közel-keleti szirénhangok Hétfő esti kommentárunk. Cyrus Vance, amerikai külügyminiszter megkezdte közel-keleti körútját. Utazását világszerte érthető érdek­lődéssel kísértik: az Egyesült Államok diplomáciájának közvetlen irányítója olyan időpontban látogat el a föld­kerekség ma talán legneuralgikusabb térségébe, amelyre több szempontból is bizonyos új elemek jelenléte jel­lemző. Az egyik ilyen új elem a Begin-kabinet puszta léte. Néhány esztendeje, még a közel-keleti „melegháborúk” idején is szinte elképzelhetetlennek tűnt, hogy az izraeli politika szüntelenül fenyegetőző fenegyereke, az egy­kori terrorista vezér, a nyers erőszak deklarált híve ve­hesse kezébe a hivatalos izraeli politika kormányrúdját. Most pontosan ez történt, és Washingtonnak minden oka megvan arra, hogy igyekezzék megakadályozni egy számára is kiszámíthatatlan kockázatokat rejtő esetle­ges kalandot. Az amerikai diplomácia tisztában van azzal a fenyegető lehetőséggel, hogy egy Begin-típusú vezető bármikor megpróbálhatja kész tények elé állí­tani az Egyesült Államokat. Ez az a változat, amire azt szokták mondani, hogy a „farok csóválja a khtyát”. Vance útjának egyik fő célja, hogy miniden eszközzel útját állja egy ilyen fejleménynek. Mindenekelőtt úgy, hogy ígéretek és fenyegetések gondosan adagolt elegyé­vel megpróbál végre valami, számára rokonszenves megállapodást létrehozni Izrael és bizonyos arab kulos- országok között. Aligha véletlen, hogy utazása előesté­jén Egyiptom, Szíria, Jordánia és Szaud-Arábia közös rendezési javaslata, amely Izrael számára a korábbinál — legalábbis a jelók szerint — elfogadhatóbb feltéte­leket tartalmaz. Mindez annak a Kissinger által elkezdett stratégiának a része, amely sajátos ,,'Pax amerikánát”, washingtoni égisz alatt, washingtoni érdekeknek megfelelő rendezést szeretne létrehozni az olajfák alatt. A hosszabb távú terv első része, az arab világ jobb oldali, szovjet ellenes erőinek „felfuttatása”, részben szaud-arábiai pénzen, már megtörtént. Sok más tünet mellett jól érzékelteti ezt a Líbia elleni koncentrált kampány is. Vance kezében tehát akad jónéhány adu, de a közel- keleti kártyák mindig tartogatnak meglepetéseket. Harmath Endre Carter elnök külpolitikai interjúja James Carter amerikai el­nök a Time magazin va­sárnapi számában megjelent interjújában a közel-keleti rendezés ez évi kilátásait mérlegelve úgy nyilatkozott, hogy hajlandó lenne a pa­lesztin vezetőkkel való köz­vetlen tárgyalásokat fonto­lóra venni, ha azok elismer­nék Izraelnek az állami léthez való jogát. Hozzá­fűzte azt is, hogy másfelől szeretné, ha Menahem Be­gin izraeli kormányfő hoz­zájárulna palesztin vezetők részvételéhez a genfi kon­ferencián. Egy kérdésre vá­laszolva az elnök elismerte, hogy az izraeli kormány­fővel a közelmúltban tar­tott washingtoni megbeszé­lésein ezt a kérdést így nem vetette fel, mert Be­gin csak a „menekültek­ről” volt hajlandó tárgyal­ni. Interjújában az elnök nagy nyomatékkai szólt ar­ról, hogy a közel-keleti ve­zetőkkel folytatott magán- beszélgetései során minden fél részéről nagyfokú ru­galmasságot és békeóhajt tapasztalt, s ez véleménye szerint megalapozott re­ményt nyújt arra, hogy az idei év — a várakozások­nak megfelelően — pozitív eredményeket hozhat a kö­zel-kelet; rendezésben. Ugyanakkor hangoztatta, hogy ha sikerül felújítani a genfi békekonferenciát, az nem lesz sem könnyű, sem rövid, de alkalmat fog te­remteni az arab és izraeli vezetőknek, hogy a tárgya­lások során megértsék és egymáshoz közelítsék állás­pontjukat. Az interjú további ré­szében az elnök az Egye­sült Államok külpolitikáját érintő más kérdésekben fog­lalt állást. A többi között kijelentette, hogy ha Cyrus Vance amerikai és Andrej Gromiko szovjet külügymi­niszter szeptemberi találko­zóján nem jut megállapo­dásra a SALT-témában, ak­kor valószínűleg mindkét fél hozzá fog járulni a je­lenlegi megállapodás érvé­nyességének kiterjesztésé­hez. A továbbiakban beje­lentette, hogy ő és Leonyid Brezsnyev szovjet államfő nem ragaszkodik egy szep­tember; találkozóhoz, de — fűzte hozzá — „remélem, hogy nem sokkal később le­hetőségünk lesz a találko­zásra”. Végezetül országa és a Kínai Népköztársaság kap­csolatairól szólva azt a vé­leményt hangoztatta, hogy az Egyesült Államok már jövőre diplomáciai elisme­résben részesítheti a Kínai Népköztársaságot. Ünnepi gyűlés Pekingben Moszkva Usztyinov napiparancsa Dmitrij Usztyinov, azSZKP KB PB tagja, a Szovjetunió marsallja, honvédelmi mi­niszter vasárnap napiparan­csot adott ki a szovjet hadi­tengerészeti flotta napja al­kalmából. Az SZKP és Leonyid Brezs­nyev vezette Központi Bizott­ság körül összeforrott szovjet katonák a néppel együtt for­rón támogatják és egyhan­gúlag helyeslik az SZKP le­nini bel- és külpolitikáját. Minden erejüket, tudásukat és energiájukat a fegyveres erők előtt álló feladatok vég­rehajtásának szentelik, s al­kotmányos kötelességüket ab­ban látják, hogy még ébe­rebben és megbízhatóbban védelmezzék szocialista ha­zánkat, állandó harckészült­ségben legyenek, s ezzel biz­tosítsák bármely agresszor azonnali visszaverését — mu­tat rá a napiparancs. Pekingben ünnepi gyűlést tartottak a Kínai Népi Felszaba­dító Hadsereg megalakításának 50. évfordulója alkalmából. A rendezvényen katonai egyenruhában jelentek meg a leg­felsőbb kínai vezetés tagjai. Jobbról balra: a rehabilitált Teng Hsziao-ping, a KKP KB alelnöke, miniszterelnök­helyettes, vezérkari főnök, Hua Kuo-feng, a KKP KB elnöke, miniszterelnök. Je Csien-jing, honvédelmi minisz­ter, a KKP KB alelnöke. (Képtávírónkon érkezett.) London Megszűnt a társadalmi szerződés Válságokkal fenyegető, új szakasz kezdődött hétfőn az angol belpolitikai életben. Éjfélkor ugyanis lejárt az ed­digi központi és egységes bér­korlátozást szabályozó úgy­nevezett társadalmi szerződés második szakasza, s a szak- szervezetek — mint ismere­tes — nem járultak hozzá folytatásához. Callagham miniszterelnök az utolsó szó jogán rádión keresztül szólította fel mér­sékletre az ország dolgozóit. A kormányfő ismét arra fi­gyelmeztetett, hogy a túlzott bérkövetelések az infláció újabb fokozódásához vezet­hetnek. A VILÁGKERESKEDELEMRŐL érkező hírek között korábban az élvezeti cikkek (kávé. tea, kakaóbab) szeré­nyen meghúzódtak az olyan mezőgazdasági eredetű tömeg­cikkek árnyékában, mint a gabona, a gyapot, a cukor, a só, stb. Ma azonban a nemzetközi árupiacok fontos szerep­lőivé váltak, az elmúlt pár hónapban az élvezeti cikkek világpiaci ára meredeken emelkedett, és lassan a szürke közfogyasztási cikkekből áraikat tekintve szuperluxus ter­mékekké váltak. Az USÁ-ban például kampány folyik a kávéfogyasztás csökkentésére. Széles körben propagálják a pótkávékat. A figyelem középpontjában természetesen a kávé áll. 1975 végén New Yorkban 1 tonna kávé ára 1500 dollár kö­rül alakult, a minőségtől függően, 1977 elején már 4500 dollár volt. Ennek nagyságát érzékelteti, hogy ezért az ösz- szegért az USÁ-ban egy jó személyautót lehet vásárolni. Hasonló volt a növekedés az európai piacokon is. Biztos, hogy 1976-ban a kávé drágult a leggyorsabban a közszük­ségleti élelmiszerek családjában, de talán az összes termék között is. A kávé áremelkedését gyorsan követte a kakaóbab is, amelynek ára ma már 3600 dollár tonnánként. A legkésőb­ben a tea ébredt fel a Csipkerózsika-álomból és az áremel­kedés csak az elmúlt hónapokban vált viharossá, 1964—1973 között a tea ára 50 penny volt kilónként, 1976 első feléig az ár lassan 70—80 pennyre nőtt, míg napjainkban 2,3 font egy kiló jó minőségű tea ára. (Amerikai dollárban ki­fejezve 1 tonna tea ára 4250 dollár.) Mi az oka ennek az óriási áremelkedésnek és mit vár­hatunk a jövőre nézve? Amerikai szakértők becslése szerint az élvezeti cikkek világtermelése 1975—1976-ban hosszú évek óta a legalacso­nyabb, mindössze 62 millió zsák (1 zsák = 60 kg) volt, szemben a korábbi esztendő 70—75 millió zsáknyi terme­lésével. Az élvezeti cikkek fogyasztása talán a világ minden országában növekvő irányzatú. Ebből következően a keres­let és kínálat között egyre mélyülő szakadék jött létre. A relatív áruhiány és a fogyasztás növekedése együttesen in­dították el az áremelkedés láncreakcióját. Az élvezeti cikkek között erőteljes helyettesíthetőségi kapcsolat van, ezt bizonyítja, hogy 1976-ban a világ tea­termelése kedvező volt és a piacon az áremelkedés mégis folytatódott. A kávédrágulás egyik fő okát pontos időponttal lehet meghatározni: 1976. július 18., amikor Brazíliában a fagy elpusztította a termés nagy részét. De más országokban is alacsony volt a termés. Például Angolában a harcok miatt, más országokban az aszály, árvíz, hurrikán tépázta meg a kávéültetvényeket. Nemcsak az időjárás, hanem a kávé- rozsdabetegség is felütötte a fejét, ami Nicaraguában pusz­tított a legjobban. A kakaóbab termelését nem érték olyan mértékben a természeti csapások, mint a kávét, de Nyugat-Afrikában a kevés eső és az alacsony hőmérséklet miatt a termelés kb. 5—7 százalékkal csökkent a korábbi évek átlagához viszo­nyítva. Ez a terméscsökkenés nem indokolt volna olyan vi­haros áremelkedést, mint amilyen végbement. E terméknél is érvényesült a „kávéhatás”: Ghánában nem újítják fel a kakaóültetvényeket, Nigériában a figyelem középpontjába a nyersolaj került. Nem kétséges, hogy a nemzetközi spekuláció is meg- nyergelte a kereslet és kínálat egyensúlyának megbomlását és a csillagászati árak kialakulásában jelentős szerepet játszott. A spekuláció azonban ma már lassan kifulladóban van, s mint árfelhajtó tényező nem meghatározó. Az okok csokrába tartozik az is, hogy az élvezeti cikkek árai hosz- szú évekig nem tükrözték a tőkés infláció általános árnö­velő hatását. A közelmúlt és napjaink áremelkedésében ki­fejeződik egy bizonyos árfelzárkózási folyamat is, amely valószínűleg állandósul. Nehéz feladat felvázolni a jövőt, mert például a kávé és a kakaó ára most csökken, miközben a teaárak még mindig emelkednek. Az amerikai szakértők becslése szerint 1977—1978-ban a kávékínálat eléri a 70 millió zsákot, ami 14 százalékkal több, mint 1976 —1977-ben volt. Erőteljes ter­melésbővítés figyelhető meg minden érintett országban, mert a jövedelmezőség igen magas. A teatermelés az egyes termelő országokban jelentkező politikai problémák miatt valószínűleg nem emelkedik olyan gyorsan, mint a keres­let, hasonló a helyzet Afrikában a kakaóbab-termeléssel. A termésbecslések azonban még mindig bizonytalanok, mert váratlan fagy, vagy árvíz mindent felboríthat. TALÁN NEM TÉVEDÜNK túl nagyot, ha azt állítjuk, hogy az élvezeti cikkek (kávé és kakaóbab) piacán az ese­tenként látványos árcsökkenés ellenére sem várható hosz- szabb távon az árak olyan lemorzsolódása, hogy a kávé, a kakaóbab és a tea ára a világpiacon visszatérjen a korábbi alacsony szintre. WIESEL IVÁN LAPZAR TA KÁDÁR JÁNOS MEGKEZDTE SZABADSÁGÁT Kádár János, a Magyar Szocialista Munkáspárt Köz­ponti Bizottságának első titkára megkezdte rendes évi szabadságát. NAIROBI Továbbra is áttekinthetet­len az Etiópia délnyugati te­rületein kialakult helyzet. Az Addisz Abeba-i rádió azt je­lentette, hogy a Szomáliái hadsereg egységei páncélo­sokkal, repülőgépekkel és tüzérségi fegyverekkel tá­madják az ország délnyugati térségeit. A Szomáliái táma­dás a jelentés szerint súlyos veszteségeket okozott a pol­gári lakosság, mindenekelőtt az idősek, a nők és a gyer­mekek között. A leghevesebb harcok Diredawa fontos vas­úti csomópont körül folynak. Szomália ugyanakkor to­vábbra is tagadja, hogy regu­láris egységei vennének részt az Etiópiában dúló harcok­ban és szerinte Szomáliái származású helyi lakosok kel­tek fel az etiópiai' rendszer ellen. BUDAPEST Dr. René Stoudmann Svájc budapesti nagykövete hazája nemzeti ünnepe alkal­mából hétfőn fogadást adott a nagykövetségen. A fogadá­son részt vett dr. Bakos Zsig- mond könnyűipari államtit­kár, Madarasi Attila pénz­ügyi államtitkár. Szarka Ká­roly külügyminiszter-helyet­tes. TOKIÓ 9< OS­A Hirosima és Nagaszaki elleni amerikai atombombá­zás 32. évfordulója alkalmá­ból Japánban folyó tudomá­nyos és békemozgalmi akció­sorozat fontos állomásaként Hirosimában nemzetközi szimpózium kezdődött, amelynek résztvevői két nap alatt meghallgatják a japán és külföldi szakemberek által a két városban végzett hely­színi vizsgálatok eredmé­nyeit. BELGRAD Belgrádban hivatalosan bejelentették, hogy Joszip Broz Tito államfő, a Jugo­szláv Kommunisták Szövet­ségének elnöke Kim ír Szénnek, a Koreai Munka­párt KB főtitkárának, a KNDK elnökének meghívá­sára augusztus második fe­lében hivatalos, baráti láto­gatásra a Koreai Népi De­mokratikus Köztársaságba utazik. ,nr gE! >Ii az 1977. augusztus 1-én megtartott lottó-jutalom­sorsolásról, melyen a 26. heti szelvények vettek részt. Az alábbiakban a pécsi körzetben vásárolt nyertes szelvények számát közöljük. 6 200 232 c 6 215 090 c 6 231 368 j 6 242 659 m 6 256 561 o 6 273 468 g 6 282 850 6 325 739 6 363 524 6 430 725 6 449 098 6 452 577 6 488 303 6 501 342 h 6 509 989 j 6 514 462 e 6 555 872 e 6 580148 h 6 593 820 f 6 615 488 e 6 619 148 c 6 640 222 j 6 655 777 g 6 684 221 6 694 631 6 705 625 6 733 671 6 760 151 6 809 635 6 869 975 6 842 844 6 862 759 6 876 301 6 900 403 6 912 388 6 942 312 g 6 953 450 i 6 967 098 e 6 203 876 h 6 225 960 g 6 239 276 i 6 252 146 e 6 259 779 g 6 277 601 s 6 304 507 m 6 325 760 e 6 422 279 g 6 448 847 d 6 451 891 i 6 486 214 e 6 495 526 h 6 504 004 g 6 511 503 f 6 524 911 h 6 560 994 g 6 584 276 e 6 615 372 e 6 617 823 n 6 621 048 j 6 649 922 d 6 682 941 g 6 684 337 e 6 697 496 f 6 719 091 j 6 748 209 e 6 767 455 6 819162 6 837 859 6 857 911 6 871 223 6 883 732 6 901971 f 6 913 573 g 6 953 335 1 6 953 539 i 6 968 311 g 6 986 342 e 6 992 382 k 44 398 394 m 44 665125 r 44 674 936 o 55 399 066 k 55 413 295 c 55 650 714 j 55 665 537 e 55 682 394 p 6 985 198 j 6 988 416 s 6 993 883 j 44 655 255 o 44 665 504 e 44 681 765 d 55 412 028 n 55 418 476 h 55 664 359 o 55 677 304 e A gyorslistában az aláb­bi rövidítéseket használtuk: a Zsiguli személygépkocsira utalvány, b Trabant sze­mélygépkocsira utalvány, c 50 000 Ft-os ötletutalvány, d 15 000 Ft-os otthon lak- berendezési utalvány, e 11011 Ft-os vásárlási utal­vány, f 9000 Ft-os „ki mit választ” utalvány, g 7000 Ft-os „tetőtől talpig” utal­vány, h 5000 Ft-os vásárlási utalvány. ; 4000 Ft-os kony­hafelszerelési utalvány, j 3000 Ft-os textilutalvány, k színes tv, 1 21 000 Ft-os ze­nesarok-utalvány, m 11000 Ff értékhatárig televízió vásárolható, n 9111 Ft ér­tékhatárig televízió vásárol­ható, o 6000 Ft értékhatá­rig hűtőgép vásárolható, p 5000 Ft értékhatárig háztar­tási felszerelés vásárolható, r 4000 Ft értékhatárig ház­tartási felszerelés vásárol­ható, s 2500 Ft értékhatárig táskarádió vásárolható. A gyorslista közvetlenül a sorsolás után készült, az esetleges hibákért felelőssé­get nem vállalunk. : Ulli fi- kőuépiacon .,

Next

/
Thumbnails
Contents