Tolna Megyei Népújság, 1977. május (26. évfolyam, 101-126. szám)

1977-05-01 / 101. szám

XXVII. évfolyam, 101. szám Ara 1,20 Ft 1977. május 1., vasárnap _ mimlfícnlr akik 1886-ban kibontották má- AZOK a mumtasoK -us elseje vörös ]obogóját, az emberiség igazi felszabadításáért kezdték a harcot. Az első májusi tüntetések még elszigetelten a nyolcórás munkanapért, a jobb megélhetésért, a tisztességesebb bánásmódért történtek, de néhány évtized elteltével már a közös gondok megszüntetéséért harcoló nemzetközi munkásosztály vált a kor döntő fejleményeinek megha­tározójává, különösen azóta, hogy az oroszországi pro­letariátus győzelmesen megvívta nagy forradalmát, és megteremtette a világ legelső munkás-paraszt államát. A mai május elsején három földrész szocialista or­szágaiban már nem a kizsákmányolás ellen küzdő bér­munkások, hanem a hatalomra jutott munkásosztály fiai, a szocializmus öntudatos építői emelik magasba a szabadság vörös zászlaját. Szerte a világon egyre szélesebb körben válik vilá­gossá, hogy egyedül a munkáshatalom, a szocializmus képes megoldást találni az emberiség gondjaira. Most a népek legfontosabb közös érdeke, hogy mindörökre elhárítsuk a háború veszedelmét, és az alkotó munka eredményeit az emberiség javára fordít­hassuk. A szocializmus világrendszerré válása lehetőséget nyitott a háború elhárítására is. Ez pedig olyan lelke­sítő cél, amelyért vállvetve küzdenek hívei szerte a vi­lágon, hiszen á béke megóvása minden nép érdeke. Békére, békés alkotó munkára van szükség a mi hazánkban is, hogy teljesíteni tudjuk azokat a feladato­kat, amelyeket az MSZMP XI. kongresszusának határo­zatai, az V. ötéves terv lelkesítő célkitűzései részünkre megjelölnek. Eredményeink ékesen bizonyítják, hogy a magyar munkásosztály, a dolgozó parasztság és értelmiség, egyetértve pártunk politikájával, odaadó munkával, lel­kesedéssel építi saját jövőjét, a szocializmust. Ha csak a közelmúlt IV. ötéves terv eredményeit ______ vesszük figyelembe, megállapíthatjuk, hogy a mi megyénk fejlődése is felfelé ívelő, ipari, mezőgaz­dasági, kulturális eredményeink hozzásegítenek, hogy az ország egész lakossága jobban, szebben éljen, a szo­cialista társadalom biztosította célkitűzéseknek megfe­lelően emelkedjen életszínvonalunk. Az V. ötéves terv időszakában tóvább folytatódik megyénk gazdaságának fejlesztése. Felépítjük Pakson az ország első atomerőművét. A tervidőszak végére üzembe lép a szekszárdi húskombi­nát, befejeződik a Simontornyai Bőrgyár felújítási nagy- beruházása. 9400 lakás felépítését, 490 bölcsődei, 1600 új óvodai férőhely építését tervezzük. Bővítjük a kórház szülészeti osztályát, új gyermekosztályt hozunk létre, — hogy csak a legkiemelkedőbb beruházásokról tegyek említést. Megyénk V. ötéves tervi céljait talán az érzékelteti legjobban, hogy az előző ötéves terv beruházásánál négyszer nagyobb összeget, mintegy 40 milliárd forintot fordítunk ipari, mezőgazdasági, szociális, kulturális fej­lesztésre. A feladatok nagyok, végrehajtásuk erőfeszíté­seket kíván megyénk minden dolgozójától. Jól irányí­tott, összefogott tevékenységre, fegyelmezett munkára van szükség. Bízunk abban, hogy az iparban, a mezőgazdaság­ban, az intézményekben tevékenykedő szocialista bri­gádok — mint eddig is — élenjárói, kezdeményezői lesz­nek a munkahelyi feladatok megoldásának. Ezt bizo­nyítják azok a vállalások, felajánlások, amelyeket me­gyénk szocialista brigádjai az 1977. évi feladatok végre­hajtása érdekében tettek. Különös jelentőséget ad a munkaversenynek a Nagy Októberi Szocialista Forra­dalom 60. évfordulója. Megyénkben 2600 brigád 30 000 tagja csatlakozott a Csepeli Vas- és Fémművek verseny- felhívásához, a Nagy Októberi Szocialista Forradalom évfordulója tiszteletére tett vállalásokkal. Feltétlen említést érdemelnek a Bonyhádi Cipő­gyár, a Simontornyai Bőrgyár, a MEZŐGÉP Vállalat, a Tolnai Selyemgyár, a VOLÁN 11. sz. Vállalat szocialis­ta brigádjai, akik elsők között csatlakoztak a felhívás­hoz, példát mutatva a megyénkben tevékenykedő többi szocialista, brigádnak is. Május elseje a munka, a munkáshatalom ünnepe. Ezen a napon koszöntjük a munkáshatalom vívmá- ■ ■ ■ — r nyalt, köszöntjük pártunkat, a Ma­gyar Szocialista Munkáspártot, társadalmunk vezető erejét, a tervszerű szocialista építőmunka gazdasági, kulturális eredményeit, és a mindezek nyomán javuló, gazdagodó életkörülményeinket, a szocializmus építésé­ben elért sikereket. Köszöntjük megyénk munkásait, a szervezett dol­gozókat, akik fegyelmezett munkájukkal segítik pár­tunk helyes politikájának valóra váltását. EGYED MIHÁLY a Szakszervezetek Tolna megyei Tanácsának vezető titkára MUNKÁSMOZGALMUNK TÖRTÉNETÉNEK Állandó kiállítása (8—9. old.) EGY RÉGI MÁJUS ÜNNEPÉN <11. old.) MUNKA ÉRDEMREND — PROPAGANDISTA- MUNKAÉRT <5. old.) A CIPŐ (5. old.) SZAKÁCSOK — KONYHALÄNYOKBÖL (4. old.) MAGAZIN (12. old.) VETÉLKEDŐ, II. NEGYED SZAZAD SZAKSZERVEZETI MUNKÁBAN (5. old.) ... ÉS NEMZETKÖZIVÉ LESZ... (8—9. oldj A PÁLYAÉPÍTÉSI akció KERETÉBEN ELKÉSZÜLT MÁJUS 1-RE (13. old.) BRIGÁD a tojAsgyArból (6. old.) (13. oldj Herczeg Károlynak, a SZOT főtitkárhelyettesének május 1-ét köszöntő ünnepi beszéde április 30-án, szombaton 17.50 órakor hangzott el a Kossuth rá­dióban, 18.35-kor pedig a televízióban. Kedves elvtársnők, elvtár­sak! Nemzetközi munkásünne­pünk előestéjén a Magyar Szocialista Munkáspárt Köz­ponti Bizottsága, a Magyar Népköztársaság kormánya és a Szakszervezetek Országos Tanácsa nevében tisztelettel köszöntőm dolgozó népünket. Köszöntőm a gyárak, a válla­latok, üzemek, bányák, föl­dek, hivatalok, intézmények és kutatóintézetek dolgozóit, az alkotó értelmiséget. Kö­szöntőm a szocialista építő- munkában szorgalmasan, eredményesen dolgozó né­pünket. Tisztelt dolgozótársaim! Május elseje 1889 óta a munkásosztály nemzetközi összefogásának jelképe. Az öntudatos, szervezett dolgo­zók mindenütt a világon megünneplik ezt a napot. Az ünnep mostani tartalmát ko­runk valósága, a májusi esz­me egyre teljesebb kibonta­kozása adja. Ezt tanúsítja a proletár internacionalizmus gondolatának virágzása, anyagi erővé válása, növek­vő szerepe a nemzetközi munkásosztály, a világ hala­dó erőinek történelmi harcá­ban. Legyőzhetetlen erővé vált és erőteljesen fejlődik a szo­cialista világrendszer, amely­nek országaiban a hatalom birtokosa a munkásosztály, ahol az internacionalizmus vörös zászlaja és a nemzeti lobogó együtt köszönti az ün­nepet. A közös célok és érde­kek, az egyenjogúság, az egy­más kölcsönös tiszteletben tartása, a baráti segítség és a sokoldalú, gyümölcsöző együttműködés jellemzi a szocialista országok kapcso­latát. Népünk számára im­már több mint három évtize­des tapasztalat, kézzelfogha­tó , igazság, hogy felemelkedé­sünk, erőnk, biztonságunk legfőbb záloga saját mun­kánk, valamint barátságunk, együttműködésünk a szocia­lista világrendszer népeivel. Üdvözletünket küldjük a szocialista országok dolgozói­nak. Külön, tiszta szívvel kö­szöntjük a szovjet munkás­osztályt, a Szovjetunió népét. Őszintén kívánjuk, hogy a Nagy Októberi Szocialista Forradalom 60. évfordulójára kimagasló njunkasikereket érjenek el a kommunizmus építésében. Üdvözöljük az imperializmus, a kizsákmá­nyolás ellen küzdő osztály­testvéreinket, a világ összes haladó erőit. A világ haladó erői, a fel- szabadulásukért küzdő né­pek, az imperializmus, az újgyarmatosítás és a fajüldö­zés, valamint a fasizmus min­den formája ellen elszánt küzdelmet folytató milliók bizton számíthatnak a szo­cialista világrendszer cselek­vő szolidaritására és támoga­tására. Hazánkban erős, szilárd a munkáshatalom. Népünk sa­játjának tudja, érzi azokat a sikereket, eredményeket, amelyeket szorgalmas, fegyel­mezett munkával elértünk. Annak tudatában élünk és dolgozunk, hogy javainkat önmagunk számára gyarapít­juk. A szocializmus szabad teret biztosít minden becsü­letes dolgozó, alkotni vágyó állampolgár érvényesülésé­hez, mert a mi társadalmunk a munka társadalma, amely­ben szabadon,' biztonságban élünk és dolgozunk. Az em­beri megbecsülés fontos mér­céje nálunk: a tisztességben elvégzett munka, mert ez a forrása hazánk, népünk anya­gi és szellemi gyarapodásá­nak, az egyén boldogulásá­nak. A szocialista életmód gaz­dagodása természetesen nem kizárólag anyagi javakra kor­látozódik. A művelődés szé­les körű lehetőségei, a nö­vekvő szocialista demokrácia, a közösség ügyeinek intézé­sében járatos és a közéleti felelősséget tudatosan vállaló emberek számának növekedé­se szintén a szocializmus leg­sajátosabb vonásai közé tar­tozik. A kialakult és egyre erőtel­jesebbé váló szocialista népi, nemzeti egység erejét mutat­ja: tíz- és százezrek — mun­kások, parasztok, értelmisé­giek aktívan vesznek részt a kis és nagy közösségek ügyei­nek intézésében, vezetésében, az ország dolgaiban. A kö­zösségi és az egyéni boldogu­lás ilyen harmóniájának megteremtésére csak a szo­cialista társadalom képes. Csak ez a rend képes a sze­mélyes szabadság oly széles körű kibontakoztatására, amelyben az ember valóban szabadon, félelem nélkül, biz­tonságban él! (Folytatás a 3. oldalon). Köszöntünk, május elseje Társadalmunk a munka társadalma Herczeg Károly ünnepi köszöntője MÓRÁGYI GIMNAZISTÁK (4. old.) PÁTOSZ ÉS JÓZANSÁG (10. old.) TÁVLT.A i VÁLTÁS (3. old.) EGYMILLIÓ PÉLDÁNY (4. old.)

Next

/
Thumbnails
Contents