Tolna Megyei Népújság, 1977. április (26. évfolyam, 77-100. szám)

1977-04-01 / 77. szám

XXVII. évfolyam, 77. szám ÁRA: 0,80 Ft 1977. április 1.. péntek A 1f Mai számunkból NAPIRENDEN A SZOCIALISTA MUNKA VERSENY (3. old.) A KISIPAROSOK MUNKÁJA (3. old.) TIZENEGY NAPOS TANÍTÁSI CIKLUS (4. old.) l)J TECHNOLÓGIA A TÉGLAGYÁRTÁSBAN (3. old.) SZOKATLAN, újszerű kez­deményezéssel lepte meg a vásárlóit a Korzó áruház. „Visszájára” fordították azt a már hagyományos­nak mondható kereskedel­mi gyakorlatot, hogy sze­zonvégeken a maradék készleteket csökkentett, kedvezményes áron külön­böző — utóvásárokon — dobják piacra. Az elmúlt héten szomba­ton zárult az a kéthetes vásárlási akció, amely a tu­lajdonképpeni tavaszi sze­zon elején — tavaszi áru­féleségeket kínált 40—50 százalékos árkedvezmény­nyel. Az áruház körülbelül 700 ezer forint értékű kü­lönböző árukészletet „tett kirakatba” a vásár időtar­tama alatt. A keresett és divatos ballonok, tavaszi kabátok, jerseynadrágok és még számos ruhafélék, ren­geteg vevőt vonzottak, és természetesen a rendkívül komoly árengedmények is. NEM KÉSZÜLT még végleges statisztika a két­hetes rendhagyó „szezon eleji” vásárról, de az már bizonyos, hogy a 700 ezer forintos készletből közel félmillió forint értékűt el­adtak. Ez természetesen nem csupán az áruház szá­mára jelentett hasznot, ha­nem mi vevők sem jártunk rosszul, az árkedvezmények jóvoltából. A sokszor és sokat bírált kereskedelmi politikánk­ban a Korzó szezon eleji vásárakciója bizonyította, van lehetőség arra, hogy jó szervezéssel, jó előkészítés­sel olyan akciókat kezde­ményezzenek, amely a la­kosság érdekeit figyelem­be véve egyúttal a kereske­delem számára is számotte­vő haszonnal járjon. Az irányított készletgaz­dálkodás egyik eszköze volt az említett vásárakció. A készletek megfelelő szin­ten tartásán kívül, a vásár­hoz kötődő konkrét árbe­vétel növekedésén túlme­nően volt az akciónak még egy el nem hanyagolható haszna, érdeme. A haszon egyértelmű: a jó kezdeményezés, a jó ér­telemben vett üzleti érzék nagy tömegeket hozott be az utcáról az áruházba, és a kéthetes időtartam alatt egymillió forinttal emelte az áruház bevételét — a nem vásárra bocsátott áru­félékből is. AZ ÉRDEME: bizonyí­totta, hogy kellő körülte­kintéssel lehet egyeztetni a vevők és a kereskedelem néha antagonisztikusnak tűnő ellentmondásait is... Gy Várossá építettük, most építsünk várost! A történelmi pillanat. Cseterki Lajos átadja a várossá nyilvánítás okmányát o városi tcnács elnökének Ha rendelkezésre állt vol­na megfelelő nagyságú hely, Bonyhádnak apraja, nagyja ott lett volna tegnap délelőtt azon az ünnepi tanácsülésen, amelyen Cseterki Lajos, a Magyar Népköztársaság El­nöki Tanácsának titkára át­adta a várossá nyilvánítás oklevelét. A városavató ün­nepi tanácsülést azonban az esemény nagyságához mérten különösen kicsiny filmszín­házban rendezték meg,. így a zászlódíszbe öltöztetett Bonyhád lakóinak meg kel­lett elégedniük azzal, hogy képviselőikként jelen van­nak a városi tanács tagjai, országgyűlési képviselők, kí­vülük pedig a megye, a vá­ros, a járás állami és tömeg­szervezeti életének vezetői, továbbá a helyi és megyei gazdasági szervek vezetői. A városavató ünnepi ta­nácsülés pontban 10 órakor kezdődött és a Himnusz el­hangzása után Radnóti Mik­lós Nem tudhatom című ver­sének előadása vezette be. Ezt követően dr. Hegedűs Já­nos, a városi tanács elnöke köszöntötte az ülés résztve­vőit, az elnökségben helyet foglaló Cseterki Lajos elv­társat, K. Papp Józsefet, az MSZMP Tolna megyei Bizott­ságának első titkárát, dr. Papp Lajost, a Miniszterta­nács Tanácsi Hivatalának el­nökét, dr. Szabópál Antalt, a megyei tanács elnökét, Ra- pai Gyulát, az MSZMP KB tagját, Vass Istvánnét, az Elnöki Tanács tagját, Dara­dics Ferencet, az MSZMP bonyhádi járási bizottságá­nak első titkárát, a megje­lent vendégeket, majd Cse­terki Lajos, az Elnöki Tanács titkára lépett a mikrofonhoz. — A Magyar Népköztársa­ság Elnöki Tanácsa nevében tisztelettel köszöntöm Bony­hád minden lakosát, az alko­tó munka embereit, dolgozó népet szolgáló vezetőit, őszinte örömmel üdvözlöm Önöket, most már mint Bony­hád város lakóit és vezetőit. Megtiszteltetés számomra, hogy részt vehetek az ünne­pi tanácsülésen és átnyújtha­tom a várossá nyilvánítás hi­vatalos okmányát — mondot­ta bevezetésként az Elnöki Tanács titkára, aki így foly­tatta: — A magammal hozott okmány nemcsak egy pecsét­tel ellátott történelmi írás, hanem kifejezője országépítő munkánknak és annak a helybeli fejlődésnek is, amelynek a szocialista építés kedvező körülményei között megálmodói, megtervezői és végrehajtói, alkotó munká­sai Önök voltak. Ezért ma Bonyhádon a jól végzett munka öröme, a mai nap ün­nepélyessége helyénvaló és jogos. Ezt követően Cseterki La­jos elvtárs utalt arra, hogy ez az ünnepi tanácsülés tör­ténelmet ír, mert Bonyhád fejlődésének új szakaszát nyitja meg. Bonyhád évszá­zadokkal ezelőtt, 1782-ben volt már város. Most, újból célhoz érkezett és a szó iga­zi értelmében, realitásokon alapuló közigazgatási rangot kapott. Ez a rang örökre szól, ezt a munkásosztály, a dolgozó nép hatalma garan­tálja! — A felszabadult Magyar- országon — mondotta — ne­künk a településfejlesztés év­százados mulasztásait kellett megszüntetnünk. Falvaink és városaink 1945-ig XVIII— XIX. századi szinten voltak. A falvak, városok gyarapítá­sa a társadalmi, politikai gazdasági változással, a kul­turális fejlődéssel, a szocia­lizmus építésével következ­hetett be. Hazánkba is betört a XX. század, együtt a tár­sadalmi átalakulással, az ál­talános fejlődéssel, a korsze­rű iparral, a nagyüzemi szo­cialista mezőgazdasággal, az emberek új igényeivel. Ez tükröződik ma városaink fej­lődésében, a falvak városia­sodásában. Bonyhád példája is ezt az utat bizonyítja. Ahogy haladtunk előre a szo­cializmus építésével, úgy ala­kult ki Bonyhád mai arcula­ta, társadalmi szerkezete, gazdasági rendje, erős gyár­iparral, szilárd szövetkezeti iparral, fejlett szocialista me­zőgazdasággal, élénk kereske­delemmel. Bonyhád így te­remtette meg lépésről lépés­re a várossá fejlődéshez a jó alapokat, így lett nagy tarta­lékokkal rendelkező munkás­település. Cseterki Lajos beszélt az általános fejlődésre jellemző városiasodás eredményeiről, a kormány által 1971-ben elfo­gadott és 2000-ig szóló telepü­lésfejlesztési programjáról. Ez a program az ezredfor­dulóig jelöli meg a tenni­valókat, városias fejlődést biztosítva az ország települé­seinek. Városaink száma a most április 1-től várossá lett Bonyháddal, Marcalival, Dunakeszivel és Siklóssal együtt 87, de a program sze­rint 2000-ig még igen sok nagyközségünkből lesz város. — A városhálózat fejlesz­tésével — mondotta — azt akarjuk, hogy az egész or­szág lakosságának magas szintű ellátását biztosíthas­suk, hogy a lakosság minden rétegét átfogja a közösségi és közellátási intézmények hálózata. A város—falu tele­pülési rendszert fokozatosan felváltja egy új rend, amely többé már nem a régi érte­lemben vett városokat és fal­vakat foglalja magába, mert a falvak városiasodásával megszűnik a városi és falu­si élet ma még meglévő kü­lönbsége. A -későbbiekben a város­avató' ünnepség szónoka a továbbhaladás lehetőségeit elemezte, arról szólva, hogy a továbbhaladás csak a lehe­tőségek pontos számbavéte­lével képzelhető el. Az álta­lános fejlődés' adott, ezt és a helyi tartalékokat használják ki eredményesen! Szorgalmas munkára, kitartó feladattel­jesítésre lesz szükség. Egye­sítsék városuk múltját és jö­vőjét harmonikusan, mert ezt így tartják helyénvaló­nak az emberek, akik jogo­san büszkék új városuk szép tárgyi és szellemi hagyomá­nyaira. Bonyhád, kedvező helyzet­ben kezdi el városi életét — mondotta végül Cseterki La­jos. — Olyan időben, amikor hazánkban a fejlett szocialis­ta társadalom építésének nagy munkája folyik, egyre nagyobb a munka becsülete, őszintén örülök, hogy én ad­hatom át az Elnöki Tanács okiratát, amely Bonyhádot várossá nyilvánítja. Az Elnöki Tanács titkárá­nak kezéből a várossá nyil­vánítás okiratát dr. Hegedűs János tanácselnök vette át, fogadva az MSZMP KB, az Elnöki Tanács és a Minisz­tertanács nevében Cseterki Lajos által tolmácsolt jókí­vánságokat: — Kívánom, hogy virágoz­zék, gyarapodjék a Magyar Népköztársaság új városa, Bonyhád! A városnak virág­zó éveket, lakóinak szemé­lyes boldogságot, sok örömet kívánok! Az okmányt hosszan tartó taps ünnepelte, amikor azt a városi tanács meghatottság­gal küszködő fiatal elnöke magasra emelve megmutatta az ünnepi tanácsülés részt­vevőinek. — Nagyon büszkék va­gyunk a városi rang elnyeré­sére és ígérem, hogy rászol­gálunk a címre ezután kö­vetkező közös munkánkkal — mondotta dr. Hegedűs Já­nos. Ezután Bonyhád ifjúlfom- munistái köszöntötték az el­nökségben helyet foglalókat. Képviselőjük azt fogadta, hogy mind a tanulásban, mind a munkában megtesz a fiatalság mindent városának fejlődéséért. A fiatalok ven­dégköszöntésének epizódja alighanem, sokakban idézte fel az ünneplőbe öltözött vá­ros egyik, központban lévő épületének feliratát. Az ol­vasható ezen, hogy „Bonyhá­dot várossá építettük, most építsünk várost!” A város­építés döntően az apák dolga volt, a város további építése, gazdagítása, a fiataloké is lesz már. A köszöntő után a városi tanács elnöke K. Papp Jó­zsefnek, a megyei pártbizott­ság első titkárának adta át (Folytatás a 2. oldalon.) & *ÍV\ Elutazott Oldrich Svestka Oldrich Svestka, a CSKP Központi Bizottsága titkár­ságának tagja, a Rudé Právó főszerkesztője, aki március 28-tól 31-ig a Népszabadság szerkesztő bizottságának vendégeként hazánkban tar­tózkodott, csütörtökön befe­jezte látogatását. Tárgyalá­sokat folytatott a Népsza­badság szerkesztő bizottságá­nak vezetőivel, a két lap kö­zötti kölcsönös tapasztalat- csere és együttműködés to­vábbi szélesítéséről. Beszél­getést folytatott Győri Imré­vel, a Központi Bizottság titkárával. Ellátogatott a Csepel Vas- és Fémművek­be, ahol Ernst Antal, a Vas- és Fémművek pártbizottsá­gának első titkára tájékoz­tatta a Nagy Októberi Szo­cialista Forradalom 60. év­fordulója tiszteletére kezde­ményezett munkaverseny eredményeiről, a gyár dolgo­zóinak életéről, munkájáról. Fogadta őt Kádár János, az MSZMP Központi Bizott­ságának első titkára. Csütörtökön Oldrich Svest­ka elutazott hazánkból. A Ferihegyi repülőtéren bú­csúztatására megjelent Ka­tona István, az MSZMP Köz­ponti Bizottságának tagja, a Népszabadság főszerkesztője és dr. Václav Moravec, a Csehszlovák Szocialista Köz­társaság budapesti nagykö­vete. Haderő­csökkentési konferencia Szovjet elnöklettel folyta­tódott csütörtökön Bécsben a közép-európai fegyveres erők és fegyverzet kölcsönös csökkentésének kérdésével foglalkozó konferencia. A plenáris ülésen ezúttal And­re Wielland, az NDK kül­döttségének helyettes veze­tője szólalt fel. A művészeti díjak átadása Csütörtökön az Országház kupolacsarnokában ünnepé­lyesen kiosztották az 1977. évi Kiváló és Érdemes Mű­vész címeket. Az ünnepség elnökségében helyet foglalt Lázár György, a Miniszter- tanács elnöke, Aczél György, a Minisztertanács elnök- helyettese, Óvári Miklós, a Központi Bizottság titkára, az MSZMP Politikai Bizottságá­nak tagjai. A kitüntetéseket Pozsgay Imre kulturális mi­niszter adta át azoknak, akik művészi munkájukkal és emberségükkel egyaránt jól szolgálják hazánkat, szo­cialista társadalmunkat. Ugyancsak ezen a napon került sor Budapesten, a FÉSZEK-klubban a József Attila-, az Erkel Ferenc-, a Munkácsy Mihály-, a Liszt Ferenc-, a Balázs Béla-, a Jászai Mari-díj átadására. A díjakat Pozsgay Imre kultu­rális miniszter adta át. Az 1977. évi Ybl Miklós-díjakat Budapesten, a Magyar Építő­művészek Szövetségének székházában adta át dr. Sza­bó János építésügyi és város- fejlesztési miniszter. Vásár - taoulsagokkal Yárosavató tanácsülés Bonyhádon

Next

/
Thumbnails
Contents