Tolna Megyei Népújság, 1974. október (24. évfolyam, 229-255. szám)

1974-10-01 / 229. szám

r v V- V -* * v Tr ír? PROLETÁRÉI í?G¥ESÍÍJJSym TOLNA MEGYEI NÉPÚJSÁG A MAGYAR SZOCIALISTA MUNKÁSPÁRT TOLNA NEGYEI BIZOTTSÁGÁNAK LAPJA KEDD 1974 okt. 1. XXIV. évi. 229. szám. ÁRA: 0,90 Ft Befejeződtek a magyar—szovjet tárgyalások Hétfőn a kora délutáni órákban a Kreml Ka­talin termében befejeződtek a magyar—szovjet hivatalos tárgyalások. A záróülésen elfogadták a látogatásról kiadandó közös közleményt. A zárómegbeszélésen magyar részről jelen volt Kádár János, az MSZMP Központi Bizottságának első titkára, Fock Jenő, a Politikai Bizottság tag­ja, a Minisztertanács elnöke, Németh Károly, az MSZMP Politikai Bizottságának tagja, a KB tit­kára, Benke Valéria, az MSZMP Politikai Bizottsá­gának tagja, a Társadalmi Szemle főszerkesztő­je, Huszár István miniszterelnök-helyettes, Púja Frigyes, az MSZMP Központi Bizottságának tag­ja, külügyminiszter, és Rapai Gyula, az MSZMP Központi Bizottságának tagja, hazánk moszkvai nagykövetei Szovjet részről a tárgyalóasztalnál helyet fog­lalt Leomyid Brezsnyev, az SZKP Központi Bizott­ságának főtitkára, Nyikolaj Podgornij, az SZKP Politikai Bizottságának tagja, a Szovjetunió Leg­felsőbb Tanácsa Elnökségének elnöke, Alekszej Koszigin, az SZKP Politikai Bizottságának tagja, miniszterelnök, Mihail Szuszlov, az SZKP Politi­kai Bizottságának tagja, Konsztantyin Katusev, az SZKP Központi Bizottságának titkára, Nyikolaj Bajbakov, miniszterelnök-helyette^ Vaszilij Kuz- nyecov, a külügyminiszter első helyettese, és Vla­gyimir Pavlov, a Szovjetunió budapesti nagykö­vete. A megbeszélésen a két párt és a két ország közötti testvéri kapcsolatok elmélyítéséről, együtt­működésünknek a szocialista és kommunista épí­tésjelenlegi szakaszában legperspektívikusabb for­máiról, s e kapcsolatoknak a jelenlegi követel­ményeknek megfelelő tökéletesítéséről tárgyaltak. Megvitatták a szocialista országok közötti és békeszerető erőkkel való együttműködés kérdéseit, a nemzetközi feszültség további enyhítéséért, az általános béke és biztonság megerősítéséért ví­vott harcban. A zárómegbeszélésen befejezték a magyar- szovjet közös közlemény egyeztetését. Az eszmecserét a nézetek és álláspontok tel­jes azonossága jellemezte valamennyi megvita­tott kérdésben, A magyar és a szovjet vezetők zárómegbeszélése a szívélyesség és a testvéri barátság légkörében ért véget. Közlemény a Magyar Népköztársaság párt- és kormányküldöttségének a Szovjeteniéban tett látogatásáról A Szovjetunió Kommunista Pártja Központi Bizottságának, a Szovjetunió Legfelsőbb Ta­nácsa Elnökségének es Minisz­tertanácsának meghívására Kádár Jánosnak, a Magyar Szocialista Munkáspárt Köz­ponti Bizottsága első titkárá­nak a vezetésével 1974. szep­tember 25—30. között hivata­los baráti látogatást tett a Szovjetunióban a Magyar Nép- köztársaság párt- és kormány- küldöttsége. A küldöttség szovjetunióbeli tartózkodása során járt Lenin- grádban, ipari és mezőgazda- sági létesítményeket tekintett meg, találkozott a dolgozók képviselőivel, a párt- és álla­mi szervek munkatársaival, közéleti személyiségekkel. A leningrádi Kirov-gyárban ma­gyar-szovjet barátsági nagy­gyűlést tartottak, amely nagy erővel, demonstrálta a Magyar Népköztársaság és a Szovjet­unió, a Magyar Szocialista Munkáspárt és a Szovjetunió Kommunista Pártja közötti megbonthatatlan egységet. A magyar párt- és kormány, küldöttséget mindenütt meleg, szívélyes fogadtatásban része­sítették, ami a magyar és a szovjet népet összekötő mély testvéri érzelmek újabb tanú- bizonysága. A látogatás során a két fél tárgyalásokat folytatott, ame­lyeken részt vettek magyar részről: Kádár János, a Ma­gyar • Szocialista Munkáspárt Központi Bizottságának első titkára; Fock Jenő, az MSZMP Politikai Bizottságának tagja, a Minisztertanács elnöke; Né­meth Károly, az MSZMP Po. litikai Bizottságának tagja, a Központi Bizottság titkára; Benke Valéria, az MS5ÍMP Po­litikai Bizottságának tagja, a Társadalmi Szemle szerkesztő bizottságának elnöke; Huszár István, az MSZMP Központi Bizottságának tagja, a Minisz­tertanács elnökhelyettese; Pú­ja Frigyes, az MSZMP Köz­ponti Bizottságának tagja, kül­ügyminiszter; Rapai Gyula, az MSZMP Központi Bizottságá­nak tagja, a Magyar Népköz, társaság moszkvai nagykövete. A tárgyalásokon jelen volt; Katona István, az MSZMP KB tagja, a Népszabadság főszer­kesztője, Berecz János, az MSZMP KB külügyi osztályá­nak vezetője. Szűrös Mátyás, Fodor László, az MSZMP KB osztályvezető-helyettesei és Tóth József, a Külügyminisz­térium főosztályvezetője. Szovjet részről: L. I. Brezs­nyev, a Szovjetunió Kommu­nista Pártja Központi Bizottsá­gának főtitkára, N. V. Pod- gornij, az SZKP KB Politikai Bizottságának tagja, a Szovjet­unió Legfelsőbb Tanácsa El­nökségének elnöke; A. N. Ko­szigin, az SZKP KB Politikai Bizottságának tagja, a Szov­jetunió Minisztertanácsának elnöke, M. A. Szuszlov, az SZKP KB Politikai Bizottsá­gának tagja, a Központi Bí­zott titkára; K. F. Katusev, az SZKP KB titkára, N. K. Bajbakov, az SZKP KB tagja, a Szovjetunió Minisztertanácsa elnökének helyettese, a Szov­jetunió Állami Tervbizottsá­gának elnöke; V. V. Kuznye- cov, az SZKP KB tagja, a Szovjetunió külügyminiszteré­nek első helyettese; V. J. Pav­lov, az SZKP KB tagja, a Szovjetunió nagykövete a Ma­gyar Népköztársaságban. A tárgyalásokon jelen volt: K. V. Ruszakov, az SZKP KB tagja, az SZKP főtitkárának munka­társa, N. N. Rogyionov, az SZKP KB tagja, külügyminisz­ter-helyettes, G. A. Kiszeljov, az SZKP KB osztályvezető­helyettese, és N. N. Szikacsov, a külügyminisztérium V. euró­pai osztályának vezetője. A szívélyes és a kölcsönös megértés légkörében lezajlott tárgyalásokon a felek megelé­gedéssel állapították meg, hogy magas színvonalúak a két or­szágnak a politikai, gazdasági és kulturális élet minden terü­letére kiterjedő testvéri kapcso­latai. A gyümölcsöző magyar— szovjet együttműködés - a szo­cialista internacionalizmusra, valamint a barátsági, együtt­működési és kölcsönös segítség- nyújtási szerződésben lefekte­tett elvekre épül. A tárgya­lások valamennyi megvitatott kérdésben megerősítették a két párt és ország nézeteinek és álláspontjának teljes egységét. A szovjet küldöttség tájé­koztatást adott ti szovjet nép­nek a kommunista társadalom építésében elért sikereiről, az SZKP XXIV. kongresszusa ha­tározatainak megvalósításáról.' a Szovjetunió gazdasági erejé­nek növekedéséről, a szovjet társadalom szociálpolitikai és szellemi fejlődéséről. Hangsú­lyozta, hogy a Szovjetunióban a kommunista építés jelenlegi szakaszát a szovjet nép ma­gas fokú munkaaktivitása, a szocialista munkaverseny újabb fellendülése jellemzi, amely biztosítja a termelési tervek sikeres teljesítését. A szovjet fél tájékoztatást adott az SZKP Központi Bizottsága és a szovjet kormány külpoli­tikai tevékenységéről, az SZKP XXIV. kongresszusán meghir­detett program megvalósításá­ban elért sikerekről. A magyar vezetők nagyra ér­tékelték a testvéri szovjet nép nagy eredményeit a kommu­nizmus építésében, az SZKP XXIV. kongresszusa határoza­tainak megvalósításában, a Szovjetunió gazdasági erejének növelésében, a dolgozók anyagi és kulturális színvonalának emelésében. Hangsúlyozták az SZKP és a Leonyid Iljics Brezsnyev elvtárs vezette Központi Bizottság kiemelkedő szerepét, jelentőségét e sikerek elérésében. A magyar vezetők úgv érté­kelik, hogy az SZKP XXIV. kongresszusán elfogadott béke. program valóra váltása kedve­zően befolyásolja a nemzetkö­zi helyzetet. A Magyar Szo­cialista Munkáspárt teljes mértékben helyesli a Szovjet­unió aktív és békeszerető le­nini külpolitikáját, hozzájáru­lását a konfliktusok és vitás nemzetközi kérdések alkotó megoldásához, az enyhülési folyamat elmélyítéséhez Euró. pában és az egész világon. Nö­vekszik a Szovjetunió, és ha­sonlóképpen az összes testvéri szocialista ország szerepe ab­ban a világot átfogó küzde­lemben, amely a szocializmus és a kommunizmus eszméinek győzelméért, a népek békéjé­nek. szabadságának, független­ségének biztosításáért és az imperialista reakciónak a ha­ladás, a béke és a népek biz. tonsága ellen irányuló táma­dásai visszaveréséért folyik. A magyar párt- és kor­mányküldöttség , tájékoztatást adott a magyar népnek a szo­cialista építésben elért sike­reiről, az MSZMP X. kong­resszusán hozott határozatok eredményes megvalósításáról. A Magyar Népköztásaság fej­lődését az jellemzi, hogy erő­södik a társadalom erkölcsi­politikai egysége, tovább nö­vekszik a párt és a munkás­osztály vezető szerepe. Tökéle­tesedik a tervezés és gazda­ságirányítás rendszere, foko. zódik a pártnak az ideológia, a kultúra és az oktatás terü­letén kifejtett tevékenysége. A magyar vezetők kiemelték az MSZMP közelgő, XI. kong­resszusának jelentőségét, amely meghatározza a szocia­lista építés további feladatait, és elfogadja a párt új prog­ramnyilatkozatát. Az egész magyar dolgozó nép lelkes hangulatban, növekvő munka­lendülettel készül a kongresz- szusra, és a fasiszta elnyomás alóli felszabadulásának 30. év. fordulójára. A szovjet vezetők nagyra ér­tékelték azokat az eredménye­ket, amelyeket a -testvéri ma­gyar nép a szocialista társa­dalom építésében, az ország termelőerőinek további növe­lésében, a társadalmi termelés hatékonyságának fokozásában, a dolgozók anyagi és kulturá­lis színvonalának emelésében elért. Ezek a sikerek a mun­kásosztály kipróbált élcsapata, a Magyar Szocialista Munkás­párt és annak Kádár János elvtárs vezette Központi Bi­zottsága hatékony és alkotó vezetésének köszönhetők. A Magyar Népköztársaság aktív külpolitikájával jelentős mér­tékben hozzájárul a szocialis­ta államok egyeztetett külpo­litikai irányvonalának ered­ményeihez. A Magyar Nép- köztársaság eredményesen és alkotó módon vesz részt a test­véri országok kollektív szer­vezeteiben — a Varsói Szer­ződés szervezetében és a Köl­csönös Gazdasági Segítség Ta­nácsában —, erősítve ezzel a szocialista közösség erejét és tekintélyét. Az MSZMP a töb­bi párttal együtt, következete­sen harcol a nemzetközi kom­munista mozgalom erősítésé-- ért, és korunk összes antiim- perialista erőinek gyarapítá­sáért. A felek véleménycserét foly­tattak a magyar—szovjet kap­csolatok fejlődéséről a L. I. Brezsnyev elvtárs, a Szovjet­unió Kommunista Pártja Köz­ponti Bizottságának főtitkára által vezetett szovjet párt- és kormányküldöttség 1972. évi magyarországi hivatalos, baráti látogatása óta. Kiemelték, hogy ez a látogatás újabb ösztön-' zést adott a magyar—szovjet együttműködésnek, az MSZMP és az SZKP Központi Bizott­sága, valamint a két ország kormányzati és törvényhozó szervei közötti munkakapcso­latok erőteljes fejlesztésének. Hatékonyabbá váltak a két or­szág helyi párt- és társadalmi szervezeteinek, minisztériumai­nak és főhatóságainak, me­gyéinek és városainak kapcso­latai. A fel^k megelégedéssel nyi­latkoztak a magyar—szovjet műszaki-tudományos együtt­működés jelenlegi helyzetéről és távlatairól, a Magyar Nép- köztársaság és a Szovjetunió közötti áruforgalom dinamikus növekedéséről. Kedvezően ér­tékelték a magyar és a • szov­jet népgazdaság következő öt­éves terveinek összehangolása terén végzett munkát. Kiemel­ték a két ország fűtőanyag- és energiahordozó-tartalékainak további kiaknázására, s a leg­fontosabb gépipari ágazatok­ban a szakosítás és kooperá­ció kiszélesítésére hozott kö­zös intézkedések nagy jelentő­ségét. A felek egyetértenek abban; hogy az ötéves tervek további összehangolásakor megkülön­böztetett figyelmet kell fordí­tani a szocialista gazdasági in­tegráció komplex programjá­ban előirányzott, új' korszerű gazdasági és műszakí-tudomá- nyos együttműködési formák szélesebb körű alkalmazására. A tárgyalások résztvevői ki­emelték, hogy a magyar—szov­jet műszaki-tudományos meg-' állapodás — amelynek az idén ünnepelték 25. évfordulóját — mindkét fél számára nagy ha­szonnal jár, elősegíti a techni­kai haladás meggyorsítását, Rámutattak, hogy a felek erőfe­szítéseket tesznek a tudomá­nyos kutatásban és a tervező- munkában megvalósuló együtt­működés további bővítésére, a koordináció további tökéletesí­tésére, mindezzel fokozva a népgazdaság hatékonyságát. A felek aláhúzták, hogy a kétoldalú gazdasági és műsza­ki-tudományos együttműködés fejlesztése szerves része annak az együttes munkának, ame­lyet a testvéri szocialista or­szágok folytatnak a szocialista gazdasági integráció komplex programjának megvalósítására. Megállapodtak: megbízzák il­letékes szerveiket, hogy fokoz­zák az integráció konkrét meg­valósításával kapcsolatos mun­kát, így jobban kihasználják az egyes kulcságazatok és termék­fajták közös tervezésének le­hetőségeit, szélesítsék a terme­lési és műszaki-tudományos együttműködést a hatékonyság fokozására, és országaik nép- gazdasági fejlődésének meg­gyorsítására. A magyar és a szovjet kül­döttség megelégedéssel állapi, tóttá meg, hogy a két ország kapcsolatai jelentősen bővül­tek az ideológiai munkában, az oktatás, a tudomány és a kultúra területén. Megerősítet­ték, mindent megtesznek, hogy elősegítsék e kapcsolatok to­vábbfejlesztését, a két ország tudományos és művészeti szer­vezetéi, intézetei és intézmé­nyei között szoros együttmű­ködés tökéletesítését. Aláhúz­ták a marxista-leninista elmé­let időszerű kérdéseinek ki­dolgozását szolgáló közös te­vékenység, a burzsoá ideológia ellen; harc fokozásának fon­tosságát. A felek kiemelték: eredmé­nyesen fejlődik a magyar— szovjet együttműködés a kül­politika és a nemzetközi kap­csolatok területén. Nagyra ér­tékelték az e területen össze­gyűlt tapasztalatokat, és állást (Folytatás a 2. oldalon) ^

Next

/
Thumbnails
Contents