Tolna Megyei Népújság, 1974. március (24. évfolyam, 50-76. szám)

1974-03-01 / 50. szám

T Ülést tartott a Minisztertanács 9 * (Folytatás az 1. oldalról) s'ek jói szolgálták az ifjúság- politikái célkitűzések megva­lósítását, amelyek nyomán ja­vultak a fiatalok életkörülmé­nyei. Továbbra is biztosítani kell a fiatalok megfelelő arány­ban történő lakáshoz juttatá­sát, elő kell segíteni a család- alapítás, pályakezdés, tovább­tanulás. a tömeges testedzés, a lakóterületi szabadidő-eltöltés feltételeinek javítását. A kor­mány a jelentést tudomásul vette. Felhívta a miniszterek és az országos hatáskörű szer­vek vezetőit, a fővárosi és a megyei tanácsok elnökeit, hogy fokozott ellenőrzéssel segítsék az ifjúsági törvény előírásainak megtartását. Az Országos Ifjúságpolitikai és Oktatási Tanács jelentést tett a kormánynak az egyete­meken és főiskolákon tanuló házaspárok szociális helyzetű­ről. A jelentés megállapítja, hogy a nappali tagozatokon ta­nuló házaspárok, bár érdekük­ben több intézkedés történt, a társadalombiztosítás, a szociá­lis támogatás, a kollégiumi el­helyezés és az utazási kedvez­mények területén hátrányos helyzetben vannak. A kor­mány a jelentést elfogadta és úgy határozott, hogy az egye­temeken és főiskolákon tanuló házaspárokra kiterjeszti a csa- ládipótlék-jogosultságot, továb­bá a táppénz, a terhességi és a gyermekágyi 6egély kivételé­vel ugyanolyan betegségi biztosítási szolgáltatásokra jo­gosultak, mint a munka- viszonyban álló dolgozók. Egy­ben felkérte a KISZ Központi Bizottságát, hogy folyamatosan kísérje figyelemmel a fölső- oktatási intézményekben ta­nuló házaspárok helyzetét A Minisztertanács megtár­gyalta a mezőgazdasági és élelmezésügyi, valamint a bel­kereskedelmi miniszter, továb­bá az Országos Anyag- és Ár­hivatal elnökének a burgonya-, zöldség- és gyümölcstermelés, -ellátás és -áralakulás problé­máiról szóló együttes előter­jesztését. Az ellátás javítása és az árszínvonal emelkedésének mérséklése összpontosított erő­feszítéseket igényel. A Minisz­tertanács úgy határozott, hogy ennek érdekében fokozottan törekedni keli a friss fogyasz­tású zöldségtermelés fejleszté­sére. a termelés gépesítésére. A növényházak és fóliatelepek létesítéséhez a szövetkezetek — meghatározott feltételek mel­lett — 70, illetve 50, a háztáji gazdaságok fóliaházak építésé­hez 30 százalékos támogatást kaphatnak. Azok a termelő­szövetkezeti tagok, akik a ház­táji gazdaságukban termelt zöldséget a szervezett kereske­delem, vagy a közös gazdaság útján értékesítik, nyugdíjnap- jóvnírásban részesülnek. Intéz­kedéseket tesznek a zöldség-, gyümölcskereskedelem megerő­sítésére, szervezettségének, kulturáltságának növelésére. A közlekedés- és postaügyi, a pénzügy-, a kohó- és gép­ipari miniszter, valamint az Országos Tervhivatal elnöke jelentést tett a kormánynak a közületi tehergépkocsi­állomány felújításának végre­hajtásáról, a gazdaságtalan üzemi gépjárművek rendkívü­li műszaki felülvizsgálatáról és a forgalomból történő kivoná­sáról. A selejtezést pénzügyi intézkedésekkel is elősegítet­ték. A kormány a jelentést jóváhagyólag tudomásul vette. A közlekedés- és postaügyi miniszter előterjesztése alap­ján a kormány jóváhagyta a KGST európai tagállamainak megállapodását a nemzetközi fuvarozást végző gépjárművek számára nyújtandó műszaki és egyéb segítségről. A megálla­podás elősegíti a szocialista országok közötti nemzetközi autóbusz- és tehergépjármű­forgalom biztonságos lebonyo­lítását. A munkaügyi, valamint az építésügyi és városfejlesztési miniszter javaslatot terjesztett a kormány elé az NDK-ból ér­kező fiatalok magyar vállala­toknál történő foglalkoztatásá­ra. A Minisztertanács úgy ha­tározott, hogy a foglalkoztatást kísérleti jelleggel már 1974-ben meg kell kezdeni. A Magyar- országon dolgozó NDK-állam- polgárokat a magyar dolgozók­kal azonos bérezés, jogok és kötelezettségek illetik meg. Al­kalmazni kell rájuk mindazo­kat a feltételeket, amelyekben az NDK-ban dolgozó magyar fiatalok részesülnek. A kormány ezután egyéb ügyeket tárgyalt (MTI) Dr. Bíró József Tripoliba utazott A líbiai miniszterelnök feb­ruári magyarországi látogatása alkalmával Budapesten meg­állapodásokat írtak alá, ame­lyek megteremtették Magyar- ország és Líbia gazdasági kap­csolatainak szerződéses kerete­it. A megállapodások megfele­lő alapot biztosítanak .arra, hogy kereskedelmi forgalmunk Líbiával dinamikusan növe­kedjék. A kölcsönös gazdasági adottságok jobb megismerése, a magyar szállítási lehetősé­gek bemutatása érdekében rendszeresen részt veszünk a tripoli nemzetközi vásáron. A vásár március 1-i megnyitá­sára líbiai meghívás alapján csütörtök délután dr. Bíró Jó­zsef külkereskedelmi minisz­ter vezetésével magyar dele­gáció utazott Tripoliba. Pompidou a Szovjetunióba látogat MOSZKVA jetuniában, hogy találkozzék Georges Pompidou francia Leonyid Birezsnyewel, az köztársasági elnök március 12 SZKP Központi Bizottságának —13-án látogatást tesz a Sxov- főtitkárával. (MTI) Magyar és szovjet mezőgazdasági gépjavítók együttműködése Váncsa Jenő mezőgazdasági és élelmezésügyi miniszterhe­lyettes és A. V. Prohtrovics, a Szovjetunió minisztertaná­csához tartozó Szőj uzsze. hoz - technika ösazszöveteégi egye­sülés elnökhelyettese csütörtö­kön együttműködési megálla­podást írt alá, amelynek ér­telmében az eddiginél is szo­rosabbra fűzik a magyar és szovjet mezőgazdasági gépja­vítók. alkatrészgyártók kap­csolatát. A megállapodás szerint a jövőben kiszélesítik a közös munkát. Egyebeik között négy javítás-technológiai berende­zést fejlesztenek ki az erőgé­pek javításéra, ezeket a be­rendezéseket később közösen gyártják. Az állattenyésztő telepek szerviz- és karbántartási munkálatainak ellátására sze­relőkocsi-egységet alakítanak ká. s ezzel egy időben kifej­lesztik a helyszíni javítómű­hely-típust is. Az új egysége­ket. berendezéseket és felsze­reléseket gyártási kooperáció­ban készítik majd a magyar és a szovjet szakemberek. Űj kormány Etiópiában Addisz Abeba Halié Szelasszié etióp császár délután rádióbeszédben jelen­tette be a nemzetnek, hogy új kormányfőt nevezett ki. és a korábban jelzettnél maga­Savanyú arccal és kosárral a kar ".’ , jaicaik meg Mona Lisa Tokióban a japán szakszervezetek egyik plakátján, amely lépéseket sürget a fokozódó infláció és a megélhetési költ­ségek növekedése ellen. sabb zsoldemelést ad a kato­náknak. Az új miniszterelnök En- dalkacsev Makkonen volt pos­ta. és közlekedésügyi minisz­ter. Kormányát saját hatás­körében állíthatja össze, a császár csupán a hadügymi­nisztert nevezte ki Abie Abebe tábornok személyében, aki ed­dig a szenátus elnöke volt. A szárazföldi hadsereg új főpa­rancsnoka Szale6szié Bereka altábornagy. Megfigyelők sze­rint a császár mindkét tábor­nok kinevezésével a lázongó hadsereg kedvében akart járni. Az uralkodó ezenkívül be­jelentette, hogy a közlegények havi fizetését nem 100, hanem 112 etióp dollárra (56 ameri­kai dollár) emeli. Az Aszma- rában fellázadt második had­osztály 150 dolláros zsoldot követelt, az 6 ügyükben n csá­szár később ígért választ. Vé­gül megígérte, hogy ha a ka­tonák békésen visszatérnek laktanyáikba, semmilyen bün­tetés vagy megtorlás nem sújt­ja őket. Leonyid Brezsnyev, az SZKP KB főtitkára a Kremlben fo­gadta Egon Bahr-t. a Német Szövetségi Köztársaság tárca nélküli miniszterét. A képen: Brezsnyev (jobbról) és Bal.r kézfogással üdvözli egymást. A Nemzetközi Munkaügyi Szervezet vizsgáló bizottságot küld Chilébe A Nemzetközi Munkaügyi Szervezet kormányzótanácsa Genf ben megtartott ülésén meghallgatta annak a külön­leges munkacsoportnak a je­lentését, amely a Chilében kialakult helyzet felmérésevei foglalkozott. A munkacsoport tagjai tájékoztatták a kor­mányzótanácsot a fasiszta junta bűntetteiről, a chilei szabadságharcosok üldözésé­ről, a szakszervezeti és embe­ri joigok elnyomásáról. A cso­port vezetője. Joseph Morrice határozati javaslatot terjesz­tett a tanács elé azoknak a dokumentumoknak' alapján. amelyek a chilei szakszerveze­ti vezetőkkel szemben alkal­mazott megtorlásokat bizo­nyítják. A határozati javaslat erélyes hangon követeli Luis Corvalánnak, a Chilei Kom­munista Párt főtitkárának és a vele bebörtönzött chilei haza­fialtnak a szabadombocsátását, az emberi és szakszervezeti jogolt azonnali helyreállítását Chilében. A Nerrjzetközi Munkaügyi Szervezet kormányzótanácsa úgy határozott, hogy vizsgáló bizottságot küld ki Chilébe. (ADN, TASZSZ) SAIGON A saigoni rezsim harci re­pülőgépei csütörtökön két al­kalommal is visszafordulásra kényszerítetták a nemzetközi ellenőrző és felügyelő bizott­ság három helikopterét, ame­lyek Saigonból Lo.c Ninhbe, a dél-vietnami felek közötti fo- gdlycsere egyik színhelyére szállították volna a nemzet­közi testület megbízottait. BUDAPEST A Magyar Nők Országos Ta­nácsa képviseletében Erdei Lászlómé elnpk. csütörtökön délután Hanoiba utazott, a Vietnami Demokratikus Nő­szövetség IV. kongresszusára. KAIRÓ Anvar Szádat egyiptomi el­nök Kissinger amerikai kül­ügyminiszterrel folytatott megbeszéléseinek befejeztével csütörtökön bejelentette: Egyiptom és az Egyesült Ál­lamok úgy határozott. hogy helyreállítja a teljes értékű diplomáciai kapcsolatokat. Szád at elnök egyúttal kö­zölte, hogy kairói látogatásra hjvta meg Richard Nixont. BECS A közép-európai haderő- és fegyverzetcsökkentési tárgya­lások csütörtöki plenáris ülé­sén a kanadai küldöttség ve­zetője, George K. Grande fej­tette ki kormányának állás­foglalását. Az ülésről nem ad­tak ki közleményt, de annyit közöltek a tudósítókkal, hogy a legközelebbi tárgyalást a jövő héten rendezik. BERLIN Az NDK-ban — több más kiváló dolgozóval és közélett személyiséggel együtt — a Kari Marx érdemrendet. a legmagasabb állami kitüntetést adományozták Max Chnisíi- ansen-Clausennek, aki a má­sodik világháború hős hírszer­zőjének. a japán militaristák által kivégzett dr. Richard Songénak a távírásza volt. Clausen jelenleg mirfct raim- kásveterán Berlinben él. MOSZKVA Csütörtökön Belgrádból Moszkvába érkezett a kubai párt- és kormányküldöttség, amelyet Raul Castro, a Ku­bai Kommunista Pórt politi­kai Bizottságának tagja, a forradalmi kormány minisz­terelnökéinek első helyettese, honvédelmi miniszter vezet. MADRID Csütörtökön a spanyol ható­ságok házi őrizetbe vették Bilbao érsekét, s a kormány állítólag engedélyt kért a Va­tikántól, hogy az érseket per­be foghassa azért a prédiká­ciójáért. amelyben több sza­badságot követelt a baszk ki­sebbségnek. KAIRO—AMMAN Kissinger amerikai külügy­miniszter csütörtökön, rövid­del Kairóba érkezése után megkezdte tanácskozásait Szadat egyiptomi államfővel. Az amerikai diplomácia ve­zetőjét szombaton Jordánia fővárosában. Ammanban fo­gadjak — jelentették be hi­vatalosan csütörtökön Am­manban. Az 1973-as októberi háború óta Kissinger már há­rom ízben látogatott el Jor­dániába. CHARLESTON Nyugat-Virgínia államban mintegy 8000 szénbányász szüntette be a munkát, tilta­kozásul amiatt, hogy képtele­nek benzint vásárolni gépko­csi jaik számára. A sztrájk következtében a kornyék 60 bányájának mintegy egynegye­dét bezárták. A napi termelés- kiesést több mint 75 000 ton­nára becsülik. LONDON Nagy-Britanndában reggel, helyi idő szerint 7.00 órakor kinyitották a szavazóhelyisé- geket és megkezdődtek az elő­rehozott parlamenti választá­sok. A szavazásra jogosultak este 10.00 óráig adhatják le voksukat a 035 mandátumért versengj több mint 2130 je­lölt valamelyikére.

Next

/
Thumbnails
Contents