Tolna Megyei Népújság, 1974. március (24. évfolyam, 50-76. szám)

1974-03-01 / 50. szám

"világ proletary egyesüljetek! TOLNA MEGYEI NEPUJSA.G A MAGYAR SZOCIALISTA MUNKÁSPÁRT TOLNÄ MEGYEI BIZOTTSÁGÁNAK LAPJA PÉNTEK 1974 műre. 1. XXIV. évi. 50. szám. ARA: 0,80 Ft. Kádár János és Losonczi Páí fogadta Ion Gheorghe Maurer! Az Országház minisztertanácsi termében megkezdődtek a magyar—román tárgyalások, ame­lyeket magyar részről Fock Jenő, a Minisztertanács elnöke, román részről Ion Gheorghe Maurer miniszterelnök vezet. Képünkön: balról a magyar, jobbról a román tárgyaló tél. Ion Gheorghe Maurer, a Román Szocialista Köztársaság minisztertanácsának elnöke és kísérete csütörtökön délelőtt a Hősök terén megkoszorúzta a magyar hősök emlékművét. A román kormányfő és kí­sérete a magyar hősök emlék­művének megkoszorúzása után Budapest nevezetességeivel is­merkedett. A városnézés metróutazással kezdődött. A vendégek a to­vábbiak során megtekintették a budapesti Mátyás-templomot. Ezt követően a Halászbástyá­ról a főváros panorámájában gyönyörködtek, közben a la­kásépítésekről, a városrekonst­rukcióról beszélgetett a ro­mán kormányfő a Fővárosi Tanács elnökével. A város­nézés a Budapesti Történeti Múzeumban fejeződött be. Kádár János, a Magyar Szo­cialista Munkáspárt Központi Bizottságának első titkára csü­törtökön délelőtt a Központi Bizottság székházában fogadta Ion Gheorghe Maurert. A szívélyes, baráti találko­zón jelen volt dr. Tímár Má­tyás, a Minisztertanács elnök- helyettese, Roska István kül­ügyminiszter-helyettes, Martin Ferenc, a Magyar Népköztár­saság bukaresti nagykövete, il­letve Virgil Trofin, a Román Szocialista Köztársaság minisz­tertanácsának elnökhelyettese, Cornel Pacoste külügyminisz­ter-helyettes és Ion Cotot, a Román Szocialista Köztársaság budapesti nagykövete. Fock Jenő, a Minisztertanács elnöke csütörtökön ebédet adott Ion Gheorghe Maurer tiszteletére az Országház va­dásztermében. Részt vett az ebéden Fehér Lajos, a Minisztertanács elnök- helyettese, Nyers Rezső, a Köz­ponti Bizottság titkára, az MSZMP Politikai Bizottságá­nak tagjai; dr. Tímár Mátyás, a Minisztertanács elnökhelyet­tese. dr. Csanádi György köz­lekedés- és postaügyi minisz­ter, dr. Horgos Gyula, kohó- és gépipari miniszter, Púja Frigyes külügyminiszter. Szép­völgyi Zoltán, a Fővárosi Ta­nács elnöke, Gyenes András, az MSZMP KB külügyi osz­tályának vezetője, s a politi­kai élet több más vezető sze­mélyisége. Az ebéden részt vettek a román kormányfő kíséretének tagjai. A szívélyes, baráti hangula­tú ebéden Fock Jenő és Ion Gheorghe Maurer pohár- köszöntőt mondott. * Losonczi Pál, a Népköztár­saság Elnöki Tanácsának el­nöke csütörtökön délután az Országházban fogadta Ion Gheorghe Maurert. Ülést tartott a Minisztertanács Újabb béremelés — Családpolitika és családvédelem — Ifjúságpolitika — Zöldségtermelés A kormány Tájékoztatási Hi­vatala közli: a Minisztertanács csütörtökön ülést tartott. Fock Jenő, a Minisztertanács elnöke tájékoztatást adott Ab- duszalem Dzsalludnak, a Líbiai Arab Köztársaság miniszter- elnökének hazánkban tett lá­togatásáról. A külügyminiszter beszámolt Ausztriában tett látogatásáról, amelynek során megbeszélése­ket folytatott dr. Rudolf Kirchschläger külügyminiszter­rel a nemzetközi helyzet és a kétoldalú kapcsolatok időszerű kérdéseiről. A munkaügyi miniszter elő­terjesztése alapján a kormány megtárgyalta és elfogadta az állami szektor iparon és építő­iparon kívüli ágazataiban az ipari és kivitelező építőipari tevékenységet végző munkások és közvetlen termelésirányítók, továbbá az ipar és a kivitele­ző építőipar állami szektorá­ban dolgozó kisegítő alkalma­zottak bérrendezésére vonatko­zó javaslatokat. A Miniszter- tanács úgy határozott, hogy a béremelésekre április 1-i ha­tállyal kerüljön sor. A munka­ügyi és a művelődésügyi mi­niszter előterjesztése alapján a Minisztertanács határozatot ho­zott a színházak és a színház jellegű zenei intézmények dol­gozóinak bérrendezésére is. A kormány felkérte a SZOT fő­titkárságát, hogy a szakszerve­1973 s Eredményes esztendő volt Az SZMT elnökségének ülése Éles viták fóruma volt nem­egyszer a Szakszervezetek Tol­na megyei Tanácsa elnökségi ülése. Itt csaptak gyakorta ösfze azok a nézetek, melyek a megye több tízezer dolgozó­ja — szakszervezeti tagok — életének, munkakörülményei­nek alakulását tükrözték. Ezért is volt rendhagyó az az elnök­ségi ülés, melyre tegnap dél­előtt az SZMT székházának tanácstermében került sor. Ez a tanácskozás ugyanis a szoká­sosnál sokkal csendesebb volt. A téma, amelyről az elnök­ség tárgyalt: a Szakszervezetek Tolna megyei Tanácsa 1973- ban végzett munkája. S mi­ként azt a hozzászólók is ki­fejtették, az elmúlt év. a szak- szervezet tevékenységét ille­tően rendkívül eredményes volt. Dr. Vígh Dezsőnek, az SZMT elnökének megnyitója után Egyed Mihály, a Szakszerve­zetek Tolna megyei Tanácsa vezető titkára néhány mondat­tal kiegészítette az írásbeli be­számolót. Az ezt követő vita során, minden felszólaló egyet­értett a jelentéssel.. Csupán az egyes területekre jellemző ész­revételeikkel egészítették ki azt. Tették pedig ezt azért is. mert az elnökség által most megvitatott beszárpoló márci­usban a megye szakszervezeti dolgozóinak legmagasabb fó­ruma az SZMT tanácsülése elé kerül. A végleges , beszámoló szól a szakszervezetek vezető-irá­nyító , tevékenységéről, a veze­tő testületek és a tagság kö­zötti kapcsolatról. Az elmúlt évben az SZMT négy tanács- és 11 elnökségi ülést tartott. Olyan kérdésekkel foglalko­zott. melyek a szervezett dol­gozók többségét érintették, így a párt életszínvonal-poli­tikájának végrehajtásával, a dolgozók általános és szakmai továbbképzésének lehetőségei­vel. az üzemi demokratizmus­sal, és a munkásvédelemmel. A beszámolók tartalmasak vol­tak. a korábbiaknál jobban po­litizáltak, s pontosan megha­tározták a feladatokat. Növe­kedett a tagság részvétele és aktivitása a szakszervezeti munkában, sok őszinte kriti­kai megjegyzés, bírálat segí­tette a munkát. Javult, és erő­södött az SZMT kapcsolata a megyei, városi. és járási párt- bizottságokkal. Szól a jelentés a termelést és gazdálkodást segítő szak- szervezeti tevékenységről is. A Szakszervezetek Tolna megyei Tanácsa 1973. január 10-i ülé­sén. az MSZMP KB 1972. no­vemberi határozatát figyelem­be véve megszabta a megyében végrehajtandó feladatokat. Részletesen tárgyalta a jelen­tés a dolgozók élet- és munka- körülményeit, szociális helyze­tét érintő tevékenységét. A bérintézkedésekre vonatkozó határozat végrehajtása ered­ményeként 21 870 dolgozó ré­szesült béremelésben, melynek összege tíz hónap alatt 41 és fél millió forint volt. Tárgyalta az elnökségi ülés az elmúlt évben végzett tár­sadalombiztosítási tevékenysé­get. a segélyek elosztását, az üdültetést, a munkavédelmi felügyelők, társadalmi felügye­lők munkáját. Jelentős terje­delmet szentelt a beszámoló a nő- és ifjúságpolitikai munka eredményeinek részletezésére. Az MSZMP KB 1972. novem­beri határozatának szellemé­ben az ipar minden területén eredményes munkát végeztek annak érdekében, hogy a nő­dolgozók a férfiakhoz hasonló bérezésben részesüljenek. De szóba kerültek azok a hiá­nyosságok is. amelyeken az idén kell változtatni. így pél­dául. hogy az Orion tamási gyáregységében szakmunkáso­kat is betanított munkaterüle­ten foglalkoztatnak A hozzászólások után Egyed Mihály vezető titkár, összefog­lalta a javaslatokat, majd ezt követően az elnökség személyi kérdésekről, s a szakszervezet megyei tanácsához beérkezett panaszok kivizsgálásáról tár­gyalt. zeti szervek nyújtsanak haté­kony segítséget az intézkedé­sek végrehajtásához. Az igazságügy-miniszter elő­terjesztése alapján a kormány megtárgyalta a családjogi tör­vény módosításáról szóló ter­vezetet, és úgy határozott, hogy azt törvényjavaslatként az országgyűlés, elé terjeszti. Az egészségügyi miniszter javaslatot tett a család- és nő­védelmi tanácsadó hálózat or­szágos kialakítására. A nők és a születendő gyermekek egész­ségének hatékonyabb megóvá­sa érdekében szükséges, hogy — a házasulóknak a család- és nővédelmi tanácsadáson való kötelező részvétele mellett — a tanácsadás az egész érintett lakosságra kiterjedjen. Ennek érdekében a tanácsadói, a gyógyító-megelőző tevékenysé­get az anya- és gyermekvédel­mi hálózaton belül a jelenlegi ötéves tervidőszak végéig ki­bővítik, a már működő szer­vezeteket megerősítik, ahol pe­dig ilyen szolgálat még nem működik, ott annak feltételeit megteremtik. A kormány az előterjesztést elfogadta. A kormány megtárgyalta és elfogadta az egészségügyi, va­lamint a művelődésügyi mi­niszternek a népesedéspolitikai határozatból következő oktatá­si és nevelési feladatokról szó­ló előterjesztését. A kormánv úgy határozott, hogy az okta­tást a kidolgozott irányelvek alapján — kísérletképpen az iskolák egy részében — már az ősztől meg kell kezdeni és az 1975—76-os tanévben a felső- oktatási intézményekben is meg kell szervezni. Emellett az érintett állami és társadalmi szervek bevonásával n családi életre nevelést az oktatási in­tézmények keretein túl is ki­terjesztik. A Minisztertanács megtár­gyalta a munkaügyi miniszter jelentését a családpolitika és családvédelem, valamint a többgyermekes családok szo­ciális helyzetéről. A jelentés megállapítja, hogy az utóbbi években, elsősorban ' a népe­sedéspolitikai határozat nyo­mán, jelentős intézkedések történtek, amelyek kedvezően befolyásolják a családok éle­tét. összehangolt, a családok sajátosságait mérlegelő család- politikai tevékenységre, a csa­ládok, különösen a sokgyerme­kes családok helyzetének to­vábbi javítására van szükség. A kormány a jelentést jóvá­hagyólag tudomásul vette és az abban foglalt következteté­seket a további tevékenység alapjául elfogadta. Utasította a munkaügyi minisztert, hogv 1975 elejére a feladatok meg­oldására programot dolgozzon ki és nyújtson be a Miniszter- tanácshoz. A Minisztertanács megtár­gyalta az országos ifiúsá*m:>li- tikai és oktatási tanács je'ej­tését. az ifjúsági törvény végre­hajtásáról, valamint az n<u i:k ötéves tervben megvalósítandó ifjúságpolitikai feladatokra vo­natkozó javaslatát. A jelentés megállapítja, hogy mind n 1 üz- pon+i mind a helvi inté^1' 'dé- (Folytatás a 2. oldalon)

Next

/
Thumbnails
Contents