Tolna Megyei Népújság, 1973. december (23. évfolyam, 281-305. szám)

1973-12-01 / 281. szám

íparszcrű termelési rendszerek félmillió hektáron Brezsnyev hazautazott Hét újabb iparszerű terme­lési rendszer megalakulását engedélyezte a Mezőgazdasági és Élelmezésügyi Miniszté­rium. így az idén működő négy-négy kukorica-, illetve cukorrépatermelési rendszer mellé jövőre egy-egy búza-, (Tiszaföldvár), napraforgó-, (Bácsalmás), lucerrfa-, (Be- senyszög). gvepgazdálkodás (Zagyvarékás), burgonya-, (ál­lami gazdaságok országos központja), két rizstermesztési rendszer (Szarvason és Kar­cagon) kezdi meg működését. Az új rendszereket — hason­lóan a régiekhez — eav-esv úgynevezett gesztorgazdaság vezeti, s egyebek között gon­doskodik a legkorszerűbb gaz­dálkodási feltételekről, a gé­pek beszerzéséről, a szakta­nácsadásról stb. A rendszer­hez csatlakozó gazdaságok — vállalva a feltételeket — adap­tálják a minden esetben vi­lágszínvonalon álló, vagy ' azt erőserí megközelítő termesztési technológiát, amely általá­ban 20—25 százalékos ter- inéstöbbletet eredményez. Az új rendszerek bekapcso­lódásával, illetve a régiek bő­vítésével 1974-ben félmillió hektárra nő az iparszerűen művel hazai földterület. (Idén 255 000 hektáron kukoricát, 10 000 hektáron pedig cukorré­pát termeltek a különféle termelési rendszerekhez tarto­zó gazdaságok.) A MÉM véleménye szerint a nagyüzemek jórészt az ipar­szerű rendszerekben kialakuló technológia segítségével jutot­tak túl azort az időszakon, amelyet a nagy területen1 folyó, de sok esetben kisüzemi ter­melés jellemzett. Ezekben a gazdaságokban nem az ötlet­szerű, vagy esetleg kényszerű „gépesítésen”, hanem az átgondolt, konstruktív terme­lésfejlesztésen van a hangsúly. A termelési rendszerek meg­alapozásának anyagi feltéte­leiről a minisztériumban el­Mivel december 25-e és január 1- e az idén keddre esik, s a meg­előzd vasárnaptól csak egy mun­kanap választja el, a heti pihenő­napot az általános érvényű ren­delkezés értelmében a közbeeső munkanapon, vagyis hétfőn kell kiadni. A munkaidő-beosztás tehát az alábbiak szerint alakul: December 22-én és 29-én (szom­baton) hétfői, 23-án és 30-án (va­sárnap) szombati munkaidő-beosz­tás szerint kell dolgozni. 24-e és 31-e (hétfő) heti pihenőnap, de­cember 25—26 és január 1. mun­kaszüneti nap. Azoknál a vállalatoknál, ahol december 22-én, vagy 29-én sza­bad szombat lenne, ezt 23-án, il­letve 30-án kell kiadni. A munka­idő-beosztás ezeknél a vállalatok­nál tehát a következő: December 22 és 29 (szombat) rendes munkanap, 23 és 30 (va­sárnap) szabadnap, 24 és 31 (hét­fő) heti pihenőnap, december 25, 26 és január 1 (kedd, szerda, il­letve kedd) munkaszüneti nap. A rendelkezések nem alkalmaz­hatók a megszakítás nélkül üze­melő vállalatoknál. A kereskedel­mi, a közlekedési és a lakosság ellátását szolgáló más vállala­tok működési rendjét a felügye­letet gyakorló miniszter, illetve a tanács határozza meg. A Magyar Nemzeti Bank a SZOT-tal egyetértésben a követ­kezőképpen szabályozta a bérfi­zetési napokat: , A december 21-én, 22-én és 23-án esedékes béreket december 20-án; a december 24-én és 25-én Járó béreket 21-én; a december 26-án és 27-én esedékes béreket 22-én; a 30-án és 31-én járó fizetéseket december 28-án; a január 1-én és 2- án esedékes béreket december 29-én fizetik. mondották; a Nyugatról irn- portált gépek vételárát devi­zahiteles. konstrukcióban, há­rom év alatt terményben — ku­koricával— törlesztik a gaz­daságok. Az akció finanszíro­zásához a pénzügyi szervek messzemenő támogatást nyúj­tottak. Bebizonyosodott,, hogy ezek a konstrukciók nem a közgazdasági ösztönzők lazítá­sát jelentik — amint ezt sokan feltételezték — hanem eilert- kezőleg: a hitelfegyelem foko­zódását. a kötelezettség szigo­rítását segítik, a költségek nem terhelték a költségvetést, az állam nem fizetett rá a fej­lesztésre, hiszen a korszerű technológia révén elért több- lettermés fedezi a deviza- kiadásokat. (Az 1971. óta mű­ködő bábolnai CPS rendszer­nél például a terméstöbblet — kedvező világpiaci árral páro­sulva — két év alatt fedezetet nyújt' a vételár teljes rende­zésére, s valamennyi beruhá­zás legfeljebb három év alatt megtérül.) Az iparszerű termelési rend­szerek előnyeihez sorolják, hogy miután a gépek alkalma­zása szigorú agrotechnikai fe­gyelmet követel, ezekben a gazdaságokban az általános termelési fegyelem is megszi­lárdult. A MÉM illetékeséi végül rámutattak: a MÉM a terme­lési rendszereket a továbbiak­ban is messzemenően 1 támo­gatja. Ennek nem mond el­lent az a tény, hogy az utóbbi időben egyes gazdaságok vala­miféle divatnak tekintették a termelési rendszerek fogalmát, újabb és újabb „ötleteket” ja­vasoltak. hogy nekik is van úgymond: „termelési rendsze­rük”, Ezfelí a törekvések azon­ban nélkülözik; a ' megvalósí­táshoz szükséges feltételeket.1 s 'estért>a fniríisztérturfi nem tá­mogatja az ilyenfajta kezde­ményezéseket, annál is kevés­bé, mert ezzel ártanának az egészségesen fejlődő iparszerű módszerek ügyének. Az állami és szövetkezeti építő­ipar december 22-i bérfizetési nap­ja változatlan. Leonyid Brezsnyev, az SZKP Központi Bizottságának főtit­kára befejezte indiai hivatalos baráti látogatását, pénteken repülőgépen hazaindult Delhi­ből. A tárgyalások eredmé­nyeit közös nyilatkozatban rögzítették és azt csütörtökön írta alá Leonyid Brezsnyev és Indira Gandhi. A szovjet vendégeket a re­pülőtéren Indira Gandhi és más indiai személyiségek bú­csúztatták, a búcsúztatásra fel_ sorakozott az indiai hadsereg három fegyverneméből alakult díszszázad. A zenekar elját­szott-, a két ország himnuszát, majd Leonyid Brezsnyev el­lépett a díszszázad sorfala előtt, Indira Gandhi a vendéget búcsúztatva hangsúlyozta, hogy a közte és Leonyid Brezsnyev között, a két kormány képvi­selői között lezajlott vélemény­csere „igen hasznos volt”. Leonyid Brezsnyev válaszá­ban rámutatott: az indiai ve­zetőkkel folytatott tárgyalások lehetővé tették az új, fontos célkitűzések megállapításait a Szovjetunió és India barátsá­gának és együttműködésének elmélyítéséhez. Az SZKP Központi Bizott­ságának főtitkára melegen bú­Losonczi Pál, a Népköztár­saság Elnöki Tanácsának elnö­ke pénteken fogadta a lengyel szejm küldöttségét, amely Jan Szydlaknak, a Lengyel Egye­sült Munkáspárt Politikai Bi­zottsága tagjának, a Központi Bizottság titkárának vezetésé­vel tartózkodik hazánkban. Az Elnöki Tanács elnöke szívélyes, baráti eszmecserét folytatott a lengyel képviselőkkel. A láto­gatásnál jelen volt Varga Gá- borné. az országgyűlés alelnö- ke. Jan Szydlak a nap folyamán találkozott és megbeszélést folytatott Aczél Györggyel és Nyers Rezsővel, az MSZMP Politikai Bizottságának tagjai­val. a Központi Bizottság tit­káraival, és látogatást tett Huszár Istvánnál, a Miniszter- tanács elnökhelyettesénél. A lengyel parlamenti kül­döttség pénteken találkozott dr. Papp Lajos államtitkárral, a Minisztertanács Tanácsi Hi­vatalának elnökével is. csúzott Indira Gandhitól és az indiai kormány más vezetőitől, a miniszterektől, a diplomá­ciai testület tagjaitól. A bú­csúztatás végső akkordja a tü­zérség díszsortüze volt. Ezután az IL—62 felemel­kedett és elindult a Szovjet­unió felé. Pénteken hazaérkezett Moszkvába Leonyid Brezsnyev „Saigoni katonai körök be­ismerték, hogy a dél-vietnami légierő folytatja légi háborújá­nak eszkalációját a Vietcong ellenőrzése alatt álló terüle­tek ellen — írja az AP ameri­kai hírügynökség egyik pén­tek reggeli jelentésében. A nem hivatalos saigoni közlést idéző amerikai jelentés sze­rint a saigoni légierő bombázó­gépei csütörtökön ismét leg­kevesebb 70 bevetésben tá­madták a Saigontól mintegy 100 kilométerrel északra fek­vő felszabadított területet. A lengyel vendégek és a ma­gyar államférfiak találkozóin jelen volt Tadeusz Hanuszek, a Lengyel Népköztársaság bu­dapesti nagykövete. JERUZSÁLEM Az izraeli rendőrség gumi_ botokkal és vízágyúval oszla­tott szét Jeruzsálemben egy utcai tüntetést, amelynek részt­vevői az eltűntnek nyilvánított izraeli katonákat kérték szá­mon Golda Meir miniszter- elnöktől. PÁRIZS Messmer francia miniszterel­nök pénteken este a televízióban felhívást intézett a lakosság, hoz az energiával való fokozott takarékoskodásra és bizonyos korlátozó intézkedéseket is be_ jelentett. Az előzetes értesülé­sek szerint csupán a gépkocsik sebességét korlátozzák, az is­kolák és középületek fűtését 20 fokra maximálják és csökken­tik az épületek és műemlékek esti kivilágítását. ADDISZ ABEBA Az etiópiai kormány csütör­tökön hivatalos közleményben ismerte be, hogy a Dessie vá­rosában hat hónappal ezelőtt lezajlott zavargások során a rendőrök hat diákot agyon­lőttek. A hivatalos jelentést azért tették közzé, hogy cáfol­ják azokat a külföldi lapokban megjelent értesüléseket, arae. lyek 17 diák haláláról véltek tudni. BUKAREST Pénteken délelőtt Buba'est­ben megkezdte munkáját a Román Szocialista Köztársaság nagy nemzetgyűlésének ülés­szaka. Legfontosabb napirendi pontokként az 1974. évi gazda­sági és társadalmi fejlesztési tervről, valamint a jövő évi ál­lami költségvetésről szóló tör­vénytervezetet vitatják meg. BARCELONA A La Seda textilvállalat több mint 700 dolgozója csü­törtökön megszállt egy barce­Delhiből Brezsnyewel együtt érke­zett vissza Moszkvába Andrej Gromiko külügyminiszter, Dinmuhamed Kunajev, a Ka- zah KP KB első titkára, va­lamint a kíséret több más tagja. Az érkezőket Nyikolaj Pod- gornij és több más szovjet vezető fogadta a vnukovói repülőtéren. Mint az amerikai hírügynök­ség rámutat, ez a csütörtöki bombázás is hozzájárult ahhoz, hogy a dél-vietnami kétoldalú katonai vegyes bizottságban részt vevő diákküldöttség — tiltakozás jeléül — lemondta a részvételét a vegyes bizottság péntekre kitűzött ülésén. A Mekong deltavidékén, az ország leggazdagabb rizs termő területén, — akárcsak az or­szág többi részében — „ sai­goni rezsim obstrukciós maga. tartása következtében nem. si­került teljesíteni a párizsi megállapodásnak azt az elő­írását, hogy kijelöljék a felek által ellenőrzött területek ha­tárait. így most —■ a rizsaratás idején — a felszabadító erők kénytelenek fegyverrel védeni a termőföldeken dolgozó pa­rasztokat. hogy biztosíthassák az alapvető élelmiszert. A fel­szabadító erők pénteken is több büntetőtámadást hajtot­tak végre a saigoni haderők azon állásai ellen, ahonnan ki­indulva rohamokat intéztek az aratók ellen. lonai templomot, hogy így gyakoroljon nyomást a válla­lat vezetőségére, amely mind ez ideig nem teljesítette kö­veteléseiket. A vállalat kétezer munkása két hete sztrájkol, magasabb béreket és az évi szabadság növelését követelve. A sztrájk kiváltó okai között szerepel az is, hogy a gyár a közelmúltban elbocsátott öt munkást. BUENOS AIRES Chaco argentin tartomány több tízezer mezőgazdasági munkása tiltakozó menetet szervezett a tartomány köz­pontjába, Resistencia városá­ba, hogy rákényszerítse a ha­tóságokat az agrárreform el­fogadására. GENF A svájci értelmiség 500 ki­emelkedő képviselője írta alá Genfben azt a petíciót, amely határozottan elítéli a chilei ka­tonai puccsot, teljes támoga­tásról biztosítja a chilei ellen­állási mozgalmat és fölszólít a katonai junta elleni széles körű tiltakozó kampányra. ULÁNBÁTOR A Mongol Népköztársaság és Kanada kormánya elhatározta, hogy nagyköveti szinten dip­lomáciai kapcsolatot létesít egymással — közölte pénteken a mongol hírügynökség. MOSZKVA Moszkvában létrejött a chi­lei demokraták iránti szolida­ritás szovjet bizottsága. A tes­tület célja, hogy összehangolja a szovjet közvéleménynek a chilei demokratikus erők tá­mogatása érdekében kifejtett tevékenységét, leleplezze a ka­tonai junta erőszakosságát és kegyetlenkedéseit, tájékoztas­son a fasiszta rezsimmel szem. benálló mozgalomról. Nincs eredmény a 101-es ponton Gamazi egyiptomi és Jariv Izrael; tábornok távoznak a 101-es kilométerkőtől, ahol eddigi tanácskozásaik nem jártak eredménnyel. A további találkozások időpontját nem jelölték meg. (Tele foto — AP — MTI — KS) A munkaidő-beosztás és a bérfizetés rendje az év végi munkaszüneti napok előtt Losonczi Pál fogadta a lengyel parlamenti küldöttséget Dél-vietnami légitámad á sok PnHIORAMA

Next

/
Thumbnails
Contents