Tolna Megyei Népújság, 1973. szeptember (23. évfolyam, 204-229. szám)

1973-09-01 / 204. szám

A MAGYAR SZOCIALISTA MUNKÁSPÁRT TOLNA MEGYEI BIZOTTSÁGÁNAK LAPJA TOLNA MEGYÉI ViUg psolíMrJAi, fSTtsdUÉTIKi XXin. évfolyam, 204. szám ARA: 90 FILLÉR Szombat, 1973. szeptember 1. Együtt az emberiség békés jövőjéért Szekszárdon tanácskozott a megyei békekonferencia ' Tegnap Szekszárdon. a Ba­bits Mihály művelődési köz­pontban rendezték meg a me­gyei békekonferenciát, amely az országos békekongresszus, majd az októberben Moszkvá­ban sorra kerülő nemzetközi békekongresszus előkészítését szolgálta. A konferencia elnökségében helyet foglalt Tolnai Ferenc, iaz MSZMP Tolna megyei Bi­zottságának titkára. Majoros Balázs, az MSZMP Központi Bizottságának agitációs és pro­pagandaosztályának alosztály- vezetője. Hantos János, az Or­szágos Béketanács alelnöke. a Magyar Vöröskereszt főtitkára, valamint a Hazafias Népfront Tolna megyei Elnökségének tagjai. A megye] békekonferencia megnyitása előtt a Szekszárdi Mérőműszergyár irodalmi szín­pada Parraghy Ildikó vezeté­sével adott hangulatos. az eseményhez jól kapcsolódó műsort. X konferenciát, amelyen megyénk békemozgalmának több mint másfél száz képvi­selője vett részt. Csajbók Kálmán, a Hazafias Népfront megyei titkára nyitotta meg. Megnyitó beszédében kiemelte, hogy a VII. magyar béke­kongresszus óta a békemozga­lom tovább szélesedett. Ehhez jó alapot adtak a párt és a kormány intézkedései, vala­mint útmutatásai. Erőt adott a békéért való küzdelemben kormányunk következietes bé­kepolitikája. Csaj bók Kálmán hangsúlyozta, hogy most a VIII. békekongresszus előké­szítésének időszakában is ha­sonló lelkesedéssel és a béke megőrzésének érdekében való céltudatossággal kell tevé­kenykedni. Áz elnöki megnyitó után Czank József, a béke- és szo­lidaritási bizottság Tolna me­gyei titkára emelkedett szó­lásra. Czank József beszéde ! Czank József bevezetőben hangsúlyozta: a legutóbbi bé­ke-világtalálkozó óta jelentős változások következtek be a nemzetközi békemozgalom­ban is. A Szovjetunió és a szocialista országok következe­tes békepolitikája elérte, hogy nemzetközi egyezmények egész sorában ölt testet a kü­lönböző társadalmi rendszerű országok békés egymás mellett élésének elve. A két világ­rendszer egymás mellett élé­sében és kapcsolatában elő­térbe került a sokoldalú gaz­dasági, műszaki, tudományos és kulturális kapcsolatok bő­vítése és fejlesztése. Kibővült a kormányok és vezető pártok képviselőinek közvetlen kap­csolata, véleménycseréje. A továbbiakban utalt a szór nők a nemzetközi élet nagy horderejű eseményeire. .így az európai biztonsági és együtt­működési értekezletre, arra, hogy lényegében megvalósult az NDK teljes jogú nemzet­közi elismerése, a szovjet— nyugatnémet, valamint a len­gyel—nyugatnémet szerződés. Utalt arra, hogy a különböző szerződések, megállapodások mellett előrehaladt az európai haderő- és fegyverzetcsökken­tés ügye is. Az utóbbi időszak egyik legjelentősebb nemzetközi fej­leménye a vietnami nép győ­zelme — mondotta ezután a szónok, — a párizsi mgálla- podások aláírása, a tartós és szilárd béke megteremtésének lehetősége Indokína térségé­ben. Mindannyióhk. a béke erői­nek győzelme ez. A vietnami nép hősiessége, a Szovjetunió és a szocialista országok poli­tikai. gazdasági és katonai ere­jének és ^hatékony segítségé­nek. a világ haladó erőinek kö­vetkezetes fellépésének együt­tes hatásaként jött létre a pá­rizsi megállapodás. A továbbiakban elemezne a haladó és reakciós erők küz­delmét a világ különböző tér­ségeiben, majd utalva a szo­cialista világrendszer és a vi­lág összes békeszerető erőinek tevékenységére, elmondotta: Az elért eredmények követ­keztében megváltozik a még meglévő agresszív imperialista erők helyi háborúkra épülő taktikájának lehetősége, nyil­vánvalóvá válik, hogy az úgynevezett helyi háborúk, noha sok szenvedést és pusztí­tást okoznak, zavarják az enyhülés folyamatát, arégső so­ron ma már nem vezethetnek sem katonai, sem politikai si­kerre. A népek őszintén kí­vánják a békét. Ez a szó. hogy béke. talán a legtöbbet jelenti az ember, a társadalom szá­mára. Mindenki érti, érzi an­nak tartalmát, jelentőségét. A továbbiakban Czank Jó­zsef arról beszélt: A magyar békemozgalom 1969. október 4—5-én tartotta VII. kongresz- szusát. Az azóta eltelt négy esztendőben a magyar, béke- mozgalom, összhangban pár­tunk és kormányunk politiká­jával. hozzájárult a békeharc és a szocialista építőmunka összefüggéseinek megértésé­hez, a szocialista nemzeti egység kiformálásához. Sokol­dalú munkát végzett annak érdekében, hogy a magyar dolgozók minél szélesebb kör- (Folytatás a 3. oldalon) Az Elnöki Tanács ülése A Népköztársaság Elnöki Tanácsa pénteken ülést tar­tott. Törvényerejű rendelettel módosította az Elnöki Tanács az oktatási rendszert szabá­lyozó 1961. év] III. törvényt. Figyelemmel az oktatási re­form során szerzett tapasztala­tokra, új megfogalmazást nyert az egyes oktatási intézmények és formák — a gimnáziumolc, szakközépiskolák és a felnőtt- oktatás — képzési célja, a módosítás ezen kívül kiterjed az időközben meghaladottá vált néhány más törvényi ren­delkezésre is. A törvénymódo­sítással összhangban az Elnöki Tanács módosította a középfo­Chile kú oktatási intézményekről szóló 1965. évi 24. számú tör­vényerejű rendeletét. Az Elnöki Tanács módosí­totta a honvédelemről szóló törvényt. A kiegészítő rriódo- sítást tartalmazó törvényerejű rendelet bővíti a tartalékos hadkötelesek katonai szolgál­tatásának törvényes kereteit. Az elnöki Tanács döntése alapián a Szegedi Tanárképző Főiskola a jövőben „Juhász Gyula Tanárképző Főiskola", néven folytatja működését. Áz Elnöki Tanács végül bí­rói 4s más folyamatban lévő ügyeket tárgyalt (MTI) Ismét felhúzta a redőnyt a 140000 kiskereskedő Faaiazta terrorakciók A chilei kereskedők és kis­iparosok szövetsége befejezte a szabotőr teherautó-tulajdono. 6okat támogató sztrájkját és pénteken Chilében ismét fel­húzta a redőnyt a 140 ezer kiskereskedő. Az UPI — egye­lőre meg nem erősített értesü­lésekből — tudni véli, hogy a csütörtökön megszakadt tár­gyalások ismét folytatódnak a kormány és a teherautó-tulaj, donosok között. Az eltelt 24 órában Chilé­ben tucatnyi merényletre és pokolgépes akcióra került sor. A hivatalos jelentések szerint a terrorcselekményeket a Pat­ria y Libertad nevű fasiszta szervezet követi el, amely „ál­talános offenzívát” hirdetett ,,a kommunizmus ellen”. San­tiago külvárosában egy szá­guldó gépkocsiból lövéseket ad_ tak le a nemzeti megbékélést hirdető, haladó érzelmű Raul Silva chilei bíboros háza előtt posztoló őrszemre. A főváros másik pontján egy hadnagyot ért halálos lövés. Antofagas- tában egy rendőrtisztet táma­dott meg egy garázda csoport; Puente Altóban a kormányzó lakását érte . dinamitos táma­dás. A hazafias teherautóvezetők mozgalma (MOPARE) 25—30 gépkocsiból álló konvojokban végzi a szállítást rendőri- katonai fedezet alatt. így jut a fővárosba a minap Chilébe érkezett „Radeberg” NDK-beü hajó rakománya is, amelyet a Német Demokratikus Köztár­saság lakossága a chilei nép iránti szolidaritás kifejezése­ként küldött. Carlos Briones, a népi egy­ség kormányának szocialista párti belügyminisztere Santia- góban közölte: A kormány ké­szen áll az ellenzéki keresz­ténydemokratákkal való pár­beszéd felújítására. Cademartori, a kormány kommunista gazdaságügyi mi­nisztere az ország gazdasági helyzetével foglalkozva aggo­dalmát fejezte ki az inflációs folyamat miatt. Közölte, hogy mintegy hatszáz „munkás fel­ügyelő” végzi országszerte az árak ellenőrzését Felhőszakadás Tamásiban utat- m ‘ * • y ’ i; 3 Szekszárdon tegnap sütött a Nap, vagy csak ártatlan fel­hők takarták el az ég kékjét, míg a Balaton partján kora délután vigasztalanul esett az eső. Tamásiban pedig kiadta az ég haragját. Három óra után olyan felhőszakadás zúdult a községre, hogy pillanatok alatt megteltek vízzel az út menti árkok. Azután pedig a dombokról lezúduló víz való­ságos sártengcrrel árasztotta el néhol a siófoki utat. A so­rompótól Szekszárd felé vastag sárban haladtak — Szerencsé, re csak lassan — a gépkocsik. A KPM Közúti Igazgatóság sárga autói hamar megjelentek, és a lakosok segítségével igyekeztek a gyalogosok számára is járhatóvá tenni az utat. Képünk néhány perccel a felhőszakadás után készült. , ,, i

Next

/
Thumbnails
Contents