Tolna Megyei Népújság, 1973. június (23. évfolyam, 126-151. szám)

1973-06-01 / 126. szám

Méh: F~ TOO t A MAGYAR SZÖGŰ LTS S P,Á RT LQL KA M E GYE 1 B I ZQT 1SÁGÁ NA K: LAPJA XXIII. évfolyam, 126. szám ARA: 80 FILLÉR Péntek, 1973. június 1. Hűszaki hónap '73 VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! Vízgazdálkodási nap Tamásiban Az ankét résztvevői a Nagykónyi melletti víztározónál. Tolna megyei műszaki hó-, nap keretében tegnap a Ma­gyar Agrártudományi Egyesü­let növénytermesztési szak­osztálya Tamásiban rendezte meg a Kapos—Koppány-völgyi vízgazdálkodási napot. Bucsi Elek. az MSZMP Tolna me­gyei Bizottságának gazdaság­politikai osztályvezetője a já­rási pártbizottság tanácster- 1 mében nyitotta meg a több előadásból és gyakorlati be­mutatóból álló ankétot. Rövid beszédében kifejtette a lehul­ló csapadék helyhez kötésének fontosságát. Az öntözésről szólva elmondta, hogy helyte­len. ha ezt „tűzxjltóel tárás­ként” csak aszályos időszak­ban, a növények megmentése­ként alkalmazzák. A tanácskozás következő előadását Fekete Sándor. a Közéodunántfcli Vízügyi Igaz­gatóság műszaki csoportveze­tőié tartotta. Részlegesen is­mertette a vízgazdálkodási társulatok helyét és felada+ait a vízügyi ágazatban. Később beszélt a mezőgazdasági ter­melés biztonságosabbá tételé­ről. valamint az árvíz és bel­víz elleni védekezésről. Kitért a vízrendezési munkák szük­ségességére. Falusi Ferenc, a Közéndu- nántúli Vízügyi Igazgatóság osztályvezetőié korszerű víz- haszrpoüási és szaktaná^adá- si feladatok i^lgot'igéről tar- to<t előadást. Beszélt a csapa­dékvíz tarozásáról és annak szakszeri V’sszaiuttatásáról a mezőgazdasági termő'öidev re. s'irnondla Viozv a? Országos Vízügyi Hivatal létrehozott env szaktanácsadó szolgálatot., amely már eddig jelentésen soo'foMe a mezőnazdasági üze­meket a koas-z^rűhh v’zgazóóL kodásban. Külön kitárt a Tol­na mérvéi termelősmvetkeze- +ek és állami gazdaságok műn. kárára s hozzátette, hogy itt igen jó eredményeket lehetne elérni, mert a megye terepvi­szonyai rendkívül alkalmasak víztározó készítésére. Ezután Berecz László. a Koppányvölgyi Vízgazdálko­dási és Talajvédelmi Társulat elnöke számolt be saját vala­mint a Kaoosmenti Vízitársu­lat működéséről. Részletezte, hoov a megalakulás óta élteit időszak alatt miiven nagyobb jelentőségű munkát végeztek az ár. és belvíz elleni véde­kezés. a vízrendezés, a talaj­védelem. a talajjavítás és a vízhasznosítás terén. Az előadásokat követő vUá- bon dr. Faragó Ferenc, a Gö­döllői. Agrártudományi Egye­tem növénytermesztési tan­székének adjunktusa példa­ként megemlítette, hogy a megyénkben több év óta vég­zett tudományos kísérletek so­rán bebizonyosodott: a csapa­dékvíz megkötése eredménye­ként a talajban 45 milliméter­rel több csapadékot tudtak tá­rolni. Ennek költsége hektá- ranként 96 forint volt. .amely csekély hánvada annak az összegnek, amit az ugyanilyen A Tolna megyei műszaki hónap egvik jelentős előadását Rzokszárdon, a megyei műve­lődési. központban tartották meg tegnap délelőtt. A MTESZ szervezési és vezetési tudomá­nyos társasága Tolna megyei szervezetinek rendezésében dr. Holvav Endre. a Nehézipari Minisztérium főosztá'yvez.etőie h»«zéit az üavvitelgépesítés aktuális kérdéseiről. Bevezetőrihen elmondta, hezv a vállalatok vezetői ma már nem támaszkodhatnak csak a rutinra. A korszérű vezetés alapfeltétele hatalmas információs anvag birtoklása, amiknek feldolgozását csupán eredményt létrehozó öntözés­hez kell. A tudományos ülés végén Karászi Kálmán, a Közéo- dunántúli Vízügyi Igazgató­ság vezetője összegezte az elő­adásokat. valamint a hozzá­szólásokat. s ezután Szabó István, az MSZMP Tamási iárási bizottságának első tit­kára bezárta az előadássoroza­tot. A vízgazdálkodási nap to­vábbi programjában a maid- nem száz. az ország minden részéből Tamásiba érkezett szak“mber Nagvkónvi mellett az Okrát-natak vizével fel- dúzzasztandó víztározó építésé­nek befeiezési munkáit nézüp meg. Itt Berecz László társulati elnök arról számolt be hogy a hatszázezer köbmé­ter víz tárolására alkalmas hatalmas wűjtőmedence négyszáz hektár mezőgaz- dasárr; terület öntözését teszi lehetővé. Innen az ankét résztvevő; Kocsolára mentek, ahol a Túr vízét hasznosító, már megéoített víztározót te­kintették meg. — sz 1 — gépesítéssel lehet megoldani. Ismertette az iiavvitelgéoesítés és a hazai vállalatoknál is alkalmazható megoldásait. Az előadást követően vita alakult ki kis- és középválla­latodnál alkalmazható ügyvi- telgéoes'tési eliárásokról és a HÓTnurikábp.o v“g“ztetett adat- feldolgozásról. Több kérdés és hozzászólás fúriái kozott a ha­zai forrásokból beszerezhető berendezések alkalmazási le­hetőségeivel és a szocialista országok által közösen kifej­lesztett egységes számítógép- rendszerrel. DR. KOVÁCS J.ÁNOSNÉ Az ügyvitel gépesítése Az MSZMP és a LEMP ideológiai együttműködési szerződése Varsóban csütörtökön aló- széről Aczél György, a PB tag­írták az MSZMP és a LEMP ja. a KB titkára, a LEMP ré­Központi Bizottsága ideológiai széről pedig Jan Sz.ydlak. a együttműködési szerződését. A PB tagja, a KB titkára írta megállapodást az MSZMP ré- alá. Az Olasz Kommunista Párt a kormánytöbbség felbomlásáról Az Olasz Kommunista Párt vezetősége elemezte azt az új politikai helyzetet, amelyet a jelenlegi kormány- többség felbomlása, a re­publikánus párt kormány- többségből történt • kiválása jelent, s megállapította: ■ az új helyzet szükségszerűen azt igényli, hogy az Andreotti- kormány mondjon le. . , A párt ezzel kapcsolatba?* nyilvánosságra hozott közle­ménye többek között megál­lapítja: Az utóbbi hónapok esemé­nyei sorozatosan mutatták meg, hogy a kormánytöbb­ség szétmorzsolódott, felbom­lott, nincs meg többé a szük­séges parlamenti bázisa, a veszélyes jobboldali konzer­vatív fordulat kísérlete ve­reséggel végződött. — Az Andreotti-kormáiíy- nak mennie kell, és ugyan­akkor ..fe kell számolni a jobbközép politikai irányt is, amely minden téren csak sú­lyosbította az ország helyze­tét. Ez az irányvonal szem­ben találta magát a néptö­i megek. a dolgozók harcával. Folytatni ezt az utat egyre inkább azt jelenti, hogy ve­szélybe kerül az egész de­mokratikus reríd. A jobbközép irányvonal ■ lezárásának felelőssége, első­sorban a 1 kéreszténydemokra­' ta pártra hárul, amely kong­■ resszusra ül össze a közeli napokban. Az QKP felszólítja a ke­reszténydemokratákat. hogy alakítsanak ki világos politi­kai állásfoglalást, egyértel­mű programot, vonják le a • következtetést abból, ami az utóbbi hónapokban történt Olaszországban és kerüljék el, hogy a kongresszus kon­zervatív döntéssel vagy zava­ros kompromisszumokkal fe­jeződjék be. „Az országnak a politikai irány megváltoztatására van szüksége, új kormányra, amely demokratikus, antifa­siszta reformpolitikát követ” — - hangoztatja az Olasz Kommunista Párt közlemé­nye. Japán küldöttség készül a Szovjetunióba Rövidesen japán küldöttség utazik a Szovjetunióba, hogy tárgyalásokat folytasson szov­jet dúsított uránium japán importjának lehetőségéről. Ed­dig Japán csaknem száz szá­zalékban az Egyesült Álla­mokból szerezte be az atom­erőműveinek üzemeltetéséhez szükséges dúsított urániumot. Japán gazdasági körökben azonban az utóbbi időben az a vélemény került előtérbe, hogy Japán akkor jár el he­lyesen, ha nem kizárólag az Egyesült Államokra támasz­kodik fokozódó urániupn­szükségletének kielégítésében. Ezt a véleményt támasztják alá azok a japán becslések, amelyek szerint a nyolcvanas években, amikor általánossá válik az atomerőművek alkal­mazása, világszerte dúsított- uránium-hiánnyal kell számol­ni. Érthető tehát, hogy Japán új nyersanyagforrások után néz békés célokat szolgáló atomerőműveinek dúsított urá­niummal való ellátása érde­kében — mutatnak rá japán politikai és ' gazdasági körök­ben. Apró Antal, az országgyűlés elnöke fogadta a hazánk­ban tartózkodó indiai parlamenti küldöttséget» Képünkön: Apró Antal üdvözli dr. G. S. Dhillont, az indiai Népi Ka­mara elnökét.

Next

/
Thumbnails
Contents