Tolna Megyei Népújság, 1973. június (23. évfolyam, 126-151. szám)

1973-06-01 / 126. szám

Götz nyilatkozata a csehszlovák— nyugatnémet tárgyalások eredményéről A tárgyalások eredményeit rögzítő közös közlemény nyíl. vánosságra hozatala után Walter Scheel nyugatnémet kül­ügyminiszter (jobbról) eszmecserét folytatott Jiri Götz kül­ügyminiszter-helyettessel, a csehszlovák delegáció vezetőjé­vel. Helsinki Elfogadták a tíz alapelv szövegét Hz egyiptomi kormány ülése Bonnban eredményesen be­fejeződtek Csehszlovákia és az NSZK kormányküldöttségeinek tárgyalásai. Bohuslav Chnoupekv kül­ügyminiszter június 19-én uta­zik Bonnba a csehszlovák— nyugatnémet szerződés para- fálására — jelentette be csü­törtökön Jiri Götz csehszlovák külügyminiszter-helyettes. Az aláírás ősszel történik meg — folytatta — és ebből a célból valószínűleg Willy Brandt kancellár utazik Prágába. Jiri Götz bonni elutazása előtt csütörtökön nyilatkozott *a sajtó képviselőinek. Hang­súlyozta, hogy elégedett a szer­dán lezárt hivatalos tárgyalá­sok eredményeivel, amelyek mindkét fél számára kielégí- tőek. „Kulcskérdésnek tekin­tettük — mondotta, hogy a müncheni egyezményt semmis, nek ismerjék el, és azt erköl­csileg és politikailag elítéljék. Ez megtörtént a szerződés elő­szavának harmadik mondatá­ban és az I. cikkelyben. A küldöttségek most a szerződés- tervezetet kormányuk elé ter­jesztik jóváhagyásra.” Götz megállapította, hogy a tárgyalások és az azokat megelőző puhatolózó megbe­szélések igen intenzívek voltak, sokáig tartottak, hiszen nehéz kérdéseket kellett kölcsönösen elfogadható formában megol­dani. A müncheni diktátum erkölcsi-politikai megbélyeg­zésére a nyugatnémet fél olyan megoldást részesített előnyben, amelyből nem tükröződött kel­lően az egyezmény végleges jellege. Ezeket a nyitott kér­déseket azonban sikerült meg­felelően rendezni és a meg­oldás a csehszlovák fél szá­mára kielégítő — hangsúlyoz­ta a külügyminiszter-helyet­tes. Bécsi konzultáció A haderőcsökkentési kon­zultáció résztvevői — infor­matív jellegű megbeszélések keretében — folytatják a na­pirend kidolgozását. A meg­beszélések hasznosak, a lég­kör konstruktív — állapítot­ták meg csütörtökön a kon­ferenciához közelálló körök­ben. A problémákat a részvevők körének meghatározása so­rán jól bevált két- és több­oldalú tanácskozásokon vitat­ják meg. Időközönként pedig a murtkakoktélok szolgáltat­nak alkalmat arra, hogy a delegációk kötetlen formában folytassák eszemcseréiket. Ezen a héten az angol kül­döttség rendezett fogadást és azon mind a 19 delegáció megjelent. Repülőgép-eltérítés Csütörtökön lapzártakor még mindig a Holland-Antil- lákhoz tartozó Áruba szigeten vesztegelt * szerdán eltérített kolumbiai utasszálító repülő­gép. Két elrablója azonban megváltoztatta eredeti köve­teléseit : már nem ragaszko­dik 140 politikai fogoly sza­badon bocsátásához, a vált­ságdíj összegét viszont 200 000- ről 400 000 dollárra emelte. A fegyveresek 33 személyt ■— asszonyokat és gyermeke­ket — engedtek ki a gépből, melynek fedélzetén most még összesen 56 ember tartózkodik. A repülőgéprablók továbbra is azzal fenyegetőznek, hogy az utasokkal együtt felrobbant­ják a gépet, * ha a kolumbiai kormány nem adja meg a kért összeget. A csehszlovák—nyugatnémet kapcsolatok normalizálásának távlatait Götz igen biztatónak ítélte meg. „A legfontosabb — mondotta —, hogy a két kor­mány jóváhagyja a szerződés- tervezetet.” Götz hangot adott meggyő­ződésének. hogy a diplomáciai kapcsolatok felvétele sem vá­rat sokáig magára, szavai sze­rint „az igen hamar megtör­Líbia ENSZ-képviselete szerdán levelet juttatott el a Biztonsági Tanács soros elnö­kéhez, tiltakozva „az agresz- szív cselekmények ellen, ame­lyekkel az Egyesült Államok Líbia biztonságát fenyegeti.” A tiltakozólevél rámutat, hogy a 6. amerikai flotta ag­resszív manővereket hajt vég­fBNmsXSá BUDAPEST Ülést tartott a Termelőszö­vetkezetek Országos Tanácsá­nak elnöksége. Megvitatták a termelőszövetkezetek oktatási, módszertani bizottságának te­vékenységét. DUBLIN Az ír Köztársaságban meg­tartott elnökválasztás győzte­se Erskine Hamilton Childers, a Fianna Faii elnevezésű párt protestáns jelöltje lett. BUDAPEST Elutazott Budapestről E. M. Ojala. a FAO vezérigazgató­helyettese, aki részt vett a FAO-ban működő KGST-or- szágok és a FAO képviselői között — a mezőgazdasági ter­melés és kereskedelem yilág- méretű fejlesztésére és össze­hangolására — készített ta­nulmányról folytatott tárgya­lásokon. HAVANNA Havannában hivatalosan kö­zölték, hogy a kubai és a ve­nezuelai kormány között tár­gyalások kezdődtek a repülő­gépek eltérítése elleni közös fellépésről kötendő megállapo­dás előkészítésére. SAIGON Phuong Nam százados, a két­oldalú. katonai vegyes bizott­ság DIFK-tagozatának szóvi­vője közölte: az amerikai re­pülőgépek — a párizsi tűzszü- neti megállapodást megszegve — immár negyedik alkalom­mal bombázták a DIFK ellen­őrzése alatt álló, a kambodzsai határ közelében lévő térséget. ténhet”. A szerződések életbe lépésével elkezdődik a kap­csolatok normalizálódásának folyamata, összhangban az európai helyzet pozitív alaku­lásával, s ez további javulást hoz majd a légkörben. „Úgy vélem, hogy a távlatokat pozi­tívan ítélhetjük meg” — fe­jezte be nyilatkozatát a cseh­szlovák külügyminiszter-he. lyettes. re a Földközi-tengeren, a lí­biai partok közelében, ameri­kai katonai repülőgépek pedig több ízben is megsértették Lí­bia légiterét. „Az említett incidensek rob­banékony helyzetet idéztek elő. Nyilvánvaló, hogy az ameri­kaiak felelőtlen provokációk­kal katonai akcióra akarják rábírni Líbiát, mert ily módon kívánják előkészíteni és igazol­ni a Líbiai Arab Köztársaság ellen tervezett agressziójukat” — hangoztatja a líbiai tilta­kozás. Az osztrák pénzügyminiszter Budapesten Csütörtökön Budapestre ér­kezett Hannes Androsch oszt­rák pénzügyminiszter, aki Faluvégi Lajos pénzügymi­niszterrel tárgyalt időszerű kérdésekről. Mint ismeretes, Fock Jenő miniszterelnök és dr. Bruno Kreisky osztrák szövetségi kancellár ez év márciusi ma­gyarországi találkozóján meg­állapodtak abban, hogy a szakminisztériumok, szak­miniszterek közötti munka- kapcsolatokat intenzívebbé teszik, ennek nyomán került most sor az'osztrák pénzügv- miniszter magyarországi lá­togatására is. Aggodalom Izraelben Izraeli hivatalos körökben egyre nagyobb nyugtalanságot keltenek azok a hírek, hogy az Egyesült Államok esetleg fegyvereket és katonai felsze­reléseket, közöttük Phantom F—4-es vadászgépeket ad el bizonyos arab országoknak. A közelmúltban amerikai dele­gáció tárgyalt Szaud-Arábiá- ban hadihajó szállításáról, és az Arab-öböl kissebb államai­val is folynak tárgyalások fegyverszállításokról. Az európai biztonság és együttműködési értekezlet előkészítése jelentős állomá­sához érkezett: a 34 részt ve­vő ország képviselői elfogad­ták az államok közötti kap­csolatokat szabályozó tíz alapelv szövegét. Ezzel ki­dolgozták a konferencia meg­határozó jelentőségű doku­mentumát, amely természe­tesen még a kormányok jó­váhagyására vár. Anvar Szadatnak, az Egyip­tomi Arab Köztársaság elnöké­nek és miniszterelnökének el­nökletével ülést tartott az egyiptomi kormány. A tanács­kozáson megvitattak számos belpolitikai és nemzetközi problémát. Anvar Szadat az ülésen el­hangzott beszédében rámuta­tott: A közel-keleti probléma biztonsági tanácsi megvitatá­sa azt célozza, hogy megismer­tessék a világ közvéleményét a közel-keleti helyzet és az A konzultáció munkabizott­sága csütörtökön folytatta a 3. napirendi pont (kulturális együttműködés) több részte­rületének szerkesztését, de megbízható értesülések sze­rint lényeges előrehaladást nem ért el. Az ügyrendi mun­kacsoport a konferencia részt­vevőiről szóló egyeztetett munkaokmányt tárgyalta. izraeli agresszió valódi tényei, vei, hogy a világ tudatára: éb­redjen, kik akadályozzák a probléma igazságos megoldá­sát. Az EAK elnöke kijelentette! Az izraeli agresszorral való küzdelem megköveteli Egyip. tóm minden erőforrásának mozgósítását, és az államappa­rátus átszervezését. ___ H angsúlyozta, hogy Egyip­tomnak erősíteni keli kapcso­latait az afrikai országokkal. Líbia tiltakozása ISA agresszív cselekményei ellen Csúcstalálkozó a múzeumban Richard Nixon amerikai és Georges Pompidou francia elnök megkezdte bizalmas párbeszédét Izland fővárosában. Bár a magas tárgyaló felek a maximális diplomáciai udva­riasság jegyében, földrajzi értelemben „középen” találkoztak, nézeteikkel, álláspontjukkal aligha történik meg ugyanez. A két elnök dialógusára a reykjávíki Kjarval-múzeumban kerül sor: meglehetősen szokatlan színhely egy csúcstalál­kozó számára. Ennek ellenére csaknem bizonyosra vehető, hogy Washington és Párizs immár hagyományos és köz­ismert érdek- és véleményellentétei az izlandi tanácskozás után sem kerülnek „múzeumba”. Ezt az alapállást tulajdonképpen maguk a tárgyaló felek is osztották. Mind Ronald Ziegler, a Fehér Ház hiva­talos szóvivője, mind Pompidou munkatársi gárdája eleve úgy nyilatkozott, hogy Reykjavikban inkább az álláspontok tisztázása, mint a problémák gyors megoldása a cél. Mik ezek a problémák? 1. De Gaulle tábornok országlása alatt alaposan megrom­lott a francia—amerikai viszony. A Pompidou-korszakban kétségtelenül csökkent a korábban már-már elviselhetetlen feszültség, de a két ország viszonya most sem nevezhető szívélyesnek. 2. Nixon szeretné legalább valamelyest megváltoztatni azt a hűvös magatartást, amelyet Párizs — ugyancsak De Gaulle tábornok örökségeként — a NATO iránt tanúsít. Ehhez igyekszik a befolyásolásra alkalmasnak tűnő eszközök szé­les fegyvertárát felvonultatni. 3. A politikai kérdések ilyen értelemben is összefüggenek a reykjávíki megbeszélések egyik legfontosabb témájával, a gazdasági dilemmákkal. Ezért beszélnek a megfigyelők ame­rikai „csomagtervről”: Nixon úgy akarja összekapcsolni a napirendi • pontokat, hogy* gazdasági ígéretekkel, illetve fe­nyegetésekkel érje el a francia politika módosulását, Wa­shington és nem utolsósorban az atlanti blokk viszonylatá­ban. Ilyen nézőpontból válik különösen érdekessé a nyugati valuta- és kereskedelmi reform ágas-bogas tematikája. A tanácskozásnak külön jelentőséget kölcsönöz az idő­pont: Nixon végtére is a Heath-szel és Brandttal folytatott tárgyalások után és a Leonyid Brezsnyevvel folytatandó párbeszéd előtt találkozik legnehezebb nyugati partnerével. Nixon és Pompidou

Next

/
Thumbnails
Contents