Tolna Megyei Népújság, 1973. május (23. évfolyam, 101-125. szám)

1973-05-03 / 101. szám

Fegyveres összetűzés a libanoni hadsereg és a palesztin gerillák között Szerdán heves összetűzések robbantak ki a libanoni fegy-. veres erők és a palesztin ge­rillák között a Beirut déli pe­remén lévő Szabra és Chatila «menekülttábor közelében, a repülőtérhez vezető úton. Szemtanúk közléséből kitűnik, hogy a hadsereg egységei gép- puskatűzzel és automata fegy­verekkel lövik a palesztinok ál­lásait, páncélautókat vonultat­tak fel a két tábor közelében. A város délnyugati körzetei­ben a lövöldözés hatására pá­nik tört ki, s a lakosok a város belsőbb kerületeiben kerestek Á Rio Grcmdefél délre Latin-Amerika nem az “amerikai diktátum szub- konbinense többé. Ezt az igazságot érdekesen szem­léltetik a legutóbbi órákban érkezett hírek. Kubában a május elsejei ünnepségen Fidel Castro olyan beszédet mondott, amellyel még alig­hanem sokat foglalkoznak majd a kommentátorok. Az USA latin-amerikai politi­kája tarthatatlan — állapí­totta meg és elég a közel­múlt eseményeire gondol­nunk annak megértéséhez, hogy nem csupán szónoki fordulat. Panamában valósággal a vádlottak padjára kénysze­rítették azt az országot, amelyet La tin-A mer lkában nem is olyan- régen még bí­rálni sem volt tanácsos. Peruban folytatódik az anti- imperialista vonal, a Rio Grandetól közvetlenül dél­re lévő ország, Mexikó el­nöke most tett politikailag és gazdaságilag rendkívüli jelentőségű utazást a Szov­jetunióban, mind több or­szág követeli az Amerikai Államok Szervezetének át­alakítását és a Kubával szembeni magatartás felül­vizsgálását. Castro köaölte, ha ez a felülvizsgálat, a konzekven­ciák levonásával, valóban megtörténik, Kuba hajlan- ló belépni egy megújhodott regionális szövetségbe és kész az egyenjogúság alap­ján párbeszédet folytatni Washingtonnal. Sok minden történt azóta, hogy az USA meghirdette Latin-Amerika első szocialista útra lépett országának blokádját... májusi ünnepen beszé­det mondott Allende chilei elnök is. A változó Latin- Amerika másik modelljé- f'ben feszült a helyzet és az államfő nem csinált titkot ebből. Az ellenzék polgár- háború kirobbantásán mun­kálkodik — az az ellenzék, amely nem is olyan régen a választások útján hata­lomra jutott baloldalt vá­dolta „erőszakos tervekkel”. Feszült a helyzet Argen­tínában is, ahoi május 25- én kellene beiktatni a már­cius 11-én megválasztott peronista elnökjelöltet, dr. Camporát. Megölték Quija- da ellentengernagyot és er­re hivatkozva az öt legna­gyobb tartományban telj­hatalmat biztosítottak ma­guknak a katonák. Vajon beiktathatják-e a szocialis­ta országok felé is nyitást ígérő, megválasztott elnök­jelöltet? Három ország, három hír. A háttér nem azonos, a körülmények különböznek egymástól. A közös csak az bennük hogy a réCTi Latin- Amerika nincs többé. menedéket. Az üzletek és » bankok bezártak. Egyes értesülésekből úgy tud­ják, hogy az összecsapásokra közvetlenül két libanoni kato­na elrablása adott okot. A pa­lesztinok kedden hajnalban állítólag elhurcolták a libano­ni hadsereg két katonáját, hogy így kényszerítsék a hatóságo­kat: bocsássák szabadon a múlt hét végén különböző me­rénylet-kísérletekért és robbn- nóanyag-rej temetésért őrizetbe vett személyeket. A foglyul ej­tett katonákat — a hírek sze­rint — a Szabra-tá borban őr­zik. Szerda reggel katonai egy­ségek szállták meg a táborok­ból Beirutba és a repülőtér fe­lé vezető utat, s mindenkit igazoltattak. A lövöldözés ke­véssel dél előtt kezdődött. Az AP amerikai hírszolgála­ti iroda palesztin forrásokat idézve tudni véli, hogy a li­banoni egységek a Szabra-tá- borban támadást intéztek Abu- leilának — a Palesztin Néni Felszabadítási Front vezetőjé­nek — háza ellen, a gerillák azonban meghiúsították az ak­ciót. ; A kora délutáni órákra a hadsereg teljesen lezárta a repülőtér felé vezető utat. A libanoni hadügyminiszté. rium közleményt adott ki, amely megállapítja, hogy a hadsereg két tagjának elrab­lása miatt a fegyveres erők szerdán délelőtt biztonsági in­tézkedéseket foganatosítottak, s miközben a két katona sza­badon bocsátásáról tárgyalások kezdődtek a hadsereg és a pa­lesztinok képviselői között, „fegyveres” támadást intéztek három kaszárnya ellen Beirút- ban. A hadsereg kénytelen volt viszonozni a tüzet. A har­cok tovább tartanak” — áll a közleményben. Röviddel a hadügyminiszté- riumi közlemény megjelenése után Jasszer Arafat, a Palesz­tin Felszabadítási Szervezet elnöke telefonon kapcsolatba lépett Kamal Asszaddal. a li­banoni képviselőház elnökével, s tudomására hozta, hogy a két elrabolt katona az ő laká­sán tartózkodik. ,A Palesztinái ellenállási mozgalom hajlandó mindkettőjüket szabadon bo­csátani. ha a harcok befeje­ződnek” — jelentette ki Ara­fat. Brandt az Egyesült Államokban Nixon amerikai elnök vacso­rát adott a hivatalos látogatá­son -Washingtonban tartózkodó Brandt nyugatnémet kancel­lár tiszteletére. A vacsorán el­hangzott pohárköszöntőjében Nixon az eddiginél szorosabb külpolitikai együttműködést javasolt az Egyesült Államok és az NSZK között. Válaszá­ban Brandt nem utasította ugyan vissza az ajánlatot, de utalt azokra az elsősorban gaz­dasági jellegű problémákra, amelyek az utóbbi időben az Egyesült Államok és Nyugat- Európa viszonyában támadtak. Brandt arra hívta fel az ame­rikai elnök figyelmét, hogy a Tovább dagad a Watergate-botrány Köves Tibor, az MTI tudósí­tója jelepti: Nixon elnök az amerikai néphez intézett legutóbbi be­szédével nem sikerült megfé­keznie a Watergate-ügy és az ahhoz kapcsolódó botrányok újabb és újabb leleplezésektől dagadó lavináját, amely pén­tek óta az elnök hét vezető munkatársát, közöttük két kulcsemberét, valamint igaz­ságügyminiszterét és az FBI igazgatóját temette maga alá. Bennfentesek szerint teljes a káosz az igazságügy-miniszté­riumban. példátlan mértékű a demoralizálódás az FBI vezér­karában és Richardsonnak. az igazságügy-minisztérium élére történt rögtönzött átirányításá­val a „fej nélkül maradt” Pentagon is a „sokk állapotá­ban van”. A kongresszusban a részle­gesen megbénult kormányzat „újjáépítését” sürgetik. Az el­nök magyarázatait még párt­hívei is erős kétkedéssel fo­gadták. Még a republikánus törvényhozók többsége is „megkésettnek” és „elégtelen­nek” minősíti, a beszédet. Kádár János üdvözlő távirata Leonyid Brezsnyevhez L. I. Brezsnyev elvtársnak, a Szovjetunió Kommunista Pártja — Központi Bizottsága főtitkárának, Moszkva Tisztelt Brezsnyev elvtárs! A Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottsága, a magyar kommunisták, egész dolgozó népünk és a magam nevében szívből köszöntőm önt Lénin-bókedíjjal történt ki­tüntetése alkalmából. Pártunk, a magyar nép ismeri és nagyra becsüli az Ön állhatatos tevékenységét, amelyet a Szovjetunió Kommunista Pártja Központi Bizottsága élén a szocialista külpolitika lenini elvei alapján a szocializmus, a kommunizmus, az ál­talános emberi haladás, s a népek közötti béke és barátság érdekében végez. Az ön munkássága kiemelkedő hozzájáru­lást jelent az SZKP XXIV. kongresszusán elfogadott béke­program megvalósításához, amelynek eredményeként tartós enyhülési folyamat bontakozott ki a nemzetközi életben, s mind erőteljesebben érvényesül a különböző társadalmi rend­szerű államok közötti békés egymás mellett élés politikája, Mindez méltán váltja ki a szocializmus, a kommunizmus, a haladás és a béke híveinek teljes elismerését. A béke megőrzéséért és erősítéséért vívott küzdelembed szerzett kiemelkedő érdemeiért történt kitüntetése alkalmá­ból kívánunk önnek jó egészséget, alkotó erőt és további sikereket a kommunizmus és a béke javára. Kádár János, a Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottságának első titkára nyugat-európai országok kez­denek közös választ találni a közös problémákra és az egyenlőség alapján kívánnak társasviszonyt teremteni az Egyesült Államokkal. Rüdiger von Wechmar kor­mányszóvivő, aki elkísérte Brandtot washingtoni útjára, a Nixon—Brandt tanácskozás után úgy tájékoztatta a saj­tót, hogy Brandt a Kissinger révén bejelentett „Uj Atlanti Chartával” kapcsolatos részle­tes magyarázatot kért Nixon- tól. Wechmar szerint Brandt az elnök válaszait megfelelők­nek és kielégítőknek találta. A Watergate?ügy már túl­nőtt a demokrata pártközpont­ban végrehajtott politikai be­törésen: a Watergate gyűjtő­nevévé vált a szerteágazó, s esetenként csupán a szereplők azonossága révén kapcsolódó politikai szabotázsakciók, pro­vokációk, választási megté­vesztések és csalások. meg­vesztegetések botrányhaimazá- nak. SAIGON A NEFB 12 tagú csoportja az április 7-én Quang Tri tarto­mányban történt helikopter­szerencsétlenség színhelyén tartott újabb vizsgálat nyomán megerősítette, hogy a lezuhant gép valóban letért a kijelölt légifolyosóról, s a roncsokat nem mozdították el eredeti helyükről. KAIRÓ Anvar Szadat egyiptomi el­nök a Nílus deltájában fekvő El-Mahalla El-Kubra városká­ban mondott május elsejei be­szédében kijelentette, hogy az Izraellel való háború elkerül­hetetlenné vált, s a nemzet­nek fel kell készülnie a teljes konfrontációra. Szadat közöl­te: az egyiptomi fegyveres erők készen állnak a harcra. HELSINKI A helsinki nagykövet! ta­nácskozás szerdán tárgyszerű munkalégkörben, de minden lényeges előrehaladás nélkül folytatta a tervezett euróoai biztonsági és együttműködési értekezlet harmadik napirendi pontjának, a kulturális együtt­működésnek az általános átte­kintését. STOCKHOLM „Erőszakkal nem lehet el­nyerni a nép bizalmát” — je­lentette ki Olaf Palme svéd miniszterelnök a stockholmi május elsejei ünneDségen tar­tott beszédének a dél-vietnami helyzetről és az Egyesült Ál­lamok indokínai politikájáról szóló részében. BUDAPEST A SZOT elnöksége, a SZOT székhazában fogadást adott a május 1-i ünnepségek alkal­mából hazánkban tartózkodó külföldi szakszervezeti kül­döttségek tiszteletére. LUXEMBOURG „Globális kompromisszuma mai” zárult az Európai Gazda« sági Közösség kilenc földműve­lésügyi miniszterének múlt hét közepén megkezdett maratoni értekezlete az 1973—74-es me­zőgazdasági felví.sárlási árak­ról. A sok buktató kikerülése révén létrejött megállapodás értelmében átlag 4,7 százalék­kal emelik azoknak a mező- gazdasági termékeknek a fel- vásárlási árát, amelyek a kö­zös piaci árszabályozás hatás-' körébe tartoztak. NEW YORK Tel Aviv megtagadta annak az ENSZ-kérésnek teljesítését, hogy május 7-én Jeruzsálem­ben ne tartsa meg a tervezett katonai díszszemlét. Az izraeli külügyminisztérium szóvivője megerősítette, hogy a dísz­szemlét megtartják. Kambodzsában dúlnak a harcok Az amerikai légierő F—4-es vadászbombázói szerdán Phnom Penh-től, a fővárostól mindössze nyolc kilométerre fekvő felszabadított területe­ket bombáztak. Változatlan hevességgel folytatódnak a harcok a Phnom Penh-től 90 kilométerrel délre fekvő Takeo tartományi székhely körül. Megszakadtak a Phnom Penh-i kormányalakítási tár­gyalások — jelentette tájéko­zott körökből szerzett értesü­léseire hivatkozva a Reuter hírügynökség. A hírszolgálati iroda tudósítója úgy tudja, hogy a nézeteltérések az új koalíciós kormány miniszter- elnökének kijelölése körül robbantak ki. A saigoni rezsim ismét szabotálja a fogolycserét A saigoni kormányzat szer­dára ismét lemondta a már többször elhalasztott fogoly­cserét. Saigoni részről a lé­pést azzal indokolták, hogy a nemzetközi ellenőrző és fel­ügyelő bizottság az előírtnál állítólag szélesebb légifolyosót követel a DIFK-tő] a saigoni ellenőrzés alatt álló Bien Hoa légitámaszpontról Loc Ninh­be, a DIFK-foglyok átadásá­nak színhelyére küldendő kép­viselői számára. Saigoni NEFB-tisztek vi­szont arról számoltak be a Reuter tudósítójának, hogy a saigoni kormányzat egyszerű­en csak tájékoztatta a nemzet­közi bizottságot arról: szerdán nem kerti] sor fogolyé tadásra. Az egyiptomi fődelegátus és Jarring megbeszélése Eszmat Abdel-Magid egyip­tomi ENSZ-fődelegátus New York-ban találkozott Gunnar Jarrlnggal, az ENSZ-főtitkár közel-keleti megbízottjával. A két politikus a közel-keleti helyzet fejleményeit tekintette át, különös tekintettel a Biz­tonsági Tanács egy hónapon belül esedékes vitájára.

Next

/
Thumbnails
Contents