Tolna Megyei Népújság, 1972. június (22. évfolyam, 127-152. szám)

1972-06-01 / 127. szám

f f Moszkvában ratifikálták a szovjet—nyugatnémet szerződést A Szovjetunió Legfelsőbb Tanácsának Elnöksége egyhan­gúlag ratifikálta- a szovjet- nyugatnémet szerződést. A törvényerejű rendelet, amelyet a Szovjetunió Legfel­sőbb Tanácsának Elnöksége szerdán elfogadott, 'kimondja: „Ratifikáltatik . a Szovjet Szo­cialista Köztársaságok Szövet­sége és a Német Szövetségi Köztársaság 1970. augusztus 12-én ..Moszkvában aláírt, a Szovjetunió . minisztertanácsa által, ratifikálásra előterjesztett és a. Szovjetunió Legfelsőbb. Tahácsa Szövetségi Tanácsa és Nemzetiségi tanácsa külügyi bizottsága által jóváhagyott szerződés”. ■ A törvényerejű rendeletet Nyikolaj Podgórnij, a Szpv- jetunió Legfelsőbb Tanácsa Elnökségének elnöke és Miahil Georgadze, az elnökség titkára írta alá. ■ Bokor Pál, az MTI moszkvai tudósítója jelenti: Nyikolaj Podgornij, a Szovjetunió Leg­felsőbb Tanácsa Elnökségének elnöke szerdán délután tör­vényerejű rendeletet írt alá arról, hogy a Szovjetunió Leg­felsőbb Tanácsának Elnöksége egyhangúlag ratifikálta a Szovjetunió és a Német Szö­vetségi Köztársaság között 1970. augusztus 12-én aláírt szerződést. A ratifikálásról szóló okmányt Mihail Geor­gadze, a Legfelsőbb Tanács El­nökségének titkára is aláírta. Részt vett az ülésen Leonyid Brezsnyev, az SZKP Központi Bizottságának főtitkára is. Ezzel szovjet részről is be- , fejeződött az utóbbi évek vi- - tathatátianul legfontosabb : nemzetközi jogi okmányának ratifikálási eljárása, s így a szerződés a ratifikációs okmá­nyok bonni kicserélésekor ha­tályba lép. A ratifikációs eljárás béfe- jeződését a szovjet fővárosban érthető elégedettség fogadta, mivel ezáltal a Szovjetunió és a többi európai szocialista or­szág egyik legfontosabb poli­tikai és diplomáciai célkitűzé­se vált valóra : a szerződés harmadik cikkelyében .ugyan­is a felek kötelezik magukat arra, hogy csorbítatlanul tisz­teletben tartják az összes euró­pai államok területi sérthetet­lenségét a mai, határaik kö- izott.’ . A Szovjetunió Legfelsőbb Tanácsa Elnökségének . ülésén több felszólalás hangzott el, melyben az elnökség tagjai a szerződés jelentőségét méltat­ták. A vitát és a ratifikációs eljárás tanulságait Nyikolaj Podgornij szovjet államfő fog­lalta össze. Ezután került sor a szovjet ratifikációs okmány ünnepélyes aláírására, amely­ről a TASZSZ hírügynökség a moszkvai rádió és televízió gyorshírben, illetve első he­lyen, a nap híreként számolt be. A szovjet hírközlő Szervek részletesen ismertetik Mihail Szuszlov és Andrej Gromikó beszédét, illetve Podgornij ál­lamfő zárszavát. (MTI) Nixon amerikai elnök Varsóba érkezett Márkus Gyula, az MTI var­sói tudósítója jelenti; Nixon, amerikai elnök Tehe­ránból szerdán délután egy­napos hivatalos látogatásra a lengyel fővárosba érkezett. A repülőtéren államfőnek kijáró tisztelettel fogadták Nixon elnököt. A várócsarnok homlokzatát lengyel és ameri­kai állami zászlók díszítették. Díszszázad sorakozott fel. A magas rangú vendéget huszon­négy ágyú díszsortüze köszön­tötte. A repülőgépből kilépő Ri­chard Nixont Henryk Jablons- ki az államtanács elnöke, majd Piotr Jaroszewicz. miniszter­elnök üdvözölte. Merénylet Teheránban Bomba robbant szerdán .reg­gel a jelenlegi iráni császári dinasztia megalapítójának sír­jától alig 30 méterre, fél órá­val azelőtt, . hogy a hivatalos program szerint Nixon ameri­kai elnöknek meg kellett vol­na koszorúznia a sírt. A koszorúzási ceremóniát háromnegyedórával elhalasz­tották. A rendőrség nem hiva­talos közlése szerint a bombát két dinamitrúdból házilag szerkesztették össze. Teheráni kormánykörök szerint egyéb­ként szerdára virradóra ösz- szesen kilenc bomba robbant az iráni főváros különböző ré­szein, az egyik az USIS, ame­rikai propaganda-központ épü­letében. Az amerikai elnök végül erős rendőri fedezet mellett meg­koszorúzta a jelenlegi uralko­dó apjának sírját, majd meg­kezdte tárgyalásainak második fordulóját Reza Pahlavi sah­hal. Az amerikai küldöttség továbbra is szabotálja a Vietnam-konfereiieiát Dobsa János, az MTI tudó­sítója jelenti: Az amerikai delegáció szer­dán délelőtt ismét elutasítot­ta a VDK és a DIFK küldött- gégeinek azt a javaslatát, hogy csütörtökön üljön össze a Vi- etnam-konferen.cia. A DIFK- küldöttség szóvivője ezzel kap­csolatban újságírók előtt szer­dán délben kijelentette: A DIFK továbbá is kitart a tár­gyalások folytatása mellett, mert csak így lehet megtalál­ni a probléma politikai meg­oldását. A szóvivő nyomatékor san hangsúlyozta: ismét félre­érthetetlenül le kívánja szö­gezni, a DIFK nem .„kommu­nista rendszert” akar terem­teni ‘Dél-Vietnamban. mint ezt amerikai részről állítják. A DIFK a nemzeti egyetértés kor­mányának megalakítását sür­geti, melynek feladata az iga­zán szabad és demokratikus választások előkészítése lesz. A DIFK semmiféle „megtorlást” nem tervez, a nemzeti egyet­értés kormányának biztosíta­nia kell mindenki számára a demokratikus szabadságjogo­kat és a termelési eszközök magántulajdonát is. A szóvivő ezzel kapcsolat­ban emlékeztetett arra, hogy a felszabadított területeken, így, például a májusban felsza­badított Quang Tri tartomány­ban a népi forradalmi bizott­ság felszólította a saigoni kor­mányzat tisztviselőit, hogy maradjanak hivatalukban és folytassák rendes tevékenysé- ‘ güket, továbbá bejelentette, hogy biztosítja a felszabadított területeken tartózkodó külföl­diek, köztük a becsületes ame­rikaiak jogos érdekeinek vé­delmét. A szóvivő hangsúlyoz­ta. hogy a DIFK által java­solt nemzeti egyetértés kor­mánya biztosítaná a külföldi vállalatok és érdekeltségek to­vábbi zavartalan működését Dél -Vietnamban. A szóvivő áttekintést nyúj­tott az újságíróknak a dél-vi­etnami katonai helyzetről, s hangsúlyozta: a felszabadító erők offenzívája immár a har­madik hónapba lép és egyál­talán nem „fulladt ki” mint ahogy azt amerikai részről ál­lítják. A kezdeményezés to­vábbra is a felszabadító erők kezében van, ők választják meg a támadás helyét, idő­pontját és módszereit, s már eddig is rendkívüli súlyos csa­pásokat mértek a saigoni had­seregre, az elmúlt két hónap­ban felszabadult területek la­kóinak száma eléri a kétmilli­ót. I ■ Ama a kérdésre, hogy mi a véleménye a Nixon-látogatás után Moszkvában kiadott köz­leménynek Vietnamra vonat­kozó megállapításairól, a szó­vivő kijelentette: abban az amerikai fél csak megismétel­te korábbi álláspontját, me­lyet a DIFK eddig is elutasí­tott. A Szovjetunió viszont, új­ból kifejezésre juttatta, hogy támogatja a vietnami nép igaz­ságos harcát s helyesli a VDK- nak és a DIFK-nek a párizsi konferencián előterjesztett ésszerű javaslatait, melyek, reális alapot nyújtanak a probléma rendezésére. (MTI). Á NATO miniszteri tanácsának nyilatkozata A NATO miniszteri tanácsa állást foglalt az európai biz­tonsági és együttműködési ér­tekezlet előkészítését célzó ' sokoldalú tárgyalások megkez­dése mellett. Az atlanti szerződés külügy­miniszterei szerdán délben fe­jezték be kétnapos tanácsko­zásukat. Az értekezletről ki­adott közlemény 19 pontba foglalja a nyugati szövetsége­sek politikai irányelveit és tö­rekvéseit. Az okmány bevezetőben hi­tet tesz a katonai célok és az enyhülési politika egysége és a NATO-tagállamok összefor- rottsága mellett és üdvözli, hogy a nyugati és a szocialista országok kapcsolataiban hala­dás mutatkozik, amelyet fon­tos egyezmények és megállapo­dások fs alátámasztanak. A közlemény külön kitér a legutóbbi szovjet—amerikai megállapodásokra, a rakétaei­hárító fegyverrendszerek kor­látozásáról, valamint a straté­giai támadó fegyverek korlá­tozását célzó intézkedésekről szóló egyezményekre. A NATO külügyminiszterei kifejezték meggyőződésüket, hogy a két egyezmény „hozzájárul a stra­tégiai stabilitáshoz, jelentéke­nyen erősíti a nemzetközi bi­zalmat és csökkenti a nukleá­ris háború veszélyét”, A közös közlemény kifejezi a NATO-partnerek megelége­dését a szqvjet—nyugatnémet és a lengyel—nyugatnémet szerződés közeli életbelépése alkalmából. A nyilatkozat üdvözli a két német állam megállapodásait és hangot ad annak a remény­nek, hogy az NSZK és az NDK átfogóbb intézkedésekben is megállapodik, „figyelembe vé­ve a Németországban kialakult. sajátos helyzetet”. Washingtoni jelentések szer rint az Egyesült Államokban élő iráni egyetemi . hallgatók kedden az amerikai főváros­ban tüntetést szerveztek Ni­xon teheráni látogatása ellen tiltakozva. A szerda hajnali teheráni bombarobbanásoknak két ha­lálos és több sebesült áldoza­tuk van. A robbanások két ha­lottja egy idősebb és egy fia­talabb iráni nő. A sérültek kö­zött említik Harold Pbice ame­rikai dandártábornokot, az irá­ni légierő tanácsadóját, akinek kocsija robbanószerkezetre fu­tott. A tábornok és sofőrjének állapota súlyos. A teheráni látogatás végez­tével iráni—amerikai közle­ményt adtak ki. A közlemény szerint Nixon tájékoztatta Reza Pahlavi irá­ni sahot moszkvai és pekingi látogatásainak eredményeiről, az Egyesült Államok délkelet- ázsiai politikájáról. A hang­súlyozottan szívélyes légkör­ben lezajlott tárgyalásokon az amerikai elnök ígéretet tett arra, hogy az Egyesült Álla­mok hathatós segítséget nyújt Iránnak gazdasági -tervei vég­rehajtásához. A tárgyaló felek elhatározták, hogy egyiiUmű- ködnek a kábítószercsempé- szbt elleni harcban. Fehér Laj os és dr.Dimény Sínre fog adta a szovjet hús* és tejipari minisztert Szerdán Fehér Lajos, a kor­mány elnökhelyettese hivatalá­ban fogadta Sz.. F. Antonov szovjet hús- és tejipari minisz­tert. Szívélyes, baráti hangú megbeszélést folytattak a két ország élelmiszeriparát érintő kérdésekről. Jelen volt a meg­beszélésen dr. Lénárt Lajos mezőgazdasági és élelmezés- ügyi miniszterhelyettes. Ott volt V. J. Pavlov, a Szovjet­unió magyarországi nagyköve­te is. Sz. F. Antonovot szerdán fo­gadta dr. Dimény Imre mező- gazdasági és élelmezésügyi mi­niszter is. A két minisztéri­um közötti együttműködés ki- szélesítésének lehetőségeiről tárgyaltak. (MTI) Legfőbb feíadai meggátolni a kereszténydemokraták jobboldali törekvéseit Az OKP Központi Bizottságának ülése Szerdán befejeződött az Olasz Kommunista Párt há­romnapos központi bizottsági ülése. Az OKP legfőbb veze­tő testületé, amely március­ban történt megválasztása óta első ízben ülésezett, Ales­sandro Nattának, a politikai bizottság tagjának a parla­menti választások utáni politi­kai távlatokról szóló beszámo­lóját vitatta meg. és kinevezte a KB -állandó bizottságait. A beszámoló fölötti vitában egyetértés nyilvánult meg a tekintetben, .hogy a párt fő feladata az elkövetkező idő­szakban meggátolni a keresz­ténydemokrata párt jobbolda­li, konzervatív törekvéseii. A felszólalók hangoztatták: meg kell akadályozni azt, hogy a kereszténydemokrata párt egy- párti átmeneti kormányt- ala­kítson és halogassa a konkrét társadalmi problémák megvi­tatását. Az OKP vezető szerve rá­mutatott -arra, hogy a jelen­legi belpolitikái helyzet legké­nyesebb és legösszetettebb problémái a gazdasági nehéz­ségekkel függnek össze. 1 július végén egyesül az egyiptomi és a líbiai ASZÚ Tripoli ból számazó értesülé­sek szerint július 23-án az egyiptomi forradalom 20. év­fordulóján jelentik be az egyiptomi és a líbiai arab szo­cialista unió egyesülését. A kedden véget ért tárgya­lások eredményeként1 Ugyan­csak szorosabbá, mélyebbé vált az egyiptomi ASZÚ és a szíriai Baath-párt együttmű­ködése. A tárgyalásokról ki­adott közös közlemény szerint újabb jelentős .lépést tettek előre az arab államszövetség ' egységes politikai frontjának : kiépítése irányába. Megálla­podtak abban, hogy a két szer- • vezet képviselői rerídszeres ta- ' lálkozókon vitatják meg a kö- - zös érdeklődésre. számot tartó eseményeket, s. egységes állás­pontot' alakítanak ki ezekkel kapcsolatba^ ; ^ ^‘ Az egyiptomi és a líbiai ÁSZU egyesítésének elhatáro­zása jiyomatékosan hívja fel a figyelmet arra, hogy a -líbiai és a szíriai politikai szervezetek mindeddig nem vették tel a kapcsolatot egymással, holott az államszövetség alkotmánya mindhárom tagállam ilyen irányú közeledését, együttmű­ködését előírja. S bár minden­képpen örvendetes az egyip­tomi ASZÜ és a szíriai Baath- párt kapcsolatainak normali­zálása, ez nem terelheti el a figyelmet, arról, hogy a Baath- párt csupán egy a szíriai nem­zeti haladó front öt : pártja közül, ennélfogva nem léphet fel a nemzeti eírvségfront'meg- testesítőjeként. Mint ismeretes, a szocialista uniót Egyiptom­ban is. Líbiában is az összes nemzeti, erők szövetségének te-, kintik, (MTI),

Next

/
Thumbnails
Contents