Tolna Megyei Népújság, 1972. június (22. évfolyam, 127-152. szám)

1972-06-01 / 127. szám

% I r TOLNA MEGYEI VILÁG PROLETÁRJAI EGYESÜLJETEK! NÉPÚJSÁG A MAGYAR SZOCIALISTA MUNKÁSPÁRT TOLNA MEGYEI BIZOTTSÁGÁNAK LAPJA XXII. évfolyam, 127. szám p r ARA: 90 FILLER Csütörtök, 1972. június 1. Folytatódtak a magyar—kubai tárgyalások Az Elnöki Tanács kitüntette Fidel Castrât mánya és népünk nevében tisztelettel és elvtársi barát­sággal köszöntötte Fidel Castrót kitüntetése alkalmából, majd hangsúlyozta: — A kitüntetéssel is kifeje­zésre kívánjuk juttatni őszin­te nagyrabecsülésünket azért a kiemelkedő munkásságért, amelyet Fidel Castro elv­társ ' a kubai nép társadalmi felemelkedésért, a magyar és a kubai nép barátságának el­mélyítéséért, a szocialista or­szágok internacionalista egy­ségéért és együttműködéséért, az antf.imperialistta erők: ösz- szef orrot Hágáért és tartós ered­ményeiért folytat. A Kubai Kommunista Párt Központi Bizottságának első titkára, a kubai forradalmi kormány elnöke köszönő sza­vaival elmondotta, hogy a ku­bai nép mély szimpátiát és tiszteletet érez a magyar nép, a Magyar Népköztársaság pártja és kormánya iránt. Fidel Castro hangsúlyozta, hogy a továbbiakban is a ku­bai és a magyar nép barátsá­gának elmélyítésén kívánnak munkálkodni, hogy harcolnak a szocializmus győzelmiéért, a nemzetközi munkásmozg'alom egységéért, az imperializmus ellen. , A kitüntetés átadásánál je­len volt Kádár János, az MSZMP Központi Bizottságá­nak első titkára, Fock Jenő, a Minisztertanács elnöke, Cse- terki Lajos, az Elnöki Tanács titkára és a magyar, valamint a kubai delegáció tagjai. (MTI) Fogoly amerikai pilóták levele A dél-vietnami hadszíntérért szerda hajnalban, mindenek­előtt az ostromlott Konturrt tartományi székhely térségé­ben, folytak heves harcok. A saigoni hadvezetőség elismer­te, hogy a népi erők egységei még mindig a város belterü­letén tartózkodnak, de hozzá­fűzte, hogy az „ellenség kivo­nulóban van”. Közben a B— 52-es repülőgépek szerda haj­nalban ismét szőnyegbombázá­sokat hajtottak végre a város és környéke ellen. Az Egyesült Államok saigoni hadvezetosége szerdán bejelen­tette, hogy B—52-es hadászati repülőgépek kedden Haiphon- got és környékét bombázták.' A hadvezetőség szerint bom­batámadás érte Haiphong ra­kodópályaudvarát is. A VDK-ban fogságba esett amerikai pilóták egyik cso­portja levelet intézett az Egye­sült Államok népéhez és a kongresszushoz, rámutatva, hogy Észak-Vietnam bombá­zásának felújítása semmivel sem teszi biztonságosabbá a Vietnamban tartózkodó ame­rikai csapatok kivonását. A le­vél hangoztatja, hogy a bom­bázások felújításával az Egye­sült Államok elismerte vietna- mizálási politikájának kudar­cát. Véleményük szerint — ír­ják a fogságba esett pilóták —* a tömeges bombázások csak arra jók, hogy a világ közvé- leményét még inkább az Egye­sült Államok ellen hangolják. Szerdán a Magyar Szocialis­ta Munkáspárt Központi Bi­zottságának székházában foly­tatódtak a hivatalos magyar— kubai tárgyalások. A magyar tárgyaló delegációt Kádár Já­nos, az MSZMP Központi Bi­zottságának első titkára, a ku­bai küldöttséget dr. Fidel Castro Ruz, a Kubai Kommu­nista Párt Központi Bizottsá­gának első titkára, a kubai forradalmi kormány elnöke vezette. A Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsa a Magyar Népköztársaság és a Kuhai Köztársaság közötti kapcsola­tok, a két ország népei barát­ságának elmélyítésé, valamint a szocialista országok közötti egység és internacionalista együttműködés, a társadalmi haladás érdekében kifejtett kiemelkedő munkássága elis­meréséül dr. Fidel Castro Ruznak, a Kubai Kommunis­ta Párt Központi Bizottsága első titkárának, a kubai for­radalmi kormány elnökének a Magyar Népköztársaság Zász. lóreüid jenek gyémántokkal ékesített I. fokozata kitünte­tést adományozta. A kitüntetést Losonczi Pál, a Népköztársaság Elnöki Ta­nácsának elnöke szerdán este az Országház Munkácsy-ter- mében nyújtotta át. Losonczi Pál, a Magyar Népköztársaság Elnöki Taná­csa, a Miagyar Szocialfsta Mun­káspárt ' Központi Bizottsága, a Magyar Népköztársaság kor­Fock Jenő fogadta Sztane Kavcsicsot, a Szlovén Szocialista Köztársaság kormányának elnökét Fock Jenő, a Miniszterta­nács elnöke szerdán parla­menti hivatalában fogadta Sztane Kavcsicsot, a Szlovén Szocialista Köztársaság kor­mányának elnökét. Jelen volt dr. Tímár Mátyás, a Miniszter- tanács elnökhelyettese. Ott volt dr. Ziga Vodusék, Jugoszlávia magyarországi nagykövete és Tóth Elek, hazánk belgrádi nagykövete is. Sztane Kavcsics, a Szlovén Szocialista Köztársaság kor­Ülést tartott tegnap a megyei tanács végrehajtó bizottsága Munkarendjének megfelelő­en tegnap délelőtt tartotta so­ron következő ülését a me­gyei tanács végrehajtó bizott­sága. A lejárt határidejű vb-hatá- rozatok végrehajtásáról szóló jelentés jóváhagyása után a testület azt a beszámolót vi­tatta meg elsőként, amelyét dr. Polgár Ferenc a végrehajtó bi­zottság titkára terjesztett elő a közös tanácsú községek taná­csi munkájának tapasztalatai­ról. * Mint ez ismeretes, megyénk tanácsi hálózatának korszerű­sítésére egy 1968-ban kiadott kormányhatározattal össz­hangban került sor, majd az 1971. évi tanácstagi választá­sok után fejeződött be az új közigazgatási határokat meg­szabó összevonás. Me­gyénkben jelenleg 61 községi szintű tanács működik, ezek között 24 a közös és 37 a nem közös tanácsok száma. Tizen­négy nagyközségünk közül 12 egyúttal közös tanácsú község is. A közös tanácsi irányítás alatt lévő községek száma 69. A megyei tanács végrehajtó bizottsága utoljára 1970. de­cemberében foglalkozott a kö­zös tanácsú községek helyze­tének elemzésével és akkor állapíthatta meg, hogy. a közös tanácsok szervezése után e ta­nácsok tevékenysége hatéko­nyabbá \&lt. Az azóta eltelt időszakban tovább javult a társközségekben a tanácsi ki- rendeltségek munkája, javult az ügyek intézésének színvona­la és mert a társközségek nem kerültek hátrányos helyzetbe, föloldódott az az aggodalom, amivel még ezelőtt két évvel is. tudomásul vették az állam­polgárok a közös tanácsok lét­rehozását. Ma már'a közös ta­nácsú községeknél — egy-két kivételtől eltekintve — rende­zettek a községek kapcsolatai. A végrehajtó bizottság e na­pirend megtárgyalását köve­tően foglalkozott Ribling Fe­rencnek, a megyei, tanács pénzügyi osztálya megbízott vezetőjének előtárjesztése alap­ján a tanácsok 1971. évi gaz­dálkodásának elemzésével, to­vábbá az 1971. évben végzett költségvetési revíziók teljesíté­sének tapasztalataival. Ötödik napirendként került a végrehajtó bizottság aszta­lára az a beszámoló, amelyik az élelmiszerek minőségvédel­mével és a minőségvédelem fejlesztésével kapcsolatos ta­pasztalatokat, illetve feladato­kat összegezte. Ezt a beszámo­lót Kacskovics Miklós. az Élelmiszer Ellenőrző és Vegy­vizsgáló Intézet igazgatója ter­jesztette a vb elé. Az intézet 20 fős apparátu­sa Tolna és Baranya megyé­ben körülbelül 800 ezer lakos fogyasztói védelmét látja el, és egy országos értékelés szerint olyan ' kiválóan, hogy a pécsi székhelyű intézet a társintéze­tek között a második legjobb helyet foglalja el. A tájékoztató jelentés alap­ján a végrehajtó bizottság részletekbe menő betekintést nyert \az Élelmiszer Ellenőrző és Vegyvizsgáló Intézet mun­kájába, amely munkáért a tes­tület elismerését fejezte ki az intézet dolgozóinak lelkiisme­retes és eredményes tevékeny­ségükért, A végrehajtó • bizottság ezen az ülésen tárgyalta meg az MSZMP Politikai Bizottsága 1970. március 10-i irányelvei­nek érvényesülését. Ezen irányelvek a területfejlesztés tervezését szabályozták. Végül a megyei tanács vég­rehajtó bizottsága tegnap dél­előtti ülésének hetedik napi­rendi pontjaként foglalkozott a június 28-án sorra kerülő megyei tanácsülés prog amjá- nak előkészítésével, m~13 pe­rt'g bejelentésekkel zértmun­káját. mányának elnöké szerdán a Duna Intercontinental szálló­ban fogadta az újságírókat, s tájékoztatta őket a szlovén de­legáció magyarországi tárgya­lásainak eredményeiről. Mint mondotta, a megbeszé-* léseken igen kedvezően ítél­ték meg a magyar—jugoszláv együttműködés alakulását. Szinte valamennyi területen az állandóság, a stabilitás jellem­zi a két ország kapcsolatát. A mostani megbeszéléseken min­denekelőtt a gazdasági kérdé­seket tekintették át, s megál­lapították, hógy Magyarország és Jugoszlávia együttműködése kedvezően alakul, ezen belül azonban a magyar—szlovén kapcsolatokban még igen sok a kihasználatlan lehetőség. A dr. ' Tímár Mátyás miniszter­elnök-helyettes vezette , delé- gáciéval, majd Fock Jenővel, a kormány elnökével is esz­mecserét, folytattak arról, hogy milyen intézkedéseket tehet­nének-a többi között-a határ' menti árucsere-forgalom, az ipari kooperáció, a vasúti együttműködés, a műszaki tu­dományos kapcsolatok, továb­bá a turizmus fejlesztésére. Ezeknek az intézkedéseknek egy része a magyar és a jugo­szláv kormányra, illetve a kor­mányszintű együttműködési bizottságra tartozik. Dr. Tímár Mátyást, a Minisztertanács el­nökhelyettesét meghívták Szlovéniába, aki a meghívást elfogadta, így e szinten is mód lesz a tárgyalások folyta­tására. A szlovén kormányelnök el­mondta: Már Budapesten al­kalma volt arra, hogy talál­kozzék a Szlovéniával határos Zala és Vas megye vezetőivel, magyarországi látogatásának befejezéseként pedig a szlovén delegáció is felkeresi a me­gyéket, hogy a közvetlen szomszédságból adódó lehető­ségek jobb kihasználásáról tár­gyaljanak. Elsősorban a kis- határmenti áruforgalom foko­zásáról kívánnak eszmecserét folytatni, mert mint mondotta, az ilyenfajta kapcsolatok el­mélyítése közvetlenül is hoz­zájárul a lakosság jobb ellátá­sához. (MTI) Fock Jenő fogadta Sztane Kavcsicsot, a Magyarországon tartózkodó szlovén delegáció vezetőjét. (Wormser Antal felv. — KS) «

Next

/
Thumbnails
Contents