Tolna Megyei Népújság, 1972. április (22. évfolyam, 78-101. szám)

1972-04-01 / 78. szám

í\ SOS VOLNA MEGYBî VILÁG PROLETÁRJAI EGYESÜLJETEK! NÉPÚJSÁG A MAGYAR SZOCIALISTA MUNKÁSPÁRT TOLNA NEGYEI BIZOTTSÁGÁNAK LÁPJA XXII. évfolyam, 18. szám ARA: 90 FILLÉR Szombat, 1912. április 1. Kitüntetések április 4. alkalmából A Népköztársaság Elnöki Tanácsa hazánk felszabadulá­sának 27. évfordulója alkalmá­ból, eredményes munkájuk el-' ismeréséül az állami, a gaz­dasági munka különféle terü­letein dolgozóknak a fegyveres testületek több tagjának kitün­tetéseket adományozott. Befejezte munkáját a termelőszövetkezetek II. országos kongresszusa A Parlamentben pénteken megkezdődött a mezőgazdasági szövetkezetek második orszá­gos kongresszusának záró ülé­se. Győré Sándor, az abonyi Ságvári Tsz elnöke nyitotta meg a kongresszus pénteki ülését. A munkaértekezlet zá­ró napján megjelent a tanács­kozáson Fehér Lajos, az MSZMP Politikai Bizottságá­nak tagja, a Minisztertanács elnökhelyettese, a kormány több tagja, valamint a hazai gazdasági, politikai és társa­dalmi élet sok kiválósága. Elsőnek Kives János nagyré- dei, majd Kovács József gyu­lavári küldött szólalt fel. Ez­után került sor Ettig László, a majosi Aranykalász Terme­lőszövetkezet elnökének fel­szólalására. < várjuk az érdeklődőket, az or­szág más vidékeinek termelő- szövetkezeteit, az országos szervek képviselőit, tekintsék meg.a négy megye termelőszö­vetkezeteinek fejlődését és fej­lődési irányát reprezentáló ki­állítást. A továbbiakban Kovács Beszéde elején köszönetét mondott MSZMP Központi Bizottságának és a kormány­nak a nevükben elhangzott felszólalásokért, amelyek elis­merést, bátorítást és útmuta­tást adtak a mezőgazdasági termelőszövetkezeti mozgalom­nak.- A vitában - senki se vonta kétségbe az elmúlt öt évben el­ért eredményeket, s vala­mennyi felszólaló hitet tett az új gazdaságirányítás mellett. A felvetett gondok és problémák megoldását is az új gazdaság- irányítás kerete^ belül és an­nak szellemében látták a íel- szftlalók. A kongresszuson száznál több javaslat hangzott el; ezeket az újonnan megvá­lasztandó Termelőszövetkeze­tek Országos Taiíácsa, s an­nak elnöksége dolgozza fel részleteiben, s az anyagot a kormány elé terjeszti. A vita alapján dolgozza ki a TOT és az elnökség azt az akcióprog­ramot is, amelynek alapján széles körűen ismerteti majd a kongresszus állásfoglalását, határozatait s elősegíti a meg­jelölt feladatok végrehajtását. Szabó István zárszava után szavazás következett. A kong­resszus egyhangúlag elfogadta a beszámolót, a vitában el­hangzott javaslatokat, a választ és állásfoglalást. Szintén egy­hangúlag fogadta el a kiadott alapszabálytervezetet és az ehhez fűzött javaslatokat. A kongresszuson elnöklő Győré Sándor ezután felkérte Fierpasz Károlyt, a jelölő bi­zottság elnökét, az agárdi Gár­donyi Géza Tsz elnökét, hogy ismertesse annak a 23 jelölt­nek a névsorát, akikkel 125-re egészül ki a termelőszövetke­zetek tanácsa. A bizottság ja­vaslatát a kongresszus elfogad­ta, a jelöltek nevét felvették a szavazólapokra. Ezután Pesir István, a sza­vazatszedő bizottság elnöke, a kiskunfélegyházi Vörös Csil­lag Tsz elnöke ismertette a szavazás rendjét, majd a kong­resszuson részt vevők a Par­lamentben kijelölt szavazóhe­lyiségekben titkosan választot­ták meg a jelölteket., A szavazás eredményét ez­után a szavazatszedő bizottság elnöke ismertette, majd az újonnan megválasztott Terme­lőszövetkezetek Országos Ta­nácsa visszavonult, megtartotta első ülését és megválasztotta testületi szerveit és tisztségvi­selőit. A Termelőszövetkezetek Or­szágos Tanácsának elnöke: László valkói küldött szólalt fel, majd az elnök lezárta a háromnapos munkaértekezlet vitáját, s felkérésére Szabó István, a Termelőszövetkezetek Országos Tanácsának elnöke adott választ a hozzászólások­ra, a vitában elhangzott kérdé­sekre és javaslatokra. Szabó István; elnökhelyette­sek: Moharos József, dr. Nyíri Béla, és dr. Simka István. A TOT elnökségének 11 tagja van. A TOT állandó bizottsá­gai: az ellenőrző, a nő-, a közgazdasági, a fejlesztési, va­lamint a társadalmi és önkor­mányzati bizottság, t A termelőszövetkezetek 2. országos kongresszusa Szabó Istvánnak, a TOT elnökének zárszavával ért véget. (MTI) Saigon, (MTI). Dél-Vietnamban a népi fel­szabadító hadsereg tüzérsége és gyalogsága csütörtökön dél­től négy év óta a leghevesebb támadássorozatot indította a saigoni hadsereg északi védő­vonala és a középső fennsíkon Iáépített állásai ellen. Az ame­rikai légierő két hét óta elő­ször ismét bombázta a Vietna­mi Demokratikus Köztársaság területét. A népi erők példátlanul he­ves tüzérségi előkészítés után, amelynek során becslé­sek szerint 2—5000 rakéta’ ágyúlövedék és akna hullott a saigoni csapatok állásaira, két erődítmény feladására kény­szerítették őket A bábcsapa­tait kénytelenek voltak felad­ni a fegyvermentes övezet kö­zelében levő Mai Loc és Hol­comb bázisokat. Jóllehet az ország északi részéből már ki­vonták az amerikai harcoló alakulatokat, az amerikai lé­gierő B—52-es óriásbombázók bevetésével, a Tonkini-öböl- ben állomásozó hadihajók pe­dig ágyútűzzel támogatták a saigoni alakulatokat, A kitüntetettek egy csoportjá- • nak Losonczi Pál, a Népköztár­saság Elnöki Tanácsának elnö­ke pénteken az Országház ku- polacs'arnokában nyújtotta át az érdemrendeket. Az átadás­nál jelen volt Fock Jenő, a Minisztertanács elnöke, Biszku Béla és Nyers Rezső,- az MSZMP KB titkárai, a Poli-» tikai Bizottság tagjai és Cse- terki Lajos, az Elnöki Tanács titkára. Losonczi Pál a kitüntetések átadásakor mondott beszédé­ben a Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizott­sága, a Népköztársaság Elnö­ki Tanácsa és a Miniszterta­nács nevében köszöntötte a kitüntetetteket: — Az önök kiemelkedő munkájának gyümölcsei ott vannak országunk gyarapodá­sában, népünk életének szépü­lésében, szocialista rendünk erősödésében. Eredményei megtestesülnek az újabb és újabb gyárak, üzemek, más gazdasági, kulturális és jóléti intézmények létesítésében, az ipari és mezőgazdasági terme­lés növekedésében és a gazdál­kodás fejlődésében. Élénk haditevékenység bon­takozott ka a központi fennsí­kon is, a három indokínai or­szág határának találkozásának közelében, ahoi a szabadság- harcosok szintén nagyszabású tüzérségi előkészítés után ro­hamoztak. Megfigyelők rámutatnak, hogy a népi erők a dél-vietna­mi hadszíntéren csütörtökön első ízben bevetettek 130 és 152 milliméter űrméretű lö- vegeket is. A saigoni parancsnokság el­ső adatai szerint a csütörtöki offenzívában tizenöt katonát vesztettek és számtalan sebe- sültjük. van, de katonai forrá­sok szerint ezek a számok gyorsan növekedni fognak, mert a két kiürített támasz­pontnál szenvedett vesztesége­ket még fel sem tudták mér­ni: Az amerikai parancsnokság pénteken közölte, hogy Lao ,z felett a népi erők ismét le­lőttek egy szállító repülőgép­ből átalakított és gyorstüzelő géppuskákkal ellátott, ameri­kai harci gépet. A tizenöt fé­nyi legénység ejtőernyővel ki­ugrott és megmeneküit,­jEttig Lászlót ► Egyszerűbb mezőgazdasági adórendszert Tolna megye 88 termelőszö­vetkezetének tagsága, illetve a Szekszárd és Vidéke Területi Szövetség küldötteinek meg­bízásából köszöntőm a kong­resszust. örömmel szólhatok arról, bogy szövetségünk tagszövet- kczeteí jól tudtak élni a meg­növekedett önállósággal, át- érezték az ezzel járó nagyobb felelősségek Azt is el keli mondani, hogy azok főként a beruházásoknál nem voltak körültekintőek, kellően meg­alapozottak. Az előkészítő munka, különösen az iparsze­rű állattartásra, hizlalásra va­ló áttérésben, a gyors ütem miatt nem volt elég megfon­tolt. Ma már azt is látjuk, hogy a nagy beruházásokat meg­alapozó tanulmánytervek ké­szítésekor elméleti számokkal számoltak és nem a megvaló­sulás lehetőségeivel. Az egyik szakosított sertéstelepen (a bonyhádi járásban) a sertéshús előállítási költsége a hagyo­mányosan elért költségnél is magasabb, a tanulmányterv­ben szereplő költségeknél pe­dig lényegesen magasabb. Ugyanez mondható el a sza­kosított tehenészeti telepekre, azok termelési eredményeire és költségéire. A növénytermesztés kedve­zően alakult. Kenyérgabona­termesztésünk dinamikusan fejlődött, ez országos viszorfy- latban is kiemelkedő. Több év átlagában szövetkezeteink hektáronként 35—40 mázsa át­lagtermést értek eL Eredmé­nyünket azonban beárnyékolja a munkaigényes növények, a cukorrépa, zöldségfélék és a dohány területében bekövet­kezett nagyobb mérvű csök­kenés. Hadd utaljak ezzel kap­csolatban a kézi munkaerő csökkenésére, a rentabilitás kérdésére, a felvásárló válla­latok szubjektív, nem szab­vány szerinti minősítésére és átvételi rendszerére, növény- védelmi problémákra, vagy például arra, hogyha cukor­gyár vonzáskörzetétől távolabb eső szövetkezeteket szinte le­beszélték a cukorrépa-termesz­tésről (szállítási távolság és egyebek miatt). Ha' nagy volt a cukorrépa, az volt a baj, ha öntözött volt, akkor meg az volt a baj. Hallottunk olyan megállapításokat is — sajnos illetékesek szájából — hogy jobban jár a népgazdaság, ha a cukrot importáljuk, mint termeljük' Országos viszonylatban is jó tej termelési és hústermelés! eredményeket érnek el törzs- tenyésztő szövetkezeteink Mindezek mellett meg kell mondanunk, hogy míg a ser­tésnél és baromfinál megol­dott az- iparszerű tartás és ta­karmányozás rendszere, a szarvasmarha-ágazatnál ez még közel sem megoldott, pe­dig ez a végtermék költsége szempontjából rendkívül ko­moly tényező. A drága építke- rés és takarmányozási gondn­kon kívül, nehezen megy a szakosított telepek feltöltése, a megfelelő TBC- és brucelía- mentes tehénállomány biztosí­tása. A szarvasmarha-tenyésztés és -hizlalás kedvezőbb előre­haladása érdekében indokolt lenne az olcsóbb épülettípusok kialakítása a hitelviíszafizetési határidők meghosszabbítása és nem utolsó sorban az átvételi árak rendezése. A különböző információk alapján tudjuk, hogy a Mezőgazdasági és Élel­miszeripari Minisztérium fog­lalkozik gondjainkkal és bí­zunk a mielőbbi hathatós in­tézkedésekben. A korszerű, magasabb szin­tű vezetés képzettebb, közgaz­dasági szemlélettel rendelkező vezetőket követel. Sok szó és kritikai megjegy­zés hangzott el a kongresz- szust megelőző közgyűlésein­ken, de azon kívül is, a mező­gazdasági adórendszerről, ar­ról, hogy milyen gondot és problémát okoz a szövetkeze­teknek a bonyolult, sokszor ki­ismerhetetlen mezőgazdasági adórendszer. A sorozatban megjelenő pénzügyi rendelke­zések alapos megértése szinte lehetetlen. Félreérthetőségük miatt számtalan a hiba az adóbevallásoknál, amelyek miatt súlyos bírságokat fizet­nek. , Szövetségünk tagszövetkeze­tei kérik, hogy lehetőség sze­rint egyszerűbb, áttekinthetőbb és érthetőbb legyen az adó­rendszer. Nehézséget jelent és visszatérő gondokat okoz a sta­tisztika, számvitel, tervezés és zárszámadás különbözősége. Befejezésül engedjék meg, hogy egy meghívást tolmácsol­jak; augusztus 12 és 20 között Szekszárdon négy megye — Baranya, Fejér, Somogy és Tolna — mezőgazdasági és élelmiszeripari kiállítást és vá­sárt rendez. Erre szeretettel Szabó István vitazáró beszéde Az Elnöki Tanács illése A Népköztársaság Elnöki Tanácsa pénteken ülést tartott. Hozzájárult ahhoz, hogy az 1971-ben egyetemet végzettek közül a következőket kitünte­téses doktorrá avassák: Az Eötvös Loránd Tudo­mányegyetemen : Korenchy Éva magyar—latin nyelv- és irodalomszakos középiskolai tanár, Mátai Mária, magyar- orosz nyelv- és irodalomszakos középiskolai tanár; Sólyom Je­nő fizikus, Szűcs Judit (Répyl Istvánné) fizikus. A Kossuth Lajos Tudomány- egyetemen: Dévái György bio­lógia—földrajz szakos középis­kolai tanár, Kiss Sándor fran­cia—latin szakos középiskolai tanár. A Semmelweis Orvostudo­mányi Egyetemen: Mészáros Ildikó orvos, Széchenyi Béla fogorvos, A Debreceni Orvostudomá­nyi Egyetemen: Szeverényi Miklós orvos. Az Elnöki Tanács továbbá egyéb ügyeket tárgyalt. (MTI) A népi erők újabb sikereket értek el Dél-Vietnamban

Next

/
Thumbnails
Contents