Tolna Megyei Népújság, 1972. március (22. évfolyam, 51-77. szám)

1972-03-01 / 51. szám

Dél-Vieínamot tovább bombázzák az amerikai légierődök A román—magyar kapcsolatok minőségileg új fokra emelkedtek Román lapok a magyar küldöttség látogatásáról Az amerikai B—52-es légi­erődök hétfő déltől kedden ko­ra reggelig hét hullámban bombázták Dél-Vietnam Thua Thien, Quang Nam és Kón- tum tartományának különböző körzeteit, főleg az Aehau völ­gyét és a központi fennsíkot. A saigoni főparancsnokság kedden délelőtt nem adott hírt komolyabb szárazföldi harcok, ról és semmiféle tájékoztatás nem hangzott el a Kambodzsá. ban három ponton harcoló sai­goni inváziós egységek hadmű­veleteiről. A népi felszabadító erők az ország különböző pont. jain nyugtalanították rajtaütés­A jugoszláv kormány múlt heti ülésén bizonytalan időre meghosszabbította az eredeti­leg március 1-ig bejelentett árrögzítést. Efezel egyidejűleg hozzájárult több árucikk, így az étolaj, a növényi zsír, a margarin, a déligyümölcs, a fűszer, a szárított hal és a be­hozatali takarmány árának bizonyos emeléséhez, összhang­ban a kormány hosszabb táv­San José, (MTI). A 12 es­küdt rendkívül hosszúnak ígérkező kiválasztásával hét­főn a kaliforniai San Jóséban megkezdődött Angela Davis perének tárgyalása. Már ezen az első napon kiderült, hogy a védők teljes joggal tiltakoztak a tárgyalásnak ebben a vá­rosban való megrendezése el­len, mert a túlnyomórészt kon­zervatív fehér lakosság nem is igen titkolja elfogultságát a több mint másfél éves vizsgá­lati fogsága alatt világhírűvé vált fiatal néger polgárjogi harcossal szemben. Richard Arnason bíró hétfőn kénytelen volt elutasítani rög­tön az első jelentkezőt, egy Marjorie Morgan nevű házi­asszonyt, aki bevallotta, hogy politikai tevékenysége miatt elfogult Angela Davis-szel szemben. szerű akciókkal a bábcsapato­kat. így összecsapások voltak Da Nang és a régi császári fő. város, Hűé körül. Thieu, a dél-vietnami rezsim bábelnöke hétfőn egy vidéki katonai kiképzőtáborban ma­gas rangú parancsnokok előtt azt a feltevését fejtette ki, hogy a népi erők valamikor július ég augusztus táján in­dítanak -újabb nagyszabású of- fenzívát a kormánycsapatok el­len, hogy az amerikai választá­si kampány finisében érzékeny csapást mérjenek Nixon tekin. télyére. (MTI). ra meghatározott árpolitiká­jával. A jugoszláv sajtó ezzel kap­csolatos írásai saerint az ét­olaj árát 52 százalékkal, a tej és tejtermékeket (ha a községek a kormány előírásait betartják) 13—14 százalékkal, a déligyümölcs és a fűszer árát pedig 18—20 százalékkal emelik. Kínos jelenetekre került sor egy újabb esküdtjelölt, Willi­am Hotaling vállalati igazga­tó kihallgatásakor. Jóllehet, Angela Davist a bíróság „em­berölésért, emberrablásban és összeesküvésben való részvé­telért” vonja felelősségre, a hivatalos propaganda több mint egy év óta annyira a fia­tal filozófusnő kommunista voltát állította előtérbe, hogy a bíróság előtt a vád képvise­lője volt kénytelen fel világosi- tamiiaz esküdt- jelöl tét: a per néma kommunista párt ellen folyik. Hotaling a védő egyik kérdésére nyíltan kijelentette, hogy szerinte a kommunista párt tagjai „ellene vannak az amerikai kormánynak” és ó a maga részéről nam tud pártat­lan lenni Angela Davis eseté­ben, Az ügyész kérdéseire az­után visszavonta ezt az állás­pontját Bukarest (MTI) „A román— magyar testvéri barátság és együttműködés fejlesztésének széles távlatai”. „Uj fejezet a ■román—magyar barátság, együttműködés és szövetség krónikájában”. „Jelentős hoz­zájárulás a román—magyar barátság fejlesztéséhez, a szo­cializmus és a béke érdeké­ben”. Ilyen címekkel közöl­nek keddi számuk első olda­lán vezércikket a központi román lapok a magyar párt- és kormányküldöttség hiva­talos baráti látogatásának je­lentőségéről. A Scienteia, a Románia Libe­ra, a Munca, az Előre, a Scinteia Tineretului írásukban kiemelik azt a meleg fogad­tatást, amelyben a magyar küldöttség részesült, röviden áttekintik a látogatás fő moz­zanatait, utalnak a két szom­szédos ország kapcsolatainak mély történelmi tradícióira. Hangsúlyozzák, hogy a ro­mán—magyar kapcsolatok a szocialista építés, megkezdésé­vel minőségileg új fokra emelkedtek, s az együttmű- dés alapját a társadalmi rend, az ideológia és a célok kö­zössége biztosítja. A Scinteia vezércikke han­goztatja, hogy a barátság és együttműködés elmélyítésének lényegi tényezője a Román KP és az MSZMP közötti testvéri szolidaritási kapcsola­tok fejlesztése a marxizmus— leninizmus és a proletár in­ternacionalizmus alapján. A lap kiemeli, hogy a tárgyalá­sok során ,,a megértés és a kölcsönös tisztelet szellemé­ben kifejezésre juttatták azt a közös elszántságot, hogy egyúttal továbbfejlesztik a kapcsolatokat más kommunis­ta- és munkáspártokkal is, harcolnak a nemzetközi kom­munista- és munkásmozgalom egységének és összeforrottsá­Dacca (MTI) A szovjet kor­mány meghívására Mudzisibur Rahman sejk, Baingla Desh miniszterelnöke kedden 18 ta­gú kísérettel Moszkvába uta­zott. A bengali kormányfő március 1-én érkezik a szov­jet fővárosba. Mudzsibur Rahman csak az gánafc erősítéséért. Természe­tesen — folytatja az RKP or­gánuma — tekintettel arra, hogy a kommunista pártok a történelmi feltételek, sajátos­ságok és egyéni realitások nagy különbségei között fejtik ki tevékenységüket, felmerül­hetnek közöttük eltérések a nézetekben vagy az értelme­zésekben, de ezeknek nem kell akadályozni ok és nem is akadályozhatják a baráti együttműködést, az interna­cionalista szolidaritás erősíté­sét közöttük. A szocialista országok' együtt­működéséről a Scinteia a kö­vetkezőket írja: „...Románia és Magyarország párt- és ál­lami vezetőd ismét megerősí­tették elszántságukat, hogy hozzájárulnak a szocialista A Német Demokratikus Köz­társaság nemzeti néphadsere­gének napja alkalmából Czi- nege Lajos vezérezredes, hon­védelmi miniszter táviratban köszöntötte Karl-Heinz Hoff­mann hadseregtábornokot, a Német Demokratikus Köztár­saság nemzetvédelmi minisz­terét. # Aliefciszej Koszigin szovjet miniszterelnök kedden a Kremlben fogadta Bohuslav Chnoupek csehszlovák külügy­minisztert, aki a szovjet kor­mány meghívására tartózko­dik Moszkvában. A megbeszé­lésen részt vett Andrej Gro- miko szovjet külügyminiszter, Sztyepan Cservonyenko, a Szovjetunió prágaj nagykövete és Jan Havelka, Csehszlovákia moszkvai nagykövete. indiai Calcuttában járt, amióta átvette a Bangla Desh kormá­nyának vezetését. Második külföldi útja most a Szovjet­unióba vezet. Ez a tény is aláhúzza, milyen nagyra érté­keli a fiatal bemigsáli állam kormánya azt a segítséget, amelyet a Szovjetunió az in­diai—pakisztáni háborúban, majd az újjáépítés munkájá­ban nyújtott. országok közötti barátság és együttműködés fejlesztéséhez, egységük erősítéséhez. A román lapok a látogatás-- ról kiadott közlemény, illetve a barátsági nagygyűlésen el­hangzott beszédek alapján ki­térnek a két országnak a leg­fontosabb nemzetközi kérdé­sekben elfoglalt álláspontjára és befejezésül szilárd meg­győződésünknek adnak han­got, hogy a legmagasabb szin­tű román—magyar találkozó hozzájárul a két ország, párt­jaik és munkásosztályuk kö­zötti testvéri együttműködési és baráti kapcsolatok további erősítéséhez a két nép javá­ra, a bélié, a szocializmus és a haladás érdekében az egész világon. Hétfőn visszatért New York-* ba Gunnar Jarring, az ENSZ- főíitkár közel-keleti külön- megbízottja, hogy folytassa közvetítő küldetését. Pillanat­nyilag mindenesetre nem könnyű kideríteni, kivel ve­szi fel a kapcsolatot Jarring: sem az izraeli, sem az egyip­tomi, sem a jordániai ENSZ- nagykövet nem tartózkodik a világszervezet székhelyén. * Az ENSZ Biztonsági Tanácsa hétfőn este határozatot hozott amellyel fenntartja a dél-rho- desiai fajvédő rendszer ellen 1968-ban hozott szankciókat, mindaddig, ameddig az ország népe nem érvényesítheti szaba­don és egyenjogúan önrendel­kezési jogait. A szavazástól az Egyesült Államok és Nagy-Bri- tannia tartózkodott, és az Egyesült Államok állandó ENSZ-képviselője azzal indo­kolta ezt, hogy hazája egysze­rűen „kénytelen” Rhodesiából importálni a krómércet. * Ivan Jakubov^z^j marsall, a Varsói Szerződés tagállamai egyesített fegyveres erőinek főparancsnoka és Szergej Styemenko hadseregtábornok, az egyesített fegyveres erők törzsének főnöke látogatást tett Poznanban. A vendégek megismerkedtek a „Czarniec- ki” lengyel harckocsizó tiszti­iskola növendékeinek kikép­zésével és megszemlélték egy kombinált gyakorlatukat. Általában árrögzítés, egyes árak emelkednek Jugoszláviában Az esküdtek kiválasztásával megkezdődött Angela Davis perének tárgyalása Rahman sejk Moszkvába utazott Nixon hazaérkezett kínai útjáról (Folytatás az 1. oldalról) seggel így foglalta össze: „Ez az adok-veszek kapcsolat kez­dete Washington és Peking között”. A szovjet fővárosban figyel­mesen tanulmányozzák az amerikai—kínai csúcstalálko­zóról kiadott közleményt, amelyet a TASZSZ hírügy­nökség jelentése alapján va­lamennyi keddi politikai napi­lap nagy terjedelemben is­mertet. A közleménynek ahhoz a részéhez, amely a két félnek Tajvan ügyében kifejtett ál­láspontját tartalmazza Moszk­vában egyelőre csak azt a megjegyzést fűzik, hogy eb­ben a kérdésiben teljesen nyil­vánvaló az álláspontok köze­ledése. Az indokínai álláspontok látszólagos változatlansága vi­szont eleve felveti a kérdést, hogy mi szükség volt a régi álláspontok részletes kifejté­sére, ha azok valóban semmit sem változtak. Moszkvai megfigyelők álta­lában nyugtalanítónak tartják azt a körülményt, hogy gya­korlatilag mindkét tárgyalófél beismerte: a közlemény az egyetlen okmány, amelyet a világközvélemény rendelkezé- zésére bocsátanak, s maguk­nak a tárgyalásoknak a tar­talmát továbbra is Htokban tartják. Az amerikai elnök ázsiai szövetségeseinek „megnyugta­tására” ázsiai körutazásra küldte a vezetésével Kínában járt amerikai delegáció két tagját. Marschall Greent, a távol-keleti ügyek amerikai államtitkárát ég John Hold- ridget, az Egyesült Államok nemzetbiztonsági tanácsának vezető munkatársát. A legfrissebb hírügynökségi jelentések szerint Green hét­főn Fukuda japán külügy­miniszterrel tárgyalt, akinek átadta Nixon elnök szemé­lyes üzenetét. Ebben az ame­rikai államfő megismételte, hogy a Kínai Népköztársaság­ban tett látogatása során „semmiféle titkos megállapo­dást sem kötött” s az Egye­sült Államok „továbbra is eleget tesz ázsiai szövetsége­sei irányában vállait kötele­zettségeinek”. Green államtitkár kedden Szato japán miniszterelnökkel tárgyalt. A 70 perces megbe­szélésről hivatalos forrásból nem szivárogtak ki részleték, de Tokióban úgy tudják, hogy aiz amerikai diplomata azt mondotta a japán kormány­főnek: Nixon elnök Mao Ce- tunggal, a Kínai Kommunista Párt KB elnökével tartott pe­kingi megbeszélésén „elsősor­ban filozófiai elméletekről” volt szó. Fuva Tecuzo, a Japán Kom­munista Párt Központi Bi­zottságának főtitkára — mint az Akahata című lap közölte — Nixon és a pekingi veze­tők tárgyalásainak eredmé­nyeit kommentálva kijelen­tette: a jelenlegi feszült ázsiai helyzet az amerikai politika következménye és mindenek­előtt az Egyesült Államok vi­etnami agressziójával, vala­mint a katonai tömbök rend­szerével. a különböző orszá­gok területén létesített kato­nai támaszpontokkal függösz- sze. Mihajlov akadémikus a Inna—20 útjának tapasztalatairól Elméletileg teljesen kész egy olyan automata Hold-obszer­vatórium terve, amely külön­böző megfigyelésieket és kuta­tásokat végezi a Földről irá­nyítják és rádió-, illetve tele­vízió segítségével nagy meny- nyiságű információt juttat a Földre — írja a keddi Pravdá­ban Atekszandr Mihajlov aka­démikus. A szovjet tudós rámutat, hogy az elmondottak' még in­kább vonatkoznak a Vénuszra, a Marsra és más bolygókra. Ezeknek a bolygóknak elérése űrhajós által és az űrhajósok életfunkciójának megőrzése a több hónapig tartó űrrepülés során, óriási erőfeszítéseket és anyagi ráfordításokat követel. Mihajlov véleménye szerint a sikert ezen a területen szemlátomást még igen sokáig az automaták hozhatják meg. Az akadémikus hangsúlyoz­za, hogy az automatika és a távvezérlés további fejlődése mellett, az űrhajós-expedíciók indítása a bolygókra és a kockázattal, valamint óriási kiadásokkal járó űrrepülések háttérbe szorulnak és végső soron kiegészítő, de nem alap­vető funkciót tölthetnek be. Mindez természetesen — írja a tudós —, nem vonatkozik az orbitális állomásokra, amelye­ken az ember jelenléte elen­gedhetetlen. A Lurta—20 szovjet auto­mata állomás pontos repülése még inkább megerősíti ezt a vélemény^ — állapítja meg a továbbiakban Mihajlov. A Lu­na—20 újabb kőzetmintákat szállított a Hold hegyes vidé- kéről_ a Földre. Ez jelentős mértékben kiszélesíti bizonyí­tékainkat a Hold ásványtaná­ról és földtanáról, mivel ed­dig csupán az úgynevezett holdtengeri területekről vol­tak adataink — hangsúlyozza a szovjet akadémikus. (MTI)

Next

/
Thumbnails
Contents