Tolna Megyei Népújság, 1972. március (22. évfolyam, 51-77. szám)

1972-03-01 / 51. szám

t 1 + TOLNA MEGYEI VILÁG PROLETÁRJAI EGYESÜLJETEK) mcpüjsag AM AGYAR SZOCIALISTA MUNKÁSPÁRT TOLNA MEGYEI PIZ O T Tg A C A NA K L AP J A XXII. évfolyam, 51. szám ARA: 80 FILLÉR Szerda, 1972. március 1. Tolna megyébe látogatott a KISZ KB első titkára K. Papp József fogadta dr. Horváth Istvánt Jó munka Tolt, aktivisták ! Egy hónappal ezelőtt meg­jelent vezércikkünknek adtuk ezt a címet: Jó munkát akti­visták. A Hazafias Népfront aktivistáinak nagy munkájá­ról írtunk. A falugyűlések február elsején kezdődtek, azokat bonyolították le a hó­napban. A jelentős politikai eseményekre visszatekintve megállapíthatjuk, hogy Tolna megyében a tervezett módon, talán nagyobb aktivitással is, mint azt tervezték, mindenütt megtartották a falugyűléseket. Négyévi munkáról adtak számot a községi bizottságok. Volt miről jelentést tenni _ a falvak lakosainak. Az elmúlt évék során gazdagodtak, szé­pülték megyénk falvai, lakói megelégedéssel vették mindig tudomásul, amint egy-egy fel­vetés, javaslat nyomán épít­kezni, változtatni kezdtek a faluban. Persze a lakosság közreműködésével. Mert mon­dani sem kell, hogy a Haza­fias Népfront bizottsága, az a tízegynéhány ember, — akik a falu közösségét képviseli, mindenkit, aki a szocializmus építését igenli, — nem tudott volna eredményeket felmutat­ni, ha nem áll "mellette a la­kosság többsége. Éppen a nép­szerű, és érthető népfront­politika tudta az embereket aktivizálni a közös feladatok­ra. És öröm volt az ilyen dol­gokról számvetést adni, öröm volt hallani, ahogy a népfront­bizottságok vezetői egy-egy falugyűlésen beszéltek. Mert nemcsak az eredményekről, a sikerekről, hanem a gondok­ról is szó volt. Arról jelesen, amit terveztek és nem tudtak megvalósítani. Mert előfordult olyan is. hogy a programot, a falu kis közösségének a tervét pénzhiány, vagy anyag hiánya miatt nem tudták megvalósí­tani. öszinén beszéltek a gondokról és örömökről egy­aránt. Több ezer aktivista tevé­kenykedett, több tízezer azok száma, akik részt vettek a Tolna megyei falugyűléseken. A Hazafias Népfront politikai aktivitástól pezsgő hónapot tud maga mögött. És azzal a tudattal készülnek a járási értekezletekre, a megyei ösz- szegező Hazafias Népfront­gyűlésre, hogy maguk mögött a lakosság tenni akaró, cse­lekvő egysége. Azt mondtuk egy hónappal ezelőtt, hogy „minden bizony­nyal a falusi politikai élet pezsdülésének lehetünk ta­núi”. így volt, és ezért csak köszönet jár azoknak, akik a köz érdekében dolgoztak, akik szervezték, rendezték a falu­gyűléseket. És köszönet jár azoknak is, akik részt vettek a jövőt formáló-alaíkító, poli­tizáló falugyűléseken.- PJ ­Tegnap délelőtt egynapos látogatásra Tolna megyébe ér­kezett dr. Horváth István, a KISZ KB első titkára és Pet­rus György, az MSZMP KB munkatársa. A szekszárdi Babits Mihály megyei művelődési központ­ban Varjas János, a KISZ Tolna megyei Bizottságának első titkára tájékoztatta dr. Horváth Istvánt és Petrus Györgyöt a megye helyzeté­ről, ifjúsági mozgalmának eredményeiről, gondjairól! A megbeszélésen részt vettek a KISZ MB vezetői, munka­társai, valamint a járási és a városi KISZ-bizottságok tit­kárai. Dr. Horváth István fel­szólalásában foglalkozott az ország belpolitikai helyzetével, ismertette a VIII. KlSZ-kong- resszus előkészítését, értékel­te annak munkáját. Szólott az ifjúsági szövetség feladatairól, a társadalomban betöltött sze­repéről. K. Papp József, a megyei pártbizottság első titkára fo­gadta a vendégeket, akik dél­után Horváth Józsefnek, a me­gyei pártbizottság titkárának és Varjas Jánosnak kíséreté­ben Decsre látogattak. Itt meg­tekintették a Sárközi Népmű­Washington. Köves Tibor, az MTI tudósítója jeleníti: „Nem volt semmiféle titkos megállapodás, nem volt sem­miféle diplomáciai kétértel­műség és nem adtunk fel sem­mit barátaink iránit vállalt elkötelezettségeinkből” — je­lentette ki Nixon elnök egy­hetes kínai látogatásáról ha­zatérve az Andrews légitámasz­pont hangárában összegyűlt 5—6000 főnyi közönség előtit. Magyar idő szerint keddre virradóan, hajnali 3,10 órakor érkezett meg Sanghajból Alaszka érintésével az elnöki különgép az amerikai főváros közelében lévő katonai repülő­térre, ahova 16 000 kormány­alkalmazottat, s azok család­jait hívták meg Nixon elnök ünnepélyes fogadtatására. A kiosztott meghívók tulajdono­sainak ugyan csak egyharmada vonult ki a repülőtérre, de — amint az elnök kíséretében visszaérkezett tudósítók meg­jegyezték — „lényegesen me­legebb népi fogadtatásban” részesítették Nixont és kísére­tét, mint kínai látogatása so­rán bárhol, vészeti Háziipari Szövetkeze­tei és a tájmúzeumot. Elbe­szélgetted! a szövetkezet veze­tőivel, a helyi KlSZ-vezetők- kel és a fiatalokkal. Ezt köve­tően a szekszárdi Babits Az elnök üdvözlésére Agnew alelnökkel az élen kivonult az egész amerikai kabinet, meg­jelentek a vezérkari főnökök és a kongresszus vezetői is. Ott voltak a diplomáciai kép­viseletek vezetői, kivéve Ja­mes Shen nagykövetet, a Csang Kaj-sek-rezsim távollé­tével tüntető képviselőjét. Nixon elnök rövid repülő­téri beszédében összegezte a kínai vezetőikkel folytatott tárgyalásainak eredményeit, amelyeket — minit hangoztat­ta — „kellő távlati megvilágí­tásban” kell vizsgálni. Emlé­keztetett rá, hogy az USA a legutóbbi 30 év folyamán „háromszor ment háborúba Ázsiában, a Csendes-óceán térségében” és — mondotta — kínai „békeutazásának” egyik legfőbb indítéka „annak meg­akadályozása volt, hogy ez negyedszer is megtörténjék,az amerikaiak egy újabb nemze­dékével”. A látogatás elsődleges cél­ját az elnök „az érintkezés helyreállításában” jelölte meg, s legfőbb eredményként .,a to­vábbi kapcsolattartás eljárás­Mihály művelődési központtal ismerkedtek, ahol dr. Vadas Ferenc igazgató mutatta be a korszerű intézményt. A műve­lődési központból Domboriba utaztak a vendégek. módjának lefektetését” emel­te ki. A „titkos ügyletkötés” a „diplomáciai kétértelműség”, ,harmadik ország háta mögöt­ti megállapodások” és a „ba­rátokkal szemben fennálló kö­telezettségek feladásának” nyomatékos tagadásán kívül Nixon elnök nem szolgált új­donsággal az ünneplő közön­ségnek. Lényegében a kínai látogatása során elhangzott pohárköszöntőinek és a tár­gyalásokról vasárnap kiadott záróközleménynek sűrített vál­tozatát adta elő. Az amerikai elnök sajátos módon szüksé­gesnek vélted megerősíteni, hogy „a kínai vezetők kétség­telenül odaadó hívei saját rendszerüknek... és jómagam a saját kormányzati rendsze­rünkbe vetett még erősebb hittel tértem haza”. A vietnami háborúról az amerikai elnök nem tett em­lítést. Ross Terrill, a CBS stúdió­jában megszólaltatott ismert Kína-sizakértő a pekingi bizal­mas megbeszélések lényegét a maga részéről prózai tömör­(Folytatás a 2. oldalon) Megkezdte munkáját a genfi leszerelési értekezlet Genfben kedden megnyílta leszerelési bizottság értekez­lete, amely folytatja múlt évi munkáját. Akárcsak a múlt évben, most is csak 25 állam ül a tárgyalóasztalhoz, mert Fran­ciaország a korábbiakhoz ha­sonlóan távoltartja magát az értekezlet munkájától. Ha­zánk tagja a 'bizottságnak. Az ülésszakon dr. Kőmíves Imre nagykövet vezetésével vesz részt a magyar küldöttsége A tanácskozás ^ínhelyén már korábban megkezdődött az előkészítő jellegű diplomá­ciai munka. Megfigyelők ki­emelik: a leszerelési bizottság mostani ülésszakának jelentő­ségét emeli az a tény, hogy dr. Kurt Waldheim, az ENSZ új főtitkára első alkalommal jelenig meg ilyen minőségben a tárgyalási palotában. A megnyitás előtti napon figyelemre méltónak tartották, hogy az amerikai küldöttség­nek új vezetője van Joseph Martin személyében, aki Ja­mes F. Leonardot váltotta fel. A Szovjetunió küldöttsé­gének továbbra is Alekszej Roscsin nagykövet a vezetője. Az izraeli haderő hétfőn el­hagyta Libanon területét. A hatnapos háború óta eltelt idő­szak legnagyobb méretű ag­resszív hadműveletének befe­jeztével az izraeli vezetés most a pszichológiai hadviselés ele­meit erősíti fel. A négy napon át megszállva tartott falvakat izraeli alakula­tok röplapokkal árasztották el. „Ha nem akarja, hogy falujá­ban vagy házában károk esse­nek, távolítsa el a .terroristá­kat’ (t. i. a gerillákat)” — ol­vashatják a helybeliek a röp­lapokon, amelyek egyidejűleg „biztosítják” őket afelől, hogy az izraeli hadsereg nem kíván­ja „bántani” őket. Habbarijába, Kfar Hamam- ba, Kfar Subába, Frideszbe és Rasaja Al-Fukharba, az izrae­liek által kiürített települések­be hétfőn nemcsak a gerillák tértek vissza; a libanoni had­sereg alakulatai is bevonultak; Márpedig — mint az UPI bej­rúti és Tel Aviv-i híradása sej­teti — nem utolsósorban ez volt az izraeliek célja: azt akarták, hogy a „Fatah-vidék” a gerilla-támaszpontokkal sű­rűn betelepített Délkelet-Liba- non a libanoni hadsereg ellen, őrzése alá kerüljön. Ha — mint azt széles körben feltételezik — a hadsereg és a gerillák között létrejött 1969. évi kairói egyezmény értelmében a vidék a gerillák „felségterülete” lett, akkor a katonai megszállás az egyezmény felrúgásával egyen­lő. Szaeb Szalam libanoni mi­niszterelnök hétfőn kijelentet­te, hogy Libanon kötelezőnek tartja magára nézve mindazo­kat ax egyezményeket, amelye­ket eddig aláírt. Semmilyen érdemleges jelzés nincs arra vonatkozóan, hogy a bejrúti kormány az 1969-es megállapodás revíziójára töre­kedne. Mindazonáltal Szalam kormányfő a kabinet hétfői, 90 perces üléséről kijövet azt mondotta újságíróknak: „a kor­mány és a gerillák, viszonya megállapodást tett szükségessé, de ez a viszony végül is nem egy darab papíron, hanem a kölcsönös megértésen múlik”. Arafat, a palesztin ellenállá­si szervezet vezetője maga is elmondotta a Bejrútban akkre­ditált arab nagyköveteknek, hogy Frangié elnök nem tett említést előtte az egyezmény revíziójáról Az izraeli haderő elhagyta Libanon területét A Dél-Libanonba betört izraeli csapatok visszavonulása után libanoni páncélos egységekkel erősítik meg Libanon határvédelmét. Képünkön: Rashaya Foukharba libanoni pán­célosok érkeznek. (Telefoto — AP—MTI—KS) Nixon hazaérkezett kínai útjáról

Next

/
Thumbnails
Contents