Tolna Megyei Népújság, 1972. január (22. évfolyam, 1-25. szám)

1972-01-01 / 1. szám

Szekszárd — Dontlbóvár 1971 — 1972 A két város tanácselnökének év végi nyilatkozata — Császár elvtárs, mosta­nában sokat és sokhelyütt be­szélünk az új Tanácstörvény­ről. Véleménye szerint meny­nyiben segítette az a tanácsok és a tanácsi vezetők munká­ját? — Az új Tanácstörvény a városi és helyi tanácsoknál nagyobb önállóságot biztosít. Ez részben a tanácsok gazdál­kodási területén, működésük­ben, hatáskörükben jelentke­zik. A nagyobb önállóság alap­ján jobban tudjuk majd a vá­ros problémáit, gondjait át­fogni s ezzel egyidejűleg azok fontossági sorrendjét megál­. lapítani. Ez,, természetesen új munkamódszereket . kíván. Megköveteli a tanácsi tevé­kenység fokozott nyilvános­ságát és a többirányú tájéko­zódást a meglévő gondokról Az új Tanácstörvény által biztosított nagyobb önállóság szélesebb körű jogi és politi­kai felelősséget ró a tanácsi testületekre és a vezetőkre. .Az új törvény a tanácsi veze­tők feladatait úgy módo=’'|ia, hogy munkájukat, szorosabban kenesolja a testület tevékeny­ségéhez. Felülve1 éti jogkörü­ket is egyértelműbben, célsze­rűbben szabályozza. — Naev múltú város Fzok- szárd. ezért az elkövetkezendő esztendőknek is szol^-lnvik kell maid a város ' kulturális tekintélyét és rangiát/Az 1972- es év része lesz-e pnneV az eddig is bíztató, jó irányú fo­lyamatnak? — Feltétlenül az lesz. Fmk. szórd kult"rál!s rapgia. neve együtt növekedett 'a várossal. Ez jő. F gyre többét hallhatunk városunk gondjairól, felada­tairól országos fórumokon R Sok más mellett a smkszárdj szüreti nanokat követő távé­rt nortre gondolok. 1972-ben két igen rangos e.seménvnek dunir >-i v^rOii'inWion. F<?r$r n ITT. nfi’T'7^,r"7Í •r»é''P- raizi filmszemle és tuddtná- nvos tanácskozás, másik a négy megve által rendezett mezőgazdasági és élelmiszer­ipari kiállítás és vásár. Bí­zunk benne, hogy 72-es ren­dezvényeink is további lehe­tőséget nyújtanak majd a vá­ros és környékének szélesebb körű megismerésére. Dombóvár, Vidóczy László —- Mi a véleménye Vidóczy elvtársnak az 1971-es város- fejlesztésről? Mit ‘ sikerülj, megválósítahi, mij nym?' ' , —“' Ha' a lakossági' igéhy öí-'" daláról nézzük az ez évi vá­rosfej leszi ást, attól tartok, nem okoztak osztatlan elísmérést ' az idei eredmények. Ennek nyil­ván az az oka,' hogy a terv­időszak látványosabb beruhá­zásai a későbbiekben követkéz, nek, idén csak az alapokat raktuk le. Amiben mondhatni az egész város részt vett, az óvodabővítési akció volt. El­készült a MÁV-óvóda -re-, konstrukciója is, az óvodai fé­rőhelyek száma százhússzal emelkedett. Még egyszer szeret­nék köszönetét mondani a vál­lalatoknak, intézményeknek, áz egész lakosságnak, hogy ezt a munkát megvalósította. Befe­jeződött a kaposszekcsői kút­csoport és víztároló építése, az ünnepekben' már a város leg­magasabban fekvő lakásaiban . is folyamatos volt a vízellátás. Átadtuk az újdombóvócKtiiz­há^ivt, s fodrászatot? sütő­ipari ..szakboltot,, és a -TOLkfA- :,ÍKEB i,mezőgazdasági., termékek boltját. Megtörtént a -műszaki átadása egy, minden igényt ki- e'êg/tô. • nyolcvanöt férőhelyes d'ákptthQrmak, körülbelül .feb­ruárban költözhetnek a diákolt. A választások során felmerült közérdekű javaslatok ez évi ré­szét; is sikerült megvalósítani. Az I-e's légiié várnál megépí­tettük a lakótelepi lejárót.. Nyi. tá® előtt áll a megye legna- g b Ál?É32-áruháza, Nem sikerült" megvalósítani az útépítési jsxosjr.jm ez évre jűfó részét? Az Ady Endre ut­cát nem tudtuk befejezni. — Mik az 1972-es év fő .ter­vei, milyen kilátások vannak azok megvalósítására? — Az 1972-es esztendőt mi dombóváriak néhány dologban a fordulat évének tekintjük, és a munkák jelenlegi állását te­kintve, a rendelkezésre álló eszközöket ismerve, ez nem is tűnik képtelenségnek. A Város vízellátásának teljes megoldá­sát tervezzük, ami nagy dolog, mert ez a település mindig víz­hiánnyal .küzdött, .A másik fon.toá' tervünk 'is' vízzel kap­csolatos. Áz év első hónapjai­ban tárgyalja meg a város, párt-, állami és gazdasági ve­zetése a lakossággal, hogy sa­ját erőből hozzáfogjunk-e a hét végi pihenő és a termál­fürdő megépítéséhez. — Milyen formában törté­nik ez? — Lakótelepi . gyűléseken, összevont tanácstagi körzetek­ben üzemi gyűléseken, mun­kásgyűléseken. összefogásból már eddig is jól vizsg4zo.tt, a város lakossága. Ezt a kérdést nem, a város vezetőség^ eről­teti. a lakosságra. Á közyélá-. meny igériyé késztet bennün­ket, arra, hogy tegyünk végre pontot a kérdés végére, lesz vagy nem lesz? Nem nagy do­logra kelt itt gondolni, ' csak megkezdeni akarjuk a mun­kát, hogy a következő tervidő­szakban ‘ már legyen mit foly- Rtrtl. Miptegy .háromszáz hét­végi. telek ki parcellázásáról ' >’ÇTi szó azok számára,' akik a ' ét kezük munkájával is hoz­zál árulnak és a' legtöbbet te­sz'ka termálfürdő megvaló&u. ' lása érdekében. Szolid módon egy-kát kismedence megépíté­sévé! megvetni kívánjuk az alapot ahhoz, hogy az 50—55 fokos-viz ne a Kapósba foly­jon. — Hogyan áll Dombővárott a* lakásépítési program ? — A IV. ötéves terv első évében száznyolcvan lakás épült fel, nemcsak OTP, és ál­lami, van köztük magánerőből épült is. Két jelentős problé­mával küzdünk. Megalakult a Dombó ' Pál lakásépítési szö­vetkezét, de még mindig, nem állapodtak még a tervezőkkel a lakások típusát illetően. Mer. tűk remélni, hogy az idén eb­ben a formában harminckét lakás alapjai készülnek ' eL Nem így történt. À másik pe­dig, hogy az OTP-Lakúsoknál elkéstünk az előközművesítés- sel, a jövő évi építések indítá­sánál számolni kell bizonyos csúszással. — Az új Tanácstörvény mennyiben könnyítette és segí­tetté vagy mennyiben nehezí­tette a tanács és az ön mun­káját? +~ Az új Tanácstörvény eb­ben az évben főként munkát jelentett számunkra, hi,szén többek között előírja a belső szabályzat .megalkotását. A-ke­rettörvény ' azzal, hogy tisztáz­ta a hatásköröket, megadta a. lehetőséget, hogy a tanács meg­tanuljon élni a megnövekedVit önállósággal. A törvény sok­színű, sokoldalú feladatot adott a testületnek és az általuk vá­lasztott vezetőségnek. A határ lyosulás sajnos nem jelenti azt, hogy máris úgy dolgo­zunk, ahogy azt a szabályzat megkívánja.. Az viszont máris vitathatatlap, hogy az új tör­vény felélénkítette a közéleti tevékenységet. A vb- és tanács­üléseken. éles viták , .folynak. Nőtt a közéleti felelősség is. A tanácselnök számára ez könnyített; is. nehezített is a munkán. Nehezítette,, mert sok-. oldalúbbá vált a tevékenység, több helyre kell odafigyelni, de könnyebb is lelt a mun­kám, hiszen a tanácstagok hasznos javaslataikkal segítik. Befejezésül szeretnék Dombó­vár. minden polgárának, mun­kájában eredményes, magán­életben boldog új évet kíván­ni. VARGA JÁSSEF — IHÁROSI IBOLYA Szekszárd, Császár József — Császár elvtárs, hogyan értékeli a 71-es évet? — 1971 a negyedik ötéves terv első éve volt. Egy év ta­pasztalatait felmérve azt mondhatjuk, hogy a negyedik ötéves terv jól indult. Ä vá­ros fejlesztését és fejlődését szolgáló terveinket a lakás- építési program kivételével teljesítettük. Az építőipar két új, az outinordos és poligonos — építési technológiát veze­tett be, amely kísérleti stá­diuma miatt még késleltette az építkezést. Ettől függetle­nül a 71-es év szerves része lett annak a jó, dinamikus fo­lyamatnak, mely a város fej­lesztését és fejlődését az utób- bi időben jellemezte. A kér­déshez még annyit, hogy az építőipar jövő évi első fel­adata, hogy a 71-es év lema­radását pótolja. De ettől füg­getlenül lakásépítési progra­munk a negyedik ötéves terv évenkénti ütemezésének meg­felelően volósul meg. —■ Melyek az 1972-es év ter­vei, a fejlesztés főbb irányai? — A negyedik ötéves terv szellemének megfelelően a mi terveink is a lakosság lakás- és kommunális ellátottságát szolgálják. Ezen túlmenően két fő tervünk van; a városban meglévő óvodai gondok eny­hítése, míg a másik, a város- központ rekonstrukciójának folytatása. Az óvodával kap­csolatban annyit, hogy 1972 első felében szeretnénk átad­ni a Wosinsky-lakótelepi .százférőhelyes óvodát. Két óvodai, csoport fejlesztését megoldjuk, szolgálati lakások megszüntetésével. Ez 160 gyer­meknek biztosít helyet. A vá­rosközpont rekonstrukció iáról annyit, hogy à pártszéiÁrR valamint az Augusz-ház 1972- ben elkészül. Az Augusz-ház megoldja a zeneiskola gond­ját. Az intézmény itt kan he­lyet. az Idegenforgalmi Hiva­tallal és egy Liszt Ferenc em­lékszobával együtt. Vízmű- hálózatunkat is bővíteni kí­vánjuk. elsősorban a Felső- város és Csatár területén. Itt jegvzem meg. hogy két na­gyobb lakóterületen, a bakt.ei és Kálvária-e'dalon kívántuk a magánerőből történő énít- Irezésekhez a megfelelő lehe­tőségeket biztosítani.

Next

/
Thumbnails
Contents