Tolna Megyei Népújság, 1972. január (22. évfolyam, 1-25. szám)

1972-01-01 / 1. szám

Háromnapos újévi tűzszünet Dél-Vietnamban DIFK-nyilatkoxat az amerikai bombatámadásokról Pártunk vezetésével, megyénk dolgozó népének össze­fogásával ismét eredményesen zártunk egy esztendőt Ezért köszönetét mondunk megyénk párttagságának és mind­azoknak, akik munkájukkal, alkotó erejükkel a közért, az ország, a megye felvirágzásáért tevékenykedtek. A feltéte­lek adottak, hogy 1972-ben egységes cselekvéssel a még nagyobb feladatokat is eredményesen oldjuk meg. Ehhez kívánunk megyénk kommunistáinak, dolgozóinak sok sikert, erőt, egészséget és boldogságot az új esztendőben. MSZMP TOLNA MEGYEI BIZOTTSÁGA Megyénk minden lakosának megköszönjük az 1971-ben végzett eredményes munkát Kívánjuk, hogy az új esztendő nagy feladatainak végrehajtásában további sikereket érje­nek el. Megyénk lakóinak erőt, egészséget, személyes bol­dogulást kivánunk. MEGYEI TANÁCS A szovjet pártküldöttség Luis Corvalannál Pénteken éjszaka, helyi idő szerint egy órakor (közép-eu­rópai idő, csütörtök 18 óra) életbe lépett a DNFF által ki­hirdetett háromnapos újévi tűzszünet. A saigoni katonai parancsnokság szóvivője kije­lentette, hogy a reggeli órákig nem érkezett jelentés akciók­ról. A saigoni és az amerikai hadsereg ugyanúgy, mint kará­csonykor, ezúttal is csali 24 órás tűzszünethez járult hoz­zá. Ez pénteken helyi idő sze­rint 18 órakor lép életbe. (Kö­zép-európai idő 11 óra). A saigoni hadsereg egyik szóvivője kijelentette, hogy az amerikai és a kormányhad­sereg egységei egészen az utolsó percekig folytatják .,of- fenzívájukat”. Miként az AFP hangoztatja, Dél-Vietnamban még sosem telt el tűzszünet incidensek nélkül, de a legutóbbi kará­csonyi tűzszünet 1965. óta a legnyugodtabbnak bizonyult. Pénteken Dél-Vietnamból csak szórványos harci tevé­kenységről érkeztek jelentések, így kisebb csata bontakozott ki saigoni egységek és szabad­ságharcosok között a Mekong- fóiyó deltavidékén, a tenger­parti Dinh Binh tartomány­ban és az északi Nam Quang tartományban. Az összecsapá­sok részletei nem ismeretesek. A dél-vietnami ideiglenes forradalmi kormány külügymi­nisztériuma csütörtökön ki­adott nyilatkozatában erélye­sen megbélyegzi a Vietnami Demokratikus Köztársaságot sújtó légitámadásokat. A nyilatkozat hangoztatja, hogy az Észalc-Vietnam ellen intézett tömeges légi-támadá­sokkal az Egyesült Államok kihívó módon megszegte az észak elleni bomba támadások feltétel nélküli beszüntetésére vonatkozó ígéretét, kihívást intézett a világ békeszerető népei — köztük az amerikai nép — ellen, amelyen erőtel­jesen elítélik az Egyesült Ál­lamok háborúját és a Nixon- kormánytól az agressziós há­ború beszüntetését és a Thieu- kormányzatnak nyújtott támo­gatás megvonását követelik. — A VDK elleni akciók ré­vén az Egyesült Államok elő­re megfontolt lépést tett a há­ború kiszélesítésének útján. Ez részét képezi az amerikai im­perialisták sötét tervének. A terv célja az, hogy az USA meghosszabbítsa és fokozza vietnami és indokínai agresz- szív háborúját abban a re­ményben, hogy ily módon ki­kerülhet a Dél-Vietnamban, Kambodzsában és La ászban el­szenvedett katonai kudarcok következtében kialakult súlyos helyzetéből. — A dél-vietnami nép kész arra, hogy gyűlöletét az ame­rikai agresszorok és lakájaik Elnöki Tanácsának elnöke, Péter János külügymin'szter a Kubai Köztársaság nemzeti ünnepe alkalmából táviratban üdvözölte dr. Raul Roa Garda kubai külügyminisztert. A SZOT, a KISZ, a nőtanács, a Hazafias Népfront és az Orszá­gos Béketanács ugyancsak üd­ellen indított heves támadá­sokban juttassa kifejezésre és méltóképpen megbüntesse őket az északi honfitársainkat súj­tó bűnös cselekedetekért — hangoztatta befejezésül a DIFK külügyminisztériumának nyilatkozata. fVNA) Fock Jenő, a Magyar Népköztársaság forradalmi munkás-paraszt kormányának elnöke vözlő táviratot küldött kubai testvérszervezeteinek. (MTI) A chilei fővárosban tartóz­kodó szovjet pártküldöttságet, amelyet Ándrej Kirilenko, a Politikai Bizottság tagja, az SZKP KB titkára vezet, csü­törtökön fogadta Luis Corva- lan. a Chilei Kommunista Párt főtitkára és Victor Diaz fő­titkárhelyettes, a Politikai Bi­zottság tagjai. A meleg, bará­ti hangú találkozón a felek „Optimista vagyok, bízom az Egyesült Nemzetek Szervezete és az emberiség jövőjében” — mondotta újságíróknak U Thant, a világszervezet le­köszönő főtitkára, aki tíz esz­tendeig állt az ENSZ élén és most az óévvel együtt búcsú­zik hivatalától. Az elmúlt néhány év ese­ményeiről és tanulságairól szólva a burmai diplomata megállapította, hogy örvende­tes mértékben érvényesült az egyetemesség elve. bár egyes fejlődő országok még sajnáLa­között véleménycserére került sor. Andrej Kirilenko átadta a chilei kommunistáknak és az ország népének az SZKP. a Központi Bizottság és Leonyid Brezsnyev főtitkár legszívélye- sebb üdvözletét az 50 éves ju­bileum alkalmából. Csütörtökön délután Allende chilei elnök fogadta a szovjet pártküldöttséget. (TASZSZ) tos módon nem tagjai aa ENSZ-nek. Hangoztatta azt a meggyőződését, hogy a két né­met állam a jövő évben a vi­lágszervezet tagja lesz. Re­ményt keltő az európai lég­kör javulása, ugyanakkor ag­godalomra ad okot az ázsiai heüyzet — mondotta U Thant. A volt főtitkár — egy ENSZ- szóvivő szerint — egy könyv megírását tervezi és már szá­mos állásajánlatot kapott kü­lönböző egyetemektől és-’ más intézményektől. A népgazdaság 1972. évi terve Magyar vezetők távirata a kubai vezetőkhöz Dr. Fidel Castro Ruz elvtársnak, a Kubai Kommunista Párt Központi Bizottsága első titkárának, a forradalmi kor­mány elnökének, Dr. Osvaldo Dortlcos Torrado elvtársnak, a Kubai Köztársaság elnökének. Havanna Kedves elvtársak! A Kubai Köztársaság nemzeti ünnepe alkalmából a Ma­gyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottsága, a Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsa, a forradalmi munkás-pa­raszt kormány, valamint az egész magyar nép nevében for­ró üdvözletünket és jókívánságainkat küldjük Önöknek és a testvéri kubai népnek. Őszinte örömmel töltenek el bennünket azok a törté­nelmi jelentőségű eredmények, amelyeket Kuba hős né­pe kommunista pártja vezetésével az ország szocialista épí­tésében elért. Szolidaritásunkról és testvéri támogatásunk­ról biztosítjuk Önöket abban a nehéz harcban, amelyet az amerikai imperialisták és zsoldosaik meg-megújuló támadá­sával szemben vívnak az ország függetlenségének, szabad, szocialista rendjének megvédéséért. Állhatatos küzdelmük nemcsak a Kubai Köztársaság előrehaladását biztosítja, hanem egyidejűleg példát mutat a nemzeti függetlenségért és társadalmi haladásért küzdő más népeknek is. Meggyőződésünk, hogy a szocializmus építésében párt­jaink és kormányaink között kialakult sokoldalú internacio­nalista együttműködés a jövőben még tovább erősödik, szo­rosabbá válik. Szívből kívánjuk, hogy további sikerek gazdagítsák a kubai nép életét, érjenek el újabb nagy eredményeket ha­zájuk felvirágoztatásában, közös szocialista célkitűzéseink megvalósításában, a népek közötti testvéri kapcsolatok el­mélyítésében. Kádár János, a Magyar Szocialista Munkás­párt Központi Bizottságának első titkára. Losonczl Pál, a Magyar Népköztársaság U Thant az ENSZ jövőjéről Az ENSZ Biztonsági Taná­csának magyar idő szerint péntekre virradó éjszakai ülé­sén Anglia képviselője meg­vétózta azt a határozati javas­latot, amely elvetette a brit kormány és a rhodesiai faj­üldöző rezsim megállapodását az ország helyzetének „rende­zéséről”. A szavazáson a határozati javaslat mellett szavazott ki­lenc ország — köztük a Szov­jetunió, a Kínai Népköztársa­ság ér. Lengyelország — kép­viselője. Az Egyesült Államok, Franciaország és három más ország tartózkodott, Anglia el­lenszavazata pedig a javaslat megvétózásác jelentette. « A CBS rádiótársaság. a Ti­me Magazin és — nem hivata­losan — amerikai külügyi tisztviselők is egybehangzóan állítják, hogy Izrael megkap­ja Amerikától a kért Phan­tom repülőgépeket. Az erre vonatkozó döntés állítólag Nixon ég Golda Meir tárgya­lásain született^ A külügyminisztérium szó­vivője a témáról csak annyit mondott csütörtökön, hogy Nixon „minden valószínűség szerint” a kérdéses harci gépek leszállítása mellett döntött • Egyiptom bejelentette, hogy fegyveres erői egyhetes had­gyakorlatot fejeztek he az ösz- szes fegyvernem részvételé­vel. Az éles lőszerrel lebonyo­lított gyakorlat — mint a Mena hírügynökség leírásából kitűnik — a Sinai-fclsziget felszabadításának modellje is lehetett. * Gyorshírben jelentette az AFP, hogy az év utolsó napjá­nak reggelén a jordániai fő­várostól északra, működésbe lépett a honi légvédelem, mert „idegen repülőgépek" jelentek meg Amman és környéke fö­lött. Hivatalos közlést* Am- manöan nem adtak ki. (Folytatás az 1. oldalról) siti a népgazdaság összehan­golt fejlődésének kedvező ten­denciáit. A nemzeti jövedelem tervezett növekedése az élet- színvonal. a népjólét további folyamatos fejlődésének leg­főbb biztosítéka, az éves nép- gazdasági terv negyedik ötéves tervünk végrehajtását, népünk további felemelkedését szolgál­ja. 1972-ben — az adottságok és lehetőségek számbavételére építve — a gazdaságban meg­levő kedvező folyamatokat kell erősíteni. A népgazdaság fejlődése szempontjából külö­nösen fontos az egyensúlyi viszonyok megszilárdítása. A népgazdasági, a vállalati és az egyéni érdekek jobb összhangjára törekedve, a helyi célokat a népgazdasági érdekek alá kell rendelni, összehan­golt központi és helyi kezde­ményezéssel nagyobb követke­zetességgel kell keresni a ter­melés hatékonyabb for­máit, s a kapacitások jobb ki­használásának lehetőségeit, a munkaszervozetiség javításá­nak útjait. A vállalatok, gazdaságok, szövetkezeteit munkájában a legfontosabb feladat a tartalé­kok feltárása, a nagyobb beru­házást nem igénylő intézkedé­sekkel. A népgazdaság tartalé­kainak további feltárása céljá­ból különös figyelmet kell for­dítani a munka ésszerűsítésé­re, az üzem- ég munkaszerve­zés korszerűsítésére. Az üzem- és munkaszervezés színvonalát növelni kell és intézkedéseket kell tenni a munkaerő és a term eO. oberen de zések hatéko­nyabb kihasználására, a meg­felelő készletgazdálkodásra, a kooperációs kapcsolatok javí­tására. Törekedni kell a mű­szaki fejlesztés, a technika és a gyártástechnológia legújabb eredményeinek alkalmazására. Határozott lépéseket kell tenni a gazdaságos termelési és ter­mékstruktúra kialakítására, a gazdaságtalan termelés vissza­fejlesztésére. A belföldi szük­ségletek kielégítése mellett a gazdaságos exportot erőtelje­sein fokozni kell. Az anyagi ösztönzésen kívül jobban kell építeni a dolgozók aktív kezdeményezésére és szervezett tevékenységére, mindenekelőtt a szocialista munka verseny re. Olyan köz- szellemre van szükség, amely fellép a javak hanyag kezelése ellen, elítélj a pazarlást és elősegíti a vállalatok, szövet­kezetek. intézmények és taná­csok rendelkezésére álló esz­közök hatékonyabb felhaszná­lását. Racionálisabb szervezés­sel, a tartalékok feltárásával, hatékonyabb hasznosításával, a tömeges szocialista munkaver- seny szélesítésével kell az ed­digieknél gazdaságosabb ter­metest biztosítani. Az 1972. évi fejlődés, népünk jólétének emelkedése, a továb­bi tervidőszakok megalapozása érdekében a kormány felhívja a minisztériumok, országos ha­táskörű szervek, az üzemek, vállalatok, intézményeit, szö­vetkezetek vezetőinek figyel­mét: tegyenek meg mindent az ez évi népgazdasági terv­ben foglaltak végrehajtásáért. A kormány felkéri a társa­dalmi szerv eket. hogy az 1972. évi népgazdasági terv céljai­nak széles körű ismertetésével, a szocialista munkaverseny to­vábbi kibontakoztatásával mozdítsák elő a terv valóra váltását. A kormány felhívja a lakos­ságot, a vállalatok, a szövetke­zetek és az Intézmények veze­tőit, valamennyi dolgozót, hogy odaadó munkájukkal biz­tosítsák az ez évi népgazdasági terv teljesítését. (MTI)

Next

/
Thumbnails
Contents