Tolna Megyei Népújság, 1970. június (20. évfolyam, 127-151. szám)

1970-06-02 / 127. szám

'TOLNA MEGYEI Világ proletárjai egyesüljetek! NÉPÚJSÁG A MAGYAR SZOCIALISTA MUNKÁSPÁRT TOLNA MEGYEI BIZOTTSÁGA ES A MEGYEI TANÁCS LAPJA \ XX. évfolyam, 127. szám ARA: 90 FILLER Kedd, 1970. június 2. Arad a segítség Tolna megyei ipari tanulók is építenek az árvíz sújtotta területen A szekszárdi 505. számú ipa­ri szakmunkásképző intézet fiatalsága a segítőkéiszség szép példáját bizonyította. A tanú- lék küldöttsége azzal kereste fel az igazgatóságot, tegyék lehetővé számukra, hogy a nyári szünidőben az árvíz súj­totta. területen, az újjáépítés­ben részt vehessenek. Az intézet igazgatósága a fiatalok kezdeményezését messzemenően támogatja, megbízták Imre Márton szak­oktatót. hogy szervezze, koor­dinálja a munkát.. Az elkép­zelések szerint a szekszárdi intézet fiataljai négy családi házat építenek fel. Amennyi­ben a helyreállítási bizottság Szabolcs megyében, vagy má­sutt másként dönt. úgy ott vé­geznek majd szalonunkat. Ed­dig négy kőművesbrigád, szak­oktatóval együtt, 48 jaggal. egy ácsbrigád 14 taggal és egy vil­lanyszerelő-brigád 12 taggal áll készen a nyári munkára. Az építő Kzaltmunkás fiatalok mellé segédmunkásnak jelent­keztek a lakatosok, esztergá­lyosok és autószerelő tanulók is, negyvenen. Készenlétben ál} két fastő-mázoló brigád is, ők majd akkor mennek, ha szakmunkájukra szükség lesz. A szekszárdi fiatalok 3—4 hetet kívánnak munkában töl­teni. részben a szabadságuk, részben, pedig a kötelező gya­korlati órák terhére. A fia­talokkal, egyes csoportokkal elutaznak a szakoktatók is. Tegnap Szekszárdon járt a gyönki ipari iskola igazgatója és ő is közölte: az ottani fia­talok. is szívesen mennek az árvíz sújtotta területre újjá­építeni. A paksi, dunaföldvári, bonyhádi, dombóvári és a ta­mási fiókiskolák tanulói közül is többen jelentkeztek építő munkára. így jelentős építő­kapacitás indulhat majd az évzáró ünnepség után az ár­víz okozta károk helyreállí­tására. Az intézet igazgatósága a fiatalok nyári foglalkozta­tása érdekében az illetékes ha­tóságokkal. szervekkel felvette a kapcsolatot. A szekszárdi szakmunkás- képző intézet tanulói megtaka­rított pénzükkel is támogat­ják az árvízkárosultakat. Ed­dig 4fi osztály 1256 tanulója 3257 forintot adott az árvíz­károsultak megsegítésére. To­vább; 2l osztályban még nem fejezték be gyűjtést. Az in­tézet pedagógusai, oktatói ha­vi fizetésük 5 százalékát aján­lották fed. Szombaton, május 30-án nyolcszáz építőipari tanuló és oktatóik szabad szombatjukon is az árvízkárosultak javára dolgoztak. A szabad szombati bért a tanulók munkahelyein, a Tolna megyei Tanácsi Épí- tő- és Szerelőipari Vállalatnál, illetve a Tolna megyei Állami Építőipari Vállalatnál számol­jaik el az árvízkárosultak ja­vára. PÁLKOVÁCS JENŐ Arvédelem Szegednél A Tisza Szegednél szombat reggeltől hétfő délig 20 centi­méterrel áradt, s így már 36 centiméterrel haladja' meg a vízszint az 1932. évi maxi­mumot. A szakemberek még további né^áa£,/;entjmjí teres áradással; számolnák, ezért továbbra ,js nagy erők őrzik, védik és erősítik a Szeged környéki töltéseket. A leg­újabb intézkedés alapján most a Szeged alatti ’térségben megvizsgálják egy újabb- lo­kalizációs töltés építésének lehetőségeké előreláthatóan találnak erre módot, s meg­kezdik a/.„újabb védvonal .építését. , A : szegedi árvédekezők ké­résére a kenderfonó és szö­vőipari vállalat {Jmsozói a Covema müanyagüzem külön- I leges fóliahegesztő gépét át­alakították s így több mint 8 méter széles és 200 méter hosszú fóliaszányéget készíte­nek a töltések burkolására. A gátak átázását csökkentik ezekkel a szőnyegekkel. A szegedi szénhidrogén-me­dencében a Nagyalföldi Kő­olaj- és Földgáztermelő Vál­lalat vezetői a Tisza árhullá­ma miatt óvatosságból ismét lezártak több mint 20 olaj­kutat, a Tiszánál pedig a fővédelmi töltéstől mintegy 50 méternyire hat kilométer hosszú külön védelmi vonalat is építenek. ­A Maros' a hétfőre virradó éjszakai tetőzés óta hétfőn délig 3 centiméterrel apadt Makónál, s- folytatódik a lassú apadás. A legújabb je­lentések szerint nem állítja meg az apadást az Arad tér­ségében lehullott csapadék sem. (MTI) Jelentés a jugoszláviai árvízhelyzetről A Tisza vízállása Jugoszlá­viában felülmúlt minden ed­digi rekordot. A magyar—ju­goszláv határtól délre pilla­natnyilag csak Titelnél ala­csonyabb a vízszint az eddig valaha is mért maximumnál.- A' Tiszában a jugoszláv sza­kaszon. 440 millió köbméter • (Folytatás a 2. oldalon). Ered mén vés volt a BNV A magyar ipar és külkeres­kedelem legjelentősebb hazai seregszemléje, az idei Buda­pesti Nemzetközi Vásár siker­rel zárult — mondotta Droppa Gusztáv, a vásárt rendező Hungexpo vezérigazgatója. A kiállítók az eddiginél is na­gyobb gondossággal, fel- készültséggel sorakoztatták fel legkiválóbb gyártmányaikat, köztük sok, világszínvonalat képviselő terméküket. — Iparunk csaknem teljes exportskálájával megismerked. hettek a vásár külföldi láto­gatói, kiállítói, akik maguk is elhozták a magyar piacnak ajánlott áruik széles választé­kát. Mint ismeretes harminc- három országból érkeztek ki­állítók, s 23 ország hivatalo­san vett részt. A vásár lehe­tőséget nyújtott sok azonnali üzletkötésre is, de rendelteté­sének megfelelően főként ar­ra, hogy újabb ipari kooperá­ciós és kereskedelmi kapcso­latok jöjjenek létre, illetve ezek útját egyengesse. A ko­rábbi vásárok egyikén sem folyt annyi kooperációs és li- cencvásárlási tárgyalás, mint ezúttal, s jó néhány ilyen megállapodás is született. A vásárlátogatók érdeklődé­se és száma minden eddigit felülmúlt. A látogatók száma elérte az egymillió-kétszázezret, ami a budapesti vásárok törté­netében rekordot jelent. — A vásár üzleti, gazdasági eredménye a zárás időszaká­ban még nem mérhető le pon­tosan, a szakértők véleménye és a látogatottság alapján azonban már most is megálla­pítható, hogy az idei BNV si­keres volt. (RJTI) Egy klubkönyvtár első napja Klubkönyvtárat avattak Űj- Dombóváron, az ünnepi könyv­hét első napjának estéjén, szombaton, és tőle azt remé­lik, hogy rövid idő alatt e vá­rosrész kulturális centruma lesz. A létesítményt a közös­ség segítette életre, sok áldo­zatvállalásra. megértő támo­gatásra volt szükség ahhoz, hogy az egykori elöljáróság, majd tanácsi kirendeltség öreg épülete megfiatalodva alkal­massá váljon küldetésére. Nem pontos számítások sze­rint több mint százezer forint­ra volt szükség az átalakítás­hoz, berendezéshez. Nem sze­retném senkinek kisebbíteni az érdemeit, hiszen ki-ki meg­tette a magáét, míg megnyíl­hatott a klubkönyvtár, mégis, a fiatalok ügy buzgalmát kö­szönteném a szokottnál me­legebb lelkesedéssel és öröm­mel. A második otthon beren­dezésében, szépítésében renge­teget vállaltak a városrész fia­taljai, szakmunkástanulók, ál­talános és középiskolások. Még a nyitást megelőző napon is ott sürögtek-forogtak, újra festet­ték az egyszer már lefestett székeket. Újra próbálták a sa­;n mww Ünnepség Do ni bori ban Az építőknapi ünnepség egv részét Domboribart tartották. A Tolna megyei Tanácsi Épí­tő- és Szerelőipari Vállalat, valamint a Tolna megye; Ta­nácsi Tervező Vállalat dolgo­zó.; együtt ünnepeltek. Az ün­nepségen Márkus László, az építővállalat párt titkára mon­dott .beszédet, majd dr. Vígh Dezső, a megyei tanács vb- elnokhelyette.se méltatta a nap. az építők tevékenységének je­lentőségét. Dr. Vígh Dezső em­lékeztette az építőket arra, hogy a megyei pártbizottság, a megyei tanács nagy figye­lemmel kísérte a multiban, s a jövőben is támogatni fogja az építömunkáóC’k erőfeszíté­sét, hogy egyre gazdagabbá te­gyék Tolna megyét. A me­gyei tanács elnökhelyettese ar­ról szólt, hogy az árvízkataszt­rófa miatt gok nehéz feládat megoldása vár az építőmun­kásokra. tervezőkre, műszaki­akra. Gratulált a ..kiváló vál­lalat” címhez a -tanácsi ..épí­tőknek, valamint a dicserő ok­levéllel kitüntetett tervezők­nek. Az ünnepségen kitüntetések, jutalmak átadására is sör ke­rült: Paszler Józsefnek, a ter­vezővállalat igazgatójának. Széles Márton, kőművesnek és Szán tér István ácsnak, az épi- tővállalat két dolgozójának miniszteri kitüntetést adott át dr. Vígh Dezső. A két vállalat igazgatója több tízezer forint .jutalmat osztott ki a legjobb dolgozók között. A bensőséges, családias hangú ünnepség az esti órákiban ért véget. ját készítésű íalilámpákat és az avatásra a jól végzett mun­ka tudatában gyülekeztek, vi­rággal a kézben, hogy az asz­talokról az se hiányozzék. Negyven alapító tagja van a klubkönyVtárnák; a tízpontos alapszabályban igen előkelő helyét foglal az a követel­mény, hogy a klubot csak a beiratkozott, aktív könyvtári tagok látogathatják. Szóval, a lemezjátszó, rádió, televízió, a különféle társasjátékok hiába hatnak csábos vonzerővel, aki csak az idejét agyonütendő kí­vánkozik betérni a klubba, az­zal alkalmilag sem vállalnak közösséget. Szerencsés dolog, hogy ezek a fiatalok elsőként egy olyan íróval-költővel ta­lálkozhattak a klubavatás és a könyvhét alkalmából, aki tüskepusztai születése és rend­szeres hazatéréséi révén földi. Sípos Gyula, József Attila- díjas költő az avatást követő közvetlen beszélgetés során fölhívta a fiatalok figyelmét arra, hogy az önművelésnek milyen gazdag lehetőségét kí­nálja ez a klubkönyvtár. E lehetőségek hasznosításához kí­vánt végül sok sikert. Egyébként az újdombóvári könyvtár nemcsak a fiatalság munka és tanulás utáni talál­kozóhelye lesz. Délelőttönként a klubban működik a zene­iskola, betűszerető nyugdíja­sok is bejelentették azt az igé­nyüket, hogy Összejöveteleiket itt szeretnék tartani. Reméljük tehát, hogy a klubkönyvtár valóban a városrész közműve­lődésének centruma lesi. Iróvendégei n k a könyvesboltban Az ünnepi könyvhét alkal­mából megyénkben tartózkodó íróvendégek az idén is fölkere­sik a szekszárdi Babits Mihály könyvesboltot, hogy kívánság szerint dedikálják müveiket. Ma, kedden délelőtt 11-től Ágh István József Attila-díjas köl­tő és Kamondy László József Attila-díjas író fogadják a könyvbarátokat. Pénteken dél­előtt 11-kor Lázár Ervin és Módos Péter írók dedikálnak ugyanitt. Ágh István és Kamondy László ma este Döbröközön vesz részt író—olvasó találko­zón.

Next

/
Thumbnails
Contents