Tolna Megyei Népújság, 1970. június (20. évfolyam, 127-151. szám)

1970-06-02 / 127. szám

Belgrád Jugoszlávia vápja Focit Jenőt Kocsis Tamás, az MTI tudó­sítója jelenti: Belgrádhan befejeződtek az előkészületek Fock Jenő ma­gyar miniszterelnök hivatalos víszontlátogatásával kapcsolat­ban. A magyar kormányfő Mit ja Ribicsicsnek, a jugoszláv szövetségi végrehajtó tanács (kormány) elnökének meghívá­sára viszonozza Mika Spiljak akkori jugoszláv kormány- elnök 1969. februári magyar- országi látogatását. A jugo­szláv fővárosban immár el­készült az utazás, a tárgyalá­sok és a látogatások, a proto­kolláris és munkajellegű ta­lálkozók részletes programja. A magyar és a jugoszláv kor­mány feje több alkalommal találkozik egymással a tár­gyalóasztalnál a szövetségi végrehajtó tanács belgrádi pa­lotájában. s Fock Jenöt fo­gadni fogja Joszip Broz Tito köztársasági elnök is. A jugoszláv sajtóban nagy publicitást kapott Dragoljub Vujicának, a külügyminiszté­rium hivatalos szóvivőjének nyilatkozata, a-melyben meg­állapítja, hogy Jugoszlávia és Magyarország viszonya, a két ország közötti együttműködés az egyenjogúság, a szuvereni­tás és az integritás teljes tisz­teletben. tartása, a kölcsönös megértés, és a be nem avatko­zás elvei alapján minden te­rületen fejlődik, s közölte, hogy a magyar—jugoszláv mi­niszterelnöki. eszmecsere fel­Párizs Gromiko látogatása Andrej Gromiko szovjet külügyminiszter hétfő délután ötnapos hivatalos látogatásra Párizsba érkezett. A francia külügyminiszter üdvözlő szavaira válaszolva Gromiko rövid nyilatkozatá­ban kijelentette, hogy nagy érdeklődéssel várják a Szov­jetunióban Georges Pompidou francia köztársasági elnök ősszel esedékes hivatalos lá­togatását. Kambodzsa Thaiföld csapatokat kiild Thgnom Kittíkachorn thai­földi miniszterelnök hétfőn sajtóértekezleten számolt be arról a döntésről, hogy or­ÉreuibuUás a megyei borversenyen öleli a nemzetközi kérdéseket és a kétoldalú együttműködés továbbfejlesztésének lehetősé­geit. Foglalkozott a látogatással legutóbbi ülésén a jugoszláv kormány, s arra a véleményre jutott, hogy „a két ország vi­szonyát az együttműködés élénk fejlődése jellemzi’’. Az együttműködés sikere^ és erő­teljes fejlődését hangsúlyozta a belgrádi Borba és a Politi­ka is. A legolvasottabb hor­vátországi napilap, a zágrábi Vecsernyi Liszt vasárnapi kommentárjában kifejtette, hogy Fock Jenő látogatása ..a Jugoszlávia és északi szom­szédja, Magyarország közötti csaknem állandóan folyó sike­res nézet- ás véleménycsere folytatása. Ez a párbeszéd olyan gazdag, hogy joggal mondható: Jugoszlávia kap­csolatai Magyarországgal igen gyümölcsözőek. s felölelik a két ország életének minden területét. A Ribicsics—Fock tárgyalások ténylegesen ezek­nek az irányzatoknak a meg­erősítéséti fogják szolgálni’’. Az újvidéki Magyar Szó va­sárnap közölte Fock Jenő rész­letes életrajzát. A jugoszláviai lap szerint Fock Jenőt ..a nyu­gati sajtó a magyar pártveze­tés .gazdasági kérdésekben leg- illetékesebb szószólójának te­kinti. aki jó és tapasztalt szó­nok. s népszerűségét tárgyila­gosságának és példás őszinte- • »égének köszönheti". A szovjet külügyire niszter a továbbiakban hangsúlyozta a szovjet—francia politikai és gazdasági együttműködés je­lentőségét, és kifeiezésre jut­tatta azt a reményét, hogy a most kezdődő tárgyalások erősíteni fogják a két ország együttműködését minden te­rületen. Hangsúlyozta, hogy a Franciaország iránti barátság és a szovjet külpolitika ál­landó tényezői közé tartozik. A kollefitf? szerződések módosításának tapasztalatai a SZOT Elnöksége előtt A Tolna megyei borversenyt hétfőn rendezte meg a megyei tanács mezőgazdasági és élel­mezési osztálya, a tolnai Aranykalász Tsz borkombinái- jában. A zsűri, dr. Kádár Gyulának, a Kertészeti Kutató Intézet docensének elnökleté­vel 112 benevezett — közte 72 fehér és 40 vörös — bormintát bírált el. összesen 96 bort mi­nősített érmesnek, köztük 19 arany-, 25 ezüst- és 52 bronz­érmes. A délutáni órákban dr. Ká­dár Gyula hirdette ki az eredményt. A 10 aranyérmes fehér bor helyezése: 1. Szek­szárdi Garay Tsz olaszrizling- je 18,82 ponttal, 2. és 3. Ha- romházi György két olaszriz- lingje, 18,68, illetve 18,62 pont­tal. 4. Garay Tsz leányka és 5. а. Garay Tsz muskotály bora. б. Paksi AG szemelt rizlingje. 7. Sárközi Egyetértés Tsz ve­gyes fehér bora. 8. bátaszéki Búzakalász Tsz rizlingszilváni­ja. 9, és, lü, a d up ászén tgv or­szága közvetlen katonai se­gítséget nyújt a Phnom Penh-i rendszernek. Közölte, hogy a segítség ke­gvi Ezüstkalász Tsz ezeréves es rizlingszilváni bora. 9 vörös bor kapott arany­érmet. köztük meglepetést kel­tett a Paksi Állami Gazdaság aiicante boucíiet bora, amely a legmagasabb. 18.95 pontszá­mot kapta, utána a második a Sárközi Egyetértés Tsz 18,90 pontos kékfrankosa, azonkívül a szekszárdi Garay Tsz kadar­kája és kékfrankosa, az Álla­mi Pincegazdaság két szek­szárdi kadarkája és egy kék­frankosa, Barsi Imre szek­szárdi kadarkája és az őcsényi Kossuth Tsz kadarkaja lett aranyérmes. A vörös borok kiemelkedtek a ..mezőnyből ”, hűen a megye borvidéki tájjellegéhez. S a vörös boroknak van jövőjük kül- és belföldön egyaránt. — amint azt dr. Kádár Gyula hangsúlyozta. Az országos bor­versenyt jövőre rendezik meg. s 1972-ben sor kerül az első bor-világversenyre. amelyre korszerű borkezelési technoló giával kell felkészülnünk —. hívta lel a figyelmet.^ (-só) relében 1200 főnyi konti- genst, (harcoló alakulatot) küldenek „minél előbb’’ Kambodzsába, továbbá egy haditengerészeti egységet, amely a kambodzsai hadi­tengerészettel együtt fog te­vékenységet kifejteni Kam­bodzsa felségvizein, végezetül pedig kambodzsai katonákat képeznek majd ki Thaiföldön a dzsungel hadviselésre. A harcoló kontigens Phnom Penh, Kompong Cham és Battambang térségében tevé­kenykedik majd, felszerelésé­ről és zsoldjárói a Phnom Penh-i rendszernek kell gon­doskodnia. Kittikachorn elmondta, hogy a hivatalos döntést a kor­mány keddi ülésén hozzák majd meg, ez azonban — mondotta — csupán formali­tás lesz. A thaiföldi bejelen­tést kommentálva, az AP megjegyzi, hogy Bangkok már eddig is 12 000 „önkén- tes”-ből álló egységet küldött Dél-Vietnamba, és katonasá­ga rendszeresen megütközik a laoszi partizánokkal, habár ez utóbbit hivatalosan nem vallják be. Kállai Gyula kitüntetése A Népköztársaság Elnöki Tanácsa Kállai Gyulának, az országgyűlés elnökének, az MííMP Politikai Bizottsága tagjának több évtizedes mun­kásmozgalmi és közéleti tevé­kenysége elismeréséül 69. szü­letésnapja alkalmából a Ma­gyar Népköztársaság Érdem­rendje kitüntetést adomá­nyozta. A kitüntetést Losonczi Pál, az Elnöki Tanács elnöke adta át. Jelen volt Kádár János, az MSZMP KB első titkára. Fock Jenő, a magyar forradalmi munkás-paraszt kormány elnöke, Biszku Bé­la, az MSZMP KB titkára, Cseíerki Lajos, az Elnöki Ta­nács titkára, dr. Bereszíóczy Miklós, az országgyűlés al- elnöke és Bencsik István, a Hazafias Népfront Országos Tanácsának főtitkára. (MTI) Vályi Péter pénzügyminisz­ter vasárnap délután haza­érkezett háromhetes dél-ame­rikai útjáról. Járt Bolívi­ában. Peruban, Venezuelá­ban. majd hazafelé jövet nem hivatalosan rövid időt Angli­ában töltött. * A Szovjetunió Legfelső Ta­nácsának Elnöksége hétfőn ratifikálta a Szovjetunió és Csehszlovákia új barátsági, együttműködési és kölcsönös segélynyújtási szerződéséi. Az elnökség ülésén Nyikolaj Pod- gornij és Alekszej Koszigin is részt vett, # Peruban, az ország északi ré­szén, a Csendes-óceántól az An- desek lábáig terjedő, körülbelül 300 kilométeres földsávban he­ves földrengés pusztított, ma­gyar idő szerint hétfőre virradó éjszaka — jelentik Limából. A földlökések 40 másodpercen át tartottak és intenzitásuk elérte a Richter-skála szerinti 7,7 fo­kot. Később még hét alkalommal rengett a föld. A SZOT Elnöksége hétfőn ülést tartott, s a többi között megtárgyalta a kollektív szer­ződések módosításának ta­pasztalatait. Az erről szóló je­lentés szerint a fő figyelmet a részesedési alap felosztásának szabályozására fordították. A módosított kollektív szerződé­sekben fokozottan megbecsülik a munkahelyükhöz hű dolgo­zókat. Ugyanakkor a jelentés bírálja azokat a vállalatokat, ahol nem törekednek a kere­seti arányok megfelelő diffe­renciálására. Az új kollektív szerződések­ben általában rendezték a dolgozók munkaidő-beosztását, megszabták a felhasználható túlórák felső határát, A jelentés megállapítja, hogy gyermekintézmények fenntar­tására, szociális, kulturális, sportcélokra a vállalatok kö­rülbelül ugyanolyan összege­ket kívánnak költeni, mint az előző években. Nem megfelelő azonban a dolgozók lakásépí­tésének vállalati támogatása. Az utóbbi témával az elnök­ségi ülés egy másik napirend­je külön is foglalkozott, amely­ben megállapította, hogy ta­valy a vállalatok lakásépítési alapra alig 26 százalékát fizet­ték be annak az összegnek, amit egyébként a jogszabályok lehetővé tennének. A vállala­tok 1969-ben összesen 300 mil­lió forintot fizettek be az OTP- nél vezetett lakásalapszámlára, ami távolról sem kielégítő. Még kevésbé elfogadható, hogy ennek a viszonylag kis összeg­nek is csupán egyharmadat használták fe! gyakorlatilag ez év elejéig. 1969-ben összesen 6i 845 la­kás épült az országban, 5 243- mal kevesebb, mint 1968-ban, de 3725-tel több az évi elő­irányzatnál. A tervhez képest túlteljesítés a magán -lakás- építkezéseknél tapasztalható, viszont tavaly 3600-zal keve­sebb állami lakást adtak át a tervezettnél. Az elmaradás egyik oka az volt* hogy több mint 3000, egyébként elkészült lakást a nem kielégítő fel­szereltség, vagy minőségi hibák miatt a tanácsi szervek nem vettek át az építőipartól, ezek­nek átadása 1970-re húzódott. A SZOT Elnöksége azt is meg­állapította, hogy bár a városi lakásépítés aránya növekszik, ez még mindig elmarad 5 szá­zalékkal a kívánatos 60 'száza­léktól. Általában a lakáshely­zet fokozatosan jgvul. Az 1970. január 1-i népszámlálás adatai szerint 100 lakásra 327 lakó jut, a tíz évvel ezelőtti 361- gyel szemben. Az építési árakkal foglal­kozó rész megállapítja, hogy az ÉVM vállalatai által épített lakások átlagos ára 198 570 fo­rint, 4 százalékkal magasabb, mint egy évvel ezelőtt. Figye­lembe kell azonban venni, hogy most nagyobb lakások épülnek, felszereltségült is jobb, így az áralakulás lénye­gében kedvezőnek ítélhető. A hagyományos módon épí­tett lakások továbbra is jóval drágábbak, mint a korszerű technológiával épülők, az utób­biakon belül is drágábbak a lakások a 12 emeletnél maga­sabb házakban. Ezért az a célszerű, ha korszerű építési módszerekkel, több szintes, de középmagas házakat építenek. A SZOT Elnöksége tárgyalt a szakszervezeti vezető testü­letek újjáválasztásáról, s meg­vizsgálta a szakszervezeti la­pok munkáját. (MTI) Jelentés a jugoszláviai ár ví zhe 1 vzetről J (Folytatás az l. oldalról.) víz hömpölyög, és 160 millió köbméter víz áll az elárasz­tott területeken, A Tisza portjain azonban mind nehezebbé válik a küz­delem. A töltéseik egyre több helye« áznak át, s gyakorib­bak az á tszi várgások, Becsén 76 épületből kénytelenek kite­lepíteni a lakókat. Több ház ebben a térségben összedőlt, vagy súlyosan megrongálódott. Segítség a bajba jutottaknak A Tolna viegyei Építőanyag-ipari Válla «a i 4-j® BH be ion elemmel jelen tkezeU az árvízkárosultak megsegítésére. A Dombóvári Fém- lümegelkkgyártú Vállalat 3<M) da­rab 10 literes mosáfazekat aján­lott lel. A Simon tornyai Bőr- és Szőrmeteldolgozó Vállalat lő# steppelt mellénnyel miét segítség­re. A Szekszárdi Faipari Válla­lat 2* fotelágyat küld. A szek­szárdi Patyolat dolgozni a ko­rábbi egynapi munkabérüknek megfelelő összegen felül bébiru­hákat. női és férfi munkaköpe­nyeket, munkaruhákat, fiúpan­tallókat ajánlottak fel F.sry-efry napi munkabérüket adják a Szekszárdi Nyomda dtMgozói ff a Tolna megyei Talajerő-gazdál­kodási Vállalat munkásai Is. Ugyancsak egynapi munkabérü­ket — mintegy j.r. ezer forintot — gyfűtöttek a bonyhádi áfész dol­gozói. Ezt az Igazgatóság meg­told oíta 25 ezer forinttal s az egészből úgvnetnöJket, takarókat és munkaruhákat vásárolnak s küldenek Fehérgyarmatra A Tolna! Selyemgyár közel LQ0Q dolgozója elhatározta, hogy három műszakot ajánlanak fel az árví»káro«ul^ Ír segK9égéra, A jugoszláv szövetségi kor­mány és a szerb köztársasági kormáry még a múlt hét vé­gén 10 miüió dinár gyors­segélyt utalt ki. a Vajdaság­nak; árvízvédelmi, költségekre. A szövetségi kormány külöci felhívást is kibocsátott, amely­ben felszólította a vállalato­kat és. intézményeiket, hogy szakembereket és gépekkel tá­mogassák az. árvízvédelmi szerveken. \sl erre járó munkabért elkölt dik a megfelelő számlára. Az Ál­lasai Biztosító Tolna megyei igazgatóságanak dolgozói is egy­napi fizetésüknek megfeleld ösz- szegei ajánlottak lel. A Da Imán di Állami Gazdaság dolgozói idei nyereségrészesedé­sük terhére 15é ezer forlnvinl járulnak hozzá a bajbajutottak megsegítéséhez. A Várong—' Lánafő közös gaz­daság tagjai úgy határoztak, hogy egy hónapig munkaegységenként egy-eg.v forintot gyűjtenek. Szakosról egy vagon étkezési burgonyát küldenek. A kalaznó; tagjai is egynapi keresetü­ket ajánlották fel. Gyorssegély­ként azonban már el is küldtek ear y külőu gyűjtésből származó ;'540 forintot. Az iskolás gyerekek is meg­mozdultak: tisztasági csomagokat készítenek. A bonyhádi úttörők, iskolások első szállítmánya, mintegy fél teherautónyi csomag már meg 4« érkezett, a Vörös- kereszthez s jelezték a további szállítmányokat is. SZAGAI EVDAE

Next

/
Thumbnails
Contents