Tolna Megyei Népújság, 1968. október (18. évfolyam, 230-256. szám)

1968-10-01 / 230. szám

A terror ellenére a szavazásra kötelezettek 23 százaléka nem jelent meg az urnáknál Az elmúlt napokban „OXI” (N EM) feliratú és bilincsbe vert ke­zeket ábrázoló plakátok jelentek meg a görög főváros utcáin ki­fejezve a görög nép akaratát, hogy elutasítja a junta alkotmány­tervezetét. reggelig beérkezett adatok sze- Miller brit munkáspárti kép- rint a szavazásra kötelezettek- viselő, az Európa-tanács tagja, nek körülbelül 23 százaléka nem aki jelenleg Athénban tartózko- jelent meg az urnáknál annak dik, újságíróknak kijelentette, ellenére, hogy szigorú büntetése- hogy a népszavazás eredményét Jugoszláviába érkezett az osztrák köztársasági elnök Kocsis Tamás, az MTI belgrádi tudósítója jelenti: Franz Jonas osztrák köztársa­sági elnök Tito jugoszláv állam­fő meghívására hétfőn délelőtt hatnapos hivatalos látogatásra Jugoszláviába érkezett. Az oszt­rák elnököt a belgrádi repülőté­ren Tito és a jugoszláv politikai élet számos más vezető szemé­lyisége fogadta. Jonas Belgrádon kívül Szlové­niába és Horvátországba látogat, s körútját Brioni-szigetén fejezi be. A Jugoszlávia és Ausztria Népújság 1968, október 1. közötti hivatalos politikai tárgya­lások első részét Belgrádban, zárószakaszá$í pedig Brioniban bonyolítják le. Belgrádi politikai megfigyelők úgy vélik, hogy a mostani ál­lamfői megbeszélések elsősorban politikai jellegűek lesznek, s a jugoszláv sajtó ennek megfele­lően erős hangsúllyal utal arra, hogy az osztrák elnök látogatá­sára sajátos időszakban kerül sor, amikor Európában — jugoszláv megítélés szerint — „bonyolult és gondot okozó események zaj­lanak''. A Politika a „tömbök újból jelentkező nyomását”, „katonai beavatkozást” és „helyi háborúk lehetőségét” emlegeti Európában, Jónást üdvözlő cikkében, hozzá­téve, hogy a kisebb országok, kü­lönösen a szomszédok közötti ál­talános kapcsolatok és együtt­működés fejlesztése fontos, ami ..garanciája függetlenségüknek és szuverenitásuknak”. Hétfőn ülést tartott a Szak­szervezetek Országos Tanácsának Elnöksége a SZ£)T székházban. Az ülés napirendje első pont­jaként az újítómozgalom helyze­téről előterjesztett jelentés sze­repelt. A jelentést az Országos Találmányi Hivatal és a SZOT termelési osztálya közösen készí­tette, olyan széles körű vizsgála­tok alapján, amelyben a szakmai szakszervezeteknek és a szakszer­vezetek megyei tanácsainak köz­reműködésével 252 vállalatnál, illetve termelőegységeknél mér­ték fel az első félévi tapaszta­latokat. A vizsgálat megállapításai Sze­rint a tavaly decemberben hozott kormányrendelet, amely az újító­mozgalommal kapcsolatos kérdé­seket szabályozta, egészében meg­felelőnek bizonyult. * Abba Eban izraeli külügy­miniszter vasárnap Londonból New Yorkba érkezett, hogy részt vegyen az ENSZ-közgyűlés ülés­szakán. A nyugati hírügynöksé­gek szerint Abba. ''Eban új „béke­tervet” kíván majd kifejteni az ENS Z-közgyűlésben, amelynek lényege azonban továbbra is az, hogy Izrael a tavaly elfoglalt területek egy részét be akarja kebelezni — b így előrelátható­lag továbbra is az arab orszá­gok elutasításába fog ütközni. * A Kínai Népköztársaság meg­alakulásának 19. évfordulója al­kalmából a Magyar Népköztár­saság forradalmi munkás-paraszt kormánya táviratban üdvözölte a Kínai Népköztársaság állam­tanácsa 1. Fehér Lajos, a minisztertanács elnökhelyettese a magyar—jugo­szláv vízgazdálkodási bizottság ülésszakának alkalmából fogad­ta Tome Kuzmanovszkit, Jugo­szlávia vízügyi szolgálatának ve­zetőjét és a jugoszláv vízügyi küldöttség más tagjait. * A mpxicói kormány korábbi bejelentésével ellentétben a ka­tonaság továbbra is megszállva tartja a főváros egyetemének te­rületét. y * Az amerikai választási kam­pány vasárnapi szenzációja- Walter Lippmann, az amerika> újságírás nagy öregie, az Egye­sült Államok liberális körein''’ talán legbefolyásosabb szóvivő’ állást foglalt RP-hard Nixon, köztársasági párt jelöltje mel­lett. Görögországban vasárnap tar- két helyeztek kilátásba a távol­tották meg a népszavazást a ka- maradóknak. tonai junta által előterjesztett A leadott szavazatok 94,9 szá- alkotmánytervezetről. A hétfő zaléka „igen” volt. nem lehet reálisnak tekinteni, a rendezés primitív volt, azok, akik „igen”-nel szavaztak, ezt vagy fé­lelemből, vagy tudatlanságból tették. A Nyugat-Németországban dol­gozó görögök vasárnap tüntető felvonulásokat tartottak Bonnban és Düsseldorfban, tiltakozva az athéni katonai kormány uralma és a kormány által megtartott népszavazás ellen. Koppenhágában és Stockholm­ban fiatal tüntetők vonultak az amerikai nagykövetségek, illetve a görög idegenforgalmi irodák elé, s szónokaik elítélték az athé­ni junta politikáját. EZ TÖRTÉNI Beszámolónkat ezúttal két ma­gyar vonatkozású hírrel kezdjük: a világ egymástól távoli két pontján magas szintű küldöttség képviseli hazánkat. A Kállai Gyula, az MSZMP Politikai Bi­zottságának tagja, az országgyű­lés elnöke által vezetett delegá­ció a Koreai Népi Demokratikus Köztársaság parlamentje alelnö- kének kíséretében Keszonba és Panmindzsonba utazott. Phenjan- ba, a KNDK fővárosába való visszaérkezése után küldöttsé­günk — Pék Nam Un nemzet- gyűlési elnök kíséretében — el­látogatott az unbongi Magyar— Koreai Barátság Termelőszövet­kezetbe. A látogatások tovább erősí­tik a két nép kipróbált ba­rátságát, a szocialista tábor egységét. Péter János külügyminiszter ve­zetésével hétfőn elutazott New Yorkba, az ENSZ-közgyűlés 23. ülésszakára a Magyar Népköztár­saság küldöttsége. Külügyminisz­terünk kifejezte azt a reményét, hogy mire visszatér, a légkör ja­vulásáról számolhat be. „Távolról sincs minden rend­ben" — ez az alaphangja a leg­frissebb szovjet lapok Csehszlo­vákiával foglalkozó cikkeinek. A Pravda az ellenforradalmárok még mindig tapasztalható akti­vitásának jellemzéséül elmondja, hogy egy községben ledöntötték Lenin mellszobrát. Ilyen tetteket — hangsúlyozza a lap — csak fasiszták követhetnek el. A Trud közli egy Csehszlovákiában ál­lomásozó szovjet tiszt tapaszta­latait, amelyek szerint a jobbol­dali uszításnak kitett lakosság körében sok a gyanakvás, a meg nem értés a szövetséges csapa­tok intézkedéseivel kapcsolatban. A Rudé Právo, a CSKP központi lapja nagy cikkben foglalkozik a hírhedt müncheni egyezmény 30. évfordulójával. A nyugati hatalmak meg- hátrálási politikája. Csehszlo­vákia feláldozása a fasizmus­nak, a kapitalista osztályér­dekek diktátuma volt — hangsúlyozza a lap, majd megállapítja: a müncheni tanul­ság is bizonyítja, hogy Csehszlo­vákia nem lehet semleges. Ha­zánk — írja a Rudé Právo — hasznos tagja kíván lenni a Var­sói Szerződés védelmi rendsze­rének és a KGST keretén belül történő gazdasági együttműkö­désnek.” Világszerte visszatetszést kel­tett a görög katonai junta va­sárnap megrendezett „népszava­zási” komédiája. A kommentá­torok hangsúlyozzák annak je­lentőségét, hogy a szavazás „kö­telező” és terrorral kikényszerí- tett jellege ellenére csaknem minden negyedik szavazó távolmaradt az urnák­tól. Elutazott Mexikóba a magyar olimpikonok második csoportja Hétfőn ismét „olimpiai nap” volt a Ferihegyi repülőtéren. A nagy légikikötőben szinte moz­dulni sem lehetett, az érdeklő­dők nagy serege búcsúztatta el a mexikói magyar olimpiai csapat második csoportjának tagjait, többek között 71 férfi és 12 női versenyzőt. A hozzátartozók és a sportbarátok lelkesen vettek bú­csút az olimpikonoktól, még az utolsó pillanatokban is sűrűn hangzott el egy-egy szerencse­kívánat, vagy kíváncsi érdeklő­dés az esélyekről. A most útra kelt sportolókkal egészül ki 178 főre a mexikói magyar versenyzőgárda. Ez a szám összesen. 143 férfi és 35 nő sportolót foglal magába, s ezek 15 sportágban állnak rajihoz. A búcisúztatásnál jelen volt Méhes Lajos, a KISZ Központi Bizottságának első titkára. Kár­páti Sándor, a KISZ KÖ titká­ra, Somogyi Sándor, az MSZMP KB osztályvezető-helyettese, az MTS OT elnökségének és a Ma­gyar Olimpiai Bizottság elnök­ségének tagjai. A Mexikóba repült magyar sportolókat szállító különrepülő- gép hétfőn 14,50 órakor megér­kezett Amszterdamba éis onnan 40 perces pihenő után folytatta útját Montreal felé. indulás elüti az olimpikonok.

Next

/
Thumbnails
Contents