Tolna Megyei Népújság, 1968. szeptember (18. évfolyam, 205-229. szám)

1968-09-01 / 205. szám

hét a külpolitikában Az elmúlt hét első számú ese­ményének Moszkva volt a szín­helye. Négynapos, sűrített tárgya­lásokra került sor A SZOVJET ÉS CSEHSZLOVÁK VEZETŐK KÖZÖTT. más pontjain sem csendesedett. A Chicagóban lebonyolított DEMOKRATA KONVENCIÓVAL majd a Szovjetunió képviselői másik négy szocialista ország — köztük hazánk — magas szintű delegációival konzultáltak. A megbeszélések arra irányultak, hogy miután az öt szocialista ország határozott fellépése ka­tonai biztosítékokat jelentett egy esetleges ellenforradalmi fordu­lattal szemben Csehszlovákiában, megtalálják a politikai kibon­takozás útját. A Moszkvában aláírt okmány jó alapot jelenthet a csehszlo­vákiai konszolidációhoz. Igaz, csupán a kiindulópontot adja, és nem a végállomást. Hosszú és bo­nyolult harc vár a csehszlovák kommunistákra, hogy megszilár­dítsák a szocializmus vívmánya­it és felülkerekedjenek a jobb­oldali provokációkon. A kUlső körülmények kedve­zőbbek, mint korábban. a küzdelmet azonban maguk­nak csehszlovák barátainknak kell megvívniuk. A prágai jelentések egyelőre továbbra is igái összetettek. Az élet normalizálódásának, a kon­szolidációnak első jelei kétség­telenül mutatkoznak már. Az el­múlt időszak felgyorsult esemé­nyei igen sok ember józansá­gát, realitásérzékét növelték. Ugyanakkor jócskán vannak olyanok is, akik nem ocsúdtak 1 fel nacionalista mámorukból, s a jobboldal, a szocialistaellenes erők legfeljebb taktikájukat vál­toztatják, céljaikat nem. A kö­vetkező hetekben minden való­színűség szerint az erők polari­zálódása várható, s a moszkvai megállapodásokhoz történő hoz­záállás szinte választóvízül szol­gálhat annak eldöntésére, ki képviseli a csehszlovák szocializ­mus érdekeit, s ki áll azzal szem­ben. Ha a Csehszlovákia körül zaj­ló események ki is emelkedtek a mozgalmas hét történés-soroza­tából, a világpolitika földünk újabb fordulatot tett az ameri­kai elnökválasztás gépezete. A külsőségek egészen drámaiak voltak. A város felfegyverzett tá­borhoz hasonlított; az elnökjelölő gyűlés színhelyét, a nemzetközi amfiteátrumot szögesdrótkerítés vette körül; á televíziós opera­tőrök gázálarcban dolgoztak az utcai csetepaték közepette. Legalább négyszáz személy — köztük több delegátus — megsebesült, a letartóztatottak száma még magasabb. Chica­go „klasszikus" gengszterkor­szaka óta nem folyt ennyi vér az utcákon. A novemberi elnökválasztások Humphrey—Nixon párharca egye­lőre igen nyíltnak, s a negatívu­mok versengésének ígérkezik. Walter Lippmann találó jellem­zése szerint a demokraták uj­jongtak Nixon, a republikánusok Humphrey jelölése után, de egyik sem örült saját kandidált- jának. A sok égető problémára, mindenekelőtt Vietnamra és a négerkérdésre egyik jelölt sem fejtett ki akár valamennyire jár­hatónak vagy reálisnak tartott programot. Ilyen körülmények között különös érdeklődés kísé­ri egy harmadik erő létrehozá­sára irányuló próbálkozásokat — szélsőjobbról (Wallace), illetve liberális oldalról (McCarthy). Jóllehet nem valószínű, hogy ko­molyan beleszólhatnának a ha­gyományosan leetpárti birkózás­ba, megkezdődhet a demokrata és a republikánus párt „kopá­sának” időszaka. S mintha a vietnami csata­terek hangja is hallatszott vol­na Chicagóban... A DNFF erői új, összehangolt akciókat foly­tattak a héten tizenkét dél­vietnami város ellen. A harci cselekmények is­mét megmutatták a front erejét, tartalékait, és az ame­rikaiak máris borúsan te­kintenek a szabadságharco­soknak kedvezőbb őszi hó­napok elé. A KÖZEL-KELETEN * * változatlanul puskaporszagú a levegő. Miközben Jarring ENSZ- megbízott az érdekelt országok fővárosait járja, hét nap alatt 31 határincidensré került sor Izrael és az arab országok kö­zött. Különösen kiéleződött a helyzet a Jordán folyó vonalán. Az izraeliek, úgy látszik, a gaz­dasági nehézségekkel, belpoli­tikai problémákkal, a menekül­tek százezreinek elhelyezésével küszködő Jordániát tekintik az arab front gyenge láncszemének. Nincs olyan nap, hogy ne dör­dülnének ágyuk a biblikus hangzású folyó partián; a nyo­más célja, Jordániát meghátrá­lásra és különtárgyalásokra bír­ni. Az arab ország nem zárkózik el az ésszerű diplomáciai lépések elől, hiszen — Kairóval együtt — elfogadta a Biztonsági Tanács tavaly novemberi határozatát. Ezt közölték több ízben az ENSZ különmegbízottjával, illetve _ a Biztonsági Tanács ülésein is. Nem hajlandók elfogadni vi­szont a határozat izraeli értel­mezését, amely .általában" ma­gáévá tette az ENSZ döntését. — csak éppen nem hollandé visszavonulni a tavalv iúniusi háború előtti határok mögé. Á közel-keleti feszültség bizonyos mérvű növekedése indokolta az arab külügyminiszterek össze­hívását is, akik várhatólag kö­zös akció szükségességéről fos­nak tárgyalni. Réti Ervin Bonn nyomást szeretne gyakorolni Párizsra Előkészületek De Gaulle látogatására Seydoux bonni francia nagykö­vet pénteken felkereste Kiesir- ger kancellárt. A megbeszélés tár­gya — hivatalos közlés szerint — egyrészt De Gaulle álláspontjá­nak ismertetése volt a csehszlo­vákiai eseményekkel kapcsolat­ban, másrészt a tábornok szep­tember végi bonni látogatásának előkészítése. A francia nagykövet látogatása után jól értesült bonni körök csalódásukat fejezték ki a fran­cia elnök magatartásával kapcso­latban. Az NSZK kormánya ugyanis „kívánatosnak tartaná", hogy Franciaország „nagyobb részt vállaljon a NATO biztonsági intézkedéseiből” — amint egy bonni kormányszóvivő kifejezte. Seydoux nagykövet és Kiesinger kancellár megbeszélésével egyide­jűleg azonban Párizsban Debre külügyminiszter kijelentette, hogy Párizs elutasítja a NATO további erősítésének gondolatát, miit reagálást a csehszlovákiai akcióra, Debré kijelentése ellenére Bor«" nem adja fel azt a szándékát, hogy nyomást gyakoroljon Párizs­ra. Az MTI tudósítójának érte­sülése szerint Brandt külügymi­niszter, aki a közeljövőben talál­kozik francia kollegájával, olyan irányban igyekszik befolyásolni Debrét, hogy a francia kormánv legalábbis egy egységes diplomá­ciai akcióba kapcsolódjék be és vegyen részt aktívan a nyugat­európai unió tanácskozásain. K tanácskozások tárgya a csehszlo­vákiai helyzet miatt „megválto­zott európai katonai és politikai erőviszony” lenne. A NATO „megerősítésére” irá­nyuló bonni elképzelések — ami alatt az NSZK-nak az atlanti szövetségben megerősítendő pozí­ciója is értendő — egyelőre csak a holland és az olasz kormánynál találtak elvi támogatásra. Bonn most idegesen várja a washingto­ni választ. Eddig az NSZK csu­pán annyit ért el. hogy az Egye­sült Államok nem von ki továb­bi csapatokat Nyugat-Németor- szágból. (35 ezer főnyi haderő ki­vonásáról volt szó. ebből 17 ezer amerikai katona már el is hagyta az NSZK-t.) Az angolok, belgák, és a kanadaiak is leállították a tervbevett csapatvisszavonásokat. A Tolna megyei Építőipari Vállalat új, modern laka­tosüzemébe nagy gyakorlattal ren­delkező lakatos szakmunkásokat kiemelt órabérrel, valamint művezetőt SZEKSZÁRD TELEPHELY­RE. Fizetés megegyezés szerint. Távollakóknak munkásszál­lást biztosítunk. Jelentkezni lehet a vállalat személyzeti és munkaügyi osztályán Szekszárd, Tar- csay V. u. irodaház, (14) A Belkereskedelmi Minisztéri­um és a Szovjetunió össz-szövet- ségi kereskedelmi minisztériuma közötti tárgyalások eredménye­képpen szombaton választékcse- re-megállapodást írtak alá. A jegyzőkönyv együttesen 3,2 millió rubel értékű áru kölcsönös cseréjét jelenti. A montreali szívkórház sebé­szei szombatra virradó éjjel vég­rehajtották Kanada harmadik szívátültetését. Az 58 éves török származású Elie Zaor textilmun­kás egy 38 éves hegesztő szívét kapta, aki pénteken halt meg a montreali kórházban. Az orvosi közlemény szerint EUe Zaor igen jó állapotban van. A montreali műtéttel a világ szívátültetéseinek száma 35-re emelkedett. Tizennégy újszíves beteg maradt eddig életben. * Az NDK külügyminisztériumá­nak szóvivője állásfoglalásában élesen elítélte „a haza napja” el­nevezésű, vasárnapra Nyugat- Berlinben összehívott revansista összejövetelt. Az állásfoglalás az NDK kormánya nevében a re­vansista megnyilvánulás betiltá­sára szólítja fel a nyugat-berlini illetékeseket. * Szombaton magyar küldöttség utazott az Interparlamentáris Unió limai konferenciájára. A delegáció vezetője Cseterki La­jos. az Elnöki Tanács titkára, tagjai; Darvasi István és Nagy Miklós országgyűlési képviselőt, Patolicsev szovjet külkereske­delmi miniszter szombaton az NDK-ba érkezett, hogy részt vegyen a lipcsei vásár vasárnapi megnyitásán. * A Finn Kommunista Párt Központi Bizottságának Politikai Bizottsága pénteken ülést tartott, amelynek határozatáról szomba­ton beszámolt a Kansan Uutiset című lap. „A Finn Kommunista Párt Politikai Bizottsága meg­elégedéssel üdvözli a Szovjet­unió és Csehszlovákia között lét­rejött megállapodást és kifejezi azt a reményét, hogy ezen az úton biztosítani lehet Csehszlo­vákia szocialista fejlődését, együttműködve a több! szocia­lista országgal” — állapítja meg a határozat. * Makariosz érsek ciprusi elnök szombaton kétnapos magánlá­togatásra Rómába érkezett, ahol VI. Pál pápával és Konstantin görög királlyal kíván eszmecse­rét folytatni. * Szombat reggel újabb harcok­ról érkezett jelentés Brazaville- Kongóból. Pénteken a hadse­reg egységei megütköztek a . szél­sőjobboldali diákszervezet tag­jaival, akik egy kiképző tábor területén sáncolták el magukat. Az országban rendkívüli állapo­tot és kijárási tilalmat rendel­tek el. Huszonnégy órán belül szállítják a pótalkatrészt A Gépalkatrészellátó Vállalat felkészült az őszi mezőgazdasági munkára A Mezőgazdasági Gépalkat­részellátó Vállalat vidéki tele­pein és a központi raktárban fel­készültek az őszi mezőgazdasági munkák gépparkjának „kiszolgá­lására”. A vállalat az előzetes igények ismeretében elegendő felszerelést, alkatrészt és kiszol­gáló berendezést, tartalékolt úgyhogy az ellátásnál nem vár­hatók komolyabb zavarok. Különösen nagy az érdeklő­dés a nyári szárazságtól kiszik­kadt földben elkopott ekevas- és kormányleme7.-cseregarnitúrák iránt. Az igény. 50—80 százalék­kal meghaladta a tavalyit, en­nek ellenére a naponta érkező megrendeléseket hiánytalanul ki tudják elégíteni. Egyedid a ré­gebbi típusú PE—336-os ekénél számítanak kisebb alkatrész- hiányra. _ A vállalat különben hozzávetőleg 30 féle szántóesz­közhöz biztosított cserealkatrészt A kukorica betakarításán or­szágszerte 550 ZMÁJ típusú ju­goszláv kombájn dolgozik. A vál­lalat a nyár folyamán többször is érintkezésbe lépett a gyártó céggel és kereskedelmi megbí- zottaival, ennek ellenére a kom- bájnalkatrész-ellátás jelenleg sem megnyugtató. Nincs fenn­akadás a vetőgép-alkatrészek te­rén és ha szükség Jvan, a szere­lők gyorsan hozzájuthatnak a traktorok alkatrészeihez is. A MEGÉV szakemberei a nyá­rihoz hasonló szervezettséget biz­tosítottak az őszi mezőgazdasági munkák idejére. A legtöbb al­katrészt 24 óra alatt szállítják a helyszínre. Szükség esetén a bu­dapesti központi raktárból pos­tán küldik el a megrendelőkhöz a cseregarnitúrát. (MTI) Húsz—ötven százalékos árengedmény a Keraviil-vásáron Szeptember 2—október 5. Kö­zött Keravill-vásárt rendeznek, s ez alkalomból számos árucikkei 20—50 százalékos árkedvezmény­nyel árusítanak. A Favorit TD—663-as televíz.ió 5100 forint helyett 3950 forintért, a Minivizor Ív egynormás változa­ta 4450 helyett ugyancsak 3950 forintért, kapható. A sztereo végPokozatú R—5700-as típusú rá­fié.} 1100 forinttal olcsóbban, 1700 forintért árusítják, ezenkívül mét- további négyféle olcsó rádióké­szülékei hoznak forgalomba em gedményes áron. A garzonkonyhák számára készült TT—41-es törpe tűzhely 2810 helyett 2390 forintba kerül — a GS—30-as grillsütőt 790 fo­rintért adják 330 forinttal olcsób­ban a normál árnál. A vásár idején 20 millió forint értékű árut ajánl fel kedvezmé­nyes áron a Keravill, ami a vá­sárlók számára több mint ötmillió forint megtakarítást jelent. (MT11

Next

/
Thumbnails
Contents