Tolna Megyei Népújság, 1968. március (18. évfolyam, 51-77. szám)

1968-03-01 / 51. szám

2 TOLNA MEGYEI NEPÜJSAG 1968. március U A partizánok Dong Ha-t fenyegetik Az AFP szerint a dél-vietnami dik. A Dong Ha-i támaszpont ratikus Köztársaság több térsége szabadságharcosok nagy erőket repülőterének kifutópályáját a ellen intéztek bombatámadáso- vontak össze az Egyesült Álla- partizánok gyakran tartják tűz kát így Hanoitól 90 kilométerre mok Dong Ha-i haditengerészeti alatt. Az amerikai repülőgépek északra egy vasútvonalat és támaszpontja körül. A támasz- csalt a legnagyobb kockázatok Haiphongtól 11 kilométerre pontnak az a feladata, hogy biz- árán használhatják a kifutópá- északra raktárhelyiségeket bom- tosítsa Con Thien és Khe Sanh lyát. báztak. ^^szabadságharcosok megkísér- Az amerikai főparancsnokság Csütörtökön reggel az amerikai lik elvágni a Dong Ha-i támasz- úgy véli, hogy Dong Ha és a 9- légierők támadást intéztek a Vi- pont utánpótlási vonalát. es számú főútvonal mentén elhe- etnami Demokratikus Koztársa­A partizánoknak egyébként már lyezkedő amerikai támaszpontok sag fovarosa ellen. Az amerikai sikerült elvágniok a Hűét és a elleni a Khe Sanh el­Lelőttek egy amerikai óriásheiikoptert repülőgépek Hanoi központjá­Dong Hat öss"zekötő útvonalat és fucm a ~ .lakótelepeit rakétákkal lőt­érre már hetek óta egyetlen len indítandó partizánoffenziva tek es a fovaros közelében lévő amerikai konvoj sem merészke- előjátéka lehet. célpontokat bombázták. A támadás során egy betolako­dó gépet lelőttek. A TASZSZ jelentése szerint a délelőtti órákban az amerikai légierőik támadták Hanoit. A fő­városban bombák és földlevegő Mint az AFP jelenti, a dél-vi- folytatják a parüzánok feltétele- rakéták robbanása, valamint a etnami partizánok Saigonban es zett állasainak bombázását. , , környéken folytatják „ideghá- Csütörtökön reggel amerikai legelhárito egysegek geppuskai- borújulcat”. Szerdán este a fővá- repülőgépek a Vietnami Demok- nak kelepelése hallatszott ros utcáin röplapok jelentek meg. Ezek újabb nagyszabású tárna- E I ^ I'l i- «. dóst helyeznek kilátásba Saigon rOlytaTOCllK Q WaShingtORI stratégiai célpontjai ellen. ' r ti Csütörtökön reggel a dél-viet- haditan ÖCS nami hazafias erők a Khe Sanh-i ** támaszpont közelében megsem- Johnson elnök és legfőbb ta- Dallasban mondott beszédére. Itt misitettek egy amerikai oriasheli- nácsadói csütörtökön a Fehér az elnök minden eddiginél ag­és°Pr fedélzet^°Ptartózk^ó 22 Házban fol-vtatták a dél-vietnami resszívabb hangnemben szólott a amerikai katona életét vesztet­te. töltő nehézfegyverekkel veues goztatjáki hogy Johnson elnök tűz alá a Can Tho-i amerikai tá- nem zárkózik el a kérés elől, maszpontot. amennyiben a Pentagon vezetői . n cn _követelésüket „megfelelő indo­K özben az amerikai B 5--es kokkal tudják alátámasztani”. óriásbombázók a demilitarizált ^ megfigyelők ezzel kapcso- övezettől délre eső területeken latban utalnak Johnson minap Repülő csészealjak... hazafiak általános offenzívája vietnami helyzetről. Az Egyesült nyomán kialakult helyzet megvi- Államok ellen intézett „halálos ... ..... ...... tatásat. A washingtoni „hadi- ^hívásról” beszélt és azt mon­A partizánok csütörtökön reg- tanácson Wheeler tábornok, a . , gél ismét aknavetőkkel és ráké- vezérkari főnökök egyesített bi- dotta, hogy az Egyesült Államok Iákkal lőtték Bien Hoa térségét, zottságának elnöke számolt be a „kész minden áldozatra, hogy Rakétatűzzel árasztották el a dél-vietnami -helyzetről és a szembenézzen a fenyegetésekkel”, dél-vietnami bábhadsereg helyi Westmoreland tábornokkal Sai­parancsnokságának épületét is. gonban folytatott tanácskozásai- A partizánok Saigon és Bien rdi. Hoa között már második napja jój értesült körök szerint ave- tartják tűz alatt a Thu Duc-i ka- zérkari főnökök egyesített bízottá tonai akadémiát. Csütörtökön gigának elnöke azt szorgalmazza, reggel az akadémiára 40 lövedék hogy a partizánoffenzíva letöré­zuhant. sére az Egyesült Államok 50— Folytatódik a hazafias erők tá- 100 000 főnyi katonával növelje madósa a Mekong-folyó delta- a Dél-Vietnamba vezényelt ex­vidékén is. Itt a partizánok után- ^díciós hadseregének létszámát. vettek Washingtoni megfigyelők han­PANORAMA Az Európai Közös Piac minisz­tereinek tanácsa Couve de Mur. vilié francia külügyminiszter elnökletével csütörtökön délelőtt összeült. Ez a külügyminiszterek első értekezlete december 19-e óta, amikor Franciaország má­sodízben vétózta meg Nagy- Britannia belépését a Közös Piacba. * Kairóban aláírták az 1968— 1969-re szóló magyar—egyiptomi kulturális és tudományos együtt­működési munkatervet. A mun- katerv szerint a két ország tudo­mányos kutatókat. tanárokat, író-, művész- és tudósdelegáció­kat cserél, kölcsönöseit filmfesz­tivált rendez, népi együttesek vendégjátékát teszi lehetővé. * A Columbia folyótorkolatvidé­kén a csütörtökre virradó éjjel összeütközött egy japán teher­hajó és egy libériái tartályhajó. Az amerikai parti őrség jelenté­se szerint mindkét hajó kigyul­ladt. * Március 6-án, szerdán Szófiában összeül a Varsói Szerződés tag­államainak politikai tanácskozó testületé. • Jói értesült washingtoni forrá­sok szerint az Egyesült Államok beszüntette a nukleáris fegyve­rekkel felszerelt B—52-es straté­giai bombázók 24 órás légi őr­járatát. Az intézkedés — ame­lyet egyébként az amerikai had­ügyminisztérium nem volt haj­Az építőanyag- a Tamási Járási Csütörtökön délelőtt ülést tar­tott a Tamási Járási Tanács végrehajtó bizottsága. Részt vett a tanácskozáson Horváth József, a megyei tanács elnökhelyettese is. Az ülésen Pruck Ferenc ke­reskedelmi felügyelő ismertette a járás TÜZÉP-telepének építő­anyaggal való ellátottságát. Megállapítást nyert, hogy a két állami TÜZÉP-telep — a tamási és a simontomyai — jelenlegi árukészlete építőanyagból jónak értékelhető. A zavartalan ellátás biztosítása azonban megköveteli, hogy a jelenlegi készletnek meg­ellátás helyzete Tanács VB előtt felelő törzskészlettel rendelkezzen a két telep. Az is kiderült, hogy a szövetkezetek kezelésében levő telepek áruellátása gyengébb. A vb. ezért felhívta a figyelmet, hogy az anyagok folyamatos biz­tosítása érdekében jobban hasz­nálják ki az új gazdasági me­chanizmus adta lehetőségeket. A továbbiakban a járás terme­lőszövetkezeteinek elmúlt évi zárszámadásáról szóló jelentést hallgatta meg a vb., majd a be­jelentések megvitatására került landó sem cáfolni, sem megerő­síteni — nyilvánvaló összefüg­gésben van a közelmúltban tör­tént szerencsétlenséggel. Amikor egy b—52-es négy hidrogénbom­bával a fedélzetén a grönlandi partok mentén lezuhant. * Walter Ulbricht, az NSZEP el­ső titkára, az NDK államtanácsán nak elnöke, csütörtökön’Weimar- ban az új alkotmánytervezettel foglalkozó gyűlésen beszédet mondott. Foglalkozott az NDK szocialista fejlődésével, méltatta az európai biztonság megszilár­dítása érdekében kifejtett erőfe­szítéseit és ismételten felhívta a Német Szövetségi Köztársaságot: kössön megállapodást az NDK-val az erőszakos megoldások kizárá­sáról. * Romney michig&ni kormányzó váratlan visszavonulása a repub­likánus párt elnökjelöltségéért ví­vott küzdelemből, a vezető poli­tikusok szerint teljesen új hely­zetet nyit meg az amerikai vá­lasztási kampányban. Romney az­zal indokolta elhatározását, hogy jelöltsége nem talált megfelelő támogatásra a párt tagjai köré­ben. Hazaérkezett Budapestre az a magyar kereskedelmi, gazdasági kormánydelegáció. amely Darvas László külkereskedelmi minisz­terhelyettes vezetésével február 10-től Iránban tárgyalásokat foly­tatott gazdasági és műszaki ál­lamközi megállapodás megköté­séről. A tárgyalások során a két ország képviselői kölcsönösen tá­jékoztatták egymást az áru szál­lítási, lehetőségekről. 8» Egy floridai bíróság szerdán 60 naptói négy évig terjedő bör­tönbüntetéseket szabott ki hat vádlottra, akik „szabadcsapato­kat” szerveztek — javarészt ku­bai disszidensekből —, Duvalier, haiti diktátor megbuktatására. X Szerdán reggel, helyi idő sze­rint négy óra két perckor, ötös erősségű földrengést észleltek Taskentben. A földrengés epi­centruma a városközpontban volt. Az 1966. április 26-i föld­lökések óta ez volt a 809. föld­rengés Taskentben. Moszkva (MTI) A Pravda csütörtöki számában Musztel, a Szovjet Tudományos Akadémia levelező tagja, Martinov, a fizikai-matematikai tudományok doktora és Leskovcev, a szovjet fizikusok or­szágos bizottságának tudományos titkára nyilatkozott az úgy­nevezett „repülő csé­szealjakról”. Mint írják, ez a téma megvitatásra került a Szovjetunió Tudo­mányos Akadémiája fizikai osztályában is, ahol Arcimovics akadémikus kijelen­tette: a „repülő csé­szealjak” körüli pro­paganda tudomány- ellenes szenzációhaj­hászás és ezeknek a kitaláló sofenek nincs semmilyen tudomá­nyos alapjuk. Az üggyel kapcsolatban észlelt tárgyak ter­mészete jól ismert. A repülő csésze­aljakról a Szovjet­unióban és külföldön terjesztett észlelések három csoportba so­rolhatók. Az első esetben tudatos fél­revezetésről van szó, ennek tipikus példá­ja a hamisító ame­rikai Adamski elbe­szélése, aki két kö­tetben leírta „talál­kozását” a Mars és a Vemig lakóival. A második cso­portba bizonyos egyé­ni megfigyelések tar­toznak. Ezek rend­szerint így kezdőd­nek: A tengeren csónakáztam, amikor hirtelen egy .,repülő csészealjat’ pillantot­tam meg, közeledett felém, majd elszállt”. Teljesen nyilvánvaló, hogy az ilyen észle­léseknek semmilyen tudományos értékük nincs, mivel nem le­het ellenőrizni őket. Végül előfordulhat valamilyen jelenség tényleges észrevétele, de az eseményben szereplő személyek rendszerint nem tu­dományos szakértők. Ez volt a helyzet például a Szófia fe­lett repülő tárgy ese­tében is, amelyről azután a szakembe­rek megállapították, hogy a' A’ATO ált"l felbocsátott kémbal­lonról van sző. A bal­lon nagy magasság­ban a „széllel szem­ben" haladt, ami an­nál Is könnyebben lehetséges, mivel közismert, hogy a szél iránya az at­moszféra felső réte­geiben és a Föld­felszín közelében gyakran ellentétes. A szovjet tudósok nyomatékosán hang­súlyozták: semmiféle, olyan új mozzanat nem vetődött fél, amely a ,,repülő csészealjak” létezésé­ről bizonyítékot szol­gáltatna. Az úgyne­vezett „repülő csésze­aljakat” nem látják az égboltot nappal és éjjel figyelmesen vizsgáló csillagászok, nem találkoznak vele a földi atmoszféra, összetételét kutató tudósok és más szak­értők. Ez pedig azt jelenti: nincs semmi­lyen alapja annak, hogy újjászülessenek valamiféle Mars- vagy Venus-lakók titkos földi kirándu­lásairól szóló üres. iidemánytalon fecse­gések. NAKI KRÓNIKA Csollánykosxortít Balogh Józsi bácsinak a leg­kisebb lánya váltja ki a gyógy­szert, amit a doktor bácsi felír neki. Dr. Klapka János azonban ha csak sejdít is valami komo­lyabb bajt, azonnal szakorvosi vizsgálatra utalja a betegét. — Azaz! Most azonnal kéznél van az orvos. Régente amikor orvosra került, a beteg már fé­lig a halálban volt. Nem is tu­dom, hogyan győzi az állam ezt a sok gyógyszert, rendelést, meg táppénzt azért a semmit sem érő SZTK-díjért?! — mondja Balogh Gyula. Balogh Gyuláék néhány házzal arrébb laknak, a fiatalokkal együtt. A fiatalok is már több, mint tizennyolc éves házasok. Tizenhét éves fiúk, meg egy ti­zenhárom éves lányuk van. — Megmutassam a szekrényét annak a fruskának? Annyi hol­mija van tizenhárom éves létére, mint annak előtte valami na­gyon módos leánygyereknek le­hetett — beszéli az asszony. — No ’ igaz. igaz. ennyi pénzünk nekünk sem volt ré­gente. Mind a ketten 260—260 forintot kapunk. Ebből, nem mondom, hogy valami ki kapósán, de megélni meg lehet. Mert nem járunk klumpában, mint még én gyerekkoromban. Aztán villany­nyal világítunk, nem pedig virág- olajos mécsessel, aztán nem is csutaszárral tüzelünk, meg gör- könyt sem eszünk. — Görköny... ? — Igen. Ma már nem tudják mi az. Kukoricalisztből készül, összekeverik vízzel a kukorica­lisztet, egy kis sót bele, s pogá­csát formáznak belőle. Azt sü­tik ki tepsiben. — No, és ki dolgozna ma mái’ napszámba egy köcsög aludtte­jért? Ugye senki. Mert, hogy már ilyen is előfordult a ttaki ember életében. Aztán aki el­ment a napszámba, vitt magával kukoricakenyeret, meg vöröshagy­mát. Akinek jutott egy falat sza­lonna is, az már aztán nagyon híres volt. Ma meg?! No, ma meg az a híres, aki nem vág disznót. Mert az még csak egyetlen mon­datnyi témát sem ad az emberek­nek, akinek az óljában kettő, há­rom, vagy négy malac is göm- bölyödik. Megszokott dolog az. Azért Nakon ma még az is híres, aki gépkocsit vásárol ma­gának. így a Mikolics lány is, a Varga Józsefné. Hamar szerte­szaladt a híre, a múlt év au­gusztusában, hogy kocsitulajdono­sok lettek. Igaz. Vargáék Szak­oson laknak, — dehát a faluhoz tartoznak egy kicsit. Ha másért nem, hát azért, mert időnként a nagymama vigyáz a lányukra, a hároméves kisunokára. Aztán híres volt a faluban Réz József kisfiának a keresztelője is. A tanácsházán tartották meg Réz József minden biztatás, rá­beszélés. ajánlgatás nélkül, egy­szeresek beállított a tanácselnök elé, hogy ő bizony névadót akar tartani. Mindenki megilletődött. Ez volt az első névadó a falu életében. No, bekapcsolták a mikrofont, s aki nem fért a te­rembe, hát az utcán hallgatta, hogy milyen ez a tanácsi keresz­telő. Ki így, ki úgy vélekedett róla. S bizony annak is gyorsan szállt a híre az utóbbi évben a falu­ban, ha egy-egy asszony gyere­ket várt. — Nagyon megijedtem, ami­kor egy évvel ezelőtt idekerül-

Next

/
Thumbnails
Contents