Tolna Megyei Népújság, 1965. november (15. évfolyam, 258-282. szám)

1965-11-02 / 258. szám

» •* m a,- ; TÖL Na WkGf£h VOAG PBOtETftRIftL EGYESÜLJETEK t NÉPÚJSÁG A MAGYAR SZOCIALISTA MUNKÁSPÁRT TOLNA MEGYEI BIZOTTSÁGA ÉS.A MEGYEI TANÁCS LAPJA r~ A közügyek gazdái I Csatát nyerni roham nélkül 5, Oi XV. évfolyam, 258. szám ÁRA: 60 FILLÉR Kedd, 1965. november _ I Lottó-nyeremény­| I jegyzék 8. o. : ^_______ _______) El ismerés a magvetőknek Tolna megye termelőszövetke­zeteiben, állami gazdaságaiban a kenyérgabona-vetési tervet opti­málisnak nevezhető időben telje­sítették. A hetenként ülésező me­zőgazdasági operatív bizottság tagjai, a megyét járva, szemé­lyesen is meggyőződtek arról, hogy milyen nagy munka előzte meg a terv teljesítését. Ez év nya­rán a mezőgazdaság az ország ke­nyerét megtermelte, s nem lesz arra szükség, hogy külföldről vá­sároljunk búzát. A megye tsz-ei, állami gazdaságai is megfelelő arányban járultak hozzá az ország lakossága kenyérgabonával való ellátásához. Számos tsz jóval több kenyér­gabonát adott el a vállalatnak a tervezettnél. S jelenleg ismét bi­zakodóak lehetünk, hiszen 1965. őszén a megye mezőgazdasági üzemei a megfelelő jövő évi ter­mésátlagok elérésének egyik fon­tos feltételét, az optimális vetési idő betartásával megteremtették. E, dologra kiválóan alkalmas hosszúnak ígérkező, szép ősz ked­vezett ugyan a magvetőknek, de” elsősorban a szorgalom, az igye­kezet a magyarázata a tervteljesí­tésnek. Az a szorgalom és igyeke­zet. aminek az elmúlt hetekben az állami gazdasági dolgozók, a gépállomási traktorosok, a szövet­kezeti tagok, az általános iskolák és a középiskolák KISZ-fiataljai számtalanszor tanújelét adták. Nem árt felidézni az elmúlt he­tek fontosabb megyei eseményeit, már csak azért is, hogy lássuk, megfelelő szervezettséggel a me­gyei, a járási, a községi intézke­dések kellő összhangjával még a legnehezebbnek látszó feladat is sikeresen oldható meg azokban a mezőgazdasági üzemekben, ahol jó az együttműködés a tagok és a vezetők között, ahol jó és gyümöl­csöző a kapcsolat a szövetkezeti emberek, a felsőbb szervek, a gépállomások és a termelésben közreműködő vállalatok között. Egyik lényeges előrelendítője volt a tervteljesítésnek, az úgy­nevezett súlypontozás. Két irány­ba hatott. Egyrészt a „biztos” üze­meket feleslegesen senki nem zak­latta, másrészt a megyei, a já­rási irányító szervek a fő figyel­met az úgynevezett kritikus tsz- ekre összpontosították, kellő idő­ben, még a nagy munka megkez­dése előtt. Ilymódon a közremű­ködés hasznossága meghatványo­zódott. Ez év őszén elmaradt a mesterségesen felfokozható fe­szültség, amelynek rendszerint kapkodás, idegeskedés a következ­ménye, a tsz-vezetők körében. A nagy munka befejeződött. Ha nem is a megkívánt mértékben, de a korábbi évekhez képest sok­kal nagyobb számban dolgoztak az erőgépek két műszakban. Ez is egyik lényeges megteremtője volt a sikernek. A megyei tanács ver­senyfelhívásához száznál több közös gazdaság csatlakozott és igen figyelemre méltó körülmény, hogy idejében végeztek a kenyér­gabona-vetéssel e verseny végsc- eredményeként azok a közös gaz­daságok is, amelyek más években sereghajtónak számítottak. A föl­deken még rengeteg a tennivaló. A kukorica jó része betakarításra, az őszi mélyszántás befejezésre vár. Mégsem lehet elmenni szó nélkül amellett, hogy a vetésterv teljesítése olyan munkasiker amelyben minden elismerés a magvetőket illeti. Nedves a kukorica Ne rakják prizmába A napsütéses idő ellenére még mindig sok a nedves kukorica Vajda István, a megyei tanács me­zőgazdasági osztályának helyet­tes vezetője azt mondja, a na­pokban Bogyiszlón egészen tejes csöveiket is találtak. Mivel me­gyénkben jó a termés, hamarosan bekövetkezik az, hogy nem tud­ják hova tenni a kukoricát, illet­ve kénytelenek lesznek a szabad­ban tárolni, a földön prizmában. A tárolási gondokról, azok meg­oldásáról nyilatkozatot kértünk Vajda Istvántól. A megyei tanács mezőgazdasá­gi osztályvezető-helyettese első­sorban a csövek válogatására hív­ja fel a figyelmet. A nedvesebb csöveket rakják külön már a sze­désnél, aztán a kocsira rakásnál, később pedig a górézás közben ismét dobálják külön a feltűnően nedves csöveiket. A prizmában való tárolást nem ajánlják a me­gyei szakemberek, mert az előző években sem vált be sok gazda­ságban. Huszonöt százalékos ned­vességtartalomig még lehet priz- mázni a kukoricát, de azon felül nem. Igen nagy romlás, veszte­ség következne be a penészedés­sel. Az erősen nedves termény prizmózása nagyobb veszteséget idézne elő, mintha válogatás nél­kül górézzák. Szükség-górék készítését ajánl­ja Vajda István, toyábbá azt, hogy az erőgépek helyett egy ideig kukoricát tároljanak a csővázas színeikben. A leghatásosabb mód­szer pedig a hideglevegős széna- szárító berendezés felhasználása a kukorica szárítására, szikkasz­tására. Ezt a módszert tanulmá­nyozták megyénk sok szövetke­zetének vezetőd a Bács-Kiskun megyei Csávoly községben. Lé­nyege az, hogy a berendezés mel­lé oszlopokat ásnak le és azt drótfonattal vonják be köröskö­rül. Ez megtartja a kukoricacsö­veket, a ventillátor légvezetékei fölött Tetejére kukoricaszárat, vagy szalmát rakjanak. Az eddig említett lehetőségek valószínűleg jónéhány faluban ke­vésnek bizonyulnak az egész ter­més megmentésére, ezért szüksé­ges lesz, hogy a házaknál lévő nagy górékat ívegyék igénybe bértárolásra, vagy ha ilyen nincs, a nagy padlásokat: például régi iskolákét és gazdasági épületekét. Könnyíthet a gondokon az is, ha a munkaegységre járó kukoricát azonnal kiadják a tagoknak. Ahol viszont a raktározást egyáltalán nem tudják megoldani a termés bizonyos mennyiségének letörése után, inkább várjanak a szedés­sel, mint hogy prizmába rakják. (g- i ) V eteránküldöttség utazott a Szovjetunióba November 1-én, hétfőn délután a Ferihegyi repülőtérről 37 tagú magyar veteránküldöttség utazott a Szovjetunióba, Révész Géza nyugalmazott altábornagy veze­tésével. Az egykori vörösgárdis­ták ellátogatnak a hajdani harcok színhelyére: Novoszibirszkú*. Kujbisevbe, Rosztovba, Kijevbe is. Közösen látogatnak Lenin- grádba, majd részt vesznek Moszkvában a Nagy Októberi Szocialista Forradalom 48. évfor­dulójára rendezett ünnepségeken; Szovjet és lengyel vezetők találkozója Belorusszjákan Moszkva: október 29-én és 30- án Belorussziában Leonyid Brezs- nyev, az SZKP KB első titkára, K. Mazurov, az SZKP elnökségi tagja, a minisztertanács elnöké­nek első helyettese, J. Andropov, a KB titkára és V. Nóvikov, a KB tagja, a minisztertanács el­nökhelyettese megbeszéléseket folytatott Wladyslaw Gomulkával a LEMP KB első titkárával, Jo- zef Cyrankiewicz-sel, a LEMP politikai bizottsága tagjával, a minisztertanács elnökével, Zeonon Kriszkoval, a politikai bizottság és a KB tagjával, Stefan Jend- rychowskival, a politikai bizott­ság tagjával, a térvbizottság el­nökével. Az SZKP és a LEMP vezetői a találkozók során kölcsönösen tájékoztatták egymást a szocializ­mus, illetve a kommunizmus építéséről, megvitatták a szovjet —lengyel gazdasági és politikai kapcsolatok további fejlesztésének Közép-amerikai pártértekezlet Havanna (TASZSZ) A Kubai folyt értekezet bebizonyította a Kommunista Párt sajtóorgánu- latin-amerikai kommunista és ma, a Gramma vasárnapi számá- munkáspártok további közeledé- ban közölte, hogy nemrégen meg- sét és baráti kötelékeinek erősö- tartották a mexikói, a guatemalai dését. a salvadori, a hondurasi, a Costa- Rica-i és a panamai kommunis­ta- és munkáspártok 4. értekez­letét. A pártértekezleten megvizs­gálták a kölcsönös érdeklődésre számottartó kérdéseket, kidolgoz­ták a közös akciók irányvonalát és határozatot hoztak Közép-Ame- rika gazdasági integrációjáról. A párttalálkozóról kiadott köz­lemény megjegyzi, hogy a köl­csönös megértés légkörében le­kérdéseit, véleményt cseréltek a jelenlegi európai és nemzetközi helyzet főbb kérdéseiről, a nem­zetközi kommunista és munkás- mozgalom • kérdéseiről. A felek megállapították, hogy a két or­szág kapcsolatai eredményesen fejlődnek. Megvitatták e téren a további lépéseket annak szem előtt tartásával, hogy a Szovjet­unió és a Lengyel Népköztársa­ság, az SZKP és a LEMP testvéri kapcsolatainak szilárdítása meg­felel mind a szovjet és a len­gyel nép, mind pedig az egész szocialista közösség érdekeinek, erősíti a béke és a szocializmus erőit. Hangsúlyozták az összes szo­cialista ország együttműködése további tökéletesítésének és el­mélyítésének időszerűségét és je­lentőségét. (MTI). Dr. Ságtai Vilmos előadást tartott Szekszárdon Tegnap, dr. Sághi Vilmos, az| tartott. Arról tájékoztatta a je­Országos Tervhivatal elnökhelyet­tese Szekszárdon a megyei párt- bizottság nagytermében előadást Csalódott Wilson látogatásában a négymillió afrikai lakos LONDON: Amikor Wilson teg­nap távozott a rhodésiai főváros­ból, az afrikaikak távol marad­tak, s csupán a Smith-kormány hivatalos képviselői búcsúztatták a brit miniszterelnököt. Ez a hangulatváltozás talán a legtömörebb összefoglalója volt a látogatás eredményének: az afrikaiak megértették, hogy az angol kormánytól nem várhat­nak hatékony védelmet a rho­désiai fehér vezetők fajüldöző rezsimje ellen. Wilson egy hét alatt több mint 150 rhodésiaival tárgyalt, első­sorban a Smith-kormány tagjai­val. Időt szakított a fehér telepe­sek által fizetett „törzsfőnökök” megismerésére is, sőt külön erre az alkalomra helikopteren szál­lították Salisburybe a rhodésiai nemzeti pártok koncentrációs táborban tartott vezetőit. Wilson csupán gazdasági szank­ciókat helyezett kilátásba arra az esetre, ha a Smith kormány a függetlenség önkényes, egyol­dalú megragadásához folyamod­nék. Az afrikai nacionalista ve­zetőkkel viszont egyértelműen közölte, hogy ne számítsanak Nagy-Britan- nia katonai beavatkozására a tizennyolcszoros többségben levő fekete lakosság megvé- delmezésére. A maratoni eszmecsere egyet­len eredménye, mint a ma reg­geli angol lapok megállapítják, „értékes időnyereség” a további tárgyalásokra. Miután Wilson és Smith hetek óta kölcsönösen „utolsó” és „legutolsó” figyel­meztetéseket intéznek egymáshoz, szombat reggelre megállapodtak egy háromtagú „parlamenti vizs­gáló-bizottság” ltiküldésébeni amely megvizsgálja maid, hogy vajon az 1961-es alkotmány „bi­zonyos módosításával” lehetsé­ges-e a függetlenség megadása. A brit kormány képviselőt nevez ki a vizsgáló-bizottság­ba, a kétszázezer fehér tele­pes nevében két képviselőt küld a Smith-kormány, a négymillió afrikait senki sem képviseli. Az alkudozás tehát folytató­dik, s alig távozott Wilson, a rhodésiai miniszterelnök kinyi­latkozta „legeslegutolsó” figyel­meztetését. Smith és támogatói — állapítja meg az Observer mai vezércikkében — tulajdonképpen arra törekszenek, hogy nemzet­közileg is törvényessí tsék a két- százezemyi fehér kisebbség kor­látlan uralmát a négymillió af­rikai fölött. Köves Tibor len levő párt-, tömegszervezeti és gazdasági vezetőket, hogy mi­ként alakul a mezőgazdasági ter­melés a harmadik ötéves terv­ben. Elmondotta, hogy a harma­dik ötéves terv még készül, s előreláthatóan 1966 elején ölt majd végleges formát. A jelenlevőket ennek előrebo­csátásával dr. Sághi Vilmos rész­letesen tájékoztatta a mezőgazda- sági termelés szerkezetében vár­ható módosításokról, változások­ról, figyelembe véve a második ötéves terv e téren szerzett ered­ményeit és tapasztalatait. Rész­letesen foglalkozott a munka­erőhelyzet, valamint az életszín­vonal tervezendő és várható ala­kulásáról, a mezőgazdasági ter­melés anyagi, valamint műszaki megalapozásáról és külön kitért a termelés növekedésének az üte­mére. Az előadás nyomán a megye, a járások, valamint a- mezőgaz­dasággal kapcsolatos intézmények, szervek és a termelőszövetkezetek képviselői arról kaptak képet, hogy országos szinten megfelelő intézkedéseket foganatosítanak a harmadik ötéves terv során a magyar mezőgazdaság korszerű­sítésére, továbbfejlesztésére, a meglevő ellentmondások, arány­talanságok, stb kiiktatására; Cy7

Next

/
Thumbnails
Contents