Tolna Megyei Népújság, 1965. szeptember (15. évfolyam, 205-230. szám)

1965-09-01 / 205. szám

wmx sTtcrm wgraaw 1963. szeptember I, Dél-vietnami hazafiak sikeres támadása An Hoa helyőrsége ellen Iscmlnutk sorokban (MTI) Dobi István, a Népköztársaság Elnöki Tanácsának elnöke kedden fogadta sir Alexander Francis­A dél-vietnami j alighanem rendkívül nagy. Ame- [ dél-vietnami terület fölött végre- Morley rendkívüli és meghatal­hajtották a tizenharmadik és a mázott nagykövetet, Nagy-Britan Saigon hazafiak elpusztították a kor-1 rikai katonák nem voltak velük, mánycsapatok egyik helyőrségét! , _ , , , , .... . kedden a hajnali órákban. Nyu- A helyőrséget környező vidékét gáti hírügvnökségi jelentések sze-! .régóta szüárdan ellenomk a rint a támadás nem sokkal éjfél del-vietnami hazafiak, leszámítva után kezdődött meg a Saigontól | ,Lait-. fhonnan, 530 kilométernyire északkeletre fekvő An Hoa ellen. Amikor né­hány órával később Da Wangból felderítő' gépeket küldtek a hely­őrség fölé, a pilóta azt jelen­tette, hogy An Hoa Lángokban áll. A Chu Lai amerikai tengerész­gyalogos-támaszponttól 20 kilo­méternyire délkeletre levő hely­őrséget a UPI szerint 100 kor­mánykatona védelmezte. Sorsuk­héttel ezelőtt az amerikai tenge­részgyalogosok — nyugati hír- ügynökségek szerint — sikeres akciót hajtottak végre ellenük, de mégsem tudták felgöngyölíteni a számukra állandó fenyegetést jelentő partizánerők zömét. Egy amerikai katonai szóvivő kedden bejelentette, hogy szom­baton és vasárnap a Guam csendes-óceáni szigetről felszálló ról nincs hír. de veszteségük B—52-es amerikai „légierődök'’, tizennegyedik szőnyegbombázást. A B—52-es óriásgépeket — mint tájékozott körök tudatták a UPI tudósítójával —, a közeljövőben naponta bevetik majd. Az Új-Kína hírügynökség je­lentése szerint Nguyen Huu Tho, a DNFF elnökségének elnöke hétfőn a Vietnami Hazafias Front Központi Bizottságához intézett üzenetben üdvözölte az észak­vietnami fegyveres erőket abból az alkalomból, hogy elpusztítot­ták az 500. behatoló amerikai gépet is. Az ár- és belvíz sújtotta területeken 230 újjáépülő lakóház falazását fejezték be Az idei nagy áradások, esőzések lajdonban lévő házakból 975-öt kölcsönt sem igénylik a káxasul- Ó3 belvizek — a megyei tanácsok nem lehet helyreállítani. Ezeknek tak és saját erőből végzik el a felmérése alapján — összesen az épületeknek túlnyomó része munkálatokat. Az Építésügyi Mi- 4392 lakóépületet rongáltak meg a legveszélyesebb helyen, a gyakr nisztérium szakigazgatási főosz- az országban. Több épület sérült ran víz alá kerülő hullámtérben tályának szakemberei szerint or- meg mint amennyit az előzetes állt. Most másutt, biztonságos te- szágszerte kielégítő a helyreáüí- f el méréskor jelentettek Sok ház rületen építik az új házakat és tás üteme és nagyobb fennakadás fala ugyanis csak később, a víz nem engedélyezik a hullámtéri ezután sem várható. A Belkeres­visszahúzódása után, a talajned- terület beépítését. kedelmi Minisztérium eddig mmt- , Mivel a folyadéküzemű rakétákat vess ég csökkenésével járó kisebb megrongálodott^de^helyi^ a ^ nia és Észak-Írország Egyesült Királyság új magyarországi nagykövetét, aki átadta megbízó- levelét. * Dr. Martin Luther King beje­lentette, hogy még az idén nagy­szabású, az 1963-hoz hasonló ará­nyú tüntetést kíván szervezni Washingtonban, ha a kongresszus továbbra sem ad önkormányzatot az amerikai fővárosnak. King el­ítélte ugyan az esetleges erősza­kos megmozdulásokat — amelyek­nek Washingtonban egyre több előjele mutatkozik, — de hangoz­tatta, hogy a főváros lakosságá­nak többségét kitévő négereknek meg kell mutatniok erejüket és határozottságukat. * Kállai Gyula, a forradalmi munkás-paraszt kormány elnöke kedden megkezdte ez évi rendes szabadságát, melynek egy részét a Szovjetunióban tölti. * A gazdagabb amerikaiak kiáru­sításon vehetnek saját rakétaki- lövő-helyet. A hadügyminiszté­rium ugyanis — a Wall Street Journalban megjelent hirdetéssel — 60, az Egyesült Államok te­rületén létesített kilövőhelyet kí­nál eladásra. A földalatti tárlókat az Atlas és Titan típusú rakéták elhelyezésére építették, egyenként 10—12 millió dolláros költséggel. Lemondott a dominikai Imbert-junta Santo Domingo (MTI)- Imbert tábornok úgynevezett nemzeti újjáépítési kormánya hétfőn es­te a rádión és televízión "keresz­tül bejelentette lemondását. A jobboldali juntához két tábor­nok és három polgári személy tartozik. Imbert televíziónyilat­kozatában kijelentette, hogy a junta tagjai helyükön maradnak mint ügyvivő kormány, mind­addig, amíg létre nem jön az ideiglenes kormány, ő a maga részéről azonban haladéktalanul visszalép. Az Imbert-junta tagjai a tele­víziónyilatkozat során aláírt ok­mányban hangsúlyozzák, hogy a visszalépés végérvényes. Imbert hozzáfűzte nyilatkozatához; „A junta tagjai, mint az ország ál­lampolgárai ígérik, hogy éberen őrzik Dominikát az ellenséggel szemben”. Imbert azt is bejelen­tette, hogy a junta tagjai nem írják alá a megbékélést szolgáló AÁSZ-tervet. Mint ismeretes, az alkotmá­nyos Caamano-kormány már ki­jelentette, hogy némi módosítá­sokkal kész a megbékélési terv lépését. aláírására, amely lehetővé tenné az átmeneti Godoy-kormány megalakulását. A jobboldali junta meglepetés­szerű lemondása közvetlenül az­után következett be, hogy a pol­gárháború dúlta Dominika fő­városában súlyos incidens tör­tént. Vasárnap éjjel az amerika- közi csapatok állásaiból aknatűz- zel és automata fegyverekkel lőtték az alkotmányos erők ál­lásait. A kialakult tűzharc több halálos áldozatot követelt. Az alkotmányos erők szóvivője szerint brazíliai, nicaraguai, hon- durasi és észak-amerikai kato­nákból álló csapatok kezdemé­nyezték a lövöldözést. Az amerikaközi erők viszont az Imbert-junta erőit tették fe­lelőssé a tűzszünet újabb meg­sértéséért. , Az incidens súlyosságára jel­lemző, hogy dr. Cury, a Caa­mano-kormány külügyminisz­tere az ENSZ főtitkárához inté­zett különüzenetben hívja fel az ENSZ figyelmét a helyzet súlyos­ságára és kéri az ENSZ közbe­50 millió forint értékű anyag szál • lításáról gondoskodik. így az elő­írt határidőig, az év vége.g min­denütt lakhatóvá tehetik a meg­rongálódott, vagy az újjáépülő házakat, befejezhetik a helyreállí­tási munkákat. (MTI). Gordon Cooper és Charles Con­rad.' a Gemini—5 hősei hétfőn délután a Cape Kennedy rakéta­kísérleti telepen műszaki tájékoz­tatást adtak űrutazásukról. Ta­pasztalataikat magnetofonszalag­ra rögzítették. A tudományos ta­Folytatódik a vatikáni zsinat Róma (MTI). Ä Santa Croce templomból a San Giovanni ba­zilikához vezető ünnepélyes kor- menettel kezdődik szeptember 14-én a zsinat negyedik ülés­szaka. Mint a Vatikán részéről közölték, a körmenetet a pápa vezeti és a katolikus egyház több mint háromszáz vezető személyisége, bíborosok, püspö­kök, stb vesz részt rajta. A Vatikán azt is közölte, hogy a pápa akarata folytán ez lesz a zsinat utolsó ülésszaka. Nagy figyelmet keltett ez a bejelen­tés, mert — mint ismeretes —, a zsinat munkája még távol áll a befejezéstől. Egyelőre nem tudni, hogyan akarják egy ülés­szak folyamán elvégezni mind­azt, amit nem sikerült három év vitái során elintézni. nácskozás még 9 napig tart. Dr. Berry az űrhajósok orvosa elmondta, hogy Cooper és Con­rad rövid idő alatt visszanyert valamit az űrutazás során elszen­vedett tetemes testsúlycsökkenés < bői. Pulzusszámuk és vérnyomá­suk ismét normális. • A Chemolimpex külkereskedel­mi vállalat teljes exportválaszté­kát felölelő árubemutatót rende­zett Prágában. A csehs: lovak szakértők körében nagy érdeklő­désre számol tartó kiállításon bemutatja a magyar vegyipar szá­mos gyártmányát, különbőz > fes­tékeket, fotóanyagokat, kozmetikai cikkeket és kemping-felszerelése­ket. Az amerikai fémipari sztrájkot, amelynek kedden éjfélkor kellett volna megkezdődnie, nyolc nap­pal elhalasztották. Erről Johnson elnök számolt be a rádió- és te- levízióbeszédében. Közölte, hogy a szakszervezetek és a vállalko­zók képviselői megállapodtak a válság elhárítását célzó tárgyalá­sok további nyolcnapos folytatá­sában. • Anasztasz Mikojan, a Szovjet­unió Legfelső Tanácsa Elnöksé­gének elnöke táviratban fejezte ki jókívánságait Johnson amerikai elnöknek abból az alkalomból, hogy Cooper és Conrad amerikai űrhajósok a Gemini—5 fedélzetén sikeresen befejezték űrrepülésü­ket. * A Léopoldville-i kormány bel­ügyminisztériuma újabb 27 UNESCO-tanárt nyilvánított „nem kívánatos” idegennek. Márciusban 15 UNESCO-tanár — nagyrészük egyiptomi születésű — volt kény­telen elhagyni Kongót kémkedés és összeesküvés vádja miatt. * Az amerikai külügyminiszté­rium szóvivőjének bejelentése sze­rint szeptember 15-én kerül sor Varsóban a legközelebbi kínai — amerikai megbeszélésre. Még nem bizonyos, hogy amerikai részről a megbeszélést Gronouski újonnan kinevezett nagykövet bonyolítja le. vagy még elődje John Cabot. * Adenauer volt nyugat-német, kancellár az NSZK-ban folyó vá­lasztási kampány alkalmából éles hangon bírálta a nyugati szövet­ségeseket. Nagy-Britanniának azt vetették a szemére, hogy kivonja az NSZK területéről nukleáris fegyverekkel felszerelt csapatait. Újabb fegyveres összetűzések Kasmírban Az újdelhi rádió szerint az in­diai eró., a kasmiri tűzszüneti vonalnál kilenc falut „szabid'tol­tak *c.”. Ghuhiiu Raszul Kar kasmiri állammin'.szter meglátogatta e te rületeket és bejelentette, hogy a három nap alatt elfoglalt falvak­ra kiterjesztették az indiai polgá­ri közigazgatást. Szadik, kasmiri miniszterelnök szintén célzott ar­ra, hogy India az ötszáz mérföld hosszúságú tűzszüneti vonal ki­igazítására készül. Srir.agarhan az indiai szóvivő kedden közölte, északnyugati területén és 23 pa­kisztáni fegyverest megöltek. A pakisztáni 'ádió cáfolja hogy az indiai erők Úri térségében el­foglaltak volna egy hegy szorost és valótlannak minősíti a rádió azit az indiai kijelentést, hogy a tűzszüneti vonal pakisztáni olda­lán kilenc katonai állást foglaltak el. A karachi rádió a gerillaerők győzelméről ad hírt és a hétfői összetűzésekben elesett indiai ka­tonák számát 230 főre becsüli. A pakisztáni ellenőrzés alatt álló kasmiri rajió ettől szemben A jövendő fáklyája 1930 szeptember I. hogy az indiai erők visszaverték j beismerte, nogy a tűzszüneti vo- a pakisztáni „behatolók” egyik I nal pakisztáni részén hét áhás el- támadását a tűzszüneti vonal i veszett. ^tszotíb h®fy. nin.cs ««IM h°gy egy falat kenyér- rendőrkarddal, a földmunkás kiút. a gazdasaga világválság gőz- hez jusson. anvák teatéhe fúr/Wö m?ngkret Utólélí *Z an8yalföldi ”A egy nagy család, ron^al^mCSendor*zu­munkast, az alföldi parasztot es amelynek össze kell tartani csak idő kérdése, hogy mikor Mindannyiunknak tűrni és dől- A röplapok nyomán ökölbe szo- roppantja össze. Már úgy látszott, gozni keli. hogy közelebb jussunk rított kezű emberek jelentek meg hogy némán fog a gőzhenger alá céljainkhoz” — ez volt minden a Rákóczi úton, kiszikkadt kubi- fekudni, mert annyi ereje sincs, amit Horthy Miklós őfőméltósága kusasszonyok nekimentek a hogy segélyért kiáltson... mondani tudott a salgótarjáni csendőröknek Kiskúndorozsmán, 1930 perzselően forró nyarán munkanélküli bányászoknak. A f. csongrádi csendőröket csak a mintegy félmillió dolgozó ember Főméltóságú Asszony nyomoreny- kivezényelt katonaság mentette — családtagjaikkal együtt a ma- hítö akciója, „100 kis rongyos fel- kl a tömeg gyűrűjéből. 1930 ele- ■gyar nép egynegyede — nézett ruházása , a .szegények kaná- , cara mentek a munka­szembe azzal a — mi nemzedé- csonyfája” — ez volt minden, nélküliek Szegeden. Debrecenben, künk számára elképzelhetetlen — amit a Horthy-rendszer „tenni” Gyöngyösön, Szentesen, Miskol- perspektivával, hogy a tél folya- tudott az éhhalállal küzdők érdé- con> Kiskunfélegyházán, mán. ha addig nem történik va- kében. Ha az éhezőket parlamenti in­lami, családjával együtt éhenhal. De volt egy erő, amely meg- terpellációkkal meg lehetett vol- A nyomor megdöbbentő forrná- álljt kiáltott az éhhalálnak: A na nyugtatni, a Szociáldemokra- ban fakadt fel. Győrött 1500-an láthatatlan, a föld alá kénysze- ta Párt vezetői bizonyára nem a munkanélküliek közül — ke- ritett. rendőrkopóktól hajszolt, határozták volna el. hogy tünte- mény, büszke emberek — azzal börtönkamrákban gyötört, és tést szerveznek. De a tömegek a kéréssel fordultak a városhá- mégis mindenütt jelenlevő elpusz- nélkülük is kimentek az utcára, zához, hogy adjanak nekik koldu- títhatatlan és megtörhetetlen A Szociáldemokrata Párt — fcór­lási engedélyt. Karcagon 195-en párt, a Kommunisták Magyaror- milyenek voltak is vezetői _ í rták alá azt a kérelmet, amely szági Pártja. A csepeli viskók- munkáspárt volt: a munkások így végződött: „Ha követelésein- bán, ferencvárosi barakkokban, sorsa nem lehetett közömbös szá­két nem teljesítik, zárjanak be hódmezővásárhelyi tanyákon kéz- mára. így született meg a hatá- minket a börtönbe, legalább ott ről kézre jártak a sokszorosított rozat: 1930. szeptember 1-én le­nem fordulunk fel éhen”. Buda- röplapok: „Ki az utcára! Véde- gyen néma tüntetés Budapesten pesten a tömeg péküzleteket vert kezzetek a véresen vagdalkozó és a munkásvárosokban;

Next

/
Thumbnails
Contents