Tolna Megyei Népújság, 1965. szeptember (15. évfolyam, 205-230. szám)

1965-09-01 / 205. szám

xíeksaó­"ön^TtájL ;Sy U». rVILÁG PROLETÁRJAI EGYESÜLJETEK . TOLIy jm> __ NÉPÚJSÁG A MAGYAR SZOCIALISTA MUNKÄSPÄRT TOLNA MEGYEI BIZOTTSÁGA ÉS A MEGYEI TANÁCS LAPJA XV. évfolyam, 205. szám. ÄRA: 60 FILLÉR. Szerda. 1965. szeptember 1. Mi zavarja a buszvezetőt? Szorgalmat és erőt Újra kitárulnak az iskolák kapui, megtelnek a tantermek diákokkal. Szeptember első napja mindig ünnepet jelent falun és városon egyaránt, ilyenkor mindent elborítanak a sötétkék és a fehér színek. Ap­ró gyerekek sötétkékben és fe­hérben, virágcsokorral a kezük­ben, nagy diákok sötétkékben és fehérben, megilletődöt^en, örömmel, vagy esetleg szoron­gással mennek az iskolába. Várják őket a jól ismert ter­mek és padok, várják, hogy előrébb lépjenek egy lépéssel a tudományok útján, magukba szívják mindazt a szépet és ér­tékeset. amit az iskola nyújt és nyújtott valamennyiünknek. Az a pöttöm kisgyerek, aki ma az édesanyja, vagy az édesapja kíséretében először megy isko­lába, néhány hónap múlva már olvasni és írni fog, a nagyob­bak tíz egynéhány éves fejjel folyékonyan beszélnek az elekt­romosságról. sejtekről, vagy éppen mint gimnazisták, elő­adást tartanak Petőfi Sándor­ról; Sokszor elmondtuk, hogy napjainkban az emberek szel­lemi színvonala, a szükséges tudás mennyisége, a látókör befogadóképessége szinte napról napra növekszik. Ez így igaz. Gyakran tapasztaljuk, jóleső megdöbbenéssel: a mai gyere­kek mennyivel többet tudnak, mennyivel műveltebbek, s oko­sabbak, mint a régebbi nem­zedék. De hogy így van, nem­csak örvendetes, hanem tör­vényszerű is. A rohamosan fej­lődő technika és társadalmi élet ezt követeli. A kommunis­ta ember megalapozása egészen korán, már az általános iskola legalsó osztályaiban, sőt már az óvodában kezdődik. Hallatlanul nagy a tót: a mai pedagógusok már a kommunizmust építő embereket nevelik. Ez nagy fe­lelősséget ró rájuk, de emellett talán éppen ebből következően, rengeteg örömet is nyújt szá­mukra. Nincs ma olyan ember, aki „eleget” tud, aki „eleget” tanult, aki „eléggé” művelt len­ne, már. Pedagógusainkra nemcsak az ifjú, felnövekvő nemzedék ta­nítása, nevelése hárul, hanem az ő vállaikra nehezedik a fel­nőttek, a dolgozó és esti tago­zatosok gondjai is. És az na­gyon jó, hogy nálunk mindenki tanulni akar valamit, előrébb lépni egyet, hogy kultúráltabb, szélesebb látókörű, alaposabb meggyőződésű emberré váljék. A társadalom megbecsülése teljes joggal kíséri tanárainkat; Nagyon jól tudjuk, hogy az is­kola, a pedagógusmunka égjük darabja ott van mindenben: Ott lesz azokban a gépekben, amelyek majd 20—30 év múlva dolgoznak a gyárakban, ott lesz a gyógyítás tudományainak még jobb eredményeiben, ott lesz a korszerű, nagyüzemi me­zőgazdaság tevékenységében, ott lesz a sok káros maradvány­tól megszabadult egységes tár­sadalmunk egészében. Köszöntjük a ma megnyíló iskolákat, tanárokat és diáko­kat egyaránt, kívánva sok-sok tudásvágyat, szorgalmat és elég erőt az esetleges nehézségek leküzdéséhez, hogy előbbre lép­jenek. gyarapodjanak az új, az 1965—66-os tanévben; Szovjet—egyiptomi barátsági nagygyűlés a Kremlben Összehívták Athénben a koronatanácsot Athén (MTI) Az udvar közle­ményben jelentette be, hogy szerdára hívták össze a korona­tanács ülését. A tanács ülésén általában a parlamentben kép­Moszkva (MTI) Kedden a moszkvai Kreml nagy palotájának üléstermében szovjet—egyiptomi barátsági nagygyűlést rendeztek abból az alkalomból, hogy Nasz- szer, az EAK elnöke befejezte moszkvai tárgyalásait. A nagygyűlésen megjelent Nasszer és kísérete, valamint Mikojan, Koszigin, Brezsnyev és több más szovjet vezető. Iszajev, a moszkvai városi ta­nács elnökhelyettesének bevezető szavai után Mikojan beszédében részletesen elemezte a szovjet— egyiptomi barátság, a gazdasági és kulturális kapcsolatok, az ön­zetlen segítés, valamint a nézetek azonosságának és közelségének különböző oldalait. Szólt az EAK szilárd el nem kötelezettségi po­litikájáról és pozitív semlegessé­géről. A vietnami kérdésről szólva elmondotta: ezt a kérdést csak akkor le­het rendezni, ha szigorúan betartják az 1954. évi genfi egyezményeket, beszüntetik a VDK bombázását, kivonják Dél-Vletnamból az ame­rikai és a velük szövetséges fegy­veres erőket, elszállítják az ame­rikai fegyvereket és a vietnami népet feljogosítják arra, hogy maga döntsön sorsa felett. A nyugatnémet revansista te­rületi követelésekről kijelentette, hogy azok bonyolítják az európai helyzeteit és veszélyeztetik a fej­lődésben levő országokat. — Nagyon örülünk annak — mondotta —, hogy az EAK és más arab orszá­gok kellő választ adtak Bonn beavatkozási kísérleteire. Ezután Nasszer emelkedett szólásra; Kijelentette: — Az arab—szovjet baratsag az a cél amelyet minden utunkban álló akadály, minden nehézség és minden ellenünk intézett támadás dett az afro-ázsiai szolidaritás erősítésére, s mindig élén járt azoknak, akik az el nem kötelezettségi politikát hirdették. Hangsúlyozta, hogy az egyiptomi nép ingadozás nélkül a végsőkig támogatja a nemzeti felszabadító mozgalmat. — Népünk tudja, — fűzte hoz­zá —, hogy egyeseknek Washing­tonban tatián nem tetszik, hogy elítéljük az Észak-Vietnam elle­ni agressziót. Ennek eLlenére né­pünk még jobban felemeLi szavát és más békeszerető népekkel együtt arra törekszik, hogy a nemzetközi küzdőtéren minél na­gyobb erők mozduljanak meg és forduljanak szembe az agresszió­val. viselt politikai pártok vezetői és a volt miniszterelnökök vesznek részt. Ezideig bizonytalan, hogy Papandreu ott lesz-e a meg­beszélésen. A UPI úgy tudja, hogy az EDA képviselőjét nem hívták meg a koronatanács ülé­sére. Hírügynökségek felhívják a figyelmet arra, hogy a korona­tanács ülésétől nem szabad a hetedik hete tartó görög válság megoldását várni. Az EDA, a görög demokrati­kus baloldali párt nyilatkozatá­ban ügyvivő kormány kinevezé­sét követeli, amelynek az alkot­mány megszabta határidőn belül meg kell rendeznie a választáso­kat. Jelentős túlteljesítés Tárható a nehéziparban Dr. Lévárdi Ferenc nehézipari miniszter kedden tájékoztatta a minisztérium és a Nagyobb trösz­tök vezető munkatársait az első félév eredményeiről és a máso­dik félév feladatairól. Elmondotta, hogy a tárcához tartozó üzemek az év első felé­ben valamennyi fő gazdasági mutatójuknak eleget tettek, s az előírásokat a tervezettnél 4000- rel kevesebb emberrel hajtották végre. Csökkent az önköltség. A termelés a. njújd,..éy • első, feléhez képest hét százalékkal emelke­dett, a tervezettnél 1,3 százalék­kal nagyobb mértékben, Ez év első felében egy-egy ház­tartás 206 kilowattóra áramot fogyasztott, 26 kilowattórával többet, mint tavaly az első félév­ben. Mindenekelőtt a Duna menti, a tiszapalkonyai, a borsodi és az ajkai erőművek gazdaságos mun­kájának tulajdonítható, hogy egy kilowattóra áram előállításához most 120 kalóriával kevesebb hőenergiát használnak fel orszá­gos átlagban, mint tavaly. A miniszter végül hangsúlyoz­ta, ha a hibákat kijavítják, a második félévben az előző hat hónapnál is jobb eredményeket érhetnek el. Már most szinte biz­tosra vehető, hogy az exportter­vek teljesítésének kedvező alaku­lása tovább folytatódik- és az év végéig mintegy félmilliárd forint értékű árut adhat a külkereske- I delemnek terven felül a nehéz­ipar. (MTI) Pireuszban ötezer vegyipari munkás lépett kedden 24 órás sztrájkba. A politikai sztrájk résztvevői a választások azon­nali kiírását és az augusztus 20-i tüntetés letartóztatottjainak szo- 1 badlábra helyezését követelik. Az Hzb-iilés napirendjéns A szocialista brigádmozgalom A Hőgyészi Állami Gazdaság­ban a szakszervezeti bizottság ülésén foglalkoztak a szocialista brigádmozgalom helyzetével. Az ülésen részt vett az öt, szocia­lista címre pályázó brigád ve­zetője és több tagja. Ez a mozgalom a Diesel- műhelyben indult, majd követte a gépműhely, Rudolfmajor, Ur- gevár. Szóba került, hogy sok­szor hiányoznak a megfelelő munkafeltételek, amelyeken a gazdaságvezetés sem tud segíte­ni, például az anyag-, alkatrész- hiányon. A Diesel-műhely bri­gádjának vezetője elmondotta azt is, hogy a brigád tagjai ha­tással vannak a többi ott dolgo­zóra is, a munkafegyelemben, és más dolgokban. Volt, aki arról' beszélt, hogy az ősszel induló munkásakadémiákon jól képzett előadók tartsák az előadásokat; mert jó előadóktól többet tanul­hatnak. Sok szó esett arról is; hogy a brigádokban főleg neve­léssel kell hatni az emberekre. A szakszervezet ugyanakkor se­gítse elő megfelelő programmal, hogy a szocialista címre pályáz;} brigádok kulturális vállalásaikat is teljesíthessék. Sok segítséget nyújthat az is, hogy a brigád- értekezleteken a szakszervezeti és a gazdasági vezetők állan­dóan részt vesznek. ellenére elértünk. (. Az arab-szocialista unióról Ki­jelentette: hogy az a valódi de­mokrácia politikai megtestesülé­se. Az unió irányítja a harcot egy olyan, társadalom felépítéséért, amelyben eltűnnek az osztály- korlátok. Nasszer rámutatott arra, hogy Carapkin a szovjet álláspontról a genfi leszerelési értekezleten a népi harc céljai még nem valósultak meg maradéktala­nul, de a nép már ura jö­vőjének. Élesen elítélte az EAK belső re­akciós erőit, amelyek az arab egység megbontására törekednek. Az egység ellenségei nem akar­ják, hogy eltűnjenek az arab né­peket elválasztó határok. A gyar­matosítók e határokat az oszd meg és uralkodj jelszó alapján gyarmati uralmuk fenntartására használják fel. Az Izrael részéről fenyegető ve­szélyt említve rámutatott arra, hogy éppen Izrael létrehozása je­lenti az agresszív faji gyűlölet megnyilvánulását. Nasszer végül kijelentette, hogy > az EAK népe mindig töreke­Genf (MTI) A tizenhéthatalmi leszerelési értekezlet keddi ülé­sén Carapkin szovjet küldött szó­lalt fel. A konferencia szovjet társelnöke elutasította az ameri­kai javaslatot. Mint ismeretes, Foeter két héttel ezelőtt beter­jesztett javaslatának lényege, hogy a nukleáris hatalmaik köte­lezik magukat, hogy nem adnak atomfegyvereket, a nem nukleá­ris hatalmaknak, míg a nem nukleáris hatalmak megígérik, hogy nem szereznek magfegyvére­ket. Carapkin kijelentette, hogy egy ilyen javaslat, amely nem akadályozza meg, hogy Nyugat- Németország az MLF vagy más hasonló egyezmény keretében atomfegyverhez jusson, nem elfo­gadható. Kijelentette, az Egyesült Államok és Anglia akadályozza a leszerelési tárgyalások előrehala­dását az ésszerű szovjet javasla­tok automatikus elutasításával és olyan javaslatok előterjesztésével, amelyekről már eleve tudják, hogy a Szovjetunió számára el­fogadhatatlanok. Az ilyen javas­latok között említette a legutóbbi amerikai tervezetet is. Felszólalása során foglalkozott a nyugatnémet állásponttal. Kije­lentette: a bonni kormány ellenzi a kelet-nyugati leszerelési tárgya­lásokat, majd rámutatott: Nyugat- Németország még egyetlen lesze­relési javaslatot sem terjesztett elő. Nyugat-Németország minden­áron atomfegyverekhez akar jutni, s az angol és amerikai javaslat, amely látszólag az atomfegyverek terjedésének megakadályozását tűzte ki célul, hátsó kaput nyit a nyugatnémet törekvéseknek — je­lentette ki. Nyugat-Németország nemcsak tekintély okokból akar atomfegyverekhez jutni, revansis­ta militarista céljai vannak, s ez legnagyobb mértékben veszélyez­teti a világ biztonságát. A szovjet küldött hangsúlyozta, hogy Nyu­gat-Németország atomfegyverek­kel akarja területi igényeit ki­elégíteni és az európai status- quo-t megváltoztatni. Carapkin ezzel összefüggésben felhívta a figyelmet arra, hogy az NSZK ál­tal kirobbantott esetleges fegy­veres összetűzések atomvilághábo­rúba torkollhatnak. „Éppen ezért a világ békéjének és biztonságá­nak fenntartásában a legfonto­sabb tényező Közép-Európa sta­bilitásának biztosítása — hang­súlyozta a szovjet diplomata.

Next

/
Thumbnails
Contents