Tolna Megyei Népújság, 1965. augusztus (15. évfolyam, 180-204. szám)

1965-08-01 / 180. szám

r*S?>ok8zéüXL TOLNA MEGYE la VttAG PHOLETABIÄL EGYESÜLJETEKI NÉPÚJSÁG A MAGYAR SZOCIALISTA MUNKÁSPÁRT TOLNA MEGYEI BIZOTTSÁGA ÉS A MEGYEI TANÁCS LAPJA XV. évfolyam, 180. szám. ÁRA: 80 FILL&R 1 ......in Vilmái———— —a—m—b—■ V asárnap, 1965. augusztus 1. Legfontosabb feladat aratás meggyorsítása Ülést tartott a mezőgazdasági operatív bizottság Szombaton délelőtt ülést tar- a szárítókapacitás kihaszná- kihasználására, s fokozatosan az tott a mezőgazdasági operatív bi- latlansága miatt néhol aka- aratógépek munkából való kivo- zottság. Tolnai Ferenc, a megyei dozik az átvétel. nására. Amennyiben a tsz-ek nem tanács vb-elnökhelyettese meg- Az előírt szabályok értelmében tartanak igényt az erőgépekre, nyitója után Szűcs Lajos, a 16 százaléknál nagyobb nedves- az állami gazdaságokhoz kell megyei tanács vgégrehajtó bi- ségtartalmú búzát nem vehetnek őket irányítani, mert nem állhat- zottságának mezőgazdasági oszt- át. nak kihasználatlanul, tályvezetője ismertette az aratás Tolnai Ferenc összefoglalójá- A talajmunkáknál a három fő jelenlegi állását megyénkben, s bán tájékoztatta a résztvevőket, követelmény: a tarlóvetés, az beszámolt egyúttal a járásonként hogy a soronkövetkező feladatok őszi vetés alá a talaj előkészítés, felmerülő problémákról. Javasol- megoldásánál milyen szemponto- és a nyári szántás a tavasziak ta, hogy. az erőgépek jobb ki- kát vegyenek figyelembe. alá. Ezeknek az érdekében is hat­használásának érdekében oldják Felhívta a figyelmet arra, hogy hatósabban kell intézkedni a fel a gépállomások területi kő- jelenleg a legfontosabb fel- szakemberek segítségével, töttségét, ezt indokolttá teszi a adat az aratás gyorsítása. Ismételten szorgalmazzák a kapacitás még jobb kihasználása. Sok helyen gondot okoz, hogy tsz-ekben a cséplés megindítását, Utána beszámoltak az erőgé- nem szervezik meg elég körülte- mert ennek lassúsága a későbbi- pekhez szükséges alkatrészek el- kintően, s az erőgépek gépkiszol- ekben súlyos károkat okozhat, látásáról, és a Gabonafelvásárló gálása sem kielégítő. Ennek kő- A trágyakihordáshoz meg kell és Feldolgozó Vállalat vezetője vetkezménye, hogy beszélt az átvételek jelenlegi ál- a jelenlegi egy kombájnra lásáról. Az eddigi tapasztalatok eső 7 holdas megyei és napi szerint átlagon feltétlenül változtatni az idei búza magasabb sikér- kell. tartalmú lesz a tavalyinál, de Törekedni kell a kombájnok jobb Újabb cikkeket vontak be az OTP-hitelakcióba Az OTP-hitelakció augusztus figyelemreméltó a mosógép, amit 1-től bővül. Az eddigi cikkeken a háziasszonyok kívánságára ez- kívül hétfőtől Horizont tv-készu- úttal első ízben vontak be az lék, 102-es típusú mosógép, 106- OTP-hitelakcióba. A felsoroltakon os típusú centrifuga és 250 köb- továbbra is kapható hitel­centimeteres motorkerékpár is , kapható OTP-hitellevélre. Az levélre mindaz, amit eddig resz- említett cikkek közül különösen letre lehetett vásárolni. (MTI) Sajtótájékoztató az egyetemi felvételi vizsgák tapasztalatairól Az idei egyetemi és főiskolai a munkás és parasztszármazású felvételi vizsgák eredményeiről fiatalok általában megfelelő és tapasztalatairól tájékoztatta arányban kerültek be a felsőok- szombaton dr. Polinlszkv Károly tatási intézményekbe, művelődésügyi miniszterhelyettes A miniszterhelyettes bejeien- a sajtó képviselőit. A többi kő- tette, hogy az egyel? ipari és me­zőit elmondotta, hogy az idén is zőgazdasógi jellegű felsőfokú nagyarányú volt a túljelentkezés: technikumokra pótjelentkezéseket a 13 300 helyre 33 400-an pályáz írnak ki. Erről az érdekéiteket tak, 4000-rel többen, mint az el- sajtó útján értesítik majd. múlt esztendőben. A pályázók Az 1965—1966-os tanévre az ... . száma és a felvehetők száma kö- egyetem és főiskolák 3000 féle, vagonos teljesítmennyel. szinten zött intézményenként — karon- egyetemi jegyzetet igényeltek, | a teveli gépállomásról jutott a kint, szakonkint — az idén is másfélmillió példányban. 1 harmadik helyre, nagy volt az eltérés. Sokan kér- ték felvételüket például a böl­csész-, állam- és jogtudományi karokra, művészeti és tanárképző főiskolákra, az orvostudományi karokra, s aránylag kevesen pá­lyáztak az egyes felsőfokú tech­nikumokba. A felvételre vágyó pályázók 50,3 százaléka volt nő. A felvételi vizsgák eredményei­ről szólva elmondotta, hogy a Művelődésügyi Minisztérium fő­hatósága alá tartozó egyetemek­re és főiskolákra összesen 6323 fiatalt vettek föl, s az új első évesek 44 százaléka a fizikai dol­gozók gyermeke. Az agrártudo­mányi egyetemekre és főiskolák­ra felvett fiatalok 52 százaléka, az Egészségügyi Minisztérium fő­hatósága alá tartozó egyetemek­re felvettek 33 százaléka fizikai dolgozók gyermeke. Az adatokból kitűnik, hogy az új felvételi J tője. Takács Mihályné a megyei sze a neveléssel, az i alakítani a szóróbrigádokat, s ezek, ha szükséges, más tsz-eknek- is segíthetnek. A borsóféléknél most az aratá­son kívül a legsürgősebb feladat a zsizsiktelenítés — mondotta Tolnai elvtárs, s befejezőül még hozzátette, gabonaféléknél a fel­vásárlás gyorsítása érdekében a tsz-ek vegyék igénybe a Gabona- felvásárló és Feldolgozó Vállalat­nál rendelkezés ültre álló szárító- kapacitást. Híradás a kombájnvezetők versenyéről Július harmincadikáig beérke­zett teljesítményjelentések alap­ján elkészült az eheti értékelés a kombájnvezetők megyei verse­nyéről. Az SZK típusú gépek ve­zetői között első helyen Borbély János végzett, a nagydorogi gép­állomás dolgozója. Teljesítménye 374 kh., 67 vagon. Második Stier Mátyás, a teveli gépállomásról, 357 kh-val és 65 vagonnal. Har­madik Szabján József, aki a vár­dombi gépállomáson dolgozik, az 5 eredménye 381 kh, 63 vagon. A B—62-es kombájnok vezetői­nél Reisinger István, aki Dal- mandon dolgozik, került az első helyre 119 kh, 19 vagonos telje­sítményével. Révész Gyula teveli Gyár — segédmunkások nélkül ff­Ja IgpP|plP&s&' P rss ,* ^4' *aht' A— ' ....— " É pjMÉI||» jyL f -* ­- & (Képriport 3. o.) II guineai párt- és kormányküldöttség koszorúzása a Hősök terén A guineaj párt- és kormány- mi Károly vezérőrnagy, honvéd küldöttség, amely Sekou Touré- delrrtj miniszterhelyettes, a má­nak, a Guineái Demokrata Párt gyár néphadsereg vezérkari fő­főtitkárának, a Guineád Köztár- nőké, Kőmíves István, a Fővárosi saság elnökének vezetésével tar- Tanács Végrehajtó Bizottságának tózkodik hazánkban, szombaton elnökhelyettese, továbbá a Kül- i délelőtt a Hősök-terén megkoszo- ügyminisztérium és a Honvédel- rúzta a magyar hősök emlékmű- mi Minisztérium több vezető be­vét. osztású munkatársa. A koszorúzásnál jelen volt Kis- A koszorúzás után a Parla- házi Ödön, az Elnöki Tanács he- mentben folytatódott a magyar lyettes elnöke, Mód Péter, a kül- és a guineai küldöttség tárgyal á- ügyminiszter első helyettese, Csé- sa. (MTI). Amer marsall megbeszélései Jemenben Kairó (MTI). Amer marsall, az két illeti, azok a jemeni nem- EAK alelnöke folytatja tárgya- zeti egység megvalósítasaval lásait a jemeni vezetőkkel. Mint függnek össze, miután Nasszer .......—--------------— —------- az Ahram tudósítója jelenti, elnök a köztársaságiak tabora­k ombiájnvezető 124 kh, 16 vagon- szombatra virradóra egész éj- bán támadt ellentétek megolda­1 szaka tanácskozott Szalal elnök- sát az egyiptomi támogatás tel­kei, Hasszán al Amri miniszter- tételének nevezte. A katonai elnökkel, a törzsfőnökökkel és a problémák vizsgálata összefügg katonai parancsnokság tagjaival, ugyancsak Nasszer elnöknek az- Ami a politika megbeszélése- zal a kijelentésével, hogy ameny­nyiben folytatódnak a Szaud­nal érte el a második helyezést, míg Bognár József 110 kh, 16 Ismerjék meg és szeressék a gyermeket Esküt tettek megyénk új nevelői Minden nyárnak szép esemé- tek a fogadáson a járási tárná- Külön kiemelte annak jeientő- nye, amikor fogadják azokat a csők művelődésügyi osztályainak ségét, hogy a nevelők közvetlen fiatal nevelőket, akik néhány hó- vezetői is. tennivalója megteremteni a kom­nappal ezelőtt végezték el tanul- Megyénk új nevelőit versekkel munista embertípus kialakulásá- mányaikat az egyetemek, főisko- köszöntötték, majd Bárd Flórián nak feltételeit. Olyan embereket Iák vagy tanítóképzők valamelyi- a megyei tanács művelődésügyi kell nevelni a mai gyermekekből, kén Tolna megyébe az idén 78 osztályának helyettes vezetője akikre nyugodtan rábízhatjuk új pedagógus érkezett. Köszönte- mondott üdvözlő beszédet. Beszé- népünk jövőjét. S hogy ezt elér­sükre, s eskütételükre tegnap ke- dében hangsúlyozta: Tolna megye hessék, ahhoz meg kell ismerni rült sor Szekszárdon a régi me- községeiben sokat várnak a fia- s megszeretni a gyermekeket, szo­gyeháza nagytermében fal nevelőktől. Nem kisebb fel- ros kapcsolatot teremteni az is­Az ünnepségen az elnökségben adat előtt állnak most a pálya- kóla, valamint a kisebb és na- foglalt helyet István József a kezdésnél, mint hogy oktató mun- gyobb közösségek között, megyei pártbizottság osztályveze- kájukat sikerrel kapcsolják ősz- A meleg hangú, sok hasznos út­iskálán kívüli mutatást tartalmazó üdvözlés i „ ,, . , ,, , , után megyénk fiatal nevelői le­rendszer, amely megszüntette a j Nőtanács titkára, Palotás József népműveléssel, s tevekeny reszt- tették a hivatali esküt, s szép­származás szerinti kategorizálást a KISZ megyei bizottságának is- vevői és alkotói legyenek a fal- tember 1-től elkezdik munkájukat — az idén nem okozott torzulást, kólái osztályvezetője, Megjelen- vak életének, az iskolákban. é' % !> 4 Arábia területéről kiinduló tá­madások, az egyiptomi—jeleni csapatok csapást mérnek az ag­resszió bázisára, tehát Szaud Arábia-i területre is. A katonai kérdések vizsgálata során megállapították, hogy az EAK csapatai zökkenőmentesen végrehajtják a fővárostól távol eső határmenti kisebb helyőrsé­gek kiürítését és ezeknek a te­rületeknek a védelmét a köztár­sasági törzsi harcosok veszik át. Az Ahram tudósítója a jemeni arab főparancsnokságtól úgy ér­tesült, hogy az EAK csapatai­nak a közpoti körzetekben való tömörülése ellenére az ellensé­ges erők nem tudtak behatolni a távoleső körzetekbe, mert a tör­zsi harcosok ezt megakadályoz­ták. Ügy tudják, hogy a jemeni reguláris hadsereg mellett mű­ködő népi milícia felállítását is tervezik, tízezer harcos részvé­telével.

Next

/
Thumbnails
Contents