Tolna Megyei Népújság, 1964. november (14. évfolyam, 257-280. szám)

1964-11-01 / 257. szám

vÍlÁg bäoietarja” fgyesouftekÍ"' AMAGYAR SZOCIALISTA MUNKÁSPÁRT TOLNA MEGYEI BIZOTTSÁGA E's A MEGYEI TANÁCS LAPJA OOOliMIIWWWyMOnn _____«lí.-J'ju_j CV AV. XIV. évfolyam, 257. szám. ÄRA: 80 FILLÉR Vasárnap, 1964. november 1. Seregélyek gyűlése Takarékossági napok Sokféleképpen kerül szóba nap mint nap a takarékosság. Már ez egymagában is mutatja, hogy társadalmunk építésében milyen fontos szerepet tőit be. Jelentő­ségével és a takarékos gazdálko­dással kapcsolatos feladatokkal sok határozat foglalkozott, és fog­lalkozik. Az 1958-ban hozott kor­mányhatározat egyebek között hangsúlyozza: a takarékosság has­sa át közéletünk egészét, a tár­sadalom tevékenységét. Vállalati és szövetkezeti gazdálkodásunk­ban a fokozott takarékosság mil­liós tartalékokat jelent. Közös ér­dek. hogy a tartalékok felszínre hozásáért, népünk boldogulása ér­dekében, mindenki a legjobb lel­kiismerettel munkálkodjék. Szokás szerint a takarékoskodás alatt el­sősorban azt értjük, hogy takaré­koskodni kell a pénzzel. Pedig a kör ennél sokkal szélesebb. Ide tartozik a társadalmi tulajdon fo­kozottabb védelme, a termelési selejt csökkentése, a termékek minőségének jobbá tétele, a mun­kafegyelem állandó javítása, va­lamint anyagi eszközeink ésszerű felhasználása. Az évek során elért eredmé­nyeink nem jelentéktelenek. En­nek ellenére azonban nem állít­hatjuk még ma sem. azt, hogy a megyében működő vállalatoknál és szövetkezeteknél nem lehetne még jobban érvényesíteni a taka­rékosság elvét. Az állampolgárok takarékos életmódjának kialakí­tásával kapcsolatban nem panasz­kodhatunk. Jelentős eredményeket értünk el. Tolna az országban el­sőként nyerte el a „Takarékos megye” címet. Járásaink közül a tamási kivételével mindegyik bir­tokosa ennek a címnek. 108 köz­ségünk közül pedig 34 vallhatja azt, hogy lakosai takarékos életet élnek. Nyolc évvel ezelőtt a takarék­betét-állomány Tolna, megyében mindössze hatmillió forint volt. Napjainkban pedig az Országos Takarékpénztár fiókjai és a pos­tahivatalok körülbelül 370 millió forintot kezelnek takarékbetét­ként. Ugyanakkor kétszeresére nőtt az egy lakosra jutó betét- átlag is. A megyében élő csalá­doknak több mint 95 százaléka rendelkezik betétkönyvvel. A betétállomány növekedésével egy időben és a kedvező lehetősé­gek következtében növekedett az építési kölesönakció. Csak a leg­utóbbi két év alatt 28 millió fo­rintról 45 millióra emelkedett az az összeg, amit a kislakásépítők­nek kölcsönként nyújtott az OTP. Ez számos családi ház épí­tését segítette elő. Az áruvásár­lása hitelakció növekedésével pe­dig több mint 10 ezren jutottak Tolna megyében a különböző tartós fogyasztási cikkekhez, A takarékosság jelentőségét és szerepét ismerve, a Házafias Nép­front Tolna megyei Bizottsága, a Szakszervezetek Tolna megyei Tanácsa és a KISZ Tolna megyei Bizottságának védnöksége mellett szervezik meg Tolna megyében november hónapban a takarékos- sági napokat. A cél ezzel, hogy még többen ismerjék fel a taka­rékosság nagy jelentőségét, s azt, hogy a takarékos életmód az egyénnek és a társadalomnak egyaránt nagy hasznot jeleni. Minden traktort a szántásban és a vetésben kell foglalkoztatni Szombaton a megyei mezőgaz­dasági operatív bizottság ülésén a megye vezető szakemberei arról számoltak be, hogy az eső utáni munka gyorsan megkezdődött és a szántás jó minőségű, azonban a vetést több helyen nem lehet el­fogadni kifogástalannak. A talaj, a friss szántás üreges, nem üle­pedett és a vetés mélysége nem kielégítő. Az utóbbi napokban elvetett területeken szükséges bi­zonyos tömörítést végezni a jó kelés érdekében. Mivel az időjárás kedvez, és ta­lán az elkövetkezendő néhány napban is alkalmat ad a vetésre, maximálisan ki kell használ­ni az időt és a gépeket. A szállítást és a mélyszántást is a lehető legkisebbre csökkentsék a szövetkezetek, inkább ne szed­jenek kukoricát néhány napig, de minden erőgépet a vetéshez, illetve a vetőszántáshoz hasz­náljanak fel. Nem szabad várni arra, hogy ké­sőbb még kedvezőbb lesz az idő, és szikkadtabb a talaj. Feltétle­nül figyelembe kell venniük a tsz-vezetőknek, a mezőgazdasági szakembereknek, hogy az optimális vetési idő elmúlt ezért nagyobb adag vetőma­got kell használni és szüksé­ges növelni a műtrágya-meny- nyiséget is. lajt. Kétségtelen, hogy a hosszú esőzés hatására sok elpusztult be­lőlük, azonban ez nem lehet ok a megnyugvásra. Szükséges véde­kezni a csócsárló ellen is. Vegy­szer, HCH és Vofatox rendelke­zésre áll az AGROKER-nél, igé­nyeljék a szövetkezetek. Árváim­ból is jelentős mennyiség van raktáron. Az állami gazdaságok a jövő héten befejezik a vetést és a könnyű traktorokat átadják a szövetkezeteknek néhány napra. A megyei főagronómus tájékozta­tása szerint a kukorica szállítá­sában igen nagy gondok vannak, ezért a kukoricaszedést nem is tudják teljes erővel végezni, ha­nem körülbelül három hét alatt fejezik be. Kézi erő bőven ígér­kezik a töréshez, de nem akarják kint tárolni a nedves földön a leszedett termést. Az elmúlt na­pokban lánctalpasok és 70 ló­erősnél nagyobb gépek tudtak csak járni a földeken. Tolnai Ferenc, a megyei tanács vb.-elnökhelyettese arra kéri a szövetkezeteket, hogy ne feled­kezzenek meg a minőségi munká­ról, mert a jövő esztendőben csak I akkor várhatunk megfelelő ter- I mést, ha a vetőmag gondosan ke­rül a földbe. Ne legyen olyan szemlélet sehol, hogy a lényeg: teljesíteni a ter­vet, akárhogyan, hanem töreked­jenek minőségi munkára, a lehe­tőségekhez képest. A vetésterv teljesítésével azon­ban még nem tették meg köte­lességüket a gazdaságok, mert bár alaposan megcsökkent a mezei pocok száma, még mindig nagy veszélyt jelent a kelő vetésekre. Tóth Árpád, az Állami Gazda­ságok Megyei Igazgatóságának fő- agronómusa elmondotta az ope­ratív bizottság ülésén, hogy az életben maradt kártevők jelentős pusztítást végeznek a zöldellő táb­lákon. Ahol pedig védekeztek el­lene Arvalinnal. elpusztult a po­cok. Igen helytelen, hogy néhány termelőszövetkezetben a meglévő növényvédő gépeket nem használ­ják, mások pedig nem veszik át az érkező új gépeket. Nem lehet abban bízni, hogy télen majd el­pusztulnak a mezei pockok, ha netán jégréteg borítja be a ta­Világnézeti nevelés az iskolákban Szerkesztőségünk ankétja Dombóváron A Tolna megyei Népújság szer­kesztősége a dombóvári járási pártbizottság és a járási tanács művelődésügyi osztályának se­gítségével pénteken délután ati- kétot rendezett Dombóváron, a községben működő iskolák p.da- gógius-lküldölteinek részvételével. Az ankéton az iskolákban folyó világnézeti nevelés kérdései sze­repeltek a vita középpontjában. A világnézeti nevelés néhány általános kérdését és tapasztala­tát érintő vitaindítót követően a megjelent pedagógusok közül töb­ben felszólaltak. Ismertették azo­kat az eredményeket, amelyeket a Dombóváron tanuló, közel 4 ezer ták, hogy a nevelésben igen nagy szerepet töltenek be az iskolák­ban működő úttörőcsapatok, a középiskolás KISZ-szervezetek, a különböző szakkörök és a ter­mészettudományos tantárgyak. Jelentős hangsúlyt kapott a ne­velők világos és egyértelmű világ­nézeti állásfoglalásának fontos­sága. Többen felvetették, hogy a gyer­mekek világnézetét formáló neve­lésben az iskolák mellett igen fon­tos szerep hárul a felnőttekre, s elsősorban a szülőkre. Számos tapasztalat szól amellett, hogy a szülői házban szerzett hatások nem egészítik ki kellőképpen azt iskolás korú fiatal világnézeti ne- az ismeretanyagot, amit az isko- velésében elértek. Megállapítot- lások megszereznek. Időnként a A felszabadító harc 10. évfordulóját ünnepli Algéria Algír (MTI) Vasárnap novem- tak fel a nemzeti felszabadító badságharcát és nagy rokonszenv- ber 1-én ünnepli Algéria népe a! hadsereg kitüntetett egységei, vei kísérik a szocialista útra lé­Algéria dolgozóinak képviselői és peít Algéria fejlődését. felszabadító harc kezdetének 10. _ .... „ évfordulóját. Az ünnepre vala-, — a többi között — Afrika első mennyi szocialista országból párt- ! kőolaj- és textilipari főiskolájá-1 és kormányküldöttség érkezett. ■ nak diákjai. Magyar államférfiak üdvözlő távirata Dobi István, az Elnöki Tanács elnöke és Kádár János, a Magyar Hazánkat — mint jelentettük —I Az FLN Politikai Bizottsá- Németh Károly, az MSZMP Köz- ga meghívta a Francia KP ponti Bizottságának titkára, dr. j képviselőit az algériai szabadság- Szabó Zoltán egészségügyi minisz- ■ harc Í0. évfordulóiénak ünnepsé- Szocialista Munkáspárt Központi tér és Gál László, a SZOT tit- j geire. A Franciá KP küldöttségét Bizottságának első titkára, a for­Jeannette Vermeersch, a Politikai radalmi munkás-paraszt kormány | elnöke táviratban köszöntötte Ah- Waldeck Rochet, az FKP fő-j med Ben Bellát, az Algériai De- köztársasági elnök, az FLN el- titkára az FLN-hez intézett üd-! mokratikus és Népi Köztársaság nöke rádió- és televízióbeszédé- f elnökét, a Nemzeti Felszabadi­vozlo tavirataban Kiemen, a iran pront főtitkárát, az algériai cia kommunisták mindig támogat­ták az algériai nép igazságos sza­kára képviseli. A fellobogózott Algírban szom- : Bizottság tagja vezeti, bat este nyolc órakor Ben Bella; vei kezdődtek az ünnepségek. Va­sárnap délelőtt Algir La Mouton- niere nevű partszegélyén vonul­nemzeti felszabadító forradalom 10. évfordulója alkalmából. valóság ellenkezőjét hallják ott­hon. Különösen vonatkozik ez olyan kérdésekre, mint a hazifi- ság, a hazaszeretet helyes értel­mezése, a mai ember világfel­fogása. valamint a vallásos be­folyás. A megjelentek mindegyike egyetértett abban, hogy az is­kolák nagyot léptek előre az utóbbi néhány évben a világ­nézeti kérdések tisztázásában, a világról alkotott, modern és helyes felfogás kialakításában. Azt is el­mondották azonban, hogy a kö­rülmények egy mostaninál gyor­sabb ütemű haladást is biztosí­tanának. Erre a már említettek közül különösen a természettudo­mányos tantárgyak módszeresebb tanítása nyújt jó alkalmat. Figye­lemre méltó ugyanakkor az a kezdeményezés, amit az Apáczai Csere János 12 évfolyamos isko­lában próbálnak megvalósítani. A természettudományos tárgyakat tanító pedagógusok seg:t égével marxisba ismereteket nvúj’ó szak­köröket és konzultációkat szer­veznek az érettségiző diákok szá­mára. A KISZ-tanácsrdó tanár el­mondotta: ez a próbálkozás meg­éri a fáradságot, mert így az egyetemi vagv főiskolai felvéte­lekre pályázva, szélesebb látó­körrel rendelkeznek majd a diá­kok. Ankétünk a késő esti órákban ért véget. Nagyon örültünk a ta­lálkozásnak. s annak, hogy a dombóvári nevelők képviselői egyetértenek szerkesztőségünkkel abban, miszerint az elkövetkező időkben még a mostani"ál is na­gyobb gondot kell fordítani az iskolás korú fiatalok világnéze­tének formálására, alakítására.

Next

/
Thumbnails
Contents