Tolna Megyei Népújság, 1964. október (14. évfolyam, 230-256. szám)

1964-10-01 / 230. szám

2 fStNÁ Hegte! wepüjsäq 1964. Oktober 1. ESEMÉNYEK — sorokban Csehszlovák vendégeink a Beloiannisz gyárban (Folytatás az 1. oldalról) rialista törekvések ellen, s támogatják a szabadságukért küzdő népeket. A csehszlovák párt- és kor­mányküldöttség vezetője hangoz­tatta. bizonyos abban, hogy to­vább erősödik és fejlődik a ma­gyar és a csehszlovák nép barát­sága. szövetsége, marxista—leni­nista pártjaink egysége. Szavait a Magyar Szocialista Munkáspárt, az MSZMP Kádár János vezette Központi Bizottsága, a világ bé­kéjének éltetésével fejezte be. Antonin Novot'ny beszéde után hosszan zúgott a taps. A gyűlés Szerdán délután az MSZMP Központi Bizottságának székhá­zéban befejeződtek a magyar és a csehszlovák párt- és kormány- küldöttség tárgyalásai. A tárgyaláson részt vettek Do­bi István, a Népköztársaság ül­nöki Tanácsának elnöke és Kádár János, a Magyar Szocialista Mun­káspárt Központi Bizottságának résztvevői melegen ünnepeitek a vendégeket, a csehszlovák és a magyar nép testvéri barátságát. A találkozó az Internacionálé hangjaival ért véget. A lelkes hangulatú nagygyűlés után ismét a gyári technikum osztálytermébe kalauzolták ven­dégeiket a házigazdák, s aján­dékokkal kedveskedtek a cseh­szlovák párt- és kormányküldött­ség tagjainak. Novotny elnök — Sellő Dénes vezérigazgató kéré­sére — bejegyezte nevét a gyár díszes vendégkönyvébe, s aláírá­sával örökítette meg a látogatás emlékét több szocialista brigád naplójában is. első titkára, a forradalmi mun­kás-paraszt kormány elnöke ve­zetésével a magyar, Antonin No­votny. Csehszlovákia Kommunis­ta Pártja Központi Bizottságá­nak első titkára, a Csehszlovák Szocialista Köztársaság elnöke vezetésével a csehszlovák párt- és kormányküldöttség tagjai és szakértői. Nyikita Hruscsov szovjet mi­niszterelnök szerdán a Kremlben újabb megbeszélést folytatott dr. Sukarnoval, az Indonéz Köztár­saság elnökével és miniszterelnö­kével. * A Szövetkezetek Országos Szö­vetsége vendégeként norvég és olasz szövetkezeti delegáció tar­tózkodott az elmúlt napokban ha­zánkban. A szívélyes, baráti légkörben lezajlott megbeszélések befejezté­vel, szerdán, a norvég és az olasz szövetkezeti delegáció elutazott a magyar fővárosból. * Dobi István, az Elnöki Tanács elnöke táviratban fejezte ki jó­kívánságait Makariosz érseknek, a Ciprusi Köztársaság elnökének. Ciprus nemzeti ünnepe alkalmá­ból. • Münchenben több hónapos tár­gyalás után, szerdán hirdettek ítéletet Karl Wolff volt SS-tá­bornok, Himler egykori szárny­segéde bűn perében. A bíróság Wolffot 15 évi fegyházra ítélte, több mint háromszázezer ember meggyilkolásában való bűnré­szesség miatt. • Befejeződtek a magyar- csehszlovák tárgyalások Bozena Novotna látogatása a Szépművészeti Múzeumban Bozena Novotna. Antonin No­totny felesége szerdán Kádár Já­nosáé társaságában a Szépművé­szeti Múzeumba látogatott el. Ve­lük tartott Cséby Lajosné, ha­zánk prágai nagykövetének fele­sége is. A vendég két Molnár Já­nos. művelődésügyi miniszter­helyettes. és Garas Klára, a mú­zeum főigazgatója üdvözölte. Bozena Novotna megtekintette a régi képtár gazdag anyagát, érdeklődéssel nézte végig a röne- szansz gyűjteményt s különösen megragadták figyelmét a híres Corvinák. 1 A látogatás végén Garas Klára búcsúzóul átnyújtotta a kedves vendégnek a múzeum anyagát is­mertető kiadványokat, albumokat. (MTI) A Tímár Mátyás pénzügymi­niszter vezette küldöttség kedden megbeszélést folytatott Belgrúd- ban Kiró Gilgorov szövetségi pénzügyminiszterrel. Ezt köve­tően Gligorov ebédet adott a ma­gyar küldöttség tiszteletére, majd délután folytatódtak a megbeszé­lések. Szerdán a magyar küldöttség Kragujevacra utazott, ahol meg­látogatták a Crvena Zasztava autógyárat. A magyar vendégek jugoszláviai tartózkodásuk során ellátogattak Horvátországba és Szlovéniába is, ahol az illető köz­társaságok pénzügyminisztereivel folytatnak megbeszéléseket. Túlteljesítette harmadik negyedévi tervét a szénbányászat A szeptemberi vasúti csúcsfor­galom erősen megnehezítette a szénbányászok munkáját. A MÁV a nagy őszi szállítások miatt ezút­tal kevesebb vagont tudott a bá­nyák rendelkezésére bocsátani, mint az előző hónapokban. Sz.p- tember folyamán a szénosztályo­zók több mint 180 órát álltak vagonhiány miatt. A rakodási ne­hézségek következtében körül­belül 50 000 tonna szén esett ki a termelésből. Súlyosan éreztették hatásukat az utóbbi időben be­következett vízbetörések, robba­bányászat a hónap utolsó napján teljesítette szeptemberi termelési tervét. A harmadik negyedévet az előzőleg szerzett előnnyel — mintegy húszezer tonnával — túlteljesítették a bányák. így az Hoang Bao Son, a Vietnami Demokratikus Köztársaság buda­pesti nagykövete szerdán baráti beszélgetésre hívta meg a sajtó munkatársait. A találkozón részt vettek a Külügyminisztérium kép­viselői is. A nagykövet ismertette az amerikaiak Vietnam ellen irá­nyuló agresszív politikáját. Kö­szönetét mondott a magyar saj­év elejétől eddig elért túltelje- tónak, hogy állást foglalt Vietnam sítés mintegy 220 000 tonna. ■ mellett. Huszonhat kilométer csatorna, több mint százezer mázsa gyümölcs Magyar államférfiak üdvözlő távirata a Kínai Népköztársaság vezetőihez Mao Ce-tung elvtársnak, a Kínai Kommunista Párt Központi Bizottsága elnökének, Liu Sao-csi elvtársnak, a Kínai Népköztár­saság elnökének, Csu Te elvtársnak, a Kínai Népköztársaság or­szágos népi gyűlése állandó bizottsága elnökének, Csou En-laj elv­társnak, a Kínai Népköztársaság államtanácsa elnökének PEKING A Kínai Népköztársaság megalakulásának 15. évfordulója al­kalmából a Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottsága, a Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsa, kormánya és népe ne­vében jókívánságainkat küldjük Önöknek, a nagy kínai népnek. 15 évvel ezelőtt a kínai nép forradalmi harcának eredménye­ként létrejött a Kínai Népköztársaság. Ezzel megnyílt a felemel­kedéshez és felvirágzáshoz, a szocializmus felépítéséhez vezető út a kínai nép előtt. A magyar népet őszinte örömmel tölt el min­den eredmény, amelyet a testvéri kínai nép ezen az úton előre­haladva elért. Népeinket és országainkat összefűzi a szocializmus felépíté­sének közös ügye, az imperializmus ellen, a béke megvédéséért folytatott harc közös érdeke. Őszintén óhajtjuk, hogy országaink kapcsolatai és népeink barátsága a marxizmus—leninizmus elvei alapján, a proletárinternacionalizmus szellemében fejlődjék. Nagy nemzeti ünnepük alkalmából további sikereket kívá­nunk a testvéri kínai népnek. KADAR JÁNOS, a Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottságának első tit­kára. a forradalmi munkás-pa- raszi kormány elnöke. Tizenöt éves a Kínai Népköztársaság Tizenöt esztendővel ezelőtt alakult meg a Kínai Népköztársasig. A kínai nép hosszan tiartó, véres harcok után vívta ki függetlenségét és azt a jogát, hogy elindulhasson a szocialista építés útján. Ez az ünnep nemcsak a kínai népé — ünnepe világszerte mindazoknak, akik a kínai nép forradalmi harcának betetőzését, ezt a világra szőlő győzelmet úgy köszöntötték, mint a nép sikerét. A második világ­háborút kővető időszak nagy történelmi eseménye volt a Kínai Nép- köztársaság megalakulása, az a tény, hogy a nép a kommunista párt vezetésével a földkerekség legnépesebb országában győzelmet aratott, s felszabaditolia hazáját az imperializmus láncából. Ha az ünnepi évfordulón végigtekintünk azokon az erőfeszítése­ken, amelyeket a kínai népnek meg kellett tennie, hogy elmaradott, szegény országból korszerű iparral, mezőgazdasággal, fejlett tudo­mánnyal és technikával rendelkező szocialista országgá építse hazá­ját, nem feledkezhetünk meg arról a jelentős segítségről sem, amelyet a kínai nép harcának minden szakaszában kapott a haladás és a demokrácia nemzetközi erőitől, mindenekelőtt pedig a szocialista nagyhatalomtól, a Szovjetuniótól. Az internacionalista támogatás két­ségtelenül hozzájárult azokhoz a sikerekhez, amelyeket a munka­szerető kínai nép áldozatos, alkotó erőfeszítéssel elért mind az iparo­sításban, mind a mezőgazdaság fejlesztésében, mind a kulturális for­radalom területén. Természetes, magától értetődő, hogy a népi Kína barátokra és szövetségesekre talált a szocialista országokban; annál inkább sajnálatos, hogy a kínai vezetők az elmúlt esztendők során elutasították a jó szándékkal nyújtott baráti kezeket. A nemzetközi kommunista mozgalom bomlasztása a kínai nép érdekeivel is ellenke­zik, amint nyilvánvaló az is, hogy a szocialista célok megvalósítása feltételezi az internacionalizmust, a marxista-leninista elvek tisztelet­ben tartását. A Kínai Népköztársaság megalakulása internacionalista ünnep, amelyet köszönt a magyar nép is. Népünk Kína népének igaz barátja; ezért küldi jókívánságait az ünnep alkalmából, a Kínai Népköztársa­ság dolgozó népének. DOBI ISTVÁN, a Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsa elnöke. nások is. A bányászok erőfeszítése ilyen körülmények között is sikeres volt. Amint a Nehézipari Mi­nisztérium bányászati műszaki a nyári ifjúsági építőtáborok idei mérlege A Magyar Sajtó Házában szer­dán Csillik András, a KISZ KB. építőtáborok bizottságának veze­fcosztálya szerdán jelentette, elő-1 tője az ifjú társadalmi munkások zetes számítások szerint a szén-' idei mérlegéről tájékoztatta az Bonnba érkezett a holland miniszterelnök és külügyminiszter Bonn (MTI). Victor Marijnen j holland miniszterelnök és Joseph Luns külügyminiszter szerdán délben Bonnba érkezett. Erhard kancellár a repülőtéren mondott üdvözlő beszédében hangsúlyoz­ta, hogy a kormányférfiakkal folytatandó tárgyalásokon első­sorban a nyugat-európai politikai együttműködés problémáiról lesz szó. Bonni kormánykörökben azt remélik, hogy a háromnapos tár­gyalásokon sikerül majd meg­nyerniük a holland kormányt a Eonn által kidolgozott kompro­misszumos terv számára, amelyet bonni kormánykörök úgy jelle­meznek, mint középutat Párizs és Hága felfogása között. A közös piaci tagállamok közül ugyanis eddig Hollandia szegült a legmerevebben szembe azzal a tervvel, hogy az úgynevezett po­litikai uniót, vagyis a közös piaci országok politikai „akcióegység­be” való tömörítését Anglia nél­kül hozzák létre és ez a terv ép­pen az olaszok és belgák által is támogatott holland vétó követ­keztében jutott zsákutcába. A bonni kormány — nem utolsó sorban az Adenauer—Strauss- csoport nyomására, valamint azért, hogy ezzel gesztust tegyen a Bonnra duzzogó De Gaulle el­nök felé — most olyan javaslatot készül a közös piaci országok elé terjeszteni, hogy a korábban ter­vezett politikai unió helyett, egyelőre csak szerződéses köte­lezettségek nélküli „laza formák közötti együttműködést” hozza­nak létre. újságírókat. Egyebek között el­mondotta. hogy a KISZ 35 nyári építőtáborát 24 461 fiatal népe­sítette be az idén. s ezzel az ifjú­sági sz/Vvetség legutóbbi kong­resszusán vállalt öt év helyett négy év alatt elérte a százezret a sátorvárosok lakóinak száma. A 35 nyári építőtábor lakói csaknem tíz százalékkal több mun­kát végeztek, mint amennyire a tervek összeállításakor számítot­tak. Elkészítettek 26.2 kilométer csatornát — ehhez 91 530 köb­méter földet mozgattak meg —, 2,9 kilométer töltést emeltek, s az új balatoni műút három kilo­méteres szakaszán elvégezték a földmunka nagy részét. A lánv- táborok lakói í01 723 mázsa gyü­mölcsöt és zöldségei szedtek. 1632 holdon felkötözték a sző'őt. s ezenkívül mintegy 140 000 óra időbéres munkát végeztek a nő­vén y ter me s ztés b; n Az elmúlt négy évbzn összes zn 508 000 köbméter földet mozgal- tak meg az építőtáborok lakói. Mintegy 122 kilométernyi csator­nát építettek és ezzel csaknem 32 000 holdat rettek tzrmővé. A lányok 224 000 má-sa gyümölcsöt és zöldséget szedtek (MTI) Általános sztrájk, politikai zavargások Pakisztánban Dacca (AFP. Reuter). Az ellen­zék felhívására kedden általános sztrájk volt Pakisztán mindkét tartományában. tiltakozásul a kormánynak a diákokat, a dolgo­zókat. a politikai pártokat és a sajtót sújtó inté-kedásei ellen. Daccában, Ketet-Pakisztán fő­városában a sztrájk következté­ben megbénult a forgalom , a vá­ros és a tartomány többi része között. Az üzletek zárva tartot­tak. a kormányhivatalokban azon­ban tovább folyt a munka. A Reuter jelentése szerint tüntetők támadtak meg két üz.etet, amely­nek tulajdonosai nem. tettek ele­get a sztrájkfelhívásnak. Később a rendőrség könnyfakasztó grá­nátjaitól szétkergetett tömeg út­akadályokat emelt, vonatokat ál­lított meg. Az öt ellenzéki párt vezetői kedden este Daccaban tömeg­gyűlésen köve.el ék a demokrácia helyreállítását. Mutrna Basani. a Nemzeti Néppárt (Avami) veze­tője szá-ezres tömeg előtt bélye­gezte meg a kormány^ demok ácia- ellenes intézkedéseit és azt, hogy I kiszolgáltatják az országot az amerikai imperialistáknak. A Dacca környéki textilgyárak mun­kásai tüntető felvonuláson köve­telték a sajtószabadság helyre- állítását. a politikai foglyok sza­badon bocsátását. Hasonló tömegmegmozdulások zajlottak le hírügynökségi jelen­tések szerint Karacsiban. Nyugat- Pakisztán legnagyobb városában és Chittagongban. Az ozorai Egyetértés Mező- gazdasági Termelőszövetke­zet elfekvő készletéből megvételre ajánl 25 láda 3 mm-es ablaküve­get, valamint 500 db új, melegágyi ablakkeretet. Telefon: Ozora 7. (216)

Next

/
Thumbnails
Contents