Tolna Megyei Népújság, 1964. október (14. évfolyam, 230-256. szám)

1964-10-01 / 230. szám

> Ol WMBBega Világ proletárjai, ecyesoljfjem A MAG YAR SZOCIALISTA MUNKÁSPÁRT TOLNÄ MEGYEI BIZOTTSÁGA ÉS A MEGYEI TANÁCS LAPJA XIV. évfolyam, 230. szám. ARA: 60 FILLÉR. Csütörtök, 1964. október 1. (4. o.) Az autóbuszgyártás fellegvára Csehszlovák vendégeink a Beloiannisz gyárban Antonin Novotny* Csehszlová­kia Kommunista Pártja Központi Bizottságának első titkára, a Csehszlovák Szocialista Köztár­saság elnöke, a hazánkban tartóz­kodó csehszlovák párt- és kor­mányküldöttség vezetője, vala­mint a küldöttség tagjai szerdán a Beloiannisz Híradástechnikai Gyárba látogattak. Részt vett a látogatáson Kádár János, az MSZMP Központi Bizottságának első titkára, a forradalmi munkás­paraszt kormány elnöke, dr. Aj- tai Miklós, az Országos Tervhiva­tal elnöke, az MSZMP Politikai Bizottságának póttagja, Szurdi Ist­ván, az MSZMP Központi Bizott­ságának titkára és Csikesz Jó- zsefné, az MSZMP Budapesti Bi­zottságának titkára. A nagy múltú üzem ünnepi kön­tösben várta a testvéri csehszlo­vák nép küldötteit. Csehszlovák és magyar nemzeti, valamint vörös zászlók díszítették főbejáratát, amely felett magyar, cseh, és szlovák nyelvű felirat köszöntötte a kedves vendégeket és éltette Csehszlovákia nagy múltú kom­munista pártját. Fél 11 után néhány perccel gör­dült a gépkocsioszlop a gyár elé, ahol dr. Horgos Gyula, kohó- és gépipari miniszter, Kanczler Gyu­la, az MSZMP XI. kerületi bi­zottságának első titkára, Galam­bos Dezső, a XI. kerületi tanács végrehajtó bizottságának elnöke, Sellő Dénes, a Beloiannisz Hír­adástechnikai Gyár vezérigazga­tója, és Kovács Kálmán, a gyári pártbizottság titkára fogadta a csehszlovák párt- és állami ve­zetőket. A gyári technikum osztályter­mében rendezett baráti összejö­vetelen Sellő Dénes vezérigazgató ismertette a múlt század nyolcva­nas éveiben alapított üzem fejlő­désének útját napjainkig. Egye­bek között elmondotta, hogy 1949. óta megtízszerezték termelésüket, s ma már gyártmányaiknak 76 százalékát exportálják, majd ar­ról szólott, hogy a KGST kereté­ben gyümölcsöző műszaki együtt­működés bontakozott ki a cseh­szlovák és a Beloiannisz gyári magyar szakemberek között. En­nek eredményeképpen a Cseh­szlovákiában kidolgozott, úgyne­vezett távválasztó — a városok közötti közvetlen telefonhívást lehetővé tevő — rendszerben kor­szerű magyar Crossbar-rendszerű kapcsológépeket alkalmaznak. Ezután Kovács Kálmán, a gyá­ri pártbizottság titkára adott rö­vid tájékoztatót a pártszervezet és a tömegszervezetek életéről, munkájáról. A tájékoztatók után kissé meg­változott az eredetileg tervezett program. A vendégek és a házi­gazdák között ugyanis közvetlen hangulatú, sokoldalú eszmecsere bontakozott ki a kapcsolatok bő­vítésének kérdéseiről. Novotny elpök behatóan érdeklődött ar­ról: vannak-e tervek, elképzelé­sek a gyárban az eddiginél haté­konyabb, termékenyebb együtt­működésre. Sellő vezérigazgató válasza után a csehszlovák állam- eleök azt fejtegette, hogy — vé­leménye szerint — az együttmű­ködés mind a híradástechnika, mind az ipar más ágaiban sokkal eredményesebb lehet, ha a kuta­tásoktól a gyártásig megszüntetik a párhuzamosságokat, s összefog­ják az erőket. így valósíthatják | Kádár János hangsúlyozta: a magyar párt- és állami vezetők­nek jóleső érzés a csehszlovák párt- és kormányküldöttség tag­jainak társaságában találkozni e nagy múltú üzem dolgozóival. Örömteli érzés ez annál is in­kább, mert a csehszlovák párt- és kormányküldöttség forradalmi múltra visszatekintő kommunista pártot, nagyszerű népet képvisel, amely nemcsak múltjára, hanem a jelen eredményeire is joggal lehet büszke. Hosszan zúgott a taps, amikor Kádár János hoz­záfűzte: országaink és pártjaink őszin­te, baráti egyetértésben, váll­vetve küzdenek közös nagy nemzetközi céljainkért. Az elmúlt évek munkájára, eredményeire visszapillantva Ká­dár János megállapította, hogy a Magyar Népköztársaság nagy lé­pést tett előre a fejlődés útján, számottevően előbbre jutottunk a termelés növelésében, népünk kulturális színvonalának emelé­sében, az életszínvonal javítá­tálták a vendégeket, akik ezután a gyár korszerű ebédlőjébe men­tek. A csehszlovák, magyar és vörös zászlókkal díszített hatal­mas teremben a munkások ezrei szorongtak. Hosszan zúgó taps köszöntötte a csehszlovák és a I sában. Nagy helyeslés fogadta szavait, amikor arról szólt, hogy eredményeink legfőbb zálo­ga pártunk, munkásosztá­lyunk és népünk egysége, összeforrottsága. Céljaink világosak, a párt poli­tikája töretlen, s e politikát a dol­gozó tömegek helyeslik, támogat­ják. Népünk büszke arra, hogy munkájával hozzájárul a nagy nemzetközi kérdések megoldásá­hoz, az alkotó munka elemi fel­tételét jelentő béke védelméhez, a haladás erőinek növeléséhez. A továbbiakban arról beszélt, hogy az előttünk álló nagyszerű célok, a bíztató távlatok csak akkor válhatnak valósággá, ha napról napra jobban dolgozunk, növeljük eredményeinket. Most elsőrendű feladat az idei tervek végrehajtása, de rendkívül fon­tos a jövő évi tervek kimunkálá­sa és a következő ötéves terv át­gondolt, körültekintő előkészítése. A további fejlődés feltételei jók — hangoztatta Kádár János — s magabiztosan, nyugodtan dol­gozhatunk, mert építőmun­kánk, fejlődésünk nemzetközi előfeltételei is kedvezőek. A nemzetközi helyzet legjellem­zőbb vonása, hogy a haladás erői szakadatlanul növekszenek, az erőviszonyok a mi javunkra vál­toznak. Bizonyos, hogy a nemzet­közi helyzet alakulásában a jö­vőben is ez a tendencia érvénye­sül. Kádár János szólt arról is, hogy a magyar nép sokat szenvedett a kapitalista időkben, s népünk történelmi tapasztalatok alapján győződhetett meg arról, hogy a felemelkedés, a boldogabb emberi élet, az ország fejlődésének útja a szocializmus. Most ezt az utat járjuk, s céljaink világosak. Szo­cialista demokráciában akarunk élni, együtt akarunk küzdeni a Világ haladó erőivel, a béke és a szocializmus világméretű győ­zelméért. Népünk nem kér a jobb oldali revizionisták nézeteiből, s elhatárolja magát attól a dogma­Kádár János beszéde után j hosszan zúgott a taps. Ezután nagy taps közben Antonin No­votny lépett a mikrofonhoz. A csehszlovák párt- és kormánykül­döttség vezetője szeretettel kö­szöntötte a Beloiannisz gyár mun­kásgárdáját, amelynek termelési eredményeiről — mint mondta — már sok jót hallottak, s termékei Csehszlovákiában is ismertek. Be­szélt azokról a közös célokról, amelyek á csehszlovák gyárak és a magyar üzemek dolgozói előtt állnak, s rámutatott, hogy a szocialista gazdaság fejlődésében mindkét országban sok a közös vonás. Megelégedéssel állapította meg, hogy a Csehszlovák Szocialista Köztársaság és a Magyar Népköztársaság gazdasági kapcsolatai igen élénkek. Ezt bizonyítja, hogv a két ország külkereskedelmi forgalma 1963- ban — az 1958. évihez viszonyít­va — 70 százalékkal emelkedett, örvendetes, hogy a forgalom- emelkedést elsősorban gépek és berendezések kölcsönös szállításá­val, a kohászat területén pedig kiterjedt, széles körű együttmű­ködéssel érjük el. Novotny elnök utalt a gazdasá­gi tudományos-műszaki együtt­működés irányítására létrehozott csehszlovák—magyar bizottság tevékenységére, amelynek eddigi munkájával és eredményeivel elégedettek lehetünk. Amint már a múltban is megtörtént, a jövőben is sor kerül orszá­gaink tervező szerveinek mind magasabb szintű együttműkö­désére, ez újabb lépést je­lent a szocialista gazdasági j együttműködés minőségileg i magasabb rendű formáinak kihasználása útján. I tikus, szektás politikától is, ame­lyet a Kínai Kommunista Párt vezetői hirdetnek. Nagy erő forrása számunkra, hogy szocialista céljaink valóra váltásáért csehszlovák elvtár­sainkkal, barátainkkal, a cseh­szlovák testvérpárttal teljes egyet­értésben, harmóniában dolgo­zunk együtt. Az együttműködésnek ez a szelleme jellemzi a két baráti ország vezetőinek tárgyalá­sait is, amelyeket kapcsola­taink még szorosabbra fűzé­séről folytatnak. Barátságunk, együttműködésünk az élet minden területén erősö­dik, fejlődik. Kádár János Csehszlovákia Kommunista Pártja és a testvér­párt Antonin Novotny vezette központi bizottságának, a Cseh­szlovák Szocialista Köztársaság, a csehszlovák—magyar barátság, a szocializmus és a béke éltetésé­vel fejezte be beszédét. A csehszlovák államfő kiemelte a szocialista országok közötti sok­oldalú kapcsolatok, a gyümölcsö­ző együttműködés jelentőségét, s hozzáfűzte: meggyőződése, hogy a csehszlovák párt- és kor­mányküldöttség magyarorszá­gi látogatása számottevő eredményeket hoz országaink együttműködésének elmélyí­tésében, jobbá tételében. A továbbiakban arról beszólt, hogy a csehszlovák és a magyal* nép szempontjából egyaránt ör­vendetes és nagyjelentőségű a két ország közötti határok meg­nyitása, a turistaforgalom sok­oldalú megkönnyítése. Ez nagy­ban hozzájárul ahhoz, hogy a csehszlovák és a magyar dolgozók közvetlenül is megismerjék egy­más életét és munkáját. A cseh­szlovák—magyar utasforgalom nö­vekedését jellemezve megemlítet­te. hogy az idén mintegy 8ú0 000 magyar állampolgár járt Cseh­szlovákiában, s körülbelül 600 000 csehszlovák állampolgár Magyar- országon. Antonin Novotny beszélt a köl­csönös találkozások, nemzetközi politikai jelentőségéről. Megelé­gedéssel nyugtázta, hogy a tárgyalásokat a nézetek azo­nossága jellemzi. A továbbiakban bírálta a Kínai Kommunista Párt vezetőin át sza- kadár tevékenységét, majd arról beszélt, hogy a szocialista orszá­gok növekvő nemzetközi tekin­télye. politikai súlya abból ered; következetesen a békés egy­más mellett élés elveinek megvalósításáért dolgoznak, harcolnak az agresszív impe­(Folytatás a 2. oldalon) neg a célt, hogy világszínvona- on álló termékekkel jelentkezze­tek a világpiacon. A szó ezután a műszaki fej- esztés, a gyártmányok korszerű- ítése és az anyagi ösztönzés kü- önböző kérdéseire terelődött. A kötetlen eszmecsere után a lázigazdák gyárlátogatásra invi­Eredményeink népünk magyar államférfiakat. Az üzemi röpgyűlést Kovács Kálmán, a gyári pártbizottság tit­kára nyitotta meg, majd Kádár János, az MSZMP Központi Bi­zottságának első titkára, a forra­dalmi munkás-paraszt kormány elnöke lépett a mikrofonhoz. legfőbb záloga egysége Kádár János elvtárs beszéde A tárgyalásokat a nézetek azonossága jellemzi Antonin IXovotny elvtárs beszéde

Next

/
Thumbnails
Contents