Tolna Megyei Népújság, 1964. március (14. évfolyam, 51-75. szám)

1964-03-01 / 51. szám

2 «TOLNA MEGYEI NÉPÚJSÁG Í9E4. március T. focmtnuth sorokban A Ieningrádi területi és városi pártbizottság, valamint a lenin- grádi területi és városi tanács végrehajtó bizottsága táviratban köszönte meg Kádár Jánosnak, az MSZMP Központi Bizottsága első titkárának azokat a jókíván­ságokat, amelyeket a fasiszta blokád áttörésének 20. évforduló­ja alkalmából küldött a hős város népének, * Pénteken az argentin Rosario városban fasiszta elemek merény­letet követtek el Guillemo Gueo, a kommunista párt egyik megyei vezetője, valamint Aldolfo Trum- per, a párt jogi tanácsadója ellen. Mind a két kommunistát súlyo­san megsebesítették, * . Abdel Kader Iszmail. a Kubá­ban tartózkodó marokkói keres­kedelmi küldöttség vezetője Ha­vannában sajtóértekezleten elíté­lően nyilatkozott arról a nyomás­ról, amelyet az Egyesült Államok gyakorol a Kubával kereskedő országokra. Marokkó — mondotta Abdel Kader Iszmail — nem bonthatja meg kereskedelmi kapcsolatait és nem változtatja meg kereskedel­mi politikáját olyan sajátos hely­zettől függően, amely egy adott pillanatban alakul ki egyes or­szágok között. * A Franciaországban tartózkodó szovjet parlamenti küldöttség Podgornij vezetésével Avignonból Nizzába érkezett. A szovjet ven-, dégeket útjukra elkísérte Maurice Thorez és Jeanette Vermeersch. ,v * . ■» » Akravi, a kurd demokrata párt képviselője a TASZSZ tudósító­jának elmondotta, hogy az egész iraki nép, kurdok és arabok egy­aránt őszinte szívből üdvözlik a hadműveletek beszüntetését Irak északi részében. Reméljük — mondotta —, hogy a katonai ak­ciók nem kezdődnek meg újra, s nem kerül többé sor összecsapá­sokra a kurdok és az arabok kö­zött. Ehhez azonban — fűzte hozzá — a kurd-kérdés valóban jószán­dékú rendezésére van szükség. Február 25-től 29-ig tárgyalá­sok folytak Moszkvában a Szov­jetunió és a Kínai Népköztársa­ság közötti 1964. évi kulturális együttműködésről. A tárgyalás eredményeként aláírták a két or­szág közötti kulturális együtt­működés 1964. évi tervét, * Rendkívül súlyos tűz pusztít péntek óta egy 500 vagon élelmi­szert tároló bécsi hűtőházban. A vasbeton épületben forrasztási munkák okozták a gyorsan elha­rapózó tüzet. Két munkásnak j már nem sikerült kijutnia a láng­ban álló épületből, és mire a tűz­oltók szombaton reggel hosszas erőfeszítések után eljutottak tar­tózkodási helyükhöz, a munkások megfulladtak. Longarone, a gátszakadás miatt elpusztult északolasz városka, életben maradt lakossága 5 ezer millió líra kártérítésre beperelte az olasz állami villamosműveket és az adriai energiaipari vállala­tot. A per első tárgyalásán az olasz villamosművek azzal védekezett, hogy az állam már gondoskodott megfelelő összegű kártérítésről. Tolna megye termelőszövetke­zeteiben majdnem ezer holdnyi szőlő- és gyümölcsös új telepíté­sét fejezik be az idei tavaszon. Ebből 108 hold csemegeszőlőt, va­lamint 384 hold borszőlőt — zö­mében olaszrizling, kadarka, kék­frankos és ezerjó — telepítenek. Az új gyümölcsöskerteket főleg kajszibarack-, meggy-, cseresz­nye-, alma- és őszibarack-fákkal ültetik be. A megyében elsőnek a bo­gyiszlói Dunagyöngye Tsz létesí­tett „törpe-almáskertet”. Már az Magyar kormányküldöttség utazott a lipcsei vásárra A Német Demokratikus Köztár­saság kormányának meghívására magyar kormányküldöttség uta­zott a lipcsei vásárra. A delegá­ciót Lévárdi Ferenc nehézipari miniszter vezeti. A küldöttség tagjai: Mulató János külkereske­delmi miniszter-helyettes, Borsos László belkereskedelmi miniszter- helyettes, továbbá Kárpáti József, hazánk berlini nagykövete, aki az NDK-ban csatlakozik a dele­gációhoz. (MTI). A magyar KGST- küldöttség hazaindult Moszkvából Moszkva, (MTI): A KGST Vég­rehajtó Bizottságának moszkvai ülésszakán részt vett magyar kül­döttség szombaton éjszaka Apró Antalnak, az MSZMP Politikai Bizottsága tagjának, a kor­mány elnökhelyettesének vezeté­sével elutazott a szovjet főváros­ból. A Kijev-pályaudvaron a kül­döttség búcsúztatására megjelent Rajnai Sándor, hazánk ideiglenes moszkvai ügyvivője. elmúlt ősszel csaknem teljesen beültetett száz holdnyi területet. A tavaly ősszel kezdődött telepí­tések során 580 hold szőlőt és gyümölcsöst ültettek, s megkezd­ték a még beültetésre váró terü­letek földjének előkészítését. Ne­héz, lánctalpas traktorok Duna- földvár homokos vidékén most befejezték 55 hold gyümölcsös és szőlő talajának forgatását. Kedvező időjárás esetén másutt is megkezdik a talaj előkészítését a jövő héten. Csaknem ezer hold ssőlő- és gyümdlcstelepítés a Tolna megyei ísx-ehben »A víz az élő világ kincse66 Kovács József, a Koppányvölgyi Vízgazdálkodási Társulás elnökének előadása a Palánki Mezőgazdasági Technikumban A megyei talajvédelmi tanács meghívására Kovács József agrármérnök a Koppányvölgyi Vízgazdálkodási Társulás elnöke előadást tartott a korszerű talajjavításról, a csapadék felfogásá­nak és tárolásának lehetőségeiről a palánki fel­sőfokú technikumban. Főleg a dombos területek talajjavító mun­káiról beszélt, alátámasztva a Koppány völgyé­ben végzett kísérletek tapasztalataival. Kiemel­te a lösz-kísérletek nagy jelentőségét, és azt, hogy jelenleg csak Magyarországon folynak kísérletek, ezért nagy az érdeklődés a többi európai országban is. A talajjavítás fontosságát és gazdaságosságát bizonyítja, hogy a pári Béke Termelőszövetkezetben végzett kísérletek alap­ján a talajjavításra fordított összeg legkésőbb másfél év alatt megtérül. — Legtöbb helyen a dombos területekre ka­pásnövényeket vetnek, míg a lucernának a lapi földeket szánják — mondta Kovács József. — Ez helytelen, azért, mert elveszik a helyet a ka­pásnövények elől — amelyeket laposabb terüle­ten öntözni is lehetne — és nehezebbé teszik a gépi megmunkálást. A kísérletek eredményei azt mutatják, hogy a javított lejtős területeken a kukorica, a cukorrépa és a burgonya is magas átlagtermést hoz. A lejtős területek mésztartalma általában magas. A mész szántáskor felszínre kerül, és az utómunkáknál, a simításnál, vagy a hengerelés­nél megszilárdul a talaj, amely vízbefogadó képességét nagymértékben csökkenti. — A vízfel fogásnak egyszerű, és mégis elég­gé hatásos módja az, hogy a barázdákat hegy­felé fordítjuk, és nem — mint ahogy szokták — lefelé. Előnye az, hogy így minden egyes baráz­da külön kis teraszt képez, amely meggátolja a víz gyors elfolyását. Fontos a széljárás ismerete is, mert a fák ültetésével csökkenteni lehet a szél káros hatá­A lejtős talajok minőségi javítását műtrá­gya, istállótrágya és lápi föld alkalmazásával lehet elérni. Ezeket együttesen alkalmazva föld­be dolgozzák, és két év múlva a 15—20 centi­méter vastagságú rossz minőségű talaj helyett 40—50 centiméteres, kitűnő minőségű talajt kap­nak. — Jó vetéssel már négy év alatt elérhető, hogy a gyökerek sokasága behálózza, rögzítse a talajt. — Mondta Kovács József. A talajjavítást csak jól összehangolt vízren­dezéssel együtt lehet elvégezni. A lápi föld al­kalmazása azért jó, mert nagymennyiségű vizet képes elnyelni. így ha a lejtős talajon bizonyos lápiföld-réteg van, biztosított a víztartalom, és a növények gyökereinek nem kell mélyre hatol­ni, ami meggyorsítja a fejlődést — A talajjavító munkában az állam nagy segítséget nyújt a mezőgazdasági üzemeknek. A javítási szereket a legközelebbi állomásra szál­lítva, ingyenesen biztosítja, sőt a gépi munkák költségeinek 50 százalékát is magára vállalta. — Óriási jelentősége van a lehulló csapadék felfogásának. Meg kell határozni azokat a helye­ket, ahol völgyzáró gátakat lehet építeni, hogy ezzel a módszerrel a csapadék nagy részét meg­mentsük. Jó példa a Koppány völgye, ahol már építettek völgyzáró gátakat, némelyik helyen 7 méter magas a vízoszlop. A vízgyűjtőket halas­tavaknak is használják, így még gazdaságosabb a kihasználásuk. — A talajjavító munka fontosságát és a ben­ne rejlő lehetőségeket egyre többen ismerik. Az előadást nagy tetszéssel fogadta a hall­gatóság. A szünetben és a beszámoló után Ko­vács József elbeszélgetett a tanárokkal és a diá­kokkal, akik legújabb kísérletei és a jelenleg folyó munkák után érdeklődtek. (Jsánu*} Az Osztrák Szocialista Párt népszavazást javasol a Habsburg-kérdésben Becs (MTI). Klaus, az Osztrák Néppárt szélsőséges elemeit kép­viselő kancellárjelölt fellépése máris mélyreható ellentétekhez vezetett a szocialistákkal. A vita előterében Habsburg Ottó auszt­riai visszatérésének kérdése áll, amely már tavaly csaknem a 17 éves koalícióé együttműködés felborulásához vezetett. Osztrák szocialista körökben rámutatnak: Klaus a múlt év őszéig, amikor a néppárt elnökévé való megvá­lasztása után e tisztségéről takti­kai meggondolásokból le nem mondott, az európai monarchis- ták tömörülésének alelnöke volt. 1E szervezet örökös elnöke Habs» 1 burg Ottó, és tagjai közé sorol- ; hatja például Franco külügymi­niszterét is. Piffl-Percevic, a Klaus-féle új néppárti kormány« frakció oktatásügyi minisztere a néppárt fő hangadója volt a Habsburg Ottó visszatérését cél» zó tavalyi akcióban. Mivel Klaus-ék „jogi” • szent« pontokra hivatkozva eddig nem voltak hajlandók biztosítékot ad» ni a Habsburg-ügyben, a szocia­lista párt most népszavazást ja­vasol a kérdésben, de tervét a néppárt mereven elutasította. Balesetmentes napok — De az ittasság továbbra is baleseti veszély Hatott-e a rossz példák serege, eredményes volt-e a megelőző, fel- világosító nevelő munka? Kétség­telenül azt kell megállapítani, hogy igen. Ezt támasztja alá, hogy február 24-től február 29-ig egyet­len közúti baleset sem történt megyénkben. De történhetett volna, s hogy másként esett, csak a rend őrei­nek beavatkozása magyarázza. De ha a delikvensek a továbbiakban nem hajlanak a jó szóra, nemcsak a zsebük, de életük, testi épségül? vallja kárát. S mindez miért? Az ittasságért. Szabályok, rendeletek tiltják, hogy vezetés előtt, és meg-megáll- va közben is tilos a szeszesital­fogyasztás. Müller István iregszemcsei la»' kos Pincehelyen motorozott. Sa­ját bevallása szerint is pálinkát és sört fogyasztott. Amikor vér­vételre állították elő, már csak a sört ismerte el. A lelet majd el­dönti a vitát: Az azonban bizo­nyos, hogy Müller pótutasával nem véletlenül került a rendőr­ségre, miután Pincehelyen a mo­torral elestek. Szintén ittasan vezetett Kóta István ozorai lakos is. A pincehe­lyi vásárban volt motorral. Pálin­kát és 1 liter bort ivott, így akart motorozni. Szerencsére a baleset­okozásig nem juthatott el, mert a rendőrség idejében közbelépett* és bevonta jogosítványát, Tizennégyezer vagon burgonyavetőgumó a „prizmavárosokban” Tovább javítják a fehérhúsú rózsafajták arányát A fagyok enyhültével megélén­kültek a termelőszövetkezeti ma­jorok, szérüskertek: a növényter­mesztő brigádok mindenütt át­vizsgálják az ősszel rakott bur­gonyaprizmákat, hogy idejében megakadályozzák a nagymennyi­ségű vetőgumó esetleges romlását. Az első tapasztalatok kedvezőek. Az eddig megvizsgált prizmákban csak szórványosan észleltek rot­hadást, elsősorban ott, ahol se­lejtezés nélkül raktározták el a termést. Most gyors átválogatás­sal segítenek a bajon. Az idén országosan 373 000 hol­don termesztenek burgonyát. A vetőmagtermelő és ellátó vállalat közvetítésével a Földrpűvelésügyi Minisztérium már a múlt ősszel 7000 vagon vetőgumót osztott ki fajtafelúiításra és további 4000 vagonnal vetőgumó-szaporítási célra. Tavaszi szétosztásra vár még 3000 vagonnyi vetőgumó, amelynek szállítását március 10-e körül kezdik meg. Fajtafelújítás­ra ugyancsak a következő hetek­ben érkezik 300 vagonnyi vető­gumó Lengyelországból és a Né­met Demokratikus Köztársaság­ból. Az ősszel kiosztott, illetve a hamarosan kiosztásra kerülő együttesen 14 000 vagonnyi vető­gumó az idei egész burgonyater­mő terület 33 százalékára lesz elegendő. így legalább 3 évenkint minden vidéken felújíthatják a leromló burgonyafajtákat., A termőképesség fenntartásá­val, illetve fokozatos javításával egyidőben, a fogyasztóközönség körében kedvelt fehérhúsú, úgy­nevezett rózsafajták arányának növelésével gondoskodnak az ét­kezési minőség javításáról. A né­hány év előtt termesztett, több mint 50 fajtából kiválasztották a legjobb néhányat és ezek elsza- porításával a rózsatípusú burgo­nyafajták arányát 24 százalékra növelték. A számítások szerint a következő években már elérik a 60 százalékot. Ugyanakkor a sár­gahúsú burgonyafajták újabban kinemesített típusait (somogyi ko­rai, somogyi sárga, somogyi kifli* stb.) is tovább szaporítják. Kutatás a levéltárban i A Szekszárdi Állami Levéltárban kutatók végeznek fontos mun­kát. Hagyó Irén pedagógus Bátaapátiból, Nagy Mária negyedéves egyetemi hallgató Dombóvárról disszertációjuk megírásához keres­nek anyagot.

Next

/
Thumbnails
Contents