Tolna Megyei Népújság, 1964. március (14. évfolyam, 51-75. szám)

1964-03-01 / 51. szám

azt*«. '■mwt VILÁG PROLETÁRJAI, EGYES0LJÉ7EKI A MAGYAR SZOCIALISTA MUNKÁSPÁRT TOLNA MEGYEI BIZOTTSÁGA ÉS A MEGYEI TANÁCS LAPJA ÉPÍTKEZÜNK XIV. évfolyam, 51. szám. ARA TO FILLÉR Vasárnap, 1964. március 1. ' ’ r . .. i . . , * ; »/, i '■ : ki WgO Gazdásznap Szekszárdon Tanácskozás a megye mezőgazdaságának helyzetéről — Kitüntették a legjobb szakembereket Kétezer meghívót küldött szét a megyei tanács, a már hagyo­mányos gazdásznapra. Nagy. ese­mény volt az idéq is megyénk mezőgazdasági szakembereinek találkozója, a tanácskozás is, majd az ezt követő bál. Tegnap délelőtt, 10 órakor ün­nepélyes tanácskozással kezdő­dött meg a találkozó, a városi mű­velődési házban. Az elnökségben helyet foglalt Virág István az MSZMP Tolna megyei Bizottsá­gának titkára, Walter János, a Földművelésügyi Minisztérium üzemszervezési főosztályvezetője, továbbá a megyei tanács és a pártbizottság vezető szakemberei, az állami gazdaságok és a gép­állomások megyei igazgatóságá­nak vezetői, s mások. A tanácskozást Szabópál Antal, a megyei tanács vb-elnöke nyi­totta meg, majd Walter János tartott előadást a mezőgazdaság országos eredményeiről, gondjai­ról és feladatairól, összehasonlít­va mindezt a Tolna megyei hely­zettel. Konkrétan gazdás'z-ember íriódjúri beszélt a tennivalókról: a gépesítés fejlesztéséről, a ke­nyérgabona-termesztésről, a kora tavaszi munkákról, különösen a gabonavetés ápolásáról, a szerves trágya kezeléséről, a talajvéde­lem és a takarmánygazdálkodás hibáiról. Megemlítette a szövet­kezeti demokrácia szükségességét, és a szövetkezetben dolgozó nők nagyobb megbecsülését. Az érde­kes előadást szakmai vita követ­te, majd kitüntetéseket adott ál Walter János. A délelőtti tanács­kozás Tolnai Ferencnek a megyei tanács vb-elnökhelyettesének zár­szavával ért véget. Ebéd után, a legújabb mezőgaz­dasági szakfilmeket tekintették meg a gazdászok a Garay mozi­ban. Estére zsúfolásig telt a művelő­dési ház, nefncsak a nagyterem, hanem a Télikert és minden szo­ba, hiszen a bálon sokkal többen vettek részt,, mint a délelőtti ta­nácskozáson: mulattak, a gazdá­szok családtagjai, barátai és min­denki, akinek valamilyen módon kapcsolata van a mezőgazdaság gal, vagy a SZakemberekkc-1. A vidám mulatság, a bagyorr^nyok­hoz híven — program szerint — reggelig tartott, Kitüntetések a gazdásznap alkalmából A gazdásznap alkalmából, a következők kaptak kitüntetést, vagy oklevelet megyénk mező- gazdasági szakemberei közül: Az állami gazdaságok szakemberei közül miniszteri kitüntetésben ré­szesült: Roszkopf István (Alsópél), Mártha Sándor (Alsópél), Farkas József (Hőgyész), dr. Lipcsey Ákos (Hőgyész), Erdélyi János (Ireg- szemcsei Kísérleti Gazdaság), Szászi József (Szekszárd), Matus Ferenc (Áll. Gazd. Tolna megyei Igazgatósága). Oklevelet kaptak: Kovács Andor (Szekszárd), Farkas Ignác (Iregszemcse), Kiing Adám (Hőgyész), Jiing János (Hőgyész), Végh Mihály (Alsótengelic), A gépállomások dolgozói közül ok­levélben részesültek: Bozsó János (Gyönk), Petróczy Gyula (Bölcs­ke), Vörös Antal (Várdomb), Tal­pas István (Nagydorog), Bányai Mátyás (Tevel). A termelőszövetkezetek szak­emberei közül 19-en kapták „A mezőgazdaság kiváló dolgozója” kitüntetést: Hartenstein Konrád (Nagyvejke), Lőrinc Antal (Ma- jos), Tóth Béla (Kalaznó), Szabó János (Győré), Kerekes Ferenc (Aparhant), Gregorits Jakab (Dombóvár), Hartvég Antal (Dom­bóvár), Miklai Gyula (Kalaznó), Fritz Ferenc (Dunakömlőd), Ba- laskó Lajos (Sárszentlőrinc Egyet­értés Tsz), Haasz Ferenc. (Gerjen), Szőgyényi * János (Györköny), Növekvő ellentétek Bonn és Nyugat-Berlin között a látogatási engedélyek miatt Bonn—Berlin (MTI). Brandt nyugat-berlini polgármester pén­teken este televíziós beszédében foglalkozott a demokratikus Ber­linbe érvényes látogatási engedé­lyek problémájával, és az e tárgy­ban megtartott tárgyalások meg­szakadásával. Brandt televíziós beszéde vilá­gosan feltárta, hogy a látogatási engedélyek kérdésében milyen nagy ellentétek vannak a nyugati állásponton belül is, s ezek az el­lentétek egyre inkább szembefor­dítják egymással Nyugat-Berlint és a bonni kormányt. Brandt sürgette egy olyan kü­lönbizottság megalakítását, amely magában foglalná mind a bonni kormány, mind a nyugat-berlini szenátus képviselőit, s tagjai kö­zött ott lennének mindhárom po­litikai párt képviselői is. E bi- . zottság feladata lenne a közös ál­láspont kialakítása. Brandt a tárgyalások folytatá­sát ahhoz a feltételhez szabja, hogy változatlanok maradjanak a frontváros és Bonn kapcsolatai, érintetlenek maradjanak a nyu­gati hatalmak „jogai és kötele­zettséged” és ne szülessék olyan megegyezés, amely az NDK elis­merését jelentené. Mindazonáltal hozzáfűzte, nem szabad abba­hagyni az erőfeszítéseket, „hiszen nem várhatjuk, hogy csoda tör­ténjék”. A bonni kormány pénteken es­te szokatlan éles formában rea­gált Brandt nyilatkozatára. A polgármester beszédét „ellent­mondásosnak, és veszélyesnek” nevezte, és azt állította, hogy Brandt kétségbe vonta Nyugat- Berlin és Nyugat-Németország közös politikájának alapját. Á bonni közlemény szerint a nyu­gatnémet politikának „nincs szüksége új koncepcióra”.' A lá­togatási engedélyek kérdése nem alkalmas pártpolitikai vitákra.” Nyerges Aladár (Bátaszék), Mol­nár Károly (Fadí), Április Gyula (Dunaföldvár Aranykalász Tsz), Jávori Nándor (járási tsz-fő- könyvelő Tamási), Farkas István (megyei tanács vb mezőgazdasági osztály dolgozója), Bertha Béla (városi tanács vb mezőgazdasági osztály főállatorvosa). Gyene József (Tamási járási Tanács). Éiismerő oklevelet kapott: Ta­kács Zoltán (Bonyhád. Dózsa Né­pe Tsz). Puskás Kálmán (Kisvej- ke), Fábián Ferenc (Majos), Ru- 2ics Tibor (Mőcsény), Kováéi Ferenc (Mucsfa), Czábrák János (Váralja), Szolimán Ferenc (Zom­ba, Jóbarátság Tsz), Fejes Béli (Zomba. Parasztbecsület Tsz), Arany István (Mözs), Kernács János ^ (Bölcske, Rákóczi /Tsz), Eigner'György (Szekszárdi járási Pártbizottság), Hanoi József (Szek­szárdi járási Pártbizottság); Á Biztonsági Tanács folytatja a ciprusi kérdés vitáját New York (MTI). Az Egyesült Nemzetek Biztonsági Tanácsa pénteken folytatta a ciprusi kér­dés vitáját. Elsőnek Denktash ciprusi török, politikus szólalt fel. Denktash csupán „magánemberként” ad­hatta elő véleményét. Azt állí­totta, hogy Makariosz elnök „tér-' rorufalmat gyakorol a ciprusi tö­rökök felett”. Megvádolta Maka­riosz elnököt azzal, hogy az sem­milyen körülmények között sem hajlandó hozzájárulni nemzetközi haderőknek a szigetre küldésé­hez. Egyórás beszéde végén Denktash kijelentette: „Mi, cip­rusi törökök sohase nyugszunk bele abba, hogy kisebbségi hely­zetben legyünk”. Ezután Görögország képviselő­je szólalt fel. A görög küldött emlékeztetett arra, a ciprusi kül­ügyminiszter ismételten felhívta a- világszervezet figyelmét: ide­gen intervenció fenyegeti Ciprust és ezért az- ENgZ-pek felhívást kellene intéznie az érdekelt ál­lamokhoz az ország függetlensé­gének és .területi sérthetetlensé­gének tiszteletben tartására. ’ Kiprianu ciprusi külügyminisz­ter felszólalásában kijelentette, hogy — tekintettel a Denktash beszédében elhangzott rágalmazó kijelentésekre — kéri a tanácsot, az igazság megállapítása érdeké­ben hallgasson ki különböző nemzetiségű ciprusi állampolgá­rokat. A ciprusi külügyminiszter felhívta a Biztonsági Tanács fi­gyelmét arra, hogy Törökország pénteken újabb provokációt haj­tott végre, amikor hadgyakorla­tok ürügyén török hadihajókat küldött a ciprusi partok közelé­be. A ciprusi külügyminiszter ez­után megismételte kormánya ké­rését, hogy a Biztonsági Tanács védje meg Ciprust a török fegy­veres intervenció fenyegetésétől és biztosítsa a szigetország füg­getlenségét és területi épségét. Amennyiben a tanács teljesíti feladatát, és helyt ad Ciprus ké­résének, akkor helyreáll a béke a szigeten, és jóllehet, a ciprusi kormány azt nem tartja szüksé­gesnek, ebboi* az esetben nem el­lenzi azt, hogy ENSZ-csapatok érkezzenek a szigetre. Ehhez azonban Szükséges a Biztonsági Tanács határozata, amely felhív­ja -az. ENSZ tagállamait: tartsák tiszteletben Ciprus területi épsé­get . és függetlenségét, s mondja­nak le az erőszak alkalmazásáról. A Biztonsági Tanács ülésének végén Fedorenko, a Szovjetunió kép viselője felszólította Törökor­szág képviselőjét, válaszoljon vég­re arra á kérdésre, a" török kor­mány hajlandó-e az ENSZ alap­okmányáriak megfelelően kijelen­teni, hogy tiszteletben tartja Cip­rus integritását és függetlenségét. Menemencicglu török küldött Fe­dorenko felhívására kijelentette, kormánya egyike a londohi „ga­ranciaszerződés” aláíróinak, és Törökország e szerződés értelmé­ben tesz eleget kötelezettségei­nek. Fedorenko ezután ismét szót kért, és felhívta a Biztonsági Ta­nács tagjainak .figyelmét arra, hogy a török küldött ezúttal sem adott világos válas"zt a ciprusi kormány által joggal igen fon­tosnak tartott kérdésre. Befejeződtek a járási néplrant-gyülések Megalakult a szekszárdi és a tamási járási népfront-bizottság A tamási járási népfront-bizott­ság az elmúlt héfen tartotta ala­kuló ülését a járási tanács nagy­termében. Ezt megelőzően a já­rás 28 községéből 77 tagot válasz­tottak a .’járási népfront-bizott­ságba. Az alakuló ülésen megvá­lasztották a 19 tagból álló elnök­séget. Elnökké dr. Pi>tn»oi Tvánt, elnökhelyettesekké Grill Feren­cet, Bábel Dezsőt és dr. Koppány Józsefet, titkárrá pedig Andirkó Sándort választották. Az alakuló ülésen meghatároz­ták a járási népfront-bizottság­nak a közeljövőben megvalósítás­ra váró feladatait. Pénteken Szekszárdon is meg­alakult aZ új járási népfront-bi­zottság, s megválasztotta 13 tagú elnökségét. Mónus István, a já­rási népfront-bizottság elnöke beszámolójában szólt a kongresz- szusi felkészülésről és a falugyű­lések szép eredményeiről. A falu­gyűléseken 2422 résztvevő 919 népfront-bizottsági tagot — közü­lük 255 párttagot, 230 nőt és 67 fiatalt — választottak meg — kö­zölte többek között Mónus Ist­ván, majd Hajdú István, a járási népfront-bizottság titkára beszélt a korábbi eredményekről. A beszámolókat követő élénk vitában 14 felszólaló mondta: el észrevételét, tanácsát, és javasla­tát. Harmath • József, a járási pártbizottság titkára hangsúlyoz­ta. hogy a Hazafias Népfront szé­lesítse tömegbázisát, minél több friss erőt vonjon be munkájába. Ballai János, a járási tanács vb- elnökhelyettese is elismeréssel méltatta a falugyűléseket, ame­lyeken sok közösségi problémát vetettek fel. — Most az a fontos, hogy ezek megoldását a -községi népfront-bizottságok a tanácsok­kal együttműködve segítsék elő — mondotta) A szekszárdi járási újjáalaku­ló ülés résztvevői a Hazafias Népfront járási bizottságának el­nökévé újra Mónus Istvánt, tit­kárává Hajdú Istvánt, elnökhe­lyettesévé Tömöri Ilonát és Ba­bos Imrét választották meg. Ezzel befejeződtek a . Hazafias Népfront községi és járási bizott­ságainak újjáválasztó gyűlései. A megyei népfront-küldöttértekez­let március 6-án délelőtt 9 órai kezdettel ül össze a szekszárdi Soós Sándor városi művelődési házban, s megválasztja majd az új megyei népfront-bizottságot és a Hazafias Nénfront III. országos kongresszusának küldötteit.

Next

/
Thumbnails
Contents