Tolna Megyei Népújság, 1964. február (14. évfolyam, 26-50. szám)

1964-02-01 / 26. szám

Hazánkba érkezett Alekszandar Rankovics elvtárs (5. o.) Rádiómelléklet (4. o.) A téli olimpia hírei (8. O.) 1 Az 1964. évi költségvetés az országgyűlés előtt Az országgyűlés pénteki ülésén folytatta az 1964. évi állami költ­ségvetésről szóló törvényjavaslat tárgyalását. Az ülésen részt vett Kádár Já­nos, a Magyar Szocialista Mun­káspárt Központi Bizottságának első titkára, a Minisztertanács el­nöke, Apró Antal, Fehér Lajos, Fock Jenő, Gáspár Sándor, Kál­lai Gyula, Komócsin Zoltán, Ró­nai Sándor, Somogyi Miklós, Szir­mai István, az MSZMP Politikai Bizottságának tagjai, valamint a Politikai Bizottság póttagjai, az MSZMP Központi Bizottságának titkárai, s a kormány tagjai. A diplomáciai páholyokban he­lyet foglalt a budapesti diplomá­ciai képviseletek több vezetője. Az ülést Vass Istvánné, • az or­szággyűlés elnöke nyitotta meg. A vitában elsőnek Kállai Gyula, az MSZMP Politikai Bizottságá­nak tagja, a Minisztertanács el­nökhelyettese szólalt fel. Kállai Gyula beszéde — Országunk gazdasági élete az elmúlt évben is legfontosabb gaz­daságpolitikai elveinknek, az öt­éves tervben kitűzött céljainknak megfelelően fejlődött. Néhány te­rületen azonban lemaradás volt. Ezek felszámolása' ez évi felada­taink közé tartozik — mondotta bevezetőben. Idei tervünk a népgazdaság reális helyzetének és az öt­éves tervben erre az eszten­dőre kitűzött céloknak meg­felelő, teljesíthető feladatokat tartalmaz. Szocialista társadalmi rendünk ilapvető célja, hogy az emberek jobban, boldogabban, kulturáltab­ban éljenek, mint a kapitaliz- nusban. Következetesen harco- unk e cél eléréséért. Nem értünk jgyet azokkal, akik a szocialista ársadalmi rendszerben élő né- >ek életszínvonalának emelkedé­stől a forradalom távjatait fél­ik, sem azokkal, akik attól a for- ■adalmi tudat elhomályosodását árják. Nem, éppen ellenkezőleg, ni azt tartjuk, hogy minél többet teszünk népünk életének további javításáért, annál jobban szolgáljuk a szocializmus eszméinek világ­méretű térhódítását is. Gazdaságpolitikánk egyik fő dapelve, hogy a termelés növe­kedésével párhuzamosan, folya- natosan emelkedjék népünk élet- zíhvonala. 1956. november 4-e >ta következetesen érvényesítjük •zt az elvet. Újra tisztává tettük ■z 1947—1948-as évek forradalmi elszavát: „Tiéd az ország, ma­iadnak építed”. Változatlanul és következete- en kell dolgoznunk azért, hogy párunk és mezőgazdaságunk- ter- nelése, a termelés szervezettsé- iének és rendjének színvonala, iazdaságossága rendszeresen és munkások és alkalmazottak reál- jövedelme 7 százalékkal emelke­dett, és érezhetően nőtt a mező- gazdasági lakosság jövedelme is. Ennek nyomán emelkedett a ke­reskedelem áruértékesítése és a lakosság megtakarítása is. A magyar nép jelenlegi életkö­rülményeit össze sem lehet ha­sonlítani azzal, amilyen a Horthy- g-endszer alatt volt. Nyugodtan ál­líthatjuk, száműztük a nyomort, népünk túlnyomó többsége szi­lárd, biztosított, szolid életkö­folyamatosan növekedjék, mű­szaki színvonala fejlődjék. Népünk életszínvonala az el­múlt esztendőben a lehetőségek­hez mérten tovább növekedett. Bár a korábban elhatározott va­lamennyi központi bérügyi intéz­kedést most nem tudtuk megva­Szövetkezetí parasztságunk ön­tudatára, felelősségérzetére hivat­kozva szólítunk fel arra, — hogy a tudományos, technikai és gépi segítségre támaszkodva — idejé­ben készüljenek fel a tavaszi me­zőgazdasági munkákra. A szövet­kezeti tagság mozgósítását a ta­lósítani, mégis az elmúlt évben a vaszi munkákra már a zárszám­adási közgyűlésen meg, kell kez­deni. Az idei népgazdasági terv, a szocialista szektor beruházásaira 46 milliárd forintot irányoz elő — hangsúlyozta Kállai Gyula, majd beszélt a beruházások kon­centrálásáról. Együttműködés a szocialista országokkal Gazdasági életünkben egyre nö­... . , , x vekvő a jelentősége a Kölcsönös I színvonalán. E Gazdasági Segítág Tanácsába tö­dik a szocialista országok közös energiaelosztó állomása Prágában. Létrehoztuk a KGSi-oiszágok közös bankját. A KGST végre­hajtó bizottságának legutóbb Bu­karestben megtartott ülésén alá­írásra került a KGST-országok közös vasúti tehervagon-parkjá­nak létrehozásáról szóló egyez­mény. Ezeken kívül az elmúlt év­ben' fontos kétoldalú tárgyaláso­kat folytattunk a Szovjetunióval, Lengyelországgal, Csehszlovákiá­val és jelentős megállapodásokat kötöttünk .velük az ipari és mező- gazdasági termelésben történő együttműködésről. Megállapíthatjuk, hogy a KGST- ben tömörülő országok sikeres kooperációja két úton halad elő­re: valamennyi ország közös meg­állapodásával, továbbá az érde­kelt országok közötti két vagy •több oldalú megállapodásokkal. Mindkét út azonos célhoz, az együttműködés elmélyítésé­hez, a szocialista nemzetközi munkamegosztásból fakadó előnyök teljesebb, jobb ki­használásához vezet. Az ilyen együttműködés elmélyí­tése a legfontosabb eszköz arra is. hogy a szocialista országok népgazdaságainak színvonala a fejlődés során kiegyenlítődjék — még pedig a legfejlettebb országok amilyen becsülettel dolgozik to- mörült áUamok’között egyre job­é-L-^ y J olyan,ban elmélyülő nemzetközi mun­mertekben javul. kamegosztásnak. Tavaly megkezd­Hazankban sem a munkásnak, ^ működését a Barátság-kőolaj- sem a parasztnak, sem az értél- ^ vezeték. a rajta keresztül hazánk- miseginek nem kell aggódva ku- áramló kőolaj országunk ener- tatnia a jövőt, mint a kapitalista gjamérlegének egyik legfontosabb országok dolgozóinak, hogy va- tényezője. Eredményesen műkő­jén jól megy-e továbbra is a tő­kés vállalkozó üzlete, s lesz-e holnap is munka és kenyér. A mi rendszerünk munkát és megélhe­tést biztosít mindenki számára. Kállai Gyula ezután emlékezte­tett az elmúlt tél mostoha időjá­rására, és az azzal járt nehézsé­gekre, majd így folytatta: — Az idei tél eddig még a ta­A szocialista nemzetközi mun­kamegosztás előnyös nemzeti ér­dekeink szempontjából, elősegíti iparunk és egész népgazdaságunk fejlődését. Már a nyugati hírhar- sonák is rájöttek: hatástalanul pufogtatják frázisaikat arról, hogy a KGST miatt nemzeti ipa­runk háttérbe szorul. 27 milliárd egészségügyi, kulturális, és szociális célokra Költségvetésünk közel 2 mil­liárd forinttal többet, mintegy 27 milliárd forintot fordít egész­valyinál is hidegebb, az ország és söSügyi, szociális és kulturális ki adásokra. Ez a koltsegvetesnek csaknem 29 százaléka. a főváros ellátása mégis jobb, mint tavaly: folyamatos a terme­lés és a főbb termékek szállítása. Az iskolákban nem kellett, s nem is kell szénszünetet elrendelni. Kállai Gyula ezután így foly­tatta beszédét: II tudomány és technika széles fronton tör elére a mezőgazdaságban is — Az idén a mezőgazdasági széles fronton tör előre a mező- srmelés a terv szerint 5 száza- gazdaságban is, megkönnyíti és skkal növekedik. Ez reális cél- megváltoztatja a paraszti mun- itűzés, amely mezőgazdaságunk j kát, — de természetesen nem te- elenlegi anyagi-technikai színvo- szí azt nélkülözhetővé! alával, munkaerő-helyzetével, s I Bár a földeket még hó lepi, a •izonyos fokig az időjárás esetle- munka a mezőgazdaságban sem ességével is számol. | szünetel, és nem is szünetelhet. Mezőgazdaságunk ez évben is • Elő kell készíteni, és ki kell ja- öbb gépet és vegyianyagot kap (vítani a gépeket, amelyeket saj- s a belterjesség irányában fej- 1 nos még nagyon sok helyen a sza- klik. Tovább növeljük az öntő- bad ég alatt tárolnak. ött területeket, folytatjuk a ta- i íjjavításokat, a szőlő- és gyü- rölcstelepítést. A tudomány és technika a szocialista nagyüze­mi gazdálkodás viszonyai között Már most pontos terveket kell készíteni a tavaszi szán­tásra, vetésre, ha azt akarjuk, hogy a munka, ha eljön az ideje, zökkenő nélkül folyjék. Érdemes ennél a számadatnál egy kicsit . időzni és egybevetni például az Amerikai Egyesült Államok idei költségvetésével, amelynek tervezetét a napokban terjesztették a kongresszus elé. A költségvetés majdnem 98 mil­liárd dollárjából 54 milliárd dol­lár a közvetlen katonai kiadások összege. A New. York Times ja­nuár 22-i száma közli az úgy­nevezett költségvetési dollár áb­ráját, amely azt mutatja, hogy az amerikai költségvetés minden egyes dollárjából 62 cent jut a közvetlen és közvetett hadikiadá­sokra és csak 6 cent az egészség- ügyi és szociális kiadásokra» ,v New York Herald Tribune című amerikai lapban jellemző karika túrát láttam: töpörödött, beteg ki­nézésű öreg ül egy becsukott ajtó előtt,-hátán felirat: orvosi segély az öregeknek. Az ajtóra szegezett táblán pedig ez olvasható: „erről az ülésszakról önt kitiltották; dr. Kongresszus önt csak jövőre- fo- , gadja’’. De nagyon is kétséges, fo­gadja-e valaha is ez az amerikai kongresszus a betegeket, a mun­kanélkülieket, az iskolásgyerme­keket. Amíg a költségvetés na gyobb részét fegyverek gyártásá­ra fordítják, — aligha. A mi idei költségvetésünk ja­vítja a megnövekedett egész­ségügyi és szociális igények el­látását és tovább növeli isko­láztatási lehetőségeinket. Nemrégiben volt két éve annak, hogy az országgyűlés elfogadta az új iskolatörvényt, amelynek meg­valósítása folyamatosan halad elő­re. Iskolapolitikánk változatlanul azt a célt szolgál ja.' hogy minden gyermek elvégezze az általános is­kolát, s minél többen tanuljanak tovább középiskolákban, főiskolá­kon . és egyetemeken. Különösen szembeötlő az a nagy fejlődés, amelyet az utóbbi néhány évben a középfoki iskoláztatásban elér­tünk. Míg például az 1960—61-es tanévben, ötéves tervünk első esz­tendejében 155 ezren tanultak kö­zépiskolában, ebben a tanévben már 210 ezer á nappali tagozaton tanuló középiskolások száma. Ez azt mutatja, hogy lassan, de biz­tosan megérlelődnek a feltételek ahhoz, hogy általánossá tegyük a középiskolát. ) Az iskolareform központi gon­dolata: a munkára nevelés, a munka­oktatás bevezetése az iskolák­ba az egész társadalom osztat­lan elismerésével találkozott. A középfokú szocialista munka­iskola alapvető típusának a szak- középiskolát tekintjük és ezt tart­juk a jövő általánossá váló kö­zépiskolájának. Az idei tanévben egyetemeinken és főiskoláinkon új felvételi rend­szer alapján válogatták ki az első évfolyamok hallgatóit. Amikor pártunk VIII. kongresszusán elha­tároztuk, hogy a közép- és főisko­lai felvételeknél megszüntetjük a származás szerinti megkülönböz­tetést, abból indultunk ki, hogy társadalmunk osztály viszonyai gyökeresen, megváltoztak, az em­berek megítélésében már nem a szociális származás a perdöntő, hanem a szocializmus iránti hűsé­gük, végzett munkájuk, tehetsé­gük és rátermettségük? Sokan azt hitték, hogy ez a döntés veszélyes, háttérbe szorítja a munkás- és parasztfiatalokat az egyetemeken és főiskolákon. Nos mit mutatnak a tények? Az idei tanévben nem volt semmiféle elő­írás, hogy az első évfolyamok hallgatóinak hány százaléka le­gyen munkás vagy paraszti szár­mazású. Csak azt kértük: olyano­kat vegyenek fel, akik a szocia­lista társadalmi rend hívei és rá­termettek a választott szakma el­sajátítására. Az idei tanévre az egyetemekre és egyetemi jellegű főiskolák nap­pali tagozatára mintegy 14 ezer hallgatót vettek fel; 44 százalékuk fizikai munkát végző szülők gyer­meke. Ez azt igazolja, hogy a munkásosztály és a paraszt­ság gyermekei jórészt le­küzdötték azt a műveltségbeli hát­rányt, amely az értelmiségi, kis­polgári és más foglalkozású szülők gyermekeivel szemben korábban megvolt. Szakemberek képzésében! elértük a világszínvonalat Államunk változatlanul nagy gondot fordít jól felkészült kom­munista szemléletű szakemberek képzésére. Egyetemi és főiskolai oktatásunk gyorsan fejlődik. Alig van az országban olyan egyetem, vagy főiskola, ahol valamilyen be­ruházás jellegit építkezést ne foly­tatnának. Az idén megkezdik a győri építőipari műszaki egyetem tervezését. A szakemberek képzésébeii már túlhaladtuk a legtöbb fej­lett tőkés országot, elértük a világszínvonalat. Nálunk ezer lakosra 8 egyetemi hallgató jut és ez azt jelenti, hogy hazánk a nemzetközi össze­hasonlításban az első öt ország kö­zött foglal helyet. Erre büszkék vagyunk. Az a tény, hogy mi több szak­embert képezünk ki, a terme­lés területén is annak bizto­sítékát hordozza magában. Folytatás a 2. ol difién l

Next

/
Thumbnails
Contents