Tolna Megyei Népújság, 1963. december (13. évfolyam, 281-305. szám)

1963-12-01 / 281. szám

ehiv.^zekszárd. %yetömi könyvtár ^zepesy u. 3. '-így. í magyar szocialista munkáspárt tolna megyei bizottsága es a megyei tanacs lapja XIII. évfolyam, 281. szám. ARA 70 FILLÉR Vasárnap, 1963. december Elnöki vizsgálóbizottság a Kennedy-merénylet ügyében t (3. o.) Négyszemközt az orvossal (7. o.) Vasárnapi séta Szekszárdon (8. o.) 1 A szekszárdi és a paksi járás tsz-ei befejezték a mélyszántást A megyei tanács vb. mezőgaz­dasági osztálya jelenti: Ez év őszén az időjárás sokat segített az őszi mezőgazdasági munkák­nak. Mindenképpen'igaz azonban az is, hogy a traktorosok és a szövetkezeti gazdák soha nem ta­pasztalt szorgalommal dolgoztak a földeken. Főként ezzel magya­rázható, hogy a kukoricatörés a megye kö­zös gazdaságaiban 221 hold kivételével, november 28-ig befejeződött. Töretlen kukorica már csak a bonyhádi és a dombóvári járás­ban van. Legnagyobb az elmara­dás ilyen szempontból' a kakásdi Egyetértés Tsz-bert, ahol még 161 holdön kell elvégezni a törést. A váraljai Alkotmány Tsz-ben 30 holdon, a szakcsi Uj Élet Tsz-ben szintén 30 holdon. Egy hét alatt a szövetkezeti gazdák 5432 holdon végezték el a szárvágást, vissza van 4452 hold. Ha az időjárás néhány na­pig még kedvez, akkor. egy hét múlva, az eddigi lendületet figye- lembevéve, talpon álló kukorica­szárnak nem lesz. szabad marad­nia. , • _. ".. " k- • '- j A szekszárdi járás közös gaz­daságai kiemelkedő ered­ményt értek el az istállótrá­gyázás terén: a tervet 100.3 százalékra teljesítették. Szekszárd város közös gazdasá­gai 96.8 százalékra, a paksi járás közös gazdaságai 96.1 százalékra, a dombóvári járás tsl-ei 87.4 százalékra, a tamási járás tsz-ei 75.3 százalékra. November 28-ig a szekszárdi és a paksi járás közös gazdaságai az őszi mélyszántási tervet 100 szá­zalékra teljesítették. A tamási Járás közös gazdaságaiban egy hét alatt 3793 holdon végezték el ezt a fontos munkát, vissza van 3037 hold. Á terv teljesítéséből a dombóvári járásban már csak 545 hold, a bonyhádi járásban 703 hold, Szekszárd városban 336 hold hiányzik. Minden lehetőség megvan ahhoz, hogy a megye né­hány nap múlva az őszi mély- szántási tervet teljesítse. A ter­melőszövetkezetek 95.4 százalék­nál tártanak megyei Szinten. 'J lÜM hónappal az év véée előtt Egy hónap választ el bennünket az 1963-as esztendő végétől, az új év kezdetétől. Egy hónap mtyva véget ér a második ötéves terv harmadik éve, kezdődik az új. Hogyan sike­rült teljesíteni az üzemekben az ez évi terv- feladatokat, hogyan alakultak a különböző mutatók, végleges, pontos választ majd ja­nuárban, februárban lehet erre adni. Az azon­ban — nagy vonalakban — már most is lát­ható, milyen eredményei vannak a tizenegy­hónapi munkának, teljesíti-e az üzem az év végére kötelezettségeit, biztosítva lesz-e a za­vartalan átmenet az 1954-es évre. Három üzemben érdeklődtünk, mi újság a gyárban, egy hónappal az év vége előtt. Mezőgazdasági Gépjavító Vállalat: A tervezett hétszázezerrel szemben már elkészült 716 ezer folyóméter öntözőcső Átadták a Tiszamenti Vegyiművek új szénkénsav és szuperfoszfát gyárait Szolnokon szombaton ünnepé­lyesen átadták a Tiszamenti Ve­gyiművek két új létesítményét, a második kénsavgyárat és az első szuperfoszfát-gyárat. Ebből az al­kalomból a tiszaparti városba lá­togatott Rónai Sándor, az MSZMP Politikai Bizottságának tagja, dr. Lévárdi Ferenc nehézipari mi­niszter, dr. Szekér Gyula, a ne­hézipari miniszter első helyette­se, Keserű János földművelésügyi miniszterhelyettes. A vendégeket Bán László, a Ti­szamenti Vegyiművek igazgatója köszöntötte, majd dr. Lévárdi Fe­renc nehézipari miniszter méltat­ta a Tiszamenti Vegyiművek két új létesítményének jelentőségét. — Eddig még egyetlen egy­szer sem mondhattuk el, egy hónappal az év vége előtt, hogy iiyen jól állunk, mint most — mondja tíyulai József igazgató. — Az elmúlt években szinte rendszeres vo't náluk a ne­gyedév Végi hajrá, természete­sen ez még nagyobb volt az év végén. Énnek a következménye aztán az volt, hogy nehé‘k-se.1 indult' a köveik'Uiő negyedévi, illetve évi munka. Most sókkal jobb a helyzet. Hétszázezer folyó­méter öntözőcsövet '— ez a vállalat főterméke —, kellett volra a tervek szerint az idén előállítanunk, ezzel ■ szemben a mai napig elkészült több mint 716 ezer folyóméter. Már- két hó­nappal ezelőtt, amikor láttuk, hogy jól megy a munka, kértük a vállalat éves tervének öt millió forinttal való megemelé­sét, ezt jóváhagyták. A felemelt tervet — ha minden jól megy — december 20—25-e között rész­leteiben is teljesítjük. — Mi tette szükségessé a tervemelést, és egyáltalán a terv túlteljesítését? — A jijvő évi tervünk sokkal magasabb, mint az idei. mint­egy másfélszerese annak. Egy­millió folyóméter csövet kell — a hozzátartozó szere'vényekkel, szórófejekkel, s'b — gyártanunk. Hogy erre megfelelően felkészül­hessünk, már az idén sokat kell tenni, többek között megfelelő mennyiségű félkészterméket elő­készíteni. Ma már olyan alkat­részek vannak munkában, ame­lyekből januárban lesz kész­tenné!:. — Várható változás jövőre a technológiában? — Igen. Mindenekelőtt a cső­gyártás korszerűsítése. Az erre vonatkozó újítás bevált, az auto­mata csőgyártó gép mintapéldá­nya hónapokon keresztül termelt. Még a nyáron hozzáfogtunk öt hasonló gép elkészítéséhez, az alkatrészek már készek. A jövő év első negyedére ígérték a he- gesztőberendezáseket, ha azokat megkapjuk, még a jövő évben ümmbelépnek a csőgyártó auto­maták. A helyűiket kijelöltük, az első — kísérleti — g'pst már az év elején ott állítjuk fel, éa helyezzük üzembe. Csaknem egymiliiard forint értékű építkezést végeznek a termelőszövetkezeti brigádok Szekszárdi Faipari Vállalat: Terven felül készül a „Háry“ garnitúra nullszériája Az idei népgazdasági tervnek jelentős részét képezik a terme­lőszövetkezetek építési beuházá- sai. A mezőgazdaság gazdasági évének befejeztével és egy hónap­pal a naptári, év vége ,előtt az MTI munkatársa tájékoztatást kért a Földművelésügyi Miniszté­rium beruházási igazgatóságán a termelőszövetkezeti beruházások helyzetéről. A ' termelőszövetkezetekben a terv szerint az idén kereken két­milliárd forint értékű építkezést kell megvalósítani, s ez mintegy 2000 közös gazdaságban több mint 7000 új létesítményt jelent. Az év elején és még később is úgy lát­szott, hogy — elsősorban a hosz- szúra nyúlt, rendkívül kemény tél, illetve ennek az építőiparban jelentkezett következményei miatt — a tervnek jelentős része teljesítetlen marad. Most már azonban nyilvánvaló, hogy az el­maradás a vártnál kisebb lesz. Ezt elsősorban az tette lehetővé, hogy azoknak az építkezéseknek egy részét, amelyeket az Építés­ügyi Minisztérium vállalatai nem vállaltak, év közben átcsoportosí­tották a termelőszövetkezetek há­zi építőbrigádjaihoz. Ez az átcso­portosítás is hozzájárult, ahhoz, hogy a szövetkezeti építőbrigádok terve az eredeti előirányzathoz ] képest csaknem 50 százalékkal nö­vekedett, s így csaknem egymil- ! liárd forint értékű építkezést vé­geznek el. A jelenlegi állapot szerint — ha az időjárás továbbra is kedve­ző marad — a termelőszövetkeze­ti építkezések tervét 95 százalék­ra teljesíthetik. Ez természetesen nem. jelenti azt, hogy a megkez­dett épületeknek 95 százalékát át­adják az év végéig rendeltetésé­nek. Egyrészt azért, mert a ki­sebb, befejező munkák igen sok épületben maradtak el, másrészt azért, mert az épületek egy ré­szét eleve jövő évi befejezésre ter­vezték. Mindent összevetve az idén, illetve a jövő év elején mintegy 50 000 szarvasmarha, csaknem 100 000 sertés, és nem egészen egymillió baromfi elhe­lyezésére készülnek új épületek. A tojóházaknál — bár ezekre kü­lönösen nagy gondot fordítottak — az átlagosnál nagyobb az el­maradás, mert. vastető-szerkeze- itük tervét az év közben módosí­tani kellett. Az átlagosnál kedvezőbb vi­szont a helyzet a járulékos beru­házásoknál. A villamosítás, kút- és útépítés tervét csaknem mara­déktalanul teljesítették az idén. (MTI). ' A Szekszárdi Faipari Vállalat is azok közé az üzemek közé tartozik, melyeknek a jövő év­ben jelentősen megnőnek a fal­adataik. Mintegy másfélszer annyi bútort kell előállítani, mint ebben az évben. Azonban — és erre elsősorban az idei eredmények adnak biztosítékot, — minden bizonnyal teljesítik az üzem dolgozói az ideinél ötven százalékkal magasabb tervet is. — Ezerké'százhatvan garnitúra ..Béke” kárpitozott bú to- a leg­nagyobb tétele idei .tervünk­nek — mondja Bus Ambrus felvtárs, a vállalat igazgatója —, ezt' november 22-ig teljes egé­szében leszállítottuk. December 15-ig elkészülnek az utolsó da­rabok az ez évre előirányzott négyszáz „Duna” háromajtós szekrényből is. Óvatos becslés szerint is az éves tervnek leg­alább 107—168 százalékos telje­sítésére számíthatunk. Terven felül készítünk százharminc „Béke” garnitúrát, és még az idén legyártjuk új termékünk, a i.Háry” kárpitozott szobabútor harminc garnitúrából álló null­szériáját. Ez a nullszéria — mint megtud­juk — már teljes egészében a jö­vő évi munka előkészítését szol­gálja. Az idén készült el a proto­típus, a kereskedelem elfogadta és jövőre 1500 garnitúrát igényel. A nullszéria idei elkészítése lehe­tővé teszi, hogy a jövő évben már — a nullszéria tapasztalatai alap­ján a különböző hibákat, akadá­lyokat kiküszöbölve — megindul­hasson a sorozatgyártás. — A vállalat a múlt évben nyolcvan százalékra teljesítette tervét, nyereségrészesedés már két éve nincs a vállalatnál. Az idén — mondja Bus elvtárs — talán mmreségrészesedés-osztásra is sor kerül. Simontcrnyai Vegyesipari Vállalat: Ütvén százalékkal felemelték a tervet, még így is túlteljesítik az 1963. évi előirányzatot A Simontornyai Vegyesipari Vállalatnál az év vége előtt egy hónappal bizakodó a hangulat, jó munkakedvük van a dolgozóknak. Érthető ez, hisz az ötven száza­lékkal felemelt tervet is teljesí­tik, sőt remény van arra. hogy néhány százalékos túlteljesítéssel zárják az évet. Ennél a legfiata­labb Tolna megyei vállalatnál az idén is, csakúgy, mint a megelő­ző években, bővítették a termék­listát, számos termék, — koráb­ban hiánycikk — gyártásához fog­tak, mely ugyan az első napokban sok gondot adott, de most mér zavartalanul folyik a termelés. A labdakészítő üzemben és a szűcs­műhelyben is kiváló termelési eredményeket érnek el a dolgo­zók. A szűcsműhelyben változa­tosabb bundákat, védőruhákat ké­szítenek, mint a múlt évben. A legutóbbi értékelés szerint érdekes képet kapunk: A vállalat olyan mutatókban ért el számot­tevő túlteljesítést, ahol ez indo­kolt. így például a lakossági szol­gáltatási tervet nyolcvan száza­lékkal teljesítették túl. Az idén a programban nem sze­repelt export-termelés, mégis az összes termelés mintegy 20 száza­léké kerül ki külföldre. A nagyarányú termelásfelfutás ellenére is jól alakult a termékek gyártási költsége, a tervezettnél mintegy 2,5 százalékkal alacso­nyabb. t Az év első tizenegy hónapjának munkája már bizonyossá tette, hogy a jövő év első negyedében ismét oszthatnak a dolgozóknak nyereségrészesedést. Érthető okokból most még pontosat nem tudnak mondani a nyereségrésze­sedés arányáról, nagyságáról, de az bizonyos, ha az év hátralévő hónapjában is hasonló módon dolgoznak majd a vállalat mun­kásai, mint eddig tették, akkor körülbelül annyi nyereségrészese­dést fizethetnek, mint az 1962. évi munka után.

Next

/
Thumbnails
Contents