Tolna Megyei Népújság, 1963. december (13. évfolyam, 281-305. szám)

1963-12-01 / 281. szám

2 fötrra MEGYE! NÉPÚJSÁG 1963. december ft A bonyhádi úttörőházban tizenkét szakkör működik amelyeknek sorában a fotósokat éppúgy megtaláljuk, mint a bábjátszőkat, a modelezőket, a sportszakkörösök et. A szakkörök úttörő tagjait munkájukban kiszes fiatalok segítik. Ez a képünk a rádiós szak­kör helyiségében készült, ahol a gyerekek éppen tekercseket ké­szítettek a detektoros rádiókhoz. A játékszoba a pajtások legkedvesebb tartózkodási helye. A fiúk a sakkot, versenyautót és egyéb játékokat veszik birtokukba, a lányok leginkább a társasjátékokat kedvelik. A bőrdíszműves szakkör tagjai, munka után az asztali labdarúgó- játékban mérik össze tudásukat. Akiknek nem jut hely a fogan­tyúk mellett felcsapnak ..szurkolónak”. V. M. (Fotó: Erb János) Az állattenyésztésben dolgozó tsz-tagoíc premizálásáról WOHLMUTH RICHARD, a Ba­romfitenyésztés című szaklap no­vemberi számában felteszi a kér­dést: Miért sok még mindig a takarmányfelhasználás a pecse- nyecsirke nevelésénél? E kérdés­re a szaíkember szemszögéből nézve nyomban meg is válaszol. Amit megállapít az feltétlenül igaz és tanulságos. Ezzel a prob­lémával azonban egy olyan kér­dést lehet és kell még feszeget­ni, amely túlzás nélkül vonat­koztatható a közös gazdaságok­ban folyó állattenyésztői munka egészére. Vagyis, ha a takar- mányfelhasználást vizsgáljuk, egy lépéssel feltétlenül érdemes tovább menni, más szóval arra is választ adni, hogy miért olyan a helyzet, amilyen. A szóbanfor- gó írásban Wohlmuth Richard a mulasztásokat gondolatébresztő módon állapította meg. Statiszti­kát közöl arról is, hogy megyén­ként mennyi takarmányt hasz­náltak fel egy kiló élősúly elő­állításához. S éppen itt jutunk el ahhoz a ponthoz, hogy választ keressünk: a mulasztásokat mi­lyen módon lehet megszüntetni, hogyan miként lehet aiz egy kiló élősúly előállításhoz szükséges takarmánymennyiséget csökken­teni, a hízlalási időt lerövidíteni, a tenyésztői színvonalat növelni, egyszóval az állattenyésztésben a kívánatos rendet megteremteni. A válasz kézenfekvő. Erről be­szélt dr. Dimény Imre elvtárs is, a Tolna megyei tsz-elnökök szi­getvári tanfolyamán. A Központi Bizottság mezőgazdasági osztályá­nak vezetője hangsúlyozta a pre­mizálás, az ösztönzés jelentősé­gét, kijelentette; helyes és igaz­ságos az az elv, hogy aki többet ad, többet is kapjon. Sokan hely­telenül úgy vélik, hogy az ösz­tönzés kizárólag a gyenge tsz-ek módszere. Pedig erről szó sincs. Az ainya$ érdekeltség elvének érvényesítése, valamennyi közös gazdaság jói felfogott érdeke és ez különösen vonatkozik nap­jainkban az állattenyésztőkre. A Tolna megyei Pártbizottság az állattenyésztés helyzetét vizsgál­va egyebek között szintén ilyen értelemben foglalt állást. Meg­állapította: az anyagi ösztönző módszerek alkalmazását az állat- tenyésztés minden területén ál­talánossá kell tenni. Ennek érde­kében konkrétan felül kell vizs­gálni az eddig alkalmazott pre­mizálási módszereket és ahol azok .nem segítik megfelelően a termelést, ott a tsz-tagok egyet­értésével át kell azt dolgozni. Magyarán arról van itt szó, hogy a közös gazdaságok vezetői, a szövetkezeti gazdákkal egyetér­tésben keressék azokat a mód­szereket, amelyek a szakmai elő­írások és utasítások maradékta­lan betartására ösztönzik a jó­szággondozókat. A NÖVÉNYTERMESZTÉS ilyen szempontból figvelemre méltó példával szolgál. Ott ugyanis máris bebizonyosodott, hogy aiz ösztönzésnek bármelyik, helyesen alkalmazott formája vá­rakozáson felüli eredményre ve­zet Ebben az évben a megye termelőszövetkezeteiben szinte kivétel nélkül alkalmazták a nö­vénytermesztők premizálását. A dombóvári Alkotmány Termelő­szövetkezet az ottani főagronó- mus véleménye szerint éppen azért kerülhetett a megye leg­jobbjai közé, mert a tagok foko­zottabban lettek érdekeltté téve a közös munkában. Hasonló a vé­leménye úgyszólván a megye va­lamennyi tsz-szakemberének. Amit meg lehet csinálni a nö­vénytermesztésben, miért ne lehetne megcsinálni az állatte­nyésztésben. Meg kell tenni. A szövetkezeti gazda is, a tsz is, a népgazdaság is jól jár. A jobb munka jutalmazása, a nagyobb eredmény elérésének honorálása nincs ellentétben a szocialista fel­fogással, a szocialista elosztás el­veivel, sőt természetes velejárója annak. Erről, ezekről a dolgokról több okból fontos és időszerű most beszélni. Ismeretes, hogy a megyei párt vb. é$ a megyei pártbizottság megfelelő intézkedéseket tett és kezdeményezett annak érdeké­ben, hogy a közös gazdaságok­ban az állattenyésztésijén ta­pasztalható mostoha körülmé­nyek felszámolásra kerülje­nek. Egyebek között a má­sodik ötéves terv végéig, 1960- hoz viszonyítva a tanácsi szek­torban a szarvasmarhák számát 13 százalékkal, a sertésekét 25 százalékkal a törzsbaromfiét 21 százalékkal, a juhállományét 13 százalékkal kell növelni. A ho­zamok terén az előbb említett időszakban vágómarhából 7 szá­zalékos, vágósertésből 22 száza­lékos, vágóbaromfiból 28 százalé­kos, tojástermelésből 44.2 száza­lékos, tejtermelésből 23 százalé­kos, gyapjútermelésből 65 száza­lékos növekedést kell elérni. Ha­sonló növekedést igényel a nép­gazdaság érdeke, a lakosság fo­gyasztói igénye a tejtermelés te­rén is. E téren tapasztalható a legnagyobb elmaradás. Az egy tehénre jutó tejtermelés a tsz-ek- ben 1960-ban 2416 liter, 1961-ben 2287 liter és 1962-ben 2157 liter volt. Egyéb okok mellett ennek az áldatlan állapotnak az is a ma­gyarázata, hogy hiányzik, vagy nem elég alapos ilyen vonatko­zásban a tsz-tagok érdekeltsége, nem megfelelő az ösztönzés. A kellő előrehaladás feltétlenül megkívánja, megköveteli, hogy a tsz-ekben dolgozó állattenyésztők többet, jobbat produkáljanak, eh­hez viszont érvényesíteni kell Dimény elvtárs által hangoztatott elvet is, hogy aki többet ad, töb­bet kapjon. IDŐSZERŰ EZT A PROBLÉ­MÁT azért is megfelelő „helyre tenni”, mert ezekben a hetekben valamennyi termelőszövetkezet­ben brigádok vizsgálják az állat- tenyésztés helyzetét és a közös gazdaságokra vonatkoztatva min­denütt elkészítik a brigádok az intézkedési tervet. Azt, hogy mi a jelenlegi helyzet, mik a lehe­tőségek és milyen módszerekkel lehet a kívánt változást elérni. Nyilvánvalóan vegyék figyelem­be a brigádok az ösztönzésben rejlő lehetőségeket is, s tegyenek javaslatot a premizálás ilyen, vagy olyan módszerének alkal­mazására. Nélkülözhetetlen ve­lejárója ez a minőségi és meny- nyiségi változásnak, mely szük­séges és nélkülözhetetlen. Lényeges szempont az is. hogy a közös gazdaságokban már ké­szülnek a jövő évi tervek. Ta­valy nagyon jól bevált az a módszer, hogy már a felkészítés idején foglalkoztak a vezetők a növénytermesztésben dolgozó tsz- tagok premizálásával. Tehát nemcsak azt határozták meg, hogy kukoricából, cukorrépából, vagy más növényből milyen át­lagtermést akarnak elérni, ha­nem azt is eldöntötték, hogy a megkívánt átlagtermés elérése az ösztönzés melyik formájával van legjobban biztosítva. Való­sággal „beledolgozták” a terme­lési tervekbe az anyagi érdekelt­séget. Nagyon kívánatos lenne ugyanígy az állattenyésztés terü­letén is „beledolgozni” az anyagi érdekeltséget a tervekbe. A jó munka elismerése Csütörtökön együttes vb-üiést tartott a Bonyhádi Járási Pártbizottság és járási tanács Az ülésen dr. Hegedűs Ádám- né, járási főorvos referátuma alapján a bonyhádi járás köz­egészségügyi, járványügyi helyze­tét, különös tekintettel a gumó­kor felszámolásának eredményeit vitatták meg. A járás egészségügyi és jár­ványügyi helyzete kielégítőnek mondható. Az eredményt az orvo­sok jó munkájával, a párt, a ta­nács és a társadalmi szervek ak­tív támogatásával érték él. A köz­egészségügyi és járványügyi mun­ka öt fő ágazatát vizsgálva meg­állapították, hogy a települése­ken a nagyobb beruházásolt léte­sítésénél az egészségügyi szakem­berek bevonásával döntenek. Pél­daként említették meg a bonyhá­di szennyvízhálózat létesítését. A hiányosságok között a járás ivó­víz-ellátásával foglalkoztak: 263 közkút közül 86 kút ivóvize nem felel meg az egészségügyi köve­telményeknek. Az egészségügyi felelősök szakmai képzése a tsz- ekben biztosított. A fejők részt vesznek a kötelező egészségügyi vizsgálatokon, s számukra bizto­sítva van a ruha és a folyóvizes kézmosó-berendezés. A foglalkozási megbetegedések aránya a tavalyihoz képest csök­kent. 1963-ban három dolgozó került táppénzes állományba fog­lalkozási megbetegedés miatt. A veszélyeztetett munkakörökben s védőberendezés megfelel a köve­telményeknek. Az élelmezésügy terén — eltekintve az italboltok­tól — kirívóbb hibákat nem ta­pasztaltak. Az iskolákban a tanu­lók közegészségügyi szempontból nézve megfelelő körülmények kö­zött végzik tanulmányaikat. A gumókor elleni küzdelem szervezője és irányítója a járási tanács tbc-gondozó intézete. Az intézet tizenkét éves működése alatt a megelőzésben, a betegek felkutatásában, gyógyításában és gondozásában végzett dicséretes munkát. A betegek felkutatására 1956. óta négyszer végeztek ernyőkép- szűrést a járásban. Míg 1956-ban minden tízezer megvizsgált közül hatvankilenc, addig ismeretlen beteg jutott, 1963-ban ez a szám 0.12-re csökkent. (Az eredmény vetekedik az északi államok. Ejá- nia, Norvégia, Svédország szűrési eredményeivel. Mint ismeretes ezekben az országokban sikerült a gümőkor népbetegség jellegét megszüntetni). Az otthoni beteg- gondozást segítik a védőnők és háziápolók, akik az orvos utasí­tására látogatják a betegeket. A bonyhádi járásban — a gü- mőkór elleni védekezés a beteg­ség-megelőzés következtében — lényegesen csökkent a gümőkór- ban elhaltak száma. Régebben csak Bonyhádon többen haltak meg, mint napjainkban az egész járásban. Feltűnően csökkent a gyermekbetegek száma. Évek óta nem volt példa arra, hogy egy éven aluli gyermeket gümökóros betegség következtében elveszí­tettek volna. A betegség terjedé­sét csökkenti a Grábócon léte­sült tbc szociális otthon, ahol 45 beteget ápolnak. Szép eredményről adhatott szá­mot a Bonyhádi Járási Tanács TBC Intézete, a járási pártbizott­ság és a járási tanács együttes vb ülésén. A beszámolóban az inté­zet kollektívájának áldozatkész munkája mellett megemlékeztek a társadalmi szervek munkájá­ról is.

Next

/
Thumbnails
Contents