Tolna Megyei Népújság, 1963. augusztus (13. évfolyam, 178-203. szám)

1963-08-01 / 178. szám

TOLNA MEGYEI NEPŰJSAC 1963. augusztus 1. Gondolatok a származási kategóriák eltörléséről Hozzászólás a „Miért nem ezzel kezdtük?“ című cikkhez A SZÁRMAZÁSI KATEGÓ­RIÁK eltörlésé különböző meg- világosításban került már az új­ság- és folyóiratolvasók elé. Meg­vizsgálták ezt a határozatot már politikai társadalmi és gazdasági szempontból. Az érvek sorával bizonyították be, hogy ez a párt- határozat helyes, hogy kellő idő­ben, a feltételek teljes megéré- sekor jelent meg. Nem egy cikk szerzője azt is megvilágította, hogy ennek a helyes határozat­nak a megvalósítása milyen fel­adatokat állít az iskola elé. Szá­mos ígéret és még több jó tanács hangzott el. Ezek mind azt voltak hivatva bizonyítani, hogy a mun­kás- és parasztfiatalok, a jövő­ben sem szorulnak háttérbe, s nem kerülnek hátrányos helyzet­be. Pedagógus vagyok, s jól tudom, hogy mennyi mindent tesznek és tehetnek a pedagógusok a tanuló­kért! Nem is kívánok erről sokat beszélni, de példaképpen elmon­danám, hogy az 1962.—63. tanév első felében a M-í általános is­kola I.. osztályában nagyon szép eredményt találtam. Szomorúan kellett azonban tapasztalni, hogy van néhány lemaradó, s van egy kis cigányszármazású gyermek, aki nem tud olvasni. A megbeszé­lés során elmondta a nevelő, hogy mennyi mindent megkísé­relt már, de minden fáradozása hiába volt. Hozzáfűzte azonban: „Év végére megtanítom! Még nem tudom hogyan, de meg fog tanulni!” És megtanult! Ha most valaki azt várná, hogy a nevelő megérdemelt dicséretével foly­tatom, akkor nem világíthatnék fá arra, amire származási kate­góriák megszűnésével kapcsolat­ban rá akarok mutatni r« » «. A fenti osztály nevelője azt is elmondta, hogy a kis hatéves csöppség milyen hallatlan aka­rattal dolgozik. Ez a ’gyerek ta­nulni akar! Ez a gyerek részese a munkának, s nem passzív szem­lélője a vele kapcsolatos erő­feszítésnek! Más kérdés persze az, hogy ezt az akaratot a nevelő milyen módszerekkel erősítette, s milyen módon fejlesztette a gyer­mek önbizalmát. AZ AKARATRÓL, a közös munkáról van szó! A közéniskolai tanulmányi eredmény, a felvételi vizsga eredménye döntő súllyal esik latba felvételeknél. Az ered­mény pedig csak szívós munka alapján jelentkezik! Tanítványaim nak szoktam elmondani Körösi Csorna Sándor példáját, aki 10 fokos hidegben fáradhatatlanul dolgozott a számára idegen élet­formában is, hogy célhoz érjen! A származási kategória eltörlése szívós és céltudatos munkára készteti fiataljainkat, ha még most nem is látszik ez ilyen egy­értelműen. Hiszen még sokan nem is hitték el, hogy a tudás, a helytállás, az eredmény lesz va­lóban döntő. Sokan még nem nyúltak a ..rejtett tartalékhoz”. Egv idősebb napköziotthonos kolléga mondta el, hogy kitűnő képességű gyermekek órákhosszat méláznak a könyv felett, de nem tanulnak, pedig amikor valami­lyen cél érdekében időt akarnak biztosítani, 10—15 perc alatt vé­geznek a soronlévő tantárggyal, s hibátlanul tudják a leckét. Miért? Mert akarnak, mert tud­ják, hogy csak így érhetik el azt, amit épen célul tűztek maguk elé. Most a cél talán még nem elég világos. Egyesek még ringatják magukat abban, hogy úgyis fel­vesznek majd! Vagy továbbtanu­lás nélkül is „jól keresnek”, hisz... De holnap már világossá válik, hogy nem lehet olcsón babért szerezni! Lehet, hogy egyeseknél a kifejtendő erő egyelőre még a vizsgasikernek szól, de ez fokoza­tosan átalakul. Ha kezdetben még „fogcsikorgatva" végez is valami­vel többet a fiatal, később hálás lesz, hogy a többhöz kényszerítet­ték, ahhoz vezették. A megsza­bott feladatok megoldása közben edződik akarata, fejlődik egyéni­sége. Ha egy-egy mozdulatából esetleg kirí, hogy „nem járt ba­lettiskolába”, de a gondolatok eredetisége, az emlékezet frisses­sége, az összefüggések világos lá­tása meghazudtolja a mozdulatot. A VIII. KONGRESSZUS HA­TÁROZATA ahhoz is segít, hogy ne az osztályzatért, hanem magá­ért a tudásért tanuljanak fiatal­jaink. Hisz mindinkább világo­sabbá lesz, hogy a vizsga nem je­lenti a befejezést, hainem valami újnak a kezdetét, ahol azonnal számot kell adni a befejezett dol­gokról is. A feladatok tehát nem visszaszorítanak, hanem megerősí­tenek. Én nem féltem a munkás- és parasztszármazású fiataljain­kat! Én tanítottam esztergályos ipari tanulókat, aki ma pedagó­gusok. ismerek raktári munká­sokból lett mérnököket. Amit ők .nehéz körülmények között vittek véghez, azt miért ne valósíthat­nák meg sokan jó adottságok mellett? Csak bízni kell bennük s helyesen vezetve kell követel­ni tőlük a középiskolában is. De az akarat jelentőségére nem­csak a fiatalok döbbennek rá, ha­nem a szülők is. Azok, akik ma a dolgozók iskolájában pótolják azt, amit a mostoha körülmények, vagy más miatt mulasztottak. Ök a gyermeküknél is másképpen lát­ják ay akarat kérdését. Ha van­nak is még szülők, akik sajnál­ják gyermeküket, mert nem ér rá semmire, mindig csak tanulnia kell. Ezek . mindig kevesebben lesznek. Mindig többen tekintik a tanulás óráit és éveit a jövő zálogának. Milyen büszkén és boldogan áll nak majd gyermekük avatásán az egyetem aulájában, a főiskola dísztermében, a tanítóképzők dí­szes folyosóján, ök és a felava­tott orvosok, mérnökök, tanítók, tanárok, agronómusok, gyógy­szerészek, építészek, technikusok és ki tudná valamennyit elsorolni akkor mondják majd el elismerő szavaikat s adnak igazat a VIII. kongresszus határozatának, mert megtanította őket akarni. S mi­közben megállapítják annak he­lyességét. talán eszükbe sem jut, hogy dolgozó népünk és orszá­gunk erősödött, s közelebb kerül­tünk kitűzött célunkhoz. Békés Ferenc Gépesítették a szervestrágyázást a megyében A Tolna megyei gépállomáso­kon — a szedresi kivételével — gépesítették a szervestrágyázás nehéz munkáját. Csehszlovák gyártmányú istállótrágya-marko- ló géppel és traktorral vontatott szervestrágyaszóró pótkocsikkal láttak el a gépállomásokon meg­alakított 11 brigádot. Eddig há­romnegyed órába is belekerült, amíg a villások megraktak egy pótkocsit, ezt a munkát a mar­kológép 3 perc alatt elvégzi, s gép szórja a trágyát is. A gépesített brigádokkal a ter­melőszövetkezetek munkáját könnyítik és gyorsítják meg. El­sősorban azokban a közös gazda­ságokban kezdték meg a gépesí­tett trágyázást, amelyekben fel­gyülemlett az istállótrágya. A Várdombi Gépállomás a sárközi termelőszövetkezetekben, az Ireg- szemcsei Gépállomás a felsőnyéki Egyetértés Tsz-ben, a BÖlcskel Gépállomás brigádja a dunaföld- vári Duna Gyöngye Tsz-ben trá­gyázza így a földeket. A gépállomások a géni trágyá­zást már előre kijelöltek és szin­te menetrendszerűen jelennek meg a szervestrágyázó-brigádok a szövetkezetekben. A gépekkel az idén addig dolgoznak, amed­dig szántani is lehet, Kissé kényes problémákról A z utóbbi években sok szép 1V eredményt értünk el nép­művelés, művelődés vonatkozásá­ban. Van azonban néhány terület, amelyekről gyakran kicsit viszo- lyogva beszélünk, s ha beszélünk is jobbadán csak egymás között, s úgy kezeljük ezeket, mint kissé kényes problémákat, amelyeknek megoldása sok mindentől függ. Ezt a kérdést kerülgettük Bajor Lászlóval, a Bonyhádi Járási Ta­nács művelődési osztályának ve­zetőjével és munkatársaival is. A szerencse az egészben az volt, hogy ismerem őket, különben könnyen azt mondanám: panasz­kodtak. Ültünk az asztalnál, ők beszéltek, én hallgattam. Közben játszogattam egy-egy gondolattal, így például igen sokáig elidőztem a dolgozók esti iskolájának ügyé­nél. Amikor hangosan is sort ke­rítettem rá, Bajor László látszó­lag könnyedén, de mégis gond­terhelten válaszolt. — Ha azt nézzük, hogy az el­múlt tanévben az azt megelőző­nél százzal több, összesen 260 felnőtt dolgozó vizsgázott az esti iskolákban, akkor rendben lévő­nek látszik a dolog. Még inkább annak, ha hozzátesszük, hogy például Zombán valósággal törzs­iskolánk alakult ki. De nem ilyen rózsás a helyzet mégsem, ha a problémákat nézzük. — Például? — Például Cikó. A látszatintéz­kedések és a mechanikus forma­litás legpregnánsabb helyzetét produkálták a községben. Szer­veztek három általános iskolai osztályt felnőttek részére, de a mintegy hatvan hallgatóból egy sem tett vizsgát. Pedig ha vala­hol tenni kellene a népművelés, a kulturális felvilágosítás érdeké­ben, az a hely Cikó ... A meglehetősen borús kép oka persze ott rejlik a községben. Csak talán még nem sikerült fel­fedezni. Kinek lenne ez a felada­ta? Kétségtelenül részt kellene vállalnia ebből a járási művelő­désügyi osztálynak is, de a tenni­valók zöme azért mégis a helyi vezetőkre, s így elsősorban a tantestületre vár. Egyszer már félre kellene tenni a gyakran még mindig felszínre kerülő el­lentéteket, s az erre pazarolt energia nagyobb hányadát a szer­vezésre, az alapos, türelmes fel- világosító munkára fordítani. El­kelne ez Cikón. 1J a már az oktatásnál tar­*1 tunk hasznos lenne, ha arról is beszélnénk, mit tesznek az iskolai oktatás színvonalának emeléséért, hogyan próbálják megteremteni a nevelés dologi feltételeit? — A járás adottságai hátrányo­sak. Sok az apró település és a puszta. Több olyan helység van, ahol az iskola négy tanulócsopor­tos és az egyébként jó tapaszta­latokat mutató körzetesítést csak három-négy község összevonásá­val tudnánk megoldani. Ezt azonban nagyon nehezíti a közlekedés. A gyerekeket autó­busszal kellene szállítani a kör­zeti iskolába, ez azonban koránt­sem egyszerű. A falvakat és ki­sebb településeket összekötő jára­tok zsúfoltak, s a lehetőségek egyáltalán nem kedvezők. A szü­lők többségé megértette, hogy a körzetesítésben rejlik egyféle po­zitívum: A gyermekek a szakirá­nyú oktatás mellett jobban felké­szülhetnek a gimnázium, vagy technikum magasabb feladatainak elvégzésére. Ezért az anyagi ál­dozatot sem sajnálnák, dehát ügybuzgalommal nem lehet meg­oldani a közlekedési nehézsége­ket. — Pusztáinkon, ha lehet — így az osztályvezető — talán még a községeknél is rosszabb a helyzet. A körzetesítést, s így az iskolai oktatás magasabb színvonalra emelését a puszták esetében, csak hatnapos kollégiumi rendszerrel tudnánk megoldani. Igen ám, de honnan vegyünk erre pénzt? p z a kérdés kétségkívül igen súlyos. A helyzet illuszt­rálására vegyünk egy példát. A Hőgyészi Állami Gazdaságban kilenc istenhátamögötti helyről kellene a körzeti központba szál­lítani harminc gyereket. Becslé­sek szerint ez naponta körülbe­lül ezer forintba kerülne. A vég­összeget akár ne is számoljuk. De I hagyjuk nyitva a kérdést, mert valamilyen megoldást hamarosan keresni kell. I — Gondoltunk arra, hogy a zombai kastély igen jól megfelel­ne kollégiumnak. Aránylag keve­sebb költséggel ki lehetne alakí­tani a szükséges helyiségeket, kö­rülbelül 80 gyerek számára. A kedvező lehetőségek esélyeit vi­szont csökkenti, hogy a kollégium mellé mindjárt egy négytanter­mes iskolát is építeni kellene, így azonnal nehezebbnek látszik a probléma megoldása. Csakúgy, mint megyeszerte. a bonyhádi járásban is egyre na­gyobb szerepet töltenek be a községek kulturális életében a művelődési házak és otthonok. Bízvást mondhatjuk: a bennük folyó munka évről évre elmélyül­tebb, tartalmasabb. — Van azonban néhány gon­dunk velük kapcsolatban is. A leglényegesebb: nem sikerült el­érni mindenütt, hogy a vezetés megfelelő színvonalú legyen. Ezen az új népművelési évadban próbálunk segíteni. Az igazgatók részére egy éves időtartammal tanfolyamot indítunk. Ezen kul­turális és gazdasági ismeretekről tartunk előadásokat, s egyben gyakorlati kérdésekben is eliga­zítjuk őket. A másik oldalon komoly feladatok várnak a járási művelődési osztályra. Minden szé­pítés nélkül, reálisan számol­nak, s így azt is tudják: a gaz­dasági munka a községi művelő­dési szerveknél korántsem éri el a megfelelő szintet. Nagyobb baj még nem történt, de az idén is több fegyelmi eljárás indult a nyilvántartási és pénzügyi' fegye­lem megsértéséért. Kellemetlen dolog ez, s kerül olyan is, aki az egész gazdasági munkát felesle­ges és bürokratikus intézkedések sorozatának fogja fel. Pedig nem az, hanem nagyon fontos tenniva­ló, mondhatni létfontosságú ah­hoz, hogy rend legyen minden művelődési otthon háza táján. Az osztály a rend megszilárdu­lásához nyújt segítséget majd az­zal, hogy programszerűen láto­gatja a községeket, s a helyszí­nen, a helyi vezetőkkel közösen old meg minden problémát, ak­kor is ha kényes és akkor is, ha nem. Sz. I. Kocsiállás-pénzzel nem lehet vagonokat pótolni Mint ismeretes, az év eleji rendkívüli időjárás okozta szén­hiány miatt a vasútnál átmeneti áruszállítási korlátozásokat kel­lett bevezetni. Ezek a korlátozá­sok később összeszaporították az amúgy is nagy feladatokat. Ami­kor a korlátozások feloldódtak, az állami tervhez viszonyítva 384 108 tonna, az operatív terv­hez viszonyítva pedig 284 442 ton­na áru szállításával maradt el a MÁV. — Vajon tudták-e pótolni ezt a nagymennyiségű lemaradást? — kérdeztük meg Nagy Károly elvtársat, a MÁV Pécsi Igazgató­sága forgalmi osztályának vezető helyettesét. — A lemaradás pótlására konkrét intézkedési tervet dolgoz- tünk ki, amelynek megvalósítása egyaránt nagy erőfeszítéseket követel a vasút minden dolgozó­jától. Derekasan helytálltak a dol­gozók, amit igazol az a tény is, hogy az első félév végére a lema­radást behoztuk. — Milyen áruk továbbítását igénylik főként a vasúttól? — Területünkön a szállításra kerülő árumennyiség legnagyobb részét a szén, az építőanyag és egyéb ioari anyagok képezik. Mindezek — a változatlan szállí­tási kapacitás mellett — egyre növekvő mennyiségben. Fokozódó feladatainkat csak úgy tudjuk el­látni, ha a kocsiforduló idejét lé­nyegesen csökkentjük, s ezzel biztosítjuk a több áru szállításá­nak lehetőségét. A kocsiforduló csökkentésével nemcsak időt, ha­nem vagonokat is megtakarítunk. Ha minden úgy történne, ahogy terveztük, a ki- és berakási idő a tervezetten belül maradna, a hét valamennyi napjára ütemezett egyenletes szállítást biztosítani tudnánk, kevesebb gondunk len­ne. — Mi volna ehhez szükséges? — A fuvaroztatók segítsége, mégpedig úgy, hogy a hét min­den napján, tehát szombaton, va­sárnap, és hétfőn is igényeljenek kocsikat. Ezenkívül az is, hogy az engedélyezett rakodási időket — be- és kirakásnál egyaránt — fel­tétlenül betartsák, mert a kocsi­állás-pénzzel nem lehet a kieső vagonokat pótolni. — A rakodási idők alakulása sajnos azt igazolja, hogy a szál­líttató vállalatoknak nem érde­kük a gyors kocsiforduló. Me­gyénkben milyen tapasztala­taik vannak? — Elég sok nehézséggel küsz­ködünk Tolna megyében is. A szekszárdi vállalatok általában 16 óra után az árufogadást már nem biztosítják. Rengeteg idő, s érték veszik így kárba. Tudunk néhány pozitív példát is. A Gép­javító Vállalatról csak elismerően tudunk szólni, ahol tervszerű, egyenletes, valamint késedelem nélküli a rakodás. Ugyanígy a Ta­nácsi Építőipari Vállalatról, ahol a beérkezett árut azonnal továb­bítják, ha nappal, ha éjjel értesí­tik őket. — Van-e lehetőségük a válla­latoknak a munkaidőn túli ra­kodásra? — A Központi Szállítási Tanács javaslatára a Minisztertanács ez év április 1-i hatállyal ismételten hozzájárult ahhoz, hogy a válla­latok a vasúti kocsik ki- és be­rakásánál felmerülő bérszükség­letükhöz állományon kívüli bér­alapot kapjanak. Azt tapasztal­juk, hogy ezzel a lehetőséggel a Tolna megyei vállalatok, üzemek nem igen élnek. Legalább is ez­zel magyarázzuk, hogy a számuk­ra érkező áruk kirakásának csak késlekedve tesznek eleget. Éppen ezért kérjük a vállalatokat, min­den lehetőséget használjanak ki annak érdekében, hogy a vasút a szűk szállítási kapacitása mellett is eleget tudjon tenni feladatának. Hisz ez közös érdek. R. M.

Next

/
Thumbnails
Contents