Tolna Megyei Népújság, 1963. július (13. évfolyam, 152-177. szám)

1963-07-02 / 152. szám

) rl XIII évfolyam. 152. szám. _________________________ ARA 60 FILLÉR Kedd. 1963. július 2. K ennedy római tárgyalásai (5. o.) Gyorslista a lottó-húzásról (5. o.) Fiatalok a lejtőn <4. o.) Beszámoló az NB III utolsó fordulójáról (6. Oj _________ ______ A 70 éves Walter Ulbricbtot köszöntötték a szocialista országok vezetői Berlin. Az MTI berlini tudó­sítói jelentik: A szocialista országok Berlin­ben egybegyűlt vezetői vasárnap a késő délelőtti órákban hajóki­rándulásra indultak a Spree- és a Berlin környéki tavakon, majd N. Sz. Hruscsov adott ebédet tisz­teletükre. A közös eszmecserére ez a két esemény adott lehetőséget. A hajózás és az ebéd annyira el­húzódott, hogy Kádár Jánosnak — a berlini magyar kolónia nagy saj­nálatára — le kellett mondania a magyar nagykövetségen tervezett látogatását. Vasárnap este nyolc órakor a Dynamo sportcsarnokban kezdő­dött az ünnepi fogadás Walter Ulbricht 70. születésnapja tiszte­letére. A megjelentek nagy tapsa közepette pontban nyolc órakor vonultak be a terembe a Német Szocialista Egységpárt Politikai Bizottságának és az NDK kormá­nyának tagjai és a Berlinbe érke­zett vendégek. Elsőnek Friedrich Ebert, az NSZEP Politikai Bizottságának tagja, Nagy-Berlin főpolgármeste­re üdvözölte Walter Ulbrichtot, majd N. Sz. Hruscsov mondott üd­vözlő beszédet. N. Sz. Hruscsov beszéde Bevezetőben Hruscsov tolmá­csolta a Szovjetunió Kommunista Pártja Központi Bizottságának, a Szovjetunió Legfelső Tanácsa El­nökségének és a Szovjetunió mi­nisztertanácsának megbízásából a legszivélyesebb jókívánságokat, méltatta Walter Ulbricht ötven­éves aktív részvételét a német munkásosztály forradalmi harcá­ban, majd kijelentette: — Számomra különösen emléke­zetesek azok a napok, amikor a 'zovjet hadsereg hősies harcát vív­ta a hitleri csapatok ellen a Volga mellett. Ezekben a napokban Wal­ter Ulbricht elvtárs, más német kommunistákkal együtt, nagyará­nyú politikai munkát fejtett ki a szovjet—német fronton lévő német katonák és tisztek között, megma­gyarázta nekik a Hitler által fel­idézett háború végzetességét és megmutatta az utat a német nem­zet megmentéséhez. Az 1942—43. évi zord téli na­pokban Walter Ulbricht ott volt, ahol mindenekelőtt a fegyverek segítségével dőlt el a fasizmus megsemmisítésének kérdése, a né­met nép, és valamennyi európai nép megszabadítása a fasiszta iga alól. Walter Ulbricht nevével elvá­laszthatatlanul összeforrott Németország és a német mun­kásmozgalom háború utáni fejlődésének minden nagy ügye és eseménye. . Mint a Német Szocialista Egy­ségpárt Központi Bizottságának el­ső titkára és az NDK államtaná­csának elnöke, Ulbricht elvtárs ma a párt- és államvezetés kor- mányrúdjánál áll. Mi majdnem egyidősek vagyunk Ulbricht elvtárssal — jelentette ki ezután Hruscsov — és teljes jog­gal elmondhatom, hogy egy kom­munista, mint ember számára, nincs meghatóbb annál, hogy egy ilyen ünnepnapon együtt lehet osztály testvérei vei és elvtársai- val. Éppen ez a testvériség és elv­társi támogatás ad újabb és újabb erőt. Ulbricht elvtárs büszke lehet arra, hogy a dicső Német Kommu­nista Párt fia. Tudjuk, a német kommunisták büszkék arra. hogy soraikban él és harcol Walter elvtárs. A német munkások nagy és fon­tos szerepet töltenek be a nemzet­közi proletariátus forradalmi har­cában — mondotta ezután. Németország a tudományos kommunizmus hazája lett. Itt, né­met talajon fejlődött ki a dialek­tika, „a forradalmi algebra”. A német munkásosztállyal együtt minden ország dolgozói is büszkén magukénak vallják Marx és En­gels nagy örökségét. A német munkásosztály soraiból kerültek ki olyan kiváló forradalmárok, mint August Bebel, Wilhelm és Karl Liebnecht, Rosa Luxemburg, Klara Zetkin, Ernst Thälmann, Wilhelm Pieck, Walter Ulbricht. Dicsőséges nevüket minden nép is­meri. A továbbiakban Hruscsov elv- társ kifejtette, hogy az egész eu­rópai munkásmozgalom szempont­jából történelmi jelentőségű volt az 1918. novemberi németországi forradalom. Óriási szerepet játszott a világ forradalmi folyamatában a i német munkások fegyveres fellépése. Gondoljunk csak arra, milyen nehéz helyzetben volt a mi fiatal szovjet köztársaságunk, mikor mindenfelől az intervenciósok hor­dái törtek rá. Mint az embernek a levegőre, ugyanolyan szüksége volt akkor a szovjet hatalomnak a nemzetközi proletariátus támoga­tására. Ilyen támogatást jelentett többek között az 1918. évi novem­beri forradalom, amely elsöpörte a rabló jellegű breszti békét. Ad­dig, amíg ki nem vertük orszá­gunkból az utolsó intervencióst is, sok országban, így Németország­ban is zúgott a harci jelszó: „El a kezekkel Szov jetoroszországtól!” Ezt soha sem lehet elfelejteni! A szovjet emberek mély szeretettel és forró hálával a szívükben gon­dolnak mindig erre az osztályszo­lidaritásra. A német militaristák vérbefoj- tották a német forradalmat, meg­gyilkolták a fiatal kommunista párt vezetőit, Kari Liebnechtet és Rosa Luxemburgot. A német monopolisták alkura léptek a nemzetközi reakcióval. A legreakciósabb bandát, a fasiszta fejvadászokat vetették be a kom­munisták ellen. A német fasizmus nemcsak a német kapitalisták és földesurak, fajüldözők és háborús fanatikusok szüleménye volt. A fasizmusban látták az imperialis­ták a menekvés utolsó szalmaszá­lát, mert már semmiféle más har­ci eszközzel nem tudták megállíta­ni az egyre magasabbra csapó for­radalmi hullámot. Ámde a reakció tombolásának legsötétebb napjaiban is tovább élt a kommunizmus ügye Német­országban, a kommunisták szívé­ben. A német munkásmozgalom tör­ténete szemléltetően bizonyítja, hogy a burzsoá hatalom legreakció­sabb és legbarbárabb formái sem tudják kiirtani a kommu­nizmust a népek tudatából A német kommunisták nemcsak kitartottak, hanem meg is tudták őrizni nagyszerű forradalmi ha­gyományaikat, amelyek a német forradalmárok sok nemzedéke ál­tal alakultak ki. Ezekre a nagysze­rű eszmékre, ezekre a nagy ha­gyományokra támaszkodik ma a fejlődő német szocializmus. Németország egyharmad része felett már a szocializmus zászlaja leng. Az életben valósulnak itt meg azok az álmok, amelyek kör­vonalait Marx, Engels és a német forradalmárok sok nemzedéke raj­zolta fel — jelentette ki Hruscsov. A Német Demokratikus Köztár­saság kommunistái ma a szocia­lizmusért vívott harc első vona­lában vannak. Itt, Európa centrumában, az NDK földjén alakul az egész német nép jövendője. Mondták nekem, hogy jelen van­nak itt nyugati újságírók is. Nem tudom, van-e közöttük nyugatné­met. Ha van, leírhatja, hogy mi kifejezzük azt a szilárd meggyőző­désünket: létrejön majd az egységes né­met állam, amely szocialista alapon, vörös zászló alatt egyesül. Másféle egysége^ Né­metország korunkban nem le­hetséges! Németországnak abban a részé­ben, ahol kapitalista rendszer uralkodik, a kommunista pártot — a nép érdekeinek igazi kifejezőjét — betiltották. A nyugatnémet kommunisták azonban az illegalitásban is foly­tatják a harcot a demokráciáért, i a szabadságért, és a szocializmu­sért, síkraszállnak a revansisták ellen, azok ellen, akik hazájukat az új világháborút kirobbantó ag­resszió bázisává akarják változ­tatni. Nem sikerül megtörni az ő har­ci szellemüket! Engedjék meg ne­kem, hogy a szovjet kommunis­ták, valamennyi szovjet ember ne­vében tolmácsoljam ebben az órá­ban a testvéri üdvözlet szavait a Német Kommunista Pártnak, e párt Max Reimann elvtárs vezette központi bizottságának. A német komnvoisták egész (Folytatás a 3. oldalon) Budapestre érkezett U Thant, az ENSZ főtitkára A forradalmi munkás—paraszt kormány meghívására U Thant, az ENSZ főtitkára, hétfőn dél­után Budapestre érkezett. A fő­titkár kíséretében fővárosunkba érkezett Ramses Nassif sajtó­titkár. A repülőgép, amelyen az ENSZ főtitkára utazott, néhány perccel 2 óra után szállt le az ENSZ és a Magyar Népköztársaság zász­lóival díszített Ferihégyi repülő­térre. U Thant fogadására megjelent Kállai Gyula, a Minisztertanács elnökhelyettese. Ilku Pál műve­lődésügyi miniszter, Péter János külügyminiszter. Mód Péter, a külügyminiszter első helyettese, Bognár József, a Kulturális Kap­csolatok Intézetének elnöke, Csa- torday Károly, a Magyar Nép- köztársaság állandó ENSZ-kép- viselője. Ott volt a fogadtatásnál a budapesti diplomáciai képvise­letek számos vezetője. A gépből kiszálló főtitkárt, aki barátságosan integetett, Kállai Gyula, a Minisztertanács elnök- helyettese köszöntötte, majd út­törők virágcsokrot nyújtottak át a főtitkárnak. U Thant üdvö­zölte a fogadására megjelent ma­gyar vezető személyiségeket, majd a diplomáciai testület tagjait. Ezután Kállai Gyula mondott üdvözlő beszédet. Többek között a következőket mondta: — A Magyar Népköztársaság kormánya és népe nevében igaz nagyrabecsüléssel köszöntöm önt, az Egyesült Nemzetek Szerveze­tének főtitkárát, hazánk földjén, őszintén örülünk, hogy elfogadta meghívásunkat és ellátogatott hozzánk. — Szilárd meggyőződésünk, hogy, a népek békeakarata és a békéért küzdők ereje ma már képes elhárítani a világ­háborút. képes arra, hogy tárgyalások útján hizosítsa a békét. Tudjuk, hogy a béke biztosításá­ban az Egyesült Nemzetek Szer­vezetére és annak főtitkárára nagy felelősség hárul. Kormá­nyunk támogatja az Egyesült Nemzetek Szervezetét és Önt ab­ban, hogy ez a nagy jelentőségű szervezet eleget tegyen hivatásá­nak, a béke biztosításának. Biztosak vagyunk abban, hogy az On magyarországi látogatása is segíti a nemzet­közi együttműködést és a bé­ke ügyét. U Thant, az ENSZ főtitkára az üdvözlésre válaszolva többek kö­zött a következőket mondotta: — Nagyon hálás vagyok önnek kedves szavaiért, különösen azo­kért, amelyeket az Egyesült Nem­zeteket valamint személyemet il­letően mondott, s azért a nyilat­kozatáért, amelyben az Önök el­kötelezettségéről szólt a béke és a nemzetközi megértés mellett. Engedje meg elmondanom, meny­nyire hálás vagyok a magyar kormánynak és a magyar nép­nek a megkapó, meleg fogadta­tásért. amelyben országukban való első látogatásom alkalmával részesítettek. Már bizonyos ideje várakozással tekintettem az al­kalom elé, hogy meglátogathas­sam az Önök országát és kicse­réljük nézeteinket az Önök mi­niszterelnökével és más vezető­személyiségekkel a fontos nem­zetközi kérdésekről és különösen az Egyesült Nemzetekben megol­dásra váró problérhákról. A fogadtatási ünnepség után U Thant főtitkár Kádlai Gyula társaságában ENSZ és a magyar zászlóval díszített gépkocsiba szállt és rendőri díszmotorosok kíséretében szállására hajtatott.

Next

/
Thumbnails
Contents