Tolna Megyei Népújság, 1963. június (13. évfolyam, 126-151. szám)

1963-06-01 / 126. szám

ben I Újabb kudarc Brüsszelben (3. o.) Kálmán győzött Moszkvában (6. o.) Rádiómelléklet (4. O.) Megtalálták a Thresher roncsait (6. oj A szőlő- és gyümölcstermesztésről tárgyalt a megyei képviselőcsoport Pénteken a tamási Vörös Szik­ra Tsz-ben tartott tanácskozást a Tolna megyei képviselőcsoport, melyen a megye szőlő- és gyü­mölcstermesztési helyzetét Hor­váth József, a Megyei Tanács me­zőgazdasági osztályának előadója ismertette. Horváth József elmondotta, hogy a korábbi években termelő­szövetkezeti vonalon nem sok szőlőt és gyümölcsöt telepítettek. Sajnos, a telepítés és a kezelés módja sem volt megfelelő, így aztán most igen sok helyen selej­tezni kell, ami igen nagy kárt jelent, mind a népgazdaság, mind a tsz részére. — Az ötéves terv előirányzatai­nak megfelelően most azonban nagyobb ütemben haladunk elő­re. Rohamosan növekszik a tele­pítés összterülete, s ezzel párhu­zamosan a régi hibákat is kikü­szöböljük. A régi telepítés egyik fő hibája az elaprózottság volt. Az idén mór csak egy termelő- szövetkezetben került sor 50 holdnál kisebb telepítésre. Nagy hiba volt az is régebben, hogy a talajt nem megfelelően válasz­tották meg és készítették elő a telepítéshez. Ez még most is ko­moly gondot jelent. A talajelőké­szítés terén sok nehézséget okoz a munkagépek hiánya. A jelenlegi nagyteljesítményű erőgépekkel körülbelül kétszeresére emelhet­nénk a termelést, ha megkapnánk a régóta kért munkagépeket. — Az állam igen nagy támoga­tást ad a telepítésekhez. Az idén például 22 millió forint állt ren­delkezésre ilyen célra. Ez azon­ban egymagában véve kevés. Szükséges, hogy maguk a termelőszövetkezetek is na­gyobb odaadással foglalkoz­zanak ezzel a jövedelmező és az exportunk szempontjából is fontos termelési ággal. Horváth József elemezte a tel- kesítési, növényvédelmi és más aktuális problémákat is. Tájé­koztatója után több kérdést in­téztek hozzá. Prantner József képviselő, az Állami Egyházügyi Hivatal elnöke megkérdezte, hogy felmérték-e a megyében a szőlő- és gyümölcstelepítésre alkalmas területeket, tudják-e, hogy hol, mi a perspektíva. A válaszból ki­derült, hogy a felmérés ugyan megkezdődött, de még nagyon kezdeti stádiumban van, pedig a nagyobb ütemű előrehaladás megkívánná, hogy az ilyen fel­mérési adatok rendelkezésre áll­janak. Prantner elvtárs követke­ző kérdése az volt, hogy a szö­vetkezeti kertészetekben van-e megfelelő premizálás. Kiderült, hogy legtöbb helyen még nem, vagy nem megfelelően élnek ez­zel a lehetőséggel, mert a kerté­szeti munkát másod-, harmadran­gúnak tartják. Kaszás Imre képviselő, gimná­ziumi tanár a termálvízkutatások­kal kapcsolatban tett fel kérdést. A válaszadásból kiderült, hogy pénz van ilyen célra, helyen kint foglalkoznak is a kutatással, de lassú az előrehaladás. Báli Zoltán képviselő, a bóta- széki Búzakalász Tsz elnöke az iránt érdeklődött, hogy mit akar­nak tenni a szakemberhiány pót­lása érdekében. A kérdésre adott válasz egyik fő tanulsága az volt, hogy a levelező oktatás ugyan erősen terjed, a tsz-ekből sokan jelentkeznek kertészeti szakra is, nagy azonban a lemorzsolódás. Ennek pedig az egyik okát a tsz-ek szüntethetnék meg, ha nagyobb támogatást adnának a tanulóknak. Péti János, a Vörös Szikra Tsz elnöke, a gépel 1^tás megjavításá­nak lehetőségei iránt érdeklődött, mert mint mondotta, a tamási tsz-közi társulásnál is sok nehéz­séget jelent a géphiány. A gép­hiány nem megyei, hanem orszá­gos gond. Az illetékes szervek és vezetők minden lehetőt megtesz­nek a kertészeti gépellátás meg­javítása érdekében, de gyökeres változás még nem történt. Kér­désére megfelelő válasz csak az lehetne, ha országos szinten gyor­sabb ütemben oldanák meg ezt a problémát. A vita során még sokan fel­szólaltak és elmondották vélemé­nyüket. Kovács József, a Kop- pány-völgyi Vízgazdálkodási Tár­sulat elnöke a telkesítéssel és a termálvíz-kutatásokkal foglalko­zott. Péti János a tamási tsz-közi társulás gondjai alapján amellett foglalt állást, hogy a jövőben na­gyobb segítséget kell adni a tele­pítéshez, mert a népgazdaság és a szövetkezeti közösségek érdeke egyaránt ezt kívánja. Prantner József javasolta, hogy végre mérjék fel a megye telepítési lehetőségeit, és alkalmazza­nak megfelelő premizálást a kertészetekben is. \ Ezt követően Szekszárd történel­mi szőlővidékének rekonstrukció­jával foglalkozott. Dr. Vígh De­zső, a Megyei Tanács VB-elnök- helyettese elmondotta, hogy új eljárást dolgoznak ki a szekszár­di borvidék rekonstrukciójánál a gazdák és a közösségi érdekek összehangolására, hogy a re­konstrukciós terveket nagyobb ütemben valósíthassák meg. Hu­Széncsere Csehszlovákia és Magyarország között a szállítási utak rövidítésére Kitűnő példája volt az év ele­ién a baráti országok rugalmas, 5yors és eredményes együttmű­ködésének az a megállapodás, amelynek értelmében a magyar rillamosenergia-ipar 50 megawatt irőművi teljesítmény átengedésé­vel segítette Csehszlovákiát, a szomszédos ország pedig ennek megfelelő értékű háztartási dara- Dos szenet adott cserébe a magyar lakosság ellátáséira. Most újabb hasonló, kölcsönös hasznos együttműködésre kerül sor a két ország bányászata és energiagazdálkodási szervei kö­zött, a KGST együttműködési el­veinek szellemében. A csehszlovák tüzelőanyagügyi minisztérium nemrég széncserét javasolt a magyar nehézipari mi­nisztériumnak, hogy a két ország egyes vidékein kölcsönösen gyor­síthassák, gazdaságosabbá tehes­sék a szénszállítást és ezzel javít­hassák a lakosság ellátását. Cseh­szlovákia keletszlovákiai részét ugyanis a távoli Most vidékéről kéll ellátni háztartási tüzelővel, ami gyakran nehézségekbe ütkö­zik, mert az Ostrava—Kassa kö­zötti nagyforgalmú vasútvonal nem győzi a szénszállítmányok átbocsátását. A két minisztérium elvi megállapodást kötött, hogy Kelet-Szlovákiát a jövőben Ma­gyarországról, a szomszédos bor­sodi szénmedencéből látják el háztartási szénnel, Hidasnémetin keresztül, mi pedig a mosti bá­nyavidékről kapunk háztartási darabos szenet Budapest lakossá­ga részére, a pozsonyi vonalon, Komáromon és Szobon át. A megállapodás mindkét félnek elő­nyös, mivel tetemes szállítási költséget takarít meg és zavar­talan, biztonságos tüzelőszállítást tesz lehetővé. Havonta 8000— 10 000 tonna háztartási darabos szén cseréjét tervezik ilyen mó­don. A próbaszállítások megkezdőd­tek, értékelésük most van folya­matban. Az értékelési adatok alapján fejlesztik majd ki rend­szeresen a két ország szénszállítá­si cseréjét. Hruscsov és Castro látogatása egy rakétatámaszponton Moszkva (TASZSZ) Nyikita Hruscsov a Szovjetunió minisz­tertanácsának elnöke és Fidel Castro kubai miniszterelnök el­látogatott a stratégiai rakétacsa­patok egy támaszpontjára, ahol; megismerkedtek a korszerű ráké-, fatechnika legújabb példányaival. I Hruscsov és Castro ezenkívül megtekintette a szárazföldi csa­patok hadgyakorlatát az egyik katonai körzetben. A miniszterel­nököket elkísérte Malinovszkij marsall szovjet honvédelmi mi­niszter és Krilov marsall, a raké­tacsapatok főparancsnoka. nyadi Károly képviselő, a Haza­fias Népfront Tolna megyei tit­kára ismertette, hogy a tél folya­mán sok ankétot, tapasztalatcse­rét rendeztek a megye különböző pontjain kertészeti kérdésekről. Ezek arról tanúskodtak, hogy a I dolgozókban megvan a készség a " szőlő- és gyümölcstermesztés fel­lendítésére. Felszólalt még Andir- kó Sándor, a Hazafias Népfront tamási járási titkára, és Kupi An­tal, a Fomádi Állami Gazdaság kertésze is. Átadták Moszkvában Kennedy és Macmillan válaszát Moszkva, (MTI). Nyugati hír- szovjet miniszterelnöknek az ügynökségek egybehangzó jelen-, atomfegyverkísér letek betiltását e szerint pénteken délután | ütó iegutóbbi levelére. Moszkvában a szovjet kulugyma- i nisztériumban átadták Kennedy j A nyugati államférfiak vála- amerikai elnök és Macmillan brit szának szövegét ezidőszerint még miniszterelnök válaszát Hruscsov nem hozták nyilvánosságra. De Gaulle egyelőre nem megy Washingtonba Párizs (MTI). A De Gaulle— Kennedy találkozó híre csak 24 órát foglalkoztatta a francia saj. tót. Rusk amerikai külügyminisz­ter szerdai nyilatkozata után pá­rizsi félhivatalos körökben meg­erősítették. hogy a francia el­nök washingtoni utazása egyelőre nem időszerű. Nincs szó arról sem, hogy Kennedy európai út­ján Párizsba látogasson. Francia részről utalnak arra, hogy De Gaulle nem híve az olyan csúcstalálkozónak amely­nek eredményességét nem látja biztosítva. De Gaulle mit sem változtatott külpolitikai céljain, csupán mód­szerein enyhített, hogy feloldja Franciaország elszigeteltségét. A »barátságos arc«-diplomáciával kedvező légkört akar teremteni, hogy újból felvethesse a kis Eu_ rópa politikai egységépek kérdé­sét. Az Angia csatlakozása ellen emelt francia vétó és a francia— nyugatnémet együttműködési szer. zódés megkötése után a hatok között támadt feszültség teljesen háttérbe szorította De Gaulle eredeti tervét. E héten azonban Peyrefitte tájékoztatásügyi mi. nlszter külföldi újságírók előtt ismét kiemelte, hogy a francia külpolitika alapvető célja a nyu­gat-európai országok államszövet­ségének létrehozása. Az »európai atomerő« csak úgy képzelhető el — hangoztatta — ha a hatok politikai és katonai egységet al­kotnak, amelynek közös végre­hajtó szerve dönt az atorhfegyve rek esetleges felhasználásáról. Rendkívül súlyos a pápa állapota Vatikánváros, (MTI). Pénteken délben váratlanul rosszabbodott a pápa egészségi állapota. A beteg­nek feladták az utolsó kenetet. Állappta rosszabbodását a Vati­kán szóvivője megerősítette. Az orvosok lényegében már feladtak minden reményt. A va­tikáni rádió szerint már csak az imádság segíthet. A római Szent Péter-téren. a pápa betegszobájának ablaka alatt nagy sokaság várja a Vati­kánból érkező híreket. A XXIII. János pápa egészségi állapotáról pénteken délelőtt ér­kezett jelentések még derűlátóak voltak. A fokozatos javulást álla­pította meg Gasbarrini professzor a pápa magánorvosa is, aki miu­tán 3 napot töltött a pápa beteg­ágyánál, pénteken elutazott Ró­mából. A professzor hangsúlyoz­ta, hogy a beteg szervezete szívós és vas-akarata van, de állapota továbbra is súlyos. A nap során a világ minden részéről érkeztek üzenetek a pápa betegágyához. \ Hruscsov szovjet miniszterelnök ugyancsak táviratban kívánt javulást. A pápa betegségének rosszabbodá­sáról szóló hír komolyan aggaszt bennünket — hangsúlyozza a táv. irat. Hruscsov gyógyulást kíván XXIII. János pápának, hogy a jövőben is sikeressen folytathassa »gyümölcsöző tevékenységét á béke megszilárdításáért és a né­pek közötti együttműködésért«. Alekszij moszkvai pátriárka szerdán közvetlen telefonbeszél­getést folytatott a Vatikánnal és érdeklődött XXIII. János pápa állapotáról, mielőbbi gyógyulást kívánva neki. Ülést tartott a KNEB A Központi Népi Ellenőrzési Bizottság pénteken ülést tartott. Meghallgatta a KNEB elnökének beszámolóját a legutóbbi ülés óta tett intézkedésekről, s azokat jó­váhagyólag tudomásul vette. A KNEB megtárgyalta és elfogad­ta a „hogyan segítik az anyagi ösztönzők a beruházások korsze­rű, gyors és olcsó megvalósítását” című, vizsgálat-összefoglaló je­lentését, majd a sütőipar tevé­kenységének, a minőség alakulá­sának és az egészségügyi rendsza­bályok megtartásának vizsgálatá­ról készült előterjesztést. A bizottság elfogadta harmadik negyedévi munkatervét. E szerint a népi ellenőrzés júliusban kezdi vizsgálni az újítások gazdasági hatékonyságát az élelmiszeripar egyes ágazataiban. Ugyancsak jú­liusban kezdődik a fővárosban a lakosság érdekvédelmének vizs­gálata az élelmiszerkereskedelem területén. Augusztusban vizsgálja a KNEB a tőkés országokkal foly­tatott kereskedelem mérlegének kedvező alakulása érdekében tett intézkedéseket, valamint egyes kiemelt beruházások előkészítésé­nek, lebonyolításának és haté­konyságának helyzetét. Augusz­tusban és szeptemberben kerül sorra a főváros lakossága részére végzett javító-szolgáltató tevé­kenység vizsgálata.

Next

/
Thumbnails
Contents