Tolna Megyei Népújság, 1963. május (13. évfolyam, 100-125. szám)

1963-05-01 / 100. szám

világ PROIETASjai. ?G?!§ÜüFTSf A világ minden részén megünneplik május elsejét (3. o.) Irodalmi melléklet (5—6. o.) A MAGYAR SZOCIALISTA MUNKÁSPÁRT TOLNA MEGYEI BIZOTTSÁGA |S A MEGYEI TANÁCS LAPJA XIII. évfolyam, 100. szám. ÄRA 70 FILLÉR Szerda, 1963. május 1. | Erről I szóljon a krónika <7. o.) Diadalmas májusok Irta: Schrottner Károly T öbb, mint száz esztendeje, hogy Marx és Engels ki­dolgozta a Kommunista Kiáltványt. Ezzel megkezdődött a munkásosztály világtörténelmi je­lentőségű tudatos harca a kizsák­mányolás ellen, a proletariátus összefogásáért, a szebb és boldo­gabb jövőért. A Kommunista Kiáltvány útmutatásainak figye­lembevételével hozott határozatot a II. Internacionálé 1889-ben, hogy május 1-ét a kizsákmányolás el­leni tiltakozás és a proletárszo­lidaritás nemzetközi ünnepévé nyilvánítják. Azóta a nemzetközi proletariátus minden évben meg­rendezi a közös harci napját, a május 1-i seregszemléjét. Ha vé­gigtekintünk május 1 történetén, azt látjuk, — hogy a munkás- osztály ellenségeinek mindennemű tnesterkedése ellenére is —, mind diadalmasabban nyomul előre a nemzetközi proletárhadsereg. A nemzetközi munkásmozgalom fejlődésével együtt gazdagodott május 1-ének tartalma. A tőke elleni harc, a 8 órás munkaidőért, a törvényes munkásvédelem köve­telésével kezdődött, majd folyta­tódott a politikai hatalom meg­szerzéséért. A Nagy Októberi Szocialista Forradalom győzelme, amely meggyorsította világvi­szonylatban is a haladó erők tér­hódítását, megváltoztatta május 1 jellegét is. Ma a világ dolgozói május 1-én a béke, a leszerelés, a nukleáris fegyverek beszünte­tése, a katonai támaszpontok és a háborús gócok felszámolása, min­dennemű gyarmatosítás megszün­tetéséért harcol. Korunkban a munkásosztály, a leghaladóbb osz­tály, az az osztály, amelynek ér­dekei egybeesnek a társadalom fejlődésének törvényszerűségeivel, képviseli az emberiség legfőbb vá­gyát, a tartós békét. A Szov­jetunió és a szocialista országok helyes politikája révén a világ dolgozói mindinkább arra a meg­győződésre jutnak, hogy a békét a szocialista tábor, a nemzetközi munkásosztály vezetése alatt le­het kiharcolni. Ezért a béke hívei­nek erői állandóan növekednek, mindaddig, amíg végül is lehetet­lenné teszik a világháborús ag­ressziót. Míg Marx—Engels korszaka a forradalmi szervezkedés százada Volt, addig a mi századunk a marxizmus—leninizmus diadalmas .győzelmének időszaka. Ady sza­vaival élve — a vöröszászlós tábor .„úgy nő, mint a lavina”. A múlt század 80-as éveihez viszonyítva nagyot változott a világ. Amíg a századfordulón a tőkés hatalmak rendíthetetlen erejűnek mutat­koztak, addig ma egymilliárd em­ber menetel a szocializmus győ­zelmes, vörös zászlója alatt. Létre­jött a szocialista világrendszer, amely a haladás, a béke fő ereje és korunk fejlődésének meghatá- .rozó tényezője. Ebben a testvéri közösségben — amely a világ munkásmozgalmának a bázisát képezi —, lendületesen folyik az alkotó munka. A legutóbbi 12 év alatt a szocialista országok ipari termelése mintegy 290 százalékkal emelkedett, amíg a NATO-hoz tar­tozó országoké a konjunktúra elle­ttél« is csak mintegy 60 százalékkal A világ ipari termelésében való részarányunk egyenletesen emel­kedő irányzatú. Míg 1950-ben a szocialista országok részaránya a világ ipari termelésében 18 száza­lék volt, addig ma 37 százalék. Nincs már messze az idő, amikor a Szovjetunió megelőzi az Egye­sült Államokat és a szocialista világrendszer adja majd a világ- ipari és mezőgazdasági termelé­sének többségét. A mi korunkban eldől, hogy a két társadalom között folyó ver­senyben melyik rendszerben él­nek jobban, vagy rosszabbul az emberek, melyik társadalmi rend­szer biztosít magasabb életszín­vonalat dolgozói számára. Mi tudjuk, hogy a szocializmus erői az elkövetkezendő évtizedben még hatványozottabb vonzóerőt fognak gyakorolni a világ népeire, a világ eseményeinek alakulására. A szocialista világrendszer or­szágainak töretlen, gyors fejlő­dése soha nem látott lendületet adott és ad a gyarmati rabság el­len küzdő népek harcának. Mind nagyobb erkölcsi és anyagi támo­gatással segítjük függetlenségük kivívását, annak megvédését, gaz­dasági és kulturális felemelkedé­sét. A II. világháború óta mintegy 50 ország népe rázta le magáról a gyarmatosítók bilincseit és vívta ki függetlenségét. A gyarmati bi­rodalmak lényegében megsemmi­sültek. a függetlenségükért har­coló, öntudatra ébredt dolgozók ökölcsapásai alatt. Bár ezt a folyamatot a nemzet­közi imperializmus gyilkosságok-, kai, puccsokkal, agressziókkal próbálja megállítani, azonban a népek felszabadító mozgalma eze­ket az imperialista törekvéseket megsemmisíti. Ezt mutatja a hős kubai nép elleni agresszió s a Karib-tenger térségében kialakult törvénytelen tengeri és légízárla- tok kimenetele, A hős kubai nép, az Egyesült Államok mindennemű mesterke­dése ellenére is, magasan lobog­tatja saját hazája és Latin-Ame- rika szabadságáért vívott harc zászlaját. A magyar nép szolidaritás ér­zéseitől fűtve örömmel és szívből köszönti azokat a népeket, ame­lyek leverték a gyarmatosítók béklyóit és elindultak a független­ség. fejlődésének útján. Meg va­gyunk győződve arról, hogy a függetlenségi mozgalom lendülete feltartóztathatatlan, amelynek kö­vetkeztében újabb és újabb füg­getlenné vált országok népeit kö­szönthetjük az elkövetkezendő években. Míg a szocialista világrendszer fejlődése töretlen és gyors, addig a tőkés világ, éllentmondásokkal és válságokkal küzdve hanyatlik. Hanyatlását bizonyítja az a tény, hogy már létezik egy szocialista világrendszer, s ezzel visszavon* hatátlanul megszűnt a nemzet­közi imperializmus egyeduralma a világon. Bizonyítják továbbá a függetlenségi mozgalmak nagy­szerű sikerei, a békemozgalom erősödése és szélesedése,, a tőkés­társadalom belső osztály-összeüt­közései, amelyet a hős francia (Folytatás a 2. oldalon« A dombóvári vasutasok ünnepe Átadták a kongresszusi versenyzászlát, a SZOT és a Minisztertanács vörös vándorzászlaját Dombávárott A munka ünnepének eseményei Dombóváron mái- kedd este meg­kezdődtek. A vasutas művelődési házban került sor az 1962. évi ki­váló eredményekért kapott ver­senyzászlók átadására. Hat órára megtelt a nagyterem, elfoglalta helyét az elnökség, Ott volt az elnökségben a helyi vezetők, ki­váló dolgozók, között Kossá Ist­ván, az MSZMP Központi Bizott­ságának tagja, közlekedés- és postaügyi miniszter, Soczó József, a Megyei Pártbizottság első tit­kára, Juhász Miklós, a Központi Bizottság ipari osztályának mun­katársa, Szabó Antal, a SZOT el­nökségének tagja, a vasutasszak­szervezet főtitkára, Lindner Jó­zsef, M Á V-vezéri gazgató-helyét- tes, Tóth’ József, a MÁV pécsi igazgatóságának vezetője, Szabó- pál Antal, a Megyei Tanács • el­nöke, Schrottnei Károly, a Szak- szervezetek Megyei Tanácsának vezető titkára, Halmai János, a járási pártbizottság első titkára. Monori István állomásfőnök je­lentést tett ICossa István közleke­dés- és postaügyi miniszternek, majd Kossá István emelkedett szólásra. — Engedjék -meg — kezdte be­szédét —, hogy átadjam a párt Központi Bizottsága és a for­radalmi munkás-paraszt kormány üdvözletét, abból az alkalomból, hogy a dombóvári vasúti csomó­pont dolgozói elnyerték a Köz­ponti Bizottság kongresszusi ver­senyzászlaját, valamint a SZOT és a Minisztertanács vándorzász­laját. Engedjék meg, hogy külön tolmácsoljam Kádár János elv­társ üdvözletét. Kossá István ezután az elmúlt hónapok nehézségeiről és a soron következő feladatokról beszélt. Elmondta, hogy életszínvonalunk további emelése attól függ, ho­gyan tudunk úrrá lenni a kemény tél és az árvíz által okozott ne­hézségeken. . * . . - ­Ezután“ azokról a mélyreható politikai, gazdasági, kulturális változásokról beszélt, amelyek ha­zánkban végbementek a felsza­badulás után: A jövőt érintve, különösen arra hívta fel a vasu­tasok figyelmét, hogy készülje* nek fel a modern technika alkal­mazására, majd átadta a párt Központi Bizottságának kong­resszusi versenyzászlaját. Szabó Antal, a SZOT elnöksé­gének tagja, a Minisztertanács és a SZOT vörös vándorzászlaját ad­ta át. Ezután került sor a múlt­évi munkaversnyben legjobb eredményeket elért vasutasok ki­tüntetésére, megjutalmazására. Kossá István közlekedés- és pos­taügyi miniszter 4 dolgozónak adta át a munka érdemérem ki­tüntetést, 8 dolgozót részesített miniszteri dicséretben. Nyolc va­sutas kapott vezérigazgatói dicsé­retről szóló oklevelet, 64-én ki­váló dolgozó, 451-en pedig pénz­jutalmat kaptak. A kitüntetések' átadása után Soczó József üdvö­zölte a - megyei pártbizottság és a megyei tanács nevében az ün- I'népség résztvevőit, majd a kitün­tetett dolgozók és szolgálati ‘ he­lyek nevében Balassa Béla vonat­vezető mondott köszönetét, (Folytatás oldalon) A kommunista párt megerősödése az olaszországi választásokon Róma (Reuter). A vasárnap és hétfőn megtartott olasz választá­sok szavazatainak jó részét már összeszámlálták és a legfriss'ebb jelentések is megerősítik azokat a kezdeti részeredményeket, ame­lyek szerint az ország legerősebb pártja, a kereszténydemokrata párt meggyengültén került ki a küzdelemből. Az Olasz Kommu­nista Párt jelentékenyen növelte szavazatainak számát és megerő­södött a kormánytól jobbra álló, nagytőkés rétegeket képviselő li­berális párt is. A Választásokon 32 800 000 sza­vazó járult az urnákhoz, 630 kép­viselői. mandátum eldöntése vé­gett) Közülük 28 700 000 szavazó — 25 éven felüliek — 315 szená­tusi mandátumról döntött. A sza­vazásra jogosultaknak 93,3 száza­léka élt választójogával. Fidel Castro Hruscsovnál Moszkva (TASZSZ). Fidel Cast­ro és a kíséretében lévő személyi­ségek kedden délelőtt látogatást tettek Hruscsov Moszkva-környéki nyarlójában. A szovjet kormányfő és család­ja nagy örömmel fogadta Fidel Castrót és élénk beszélgetés fej­lődött ki közöttük. A kubai miniszterelnök néhány órát töltött a nyaralóban, ahol je­len volt Leonyid Brezsnyev, a Szovjetunió Legfelső Tanácsa El­nökségének elnöke és felesége, Gromiko külügyminiszter és fele­sége és több más szovjet vezető személyiség Is. Ami a szenátusi, választásokat illeti, három kivételével vala­mennyi szavazókörzetből beér­keztek az eredmények. A keresz­ténydemokraták az 1958-as ered­ményekhez képest négy százalé­kot vesztettek, részarányuk 41,2 százalékról 37,2 százalékra csök­kent. Az Olasz Kommunista Párt 21,8 Százalékról 25,5 százalékra növelte szavazatainak részará­nyát. A Nenni vezette baloldali szocialisták egytized- százalékot vesztettek (14,1-ről 14-re). A szo­cialista demokraták az 1958-as 4,4 százalék helyett 6,3 százalék­hoz jutottak. A liberálisok —■ akiknek 1958-ban mindössze 3,9 százalékuk volt, a keresztényde­mokratáktól hódítottak el szava­zatokat, s voksaik részarányát 7,5 százalékra növelték. Némileg erő­södtek a neofasiszták (4,3 száza­lékról 5,2 százalékra). Súlyos ve­reség érte a monarchistákat, mert 1958-ban szerzett szavazataik nagyrészét elvesztették. 5;2 száza­lék helyett csupán 1,6 százalékot szereztek. A köztársaságiaknak éá a töredék pártoknak 2,7 százalék jutott. A Reuter és az AP jelentése szerint Taviani olasz belügymi­niszter kedden közzétette a sze­nátusi választások ideiglenes vég­eredményét Csak egy választó- kerületből nem érkezett még be a választási eredmény, de az új 315 mandátumos szenátus össze­tétele eldőlt: Fiedel Castro Moszkvában beszél A mandátumok megoszlása: kereszténydemokraták 133 kommunisták 85 baloldali szocialisták • 44 szocialista demokraták 14 liberálisok 19 neofasiszták 15 monarchisták 2 egyéb 2

Next

/
Thumbnails
Contents