Tolna Megyei Népújság, 1963. május (13. évfolyam, 100-125. szám)

1963-05-01 / 100. szám

2 TOLNA MEGYEI NÉPŰJSAÖ I9G3. május 1. A KGST épülete Moszkvában A HOST szervezete ebben, az épületben kapott helyet Moszkvában Épül a Kozmosz-múzeum Kaluga, SZU: Még az idén megkezdik a kozmosz-múzeum épí­tését, amelyhez az első követ a város díszpolgára, Jurij Gagarin tette le. A képen: a kozmosz-múzeum makettje. __________________(MTI Külföldi Képszolgálat Újabb körzeti iskolákat létesítenek a tamási járásban Már tavaly figyelemre méltó eredményeket értek el a tamási járásban a külteleki iskolák fel­ső tagozatos tanulóinak körzeti iskolákban történő tanításában. Több, nagyobb körzeti iskolát létesítettek, s az első tapasztala­tok azt bizonyítják: ezekben ala­posabban megismerkednek a ta­nulók a szaktárgyakkal, s jobban fel tudnak készülni a, középisko­lai felvételekre. Az idén tovább szélesítik a körzeti iskolák hálózatát. Ennek során Ujireg és Alsómeggyes fel­sőtagozatos tanulói Iregszemcsére, Fornád pusztai iskolájának tanu­lói. Tamásiba járnak majd. Szá­razd községből Belecskára, Tolna- némedi-szolőhegyről pedig Simon- tomyára járnak a gyerekek. A körzeti iskolák székhelyére autó­busszal utaznak nevelői felügye­let mellett, s ott napköziottho­nos ellátást kapnak, a felkészü­lést pedig tanú tósaobákban biz­tosítják. összegyűjtik a régi víziélet megyei emlékei Tolna megye régen híres volt I halászairól, pákászairöl, és hajó-1 sut TÓI. A Sárközt például úgy jel­lemezte mintegy két évszázaddal ezelőtt egy német utazó, hogy ott sült hallal eszik a főtt halat ke­nyér helyett. Az ártéri vidékek mocsárvilágában jól megéltek egykor a gyűjtögető pákászök is. A Sárvíz régen Bétánál ömlött a Dunába, vize sokkal szélesebben folyt a mainál, s egy fatörzsből kivájt „bödönhájóval” jártak a halászok. A megye víziéletének, a hajó­vontatás. a halászat, a pák&szko- dás és a vízimalmok világának régi emlékeit és mai jellegzetes­ségeit most felkutatja és össze­gyűjti Babits dalát*. muzeológus, a szekszárdi Béri Balogh Ádám Múzeum munkatársa. A kiváló néprajzkutatónő bejárja az ősi, vízjárta helyeket és a ma is élénk halásztanyákat, Dunaföldvár, Paks, Tolna, Báta, a Sió és a Sárvíz vidékét. Munkáját a mú­zeumbarátok is segítik, s már eddig sok érdekes hagyományt, régi halászszerszámot és egyéb néprajzi tárgyat gyűjtött a szek­szárdi múzeumnak. A gyűjte­mény ritkaságai hajdani halász­tarisznyák, varsák, hálókötőfák, és a ma már alig használt ha- lászvisszáló, a hálózsineg sodró- eszköz, valamint a Sárvízen hasz­nált „bödönhajó”. A gyűjteményből a későbbiek­ben kiállítást, rendes « músewtt. Az élet értelme, célja, boldogsága — aki kő­műves a 26. Állami Épí­tőipari Vállalatnál —, minden nyáron felpakolja feleségét és kislányát oldalkocsis motorjára és elviszi őket az építkezésekre. — Látjátok, ezt a házat, gyárat én építettem. A balatonmária-fürdői feleség és a kislány megnézi a vadonatúj épületeket, elcsodálkozik és el­ismerően mondják apukának: —■ Ez igen.» Meséli Jóska, hogy minden év­ben a legnagyobb élménye be­mutatni övéinek munkája, fárado­zása eredményét. Ez a kőműves már nemcsak azért épít, mert pénzt kap munkájáért, ő már azért épít, mert álmait látja meg­valósulni a kezes alatt formálódó épületekben. Nem azért dolgozik, hogy élhessen, hanem azért él, hogy építhessen. Varga Jóskához hasonló ember nagyon sok van már ebben az or­szágban. Nagyon sokan szabadul­tak meg szocialista viszonyaink között a munka terhes nyűgétől és találták meg munkájukban az alkotást, az élet igazi értelmét, boldogságát. érzése már a megelőző __________________ társadalmak b an is szunnyadt a dolgozókban. Aí ..Dolgozni csak pontosan, szé­pen, ahogy a csillag megy az égen, úgy érdemes” elvet a dolgozó nép vallotta, magáénak tartotta. A ki­zsákmányolás, a nép sanyargatása adott a munkának keserű ízt, tet­te a munkát gyötrővé, nyűggé, megalázóvá, olyanná, amit nehe­zen visel el az ember. Az előző társadalmi rendszerek kényszerű robottá süllyesztették az emberi élet legalapvetőbb értelmét. Miért is él az ember? Nemcsak azért, hogy biológiai szükségleteit kielégítse és így elvegetáljon, ha­nem azért él, hogy alkosson, hogy önmagát cselekvő részesévé tegye a természet és társadalom előre­haladó fejlődésének. Az embert az állattól elsősorban az különböz­teti meg, hogy munkát végez. Marx gyönyörűen írja le a Tőké­ben, hogy néhány állat (pók, méh) is az emberhez hasonló tevékeny­séget végez, pontos precizitással megszerkeszt valamit (pókhálót, viasz-sejteket, a madár a fészket), de az állat nem tudja, mit, miért csinál, tevékenysége ösztönös. Az emberi munka tudatos, célszerű tevékenység, mert mielőtt vala­mire irányúi a munka, végzője már tudja, hogy mi lesz tevékeny­ségének célja, végeredménye. azáltal, hogy megszünteti a kizsákmá­nyolást és a dolgozóknak juttatja vissza teljes egészében a munka gyümölcsét, felszabadítja, méltó rangjára emeli az emberi munkát. Túlzás lenne azt állítani, hogy nálunk, fejlődésünk jelen szaka­szában minden ember, úgy mint Varga Jóska barátom, önmagára talál, élete értelmét, boldogságát találja meg a végzett munkájá­ban. Mi még átkos örökséget hor­dozunk magunkkal, s objektíve igen, de szubjektíve még nem minden egyén azonosult a közös­séggel. Ahogy azonban haladunk előre, úgy válik mind teljesebbé az egyénnek a társadalommal való azonosulása, s így válik a munka is mind jobban a cselekvő ön­tudat, az emberi alkotásvágy ki- teljesedésévé, az emberi boldog­ság legfőbb alapjává. Az ember nem tud munka nélkül I élni. Aki munka nélkül él a ki­zsákmányoló társadalomban, az tel jesen elszakadt, elidegenedett az emberi közösségtől. A természet és az ember, a társadalom és az ember között a legalapvetőbb kap­csolat a munka. A munka az élet forrása, az élet fenntartója, az ember emberré tevője, ezáltal az élet értelme. A munka úgy tud igazán az em­beri élet érteimévé, boldogságává válni, ha hivatásból végezzük. A hivatást adhatja a felismert szük­ségesség is, az a tudat, hogy min­denki munkájára feltétlenül szük­sége van a társadalomnak. Az ember felszabadításával együtt kell járnia ismeretei bővülésének is, hogy megtalálja munkájának értelmét, felismerje azt a kapcsot, amely éppen munkáján keresztül köti össze az emberi közösséggel, az egész társadalommal. mesélte, hogy níg egyénileg gazdálkodott, jó munkájának csak ő és családja látta hasznát. Boldogító érzés tudnia most, hogy a tsz-ben vég­zett jó munkájának az egész falu, sőt az egész ország, de nyugodtan tovább mehetünk: az egész szo­cialista világrendszer, sőt az egész világ még elnyomott dolgozói is hasznát látják. A kizsákmányoló társadalomban az emberek több­sége másoknak dolgozott, de áld önmagának dolgozott is, csak ön­ző eredménye lehetett munkájá­nak. Az emberi munka nálunk kapja meg igazi értelmét és rang­ját, azáltal, hogy eredménye köz­vetlenül az egész társadalmat gaz­dagítja. Ma a munkát ünnepeljük, az" emberi élet értelmét, célját, bol­dogságát. Ünnepeljük felszaba­dult munkát és buzdítva emléke­zünk azokra, akiknek a munkájá­ból még mások híznak vastagra. Hittel ünnepelünk, mert tudjuk, hogy az emberi munka szabad­ságának hajnalát éli át a mi kor­szakunk. Gy. J. Varga Jóska barátom R munka nagyszerűségének A mi társadalmunk Egy tsz brigádvezetö Diadalmas májusok (Folytatás az í. oldalról) munkásosztály kiállása is bizo­nyít, valamint a kapitalista orszá­gok közötti ellentmondások éle­ződése, amelyek az Európai Kö­zös Piaccal kapcsolatban és a fél­gyarmati és gyarmatosítók közötti ellentétek éleződésében mutatkoz­nak meg. Mindezt a nemzetközi imperializmus rettegéssel veszi tu­domásul, E válságos helyzetüket a fegy­verkezés fokozásával, a békét fe­nyegető agressziókkal, a kommu­nisták üldöztetésével akar ják meg­oldani. Amikor kegyelettel adózunk hős mártírjainknak, ugyanakkor ököl­beszorított kézzel teszünk fogadal­mat, hogy erőnk további növelésé­vel megakadályozzuk, hogy az. imperializmus haláltusájában még egy világháborút robbantson ki. Ez ma a fő feladat, amelyre a májusi seregszemlén a nemzet­közi munkásság figyelme irányút A felszabadulás óta 19-szer ün­nepli a magyar munkásság, és vele együtt az egész dolgozó nép május elsejét. Ez a nap a munkás- állam ünnepévé, az összes dolgo­zók ünnepévé, népi ünneppé vált. Május 1. hazánkban éppúgy mint a többi szocializmust építő országban, a szabadság, az alkotó- munfcaüimepe, w A magyar nép a munkásosztály vezetésével új társadalmat terem­tett és biztosan halad a szocia­lista úton. Hazánkban leraktuk a szocializmus alapjait. Iparunk egészséges fejlődése mellett, mint legnagyobb eredményt azt említ­jük meg, hogy a marxizmus— leninizmus helyes alkalmazásával jól oldottuk meg a mezőgazdaság átszervezését. Sikerült eredménye­sen megvalósítani a kettős felada­tot is, az átszervezéssel egyidőben nem csökkent, hanem emelkedett •a termelés. Elért eredményeink annak köszönhetők, hogy a ma­gyar munkásosztálynak, a dolgozó ^népnek egységes marxista—leni­nista, internacionalista pártja van, amely eredményesen oldja meg történelmi feladatát. A békés gazdasági verseny, a békéért folyó harc, az életszín­vonal további emelkedése arra kö­telez bennünket, hogy fokozzuk ^erőfeszítéseinket. A tavalyi aszály és az idei tél okozta kieséseket be keli hozni, a népgazdasági tervek­ben előírtaknak megfelelően. Eb­ben jelentős szerep vár a szocia­lista munkaversenyre és az egyre szélesebben terebélyesedő szocia­lista brigádmozgalomra. Üzemeink dolgozói és az értelmiségiek egy­aránt küzdenek azért, hogy szük­ségleteinknek leginkább megfele- 'M>, korszerű és teteáió minőségű termékeket állítsanak elő és tér* mékeink mindinkább megközelít* sék a világszínvonalat. Ezt úgy érhetjük el, ha modern technikai eljárásokkal, a műszaki lehető­ségek maximális kihasználásával minél termelékenyebben állítjuk elő termékeinket. Az idei május 1-ét együtt ünna* peljük szövetkezeti parasztságunk­kal, akik felemelkedésük egyedüli lehetséges útját választották. Örömmel tölti el a munkás- osztályt. hogy parasztságunk fel­ismerte azt, hogy többtermelés­nek, a hozamok növelésének, a la­kosság jobb ellátásának csak ez az egy útja van. A szocialista mező­gazdaság lehetőségeit jó munka- módszerrel, a munkaidő kihaszná­lásával, a fejlett mezőgazdasági módszerek alkalmazásával kell az egész magyar nép érdekébe« felhasználni. Biztosak vagyunk abban, hogy parasztságunk jS munkája eredményeképpen több hús, tojás, tej. gyümölcs kerül a dolgozó nép asztalára. Szabad május elseje ünnepsé­gén a magyar nép büszkén emeli magasba ünnepi zászlóit és azt üzenjük a testvéri népeknek, a békéért harcoló barátainknak* hogy felelősségünk tudatában vé­gezzük munkánkat, számíthatnak reánk és bízhatna^ temünk,

Next

/
Thumbnails
Contents