Tolna Megyei Népújság, 1963. április (13. évfolyam, 77-99. szám)

1963-04-02 / 77. szám

YTLÁG PROLETÁRJAI; FC«TERÜLJETEK! TOLNA MEGYEI * • MAGYAR SZOCIALISTA MUNK'ÁSPARÍMOLNA megyeí bizottsága ÉS A MEGYEI TANÁCS 'Lápja" Áprilisi tréfa az időjárásban (3. o.) ' ír: u~i j. I XIII. évfolyam, 77. szám. ÁRA 60 FILLÉR Kedd, 1963. április 2. Ki hol és mennyiért építhet házat? (5. o.) Lottó tárgynyeremény- sorsolás (8. o.) Beszámolók a labdarúgó-bajnokságról (6. o.) Talált pénz? A minap a Várdombi Gépállo­más igazgatója újságolta: még április 4-e előtt kifizetik a nyere­ségrészesedést. Az összeg körül­belül a félhavi kereset átlaga. Vannak gépállomások, például nagydorogi, ahol még ennél is több. Az állami gazdaságokban a nyereséget az üzem gazdái szin­tén felosztották már maguk kö­zött. A végzett munka és még több más szempont figyelembe­vételével ki többet, ki keveseb­bet kapott. így van ez rendjén. A hazavitt forintokat a dolgozók megérdemlik, hisz a nyereség az egész évben végzett jó munka eredménye. A kapott összegből jut olyan családi beruházásra is, amely nem volt betervezve: a nyereség- részesedésből tehát hamarább meg lehet vásárolni a csillárt, a szőnyeget, a mosógépet, vagy a televíziót, és esetleg az őszre ter­vezett bútordarabok már _most az otthonokba kerülnek. Bizonyára megszaporodik e napokban a be- ' tétkönyvek összege és a betét­könyv-tulajdonosok száma is. A nyereségrészesedésre azt szo­kás mondani, hogy talált pénz. Azért az, mert számításon kívül, béren felül kerül a zsebbe. Ta­lált pértz-e vajon? Egyáltalán nem. Hiszen, akik kapják nem véletlenül kapják, hanem mun­káért. Januártól decemberig tartó szorgalmas, egyenletes, igazolat­lan mulasztástól mentes fizikai és szellemi munkáért. Olyan összeg tehát a nyereségrészesedés, hogy azt az üzemi kollektívák már január 1-én eldönthetik, hogy le­gyen, vagy ne legyen. Kizárólag a dolgozókon, munkájukon mú­lik. A gépállomása dolgozók pél­dául már most rengeteget tehet­nek annak érdekében, hogy jövő ilyenkor is legyen. Tennivalót bő­ven kínál a határ, a terveket le­het teljesíteni, a költségek csök­kentése pedig jórészt csak a traktorosokon múlik. Tavaly a mezőgazdasági üze­mekben — most csak ezekről van szó — a versenyzőkedv ma­gasra csapott. A nagydorogiak a tavaszi és a nyári munkák során remekeltek. Az erkölcsi elismerés nem maradt és nem marad el. De ők már akkor biztosították ma­guknak a nyereségrészesedést, ha nem is gondoltak rá. Ezt bizto­sítani tudatosan is lehet, hiszen a pénz egyáltalán nem tartozik az utolsó szempontok közé, mivel nem élünk mannával. Az a fo­rint, amiért becsületesen megdol­gozik az ember nemcsak jól jön, hanem megérdemelten is jön a házhoz Az iparkodást nem lehet anyagiasságnak minősíteni. Kár is lenne így gondolkodni. Erény azon fáradozni, hogy az üzem az idén is teljesítse a ter­vét, nyereséggel zárja az eszten­dőt, s ezért erény fáradozni még akkor is, ha tudjuk, hogy pénz­ről van szó. Egyszerű szavakkal ez annyit jelent, a nyereséggel párosuló tervteljesítés után járó pénzt a mezőgazdasági üzemek dolgozói már most markolják meg és tartsák egész évben kéz­ben: úgy dolgozzanak, hogy a . terveket túlteljesítve jövőre is legyen nyereségrészesedés. sz, p. Forrongó Latin-Amerika A kubai szolidaritási kongresszus felhívása Amerika népeihez Rio de Janeiro (TASZSZ). A latin, amerikai küldöttek kubai szolidari­tási kogresszusának záróülésén egy­hangúlag elfogadták az Amerika népeihez szóló felhívást. A do­kumentum felszólítja Amerika népeit, egyesítsék erőfeszítéseiket, hogy megvédjék Kuba jogát a függetlenségre, és meghiúsítsák az imperialistáknak a Szabadság­szigete ellen irányuló agresszív terveit. — Mi, a latin-amerikai országok népeinek képviselői — hangzik a felhívás —, azért gyűltünk össze, hogy kifejezzük azt a vélemé­nyünket: Valamennyi országban meg kell erősíteni Kubával vál lalt tevékeny és konkrét szoli­daritásunkat, segítsük megvédeni Kuba önrendelkezési jogát, és megakadályozni a szigetország belügyeibe való külföldi beavat­kozást... — Felhívjuk a népeket, a tevé­kenység minden formáját hasz­nálják fel arra, hogy megakadá­lyozzák Kuba megtámadását, blo­kád alá vételét, és az elszigete­lésére irányuló mindenfajta egyéb kísérletet. A nitroi kogresszuson elfoga­dott határozat a Kubával való szolidaritási mozgalom fokozásá­ról és összehangolásáról szólva javasolja, hogy létesítsenek egy latin-amerikai szolidaritási bizott­ságot. Április 19—26 és július 15—30-a közötti időszakban tart­Katonai puccs Guatemala City (MTI). Hír. ügynökségi jelentések közük, hogy a vasárnapra virradó éjszaka puccs segítségével hatalomra ju­tott guatemalai katonai junta a nap folyamán újabb közleményt adott ki és abban ismertette po­litikai programját. Mint a közleményből kitűnik, a politikai program középpont­jában a kommunistaellenesség áll. A szélsőségesen jobboldali ka­tonatisztek ugyanakkor bizonyos »lépcsőzetes intézkedéseket« he­lyeznek kilátásba a leginkább rá­szorulók — különösen a mező- gazdasági és ipari munkások — helyzetének megjavítására. A közlemény »valóban demok­ratikus légkör« kialakítását ígéri és kilátásba helyezi, hogy »mi­helyt a hadsereg teljesítette fel­adatát, átadja a hatalmat a nép által megválasztandó elnöknek«. Arról azonban nem tesz említést a közleményt, hogy mikor tarta­nának elnökválasztásokat. A közlemény külpolitikai része hangoztatja, hogy a junta »a legszívélyesebb kapcsolatokra« tö­rekszik a demokratikus orszá­gokkal. Kitűnik azonban, hogy ez elsősorban azokra az országokra vonatkozik, amelyek »szolidárisak az amerikai kontinens szabad or­szágaival« — értsd: Kuba-elle- nesek. Enrique Peralta Azurdia ezre­des, a puccs révén hatalomra ke­rült ideiglenes elnök vasárnap délután újságíróknak kijelentette, hogy az éjszaka folyamán letar­tóztatták Ydigoras Fuentes elnö­sanak Amerika és az egész világ országaiban tüntetéseket, ame­lyek a Kubával való szolidaritást domborítják ki. A határozat országos és regio­nális szolidaritási összejöveteleket is javasol, és bejelenti, hogy egy később közlendő időpontban meg­tartják a Kubával való második latin-amerikai szolidaritási kong­resszust. A londoni Sunday Express va. sárnapi számának vezércikkében kétségbe vonja azt az állítást, hogy az Egyesült Államoknak semmi köze a kubai ellenforra­dalmárok akcióihoz. A lap természetesnek tartja, hogy az Egyesült Államok kormánya végeredményben a Kuba határain kívül élő kubaiak céljaival ro­konszenvez. Mégis — hangsúlyoz­za a lap —, e rokonszenv nem lehet erősebb a világ, békéjéről való gondoskodásnál. A nigériai Sunday Express írja: — Senki előtt sem titok, hogy Washington sokmillió dollárt for­dít Castro és kormánya meg­buktatására. Nemcsak menedéket nyújtott Castro ellenfeleinek, ha­nem fegyverekkel is ellátja őket, a Kuba elleni támadásokhoz. E támadások közvetlen agressziót jelentenek. — Mindenki előtt világos, hogy az Egyesült Államok eljárása tel­jesen indokolatlan beavatkozás, egy szuverén állam belügyeibe. Guatemalában köt és feleségét. Az ezredes el­mondotta továbbá, hogy az el­nöki palota őrsége ellenállást ta­núsított, mire csapatok vették kö­rül a palotát és egy harckocsi ledöntötte a kertbe vezető kaput. A volt elnököt a legújabb jelen­tések szerint Nicaraguába szám­űzték. A puccsisták letartóztatták Ro­berto Alejost, Ydigoras Fuentes pártjának elnökjelöltjét, valamint a megdönött kormány több kom­munista-barátsággal vádolt mi­niszterét. A hadsereg elfoglalta a kong­resszus épületét és megszállta !\2 Ydigoras Fuentest és Arevalót támogató pártok székházait. Ydigoras volt elnök Nicaraguában Ciudad, Guatemala (AP, Reu­ter). Egy New York-i rádióállo­más jelentése szerint Ydigoras Fuentes volt guatemalai köztár­sasági elnök vasárnap este Ma- naguába, Nicaragua fővárosába éi'kezett, ahol magasrangú kor­mánytisztviselő fogadta. Ydigoras meglepetésre azzal a nyilatkozat­tal szolgált, hogy a kormányát megdöntő katonai hatalomátvétel „országa és Közép-Ameri ka többi részének javát szolgálja". Guatemala fővárosában vasár­nap sajtóértekezlet keretében mutatkozott be az újságíróknak. Enrique Peralta Azurdia, az állam új feje. az 54 éves egykori had­ügyminiszter. Nyilatkozatában megismételte korábbi kijelenté­seit arra vonatkozólag, hogy a hadsereg jobboldali tisztjei „gyö­kerestől ki akarják irtani a kom­munizmust Guatemalában". Kér­te az újságírókat, hogy ne te­kintsék katonai juntának az „új kormányt". Azt is jobban szerel­né — tette hozzá —, ha inkább a fegyveres erők államfőjének, mint ideiglenes köztársasági el­nöknek neveznék. Azt mondta, hogy hamarosan nyilvánosságra hozza • az új kormány névsorát, amelyben nem-katonai személyek is szerepet kapnak. Peralta 34 évet töltött a guate­malai hadsereg kötelékében. Ez idő alatt különböző latin-amerikai országokban, valamint az Egye­sült Államokban katonai attasé is volt. Nétiány országban — kö­zöttük Kubában is — Guatemala nagyköveteként szolgált rövi- debb-hösszabb ideig. Az elmúlt két év alatt Ydigoras Fuentes hadügyminisztere volt, s beava­tottak a most megbukott köztár­sasági elnök „árnyékának” tekin­tették. Ydigoras több ízben ér­demérmekkel tüntette ki. Guatemala fővárosában a va­sárnapra virradóra végrehajtott államcsíny két halálos áldozatot követelt, s a rövid tűzharcban két katona sebesült meg. Az új veze­tőség változatlanul érvényben tartja a kijárási tilalmat, amely este nyolc órától reggel 6 óráig tart. Nyilvánosságra hozták időköz­ben, hogy. a most hatalomra ke­rült vezetők elfogatási paran­csot adtak ki Arevalo volt guate­malai elnök (1945—1951) ellen. Arevalót a jelenlegi guatemalai vezetőség „kommunistának” tart­ja. Az egykori államfő pénteken a hatóságok megkerülésével Mexi­kóból visszaérkezett az országba, s közölte az újságírókkal, hogy vidékre vonul. Arevalo egyébként cáfolja, hogy bármi köze is len­ne a kommunista mozgalomhoz. Az új kormányzat, amely ha- talomrajutása után kiadott nyi­latkozataiban több új rendeletet jelentett be, egy régi intézkedést változatlanul hagyott. Ez a ren­delet az Ydigoras Fuentes által elrendelt ostromállapot. Goulart brazil elnök nyilatkozata Rio de Janeiro (MTI). Goulart brazíliai elnök vasárnap nyilat­kozatot adott a Jornal de Brasil című lapnak. A nyilatkozat azt mutatja, hogy az amerikai nyo­mós. amely hosszabb idő óta Bra­zíliára nehezedik, bizonyos hatást gyakorolt a hivatalos brazil po­litikára. Nyilatkozatában ugyanis Gou­lart elnök nemcsak Lacerdát és szélsőségesen reakciós követőit bírálta, hanem bizonyos fokig el­határolta magát a baloldali erők. tói is. Mateos mexikói elnök Varsóban Varsó (MTI). Adolfo Lopez Ma­teos, mexikói elnök Aleksander Zawadzki, lengyel államelnök meghívására hétfőn Varsóba ér­kezett. Az elnök kíséretében van felesége és leánya, valamint Tel- lo külügyminiszter, továbbá a mexikói gazdasági és tudományos élet számos vezetője, a sajtó több munkatársa. A vendéget a varsói repülőté­ren Aleksander ^awadzki. az ál­lamtanács elnöke, Józef Cyran- kiewicz miniszterelnök és a len­gyel kormány több tagja fogad­ta. A mexikói elnököt A. Zawadz­ki üdvözölte, majd szavaira Adolfo Lopez Mateos válaszolt. Mateos mexikói elnök és kísé­rete hétfőn délután udvariassági látogatást tett a lengyel állam vezetőinél, megkoszorúzta az is­meretlen katona sírját, ismerke­dett Varsóval, majd megkezdőd­tek a két ország gazdasági szak­embereinek tanácskozásai. Este a küldöttség részt vett Zawadzki- nak, az államtanács elnökének fogadásán. Az angol kereskedelmi küldöttség látogatása a Szovjet Kereskedelmi Kamarában Moszkva (TASZSZ) A Szovjet­unióban tartózkodó angol keres­kedelmi küldöttség, amelyet John Meyer, a Brit—Szovjet Kereske­delmi Kamara elnöke vezet, hét­főn látogatást tett a Szovjet Ke­reskedelmi Kamarában.- Az angol üzletemberek a kereskedelmi ka­mara ügyvezető elnökével, Jurij Prihodowal folytatott beszélgeté­sük során hangsúlyozták, hogy az angol üzleti körök személyes kap­csolatokkal is szeretnék bővíteni és erősíteni a két hagyományos kereskedelmi partner — Nagy- Britannia és a Szovjetunió — kap­csolatait. Az angol küldöttség tag­jai a jelenlegi kereskedelmi for­galmat nem tartják kielégítőnek. Mint John Meyer kijelentette, a szovjet—angol kereskedelem vo­lumene a közeli években kétsze­resére, vagy akár háromszorosára is emelkedhetne. A Szovjet Kereskedelmi Kama­ra elnöksége hétfőn ebédet adott John Meyer és az angol küldött­ség többi tagjának tiszteletére. Bumedien Damaszkusziban Damaszkusz (AP, Reuter). Bu­medien hadügyminiszter vezeté­sével algériai küldöttség érke­zett Damaszkuszba. A szíriai fő­város utcáin lelkes tömeg kö­szöntötte az algériai delegációt, amelyet a repülőtéren Bitar szí­riai miniszterelnök fogadott. Megbízható körök úgy tudják, hogy Algéria megbízottai is részt vesznek majd azon az április 6-án kezdődő háromhatalmi megbeszé­lésen, amelyeken az EAK. Szíria és Irak uniójának létrehozásáról lesz szó. Bumedien a damaszkuszi rádió munkatársának adótt nyi­latkozatában állást foglalt az unió gondolata mellett, l

Next

/
Thumbnails
Contents