Tolna Megyei Népújság, 1963. március (13. évfolyam, 50-76. szám)

1963-03-01 / 50. szám

VILÁG PROLETÁRJAI. EGYESÜLJETEK! m :-Ä; ,M Ä GY,A'R; S TA' M ÜN K Á S P Ak r ! Oi N A MEGYEI BIZOTTSÁGA ES A MEGYEI 7AN.Át ÄPM", XIII. évfolyam, 50. szám. ÄRA 60 FILLÉR Péntek, 1963. március 1. ,a (------------ * A kereskedelem már a tavaszra gondol (3. O.) Kincs a hó alatt (5. o.) Mit mond a baleseti statisztika ? a. o.) A műkorcsolyázó világbajnokság első napja (8. o.) Nagyköveti kinevezések Az Elnöki Tanács Révész Géza rendkívüli és meghatalmazott nagykövetet — érdemeinek és eredményes munkásságának elis­merése mellett, egészségi állapo­ta miatt, saját kérésére — fel­mentette a Magyar Népköztársa­ság moszkvai nagykövetségének vezetésére kapott megbízatása alól. Az Elnöki Tanács Szipka Jó­zsef rendkívüli és meghatalma­zott nagykövetet felmentette Magyarország helsinki nagykö­vetségének vezetésére kapott megbízatása alól, s egyidejűleg megbízta hazánk moszkvai nagy- követségének vezetésével. Az Elnöki Tanács Kurtán Sán­dort rendkívüli és meghatalma­zott nagykövetté kinevezte és egyidejűleg megbízta a Magyar Népköztársaság helsinki nagykö­vetségének vezetésével. A Szovjetunió javaslatai megtisztítják az utat a leszerelés előtt Carapkin nyilatkozata a genfi leszerelési tárgyalások munkájáról Genf (MTI) Sz. K. Carapkin, a Szovjetunió képviselője a tizennyolchatalmi leszerelési bizottságban, csütörtö­kön fogadta Pirityi Sándort, a Magyar Távirati Iroda genfi kü­lön tudósítóját és válaszolt kérdé­seire. Alább közöljük a kérdése­ket és Carapkin válaszait. Kérdés: Milyen jelentősége van a Genfben legutóbb előterjesztett szovjet javaslatnak az általános j és teljes leszerelés szempontjából? Válasz: A leszerelési értekez­let munkájának újrafelvétele óta a Szovjetunió két javaslatot ter­jesztett a tizennyolchatalmi bi- hadiipart, az Egyesült Államok zottság elé. Az első nagy nyilat- háborúra spekuláló nagytőkéseit. kozattervezcL, amely szerint az Az a körülmény, hogy a genfi aláíró hatalmak lemondanak ar- leszerelési értekezlet munkájában ról, hogy saját felségterületükön a NATO tizenöt tagállama közül kívül bárhol atomfegyverek szál- ! ténylegesen csak négy vesz részt, lítására szolgáló stratégiai esz- nem lehet kifogás a megegyezés közöket helyeznek el. A második ellen, javaslat megnemtámadási szer-; munkaprog­A varsói szerződés tagállamai honvédelmi minisztereinek értekezlete Varsóban 1963 február 28-án a varsói szerződés tagállamainak honvédelmi miniszterei értekez­letet tartottak. Az értekezlet megvizsgálta a tagállamok hadseregeinek hely­zetével és az 1963. évi harckikép­zési tervekkel kapcsolatos idő­szerű kérdéseket. A tárgyalások a teljes egyet­értés szellemében folytak. ülésf tartott az Országos Béketanács tudorríányos bizottságának elnöksége Csütörtökön ülést tartott az Országos Béketanács tudományos bizottságának elnöksége. Az ülé­sen — amelyen részt vett Har­mati Sándor, az MSZMP Közpon­ti Bizottságának tagja, a Haza­fias Népfront Országos Tanácsá­nak titkára és Dezséry László, az Országos Béketanács főtitkára, — geden, Debrecenben, Pécsett és Miskolcon tudományos konferen­ciákat rendeznek. A konferenciá­kon az atomenergia békés fel- használásával, a gyarmati sorból felszabadult országok fejlődésé­vel és Európa biztonságával ösz- szefüggő kérdéseket tudományos elhatározták, hogy májusban Sze- I szinten vitatják meg, A Szovjetunió Legfelső Tanácsának válasza a mexikói parlament üzenetére Moszkva, (TASZSZ). A Szov­jetunió Legfelső Tanácsa vála­szolt arra az üzenetre, amelyet a mexikói parlament intézett va­lamennyi ország parlamentjéhez. Válaszában a Legfelső Tanács maradéktalanul osztja a mexikói parlamentnek azt a nézetét, hogy ma a legfontosabb: megőrizni a békét, megvalósítani az államok békés együttélésének politikáját és megakadályozni a termonuk­leáris világháború kirobbantását. A Szovjetunió Legfelső Taná­csa újra megerősíti azt a meg­ingathatatlan elhatározását: min­dent elkövet annak érdekében, hogy földünkön győzedelmesked­jék a béke és a népek barátsá­ga, hogy az emberiség a békés fejlődés és felvirágzás útján ha­ladjon, hogy örökre végetvessen a halált és rombolást hozó eszkö­zök gyártásának és felhasználásá­nak. Különösen fontos ez ma — írja a szovjet üzenet — amikor hallatlan ütemben korszerűsöd­nek a nukleáris fegyverek. más országok belügyeibe való be nem avatkozás elvének, a népek önálló fejlődésre való jogának szigorú tiszteletbentartása. A Legfelső Tanács örömmel álla­pítja meg, hogy üzenetében a mexikói parlament is ezekből az elvekből indul ki. A szovjet üzenet a továbbiak­ban rámutat: a Legfelső Tanács már többízben fordult felhívás­sal a világ országainak kormá­nyaihoz és minden jóakaratú em­berhez, hogy erélyesen harcoljon az imperialista agresszió politi­kája ellen, az általános leszerelé­sért, a nukleáris kísérletek vala­mennyi fajtájának betiltásáért és a megoldatlan nemzetközi kérdé­sek békés rendezéséért. Ezek a kérdések a szovjet kormány kül­politikai tevékenységének közép­pontjában állnak. Azok az erő­feszítések azonban, amelyeket a szovjet kormány a kölcsönösen elfogadható megoldások érdeké­ben kifejt, sajnos nem találnak méltó fogadtatásra a nyugati ha­— A béke megőrzéséért folyté- I Lalmaknál — fejeződik be azüze- tott harcban fontos tényező a I nét.­ződés aláírását irányozza elő a Kérdés: Mi a 8enfi leszerelési zodes alaírasat irányozza elő a értekezlet további varsói szerződés es a NATO tag- ra m; államai között. | ‘ , •», . , , , , t Valasz: Az említett két szovjet Nem szó szoros értelemben vett javaslat előterjesztése nem jelenti leszerelesi javaslatokról van te- azt h Pállunk az értekezlet f?°ü.hE..ení^!y?,n in^fke,de- főfeladaténak teljesítésétől, az általános és teljes leszerelési szer­ződés kidolgozásától. Jelenleg az általános vita folyik, amely a semleges országok kívánságának megfelelően nagyobb teret szen- ■ tel az atomfegyverkísérletek kér­sek indítványozásáról, amelyek ni ár most megvalósíthatók, s amelyek nemcsak a nemzet­közi feszültség enyhülését mozdítják elő, hanem meg­tisztítják az utat az általános és teljes leszerelés előtt is. Az Egyesült Államok a múlt év végén szintén terjesztett elő rész- javaslatot., mégpedig a véletlen­ből kivobN’-itó. hábprú veszélyé­nek megszüntetésére. Ez a javas­désének, de azután visszatérünk az általános és teljes leszerelésről szóló szovjet szerződéstervezet pontok szerinti megvitatására. Kérdés: Hogyan befolyásolják az ámerikai atomfcgyver-kísérle- lat azonban ténylegesen nem já- tek az értekezlet munkáját? rul hozzá a háború veszélyének | T ___, , _ ,, m egszüntetéséhez. Címe, szemben a- ° áll lényegével, ami nyilván az “ “f E"í ^ Államok más ka­ÄeÄMvSb i -tomfegyverláérlet^ amerikai folytatá­poziciók biztosítása a erők számára. Kérdés: Van-e összefüggés a szovjet nyilatkozattervezet és a karib-tengeri válság megoldása között? Válasz: A Kuba körül támadt válság tanulságait nem szabad figyelmen kívül hagyni. A szov­jet rakéták Kuba védelmét szol­gálták, amikor az Egyesült Álla­mok egész hadigépezete készen állt a szigetország lerohanására. A Szovjetunió fegyelmezetten, józan megfontoltsággal oldotta meg a válságot, és most az a cél, hogy újabb válságok kirobbantását meg­előzzük. Az Egyesült Államoknak az egész világon szétszórt támasz­pontjai feszültségi gócok, ame­lyek miatt hol itt, hol ott támad válságos helyzet. Nem a követ­kezményekkel, hanem az okok­kal kell felvenni a harcot A Szovjetunió most nem követeli mindenfajta támaszpont megszün­tetését, de igenis követeli azokét, amelyek az atomfegyverek stra­tégiai szállítóeszközeinek befoga­dására szolgálnak. Kérdés: Mi az ön véleménye a varsói szerződés és a NATO meg­nemtámadási egyezményének lehetőségéről? Válasz: A két nagy katonai és politikai. csoportosuláshoz tartozó államok megnemtámadási szer­ződése reális intézkedés, amely iránt világszerte nagy az érdek­lődés, jóllehet az amerikai lesze­relési küldöttség egyetlen alka­lommal sem reagált erre a szovjet javaslatra. Ennek oka is világos: az a kilátás, hogy a két csoporto­sulás között nem lesz háború, er­kölcsileg tönkretenné az amerikai háborús' sa me^tt kardoskodnak, mert szerintük ezek lehetővé' teszik az atomfegyverek tökéletesítését, vagyis azt, hogy az Egyesült Ál­lamok „ne maradjon el’’ a Szov­jetunió mögött. Az atomfegyverkísérletek be­szüntetéséről folytatott vita kilátásai az Egyesült Álla­mok lelkiismeretlen magatar- t tása következtében nem vilá­gosak. Most, hogy elfogadtuk az ame- j rikaiak követelését, ők újabb en­gedményeket akarnak kicsikarni. Mint Hruscsov elvtárs is hangoz­tatta, mi nem tűrünk kémkedést a Szovjetunió területén. Több mint elégségesnek tartjuk az évi két-három helyszíni ellenőrzést és ha ebben meg tudunk állapodni, akkor ez kedvező hatással lesz a többi technikai kérdés meg­oldására is. Kérdés: Évfordulóhoz közeled­vén, hiszen 1962. március 14-én látott munkához a tizennyolc­hatalmi bizottság — az a kérdé­sem, hogy az ön véleménye sze­rint az emberiség ma közelebb van-e a háborúktól és .fegyve­rektől mentes világ megvalósulá­sához. mint volt egy évvel ez­előtt? Válasz: Sajnos nem. Bár a Szovjetunió ezen az értekezleten is nagy erőfeszítéseket tett, hogy egyszer s mindenkorra véget­vessen a fegyverkezési verseny­nek, a NATO-hatalmak agresz- szív katonai megállapodásai és in­tézkedései, lázas ütemű atom- és rakétafegyverkezése, Nyugat-Né- metország atomfegyverekkel való ellátása, valamint a NATO-hatal- maknak a leszerelési megegyezést következetesen akadályozó maga­tartása nem teszi indokolttá a derűlátást. ■■ A _ | J| Oslo (MTI). A norvég kormány szerdán estebédet adott a jelen­leg Oslóban tartózkodó Andrej Gromiko szovjet külügyminiszter tiszteletére. Az estebéden Halvard Lange norvég külügyminiszter üdvözlő beszédet, mondott, majd Gromikó válaszolt norvég kollégájának. ' A szovjet államférfi kijelentet­te: csalódott, amiért a genfi le­szerelési értekezleten nem értek el haladást. — Biztosíthatom önöket — mondotta —, hogy a Szovjetunió a leszerelésért vívott küzdelem legállhatatesabb harcosa. Addig azonban, amíg mások fegyverkez­nek, egyedül nem tudjuk megva­lósítani célunkat: a leszerelést. Ennélfogva csak az általános és teljes leszereléssel hárítható el a katasztrófa. Mint az AP amerikai hírügy­nökség megállapítja, a norvég diplomaták kedvezően fogadták Gromiko beszédét, s rámutattak arra, hogy a szovjet külügymi­niszter kijelentései jó alapot szol­gáltatnak a tárgyalásokhoz. Megkezdődött az Orvos- egészségügy! Szakszervezet kongresszusa Csütörtökön délelőtt az ÉDOSZ székházában megkezdte kétnapos tanácskozásait az Orvos-egészség­ügyi Dolgozók Szakszervezetének negyedik kongresszusa. Sárii Rózsinak, a szakszerve­zet titkárának • megnyitója utója dr. Szabó Zoltán, a szakszervezet elnöke terjesztette elő a beszá­molót. Bevezetőben arról szólott, hogy a szakszervezet legutóbbi kong­resszusa óta nagyjelentőségű vál­tozás következett be az ország egészségügyi ellátásában. A mezőgazdaság szocialista átszer­vezése több millióval növelte az ingyenes egészségügyi ellátásra jogosultak számát, s a megnöve­kedett igények kielégítése hatal­mas feladatot jelentett ez egész­ségügy dolgozói számára. Az or­vosok, gyógyszerészek és egész­ségügyi dolgozók .abban a tudat­ban álltak helyt ebben a felelős, ségteljes munkában,' hogy ezzel is elősegítik ezt a nagy jelentő­ségű társadalmi átalakulást. A szakszervezet munkájának vezérlő gondolata, hogy — bál­áz egészségügyi ellátás állami fel­adat — az egészségügy az egész társadalom ügye. Tanácsaink, a. Hazafias Népfront, a szakszerve­zetek, a Nőtanécs és más tár­sadalmi szervezetek munkájában egyre nagyobb súlyt kapnak az. egészségügyi kérdések. A község­fejlesztési kiadásokból egészség- ügyi célokra fordított összeg 1958 és 1960 között 54,5 millióról 110 millió forintra emelkedetté Egyes tömegszervezetek jellegük nél fogva szorosan kapcsolódtál, az egészségügyhöz. A beszámoló után megkezdő­dött a vita, melyben felszólalt Darabos Iván. az MSZMP Kö*- ponti Bizottsága tudományos és kulturális osztályának vezetője is. A kongresszus pénteken foly­tatja ' munkáját. 00386575

Next

/
Thumbnails
Contents